Evangélikus lyceum, Pozsony, 1892

105 Magyar nyelvtörténeti szótár III. 9 füzettől végig. Kirchhof Alfréd : Unser Wissen von der Erde 155—164. füzet. A magyar tudományos akadémia kiadványai 10 frt átlagos árért. Szilágyi S.: Erdélyi országgyűlési emlékek XV. 1 köt. Paul Janet: Politika és Morál II., IIÍ. 2 köt. Ribbeck 0.: A római költészet története III. 1 k. Thúry J.: Török történetírók I. 1 köt. A magyar tud. akadémia almanachja 1893. 1 köt. Mathematikai és természettudományi köz­lemények 2 köt. Nyelv és széptudományi értekezések 3 fűz. Emlék- beszédek az akadémia elhunyt tagjai felett 3 fűz. Mathematikai és természettudományi értesítő 2 füzet. Akadémiai értesítő 10 füzet. Nyelvtudományi közlemények 1 fűz. Értekezések a tört tudom, köré­ből 2 fűz. Értekezések a term, köréből 2 füzet. b) Ajándékozás utján: Méltóságos gróf Zichy Jenő úrtól az általa kiadott: Matthiae Belii Notitia Novae Hungáriáé tom V. című 1 köt. A lyceumi tanári kartól 3 köt. Michaelis Vilmos lyc. igazgató úrtól 25 füzet. dr. Ortvay Tivadar úrtól 2 köt. Doby A. úrtól 1 köt. Wicklein Nándor úrtól 93 köt. Győrik M. lyc. tanár úrtól 1 fűz. Végül néhai Molnár Ferencz ur egyházunknak hagyo­mányozta könyves szekrényét és egy nagyobb könyvmennyiséget, úgyszintén özv. Weisz Sarolta úrnő ő nagysága is több kötetekből álló műveket adományozott. Ez utóbbi 2 könyv adomány azonban még nincs elkatologizálva. Az olvasók száma 710. Könyvtárőr: Markusovszky Sámuel, tanár; segédek: Zimmer- mann János VIII. és Greiner Mihály Vl-ik o. tanulók. Kata­lógusok a könyvtár őrénél kaphatók 50 krért, tanulók 30 krért kapják. A tanári kar a következő folyóiratokat járatta: Magyar Paeda- gogia. — Protestáns szemle. — Budapesti szemle. — Századok. — Történelmi tár. — Magyar nyelvőr. — Természettudom, közle­mények. — Archaeologiai értesítő. — Egyetemes közoktatásügyi szemle. — Athenaeum. — Literarisches Centralblatt. — Paeda- gogium. — Zeitschrift für Mathematik und Naturwissenschaften. — Zeitschrift für die österr. Gymnasien. — Fleckeisen: Neue Jahr­bücher für Philologie und Paedagogik. — Posckke: Zeitschrift fűi­den phys. und chem. Unterricht. — Ballagi A.: Irodalmi közle­mények. — Szinnyei J.: Magyar irók élete. — Evangélikus egyház és iskola. — Protestáns egyházi és iskolai lap. — A mi otthonunk. — Evangelische Glocken (szerkesztői tisztelet példány). 4. Ifjúsági könyvtár. Ez áll 554 műből 715 kötetben. Szaporodás az 1892/93-dik tanév folytán: a) Vétel utján: Jordan Eduard: Die Irrfahrten des Odysseus. — Mayene Keid: 1. A fiatal utazók. 2. Vilmos a hajós inas. — Marryat kapitány: Derék Jakab. — Gaál Mózes : 1. Diák történetek. 2. Kujak Andris keleti uta­zása. 3. Virág Palkó. — Hahn Otto: Az osztrák-magyar észak­sarkvidéki utazás. — Paul Bert: Utazások és vadászkalandok. — Kadó Vilmos: gr. Benyovszky Móricz élete és kalandjai. — Tóth Lyceum Értesítője. о

Next

/
Oldalképek
Tartalom