Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 1997

Solnayné Orbán Ildikó: Az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt.

1891-ben kötötte meg Baross Gábor az Adriával az új szerződést, mellyel az állami se­gélyt 5 700 000 koronára emelte. A vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a társa­ság a veszteségek által felére csökkent alaptőkéjét 2,5 millió forintra emelte, elsőbbségi kölcsönt vett fel, és 15 új hajó vásárlásával látott hozzá járatainak kibővítéséhez. Nevét Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaságra változtatta. A szerződésben kötelezte magát, hogy saját hajóival évente 21 járatot fog fenntartani és teljesíteni, valamint, hogy az összes járatnál mindenkor Fiume fogja képezni a kiindu­lási, illetve a végpontot. Kötelessége volt még az ország tengeri kereskedelmének ki­szolgálása érdekében külön utasítás nélkül, szükség szerint különjáratokat indítani, ha­vonként legalább 16 rendes járatot teljesíteni. Változtatni a járatrendben csak a kereske­delemügyi miniszter előzetes engedélyével lehetett. Jogában állt a szerződésben megálla­pított rendes- és rendkívüli járatokon kívül szabad hajózást folytatni úgy, hogy a Lloyd egyetlen vonalával se kerüljön versenybe. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a 10 hajóból álló hajóraját még 1891 folyamán 2 gőz­hajóval gyarapítja, és a másodikat személyforgalomra szükséges berendezéssel is ellátja. Ezt követően két éven belül még 13 gőzössel növeli hajóinak számát, majd pedig 10 év alatt további 5-öt vásárol úgy, hogy minden második évben legalább egyet. A beszerzendő hajók tervrajzait és részletes leírásait jóváhagyásra be kellett mutatni a kereskedelemügyi minisz­ternek. 1894. január 1-től a társaság szerződéses járatait saját hajóival köteles végezni. A személyszállítási díjak csak a kereskedelemügyi miniszter előzetes jóváhagyása után lép­hettek életbe, és fenntartotta magának a jogot a mindenkori szükségszerű változtatásra is. A társaság kötelezte magát arra, hogy a hadügyminiszter felszólítására mozgósítás vagy háború esetén valamennyi rendelkezésre álló hajóját szükség szerint - megfelelő díj mellett - a haditengerészet szolgálatára (a bevonulok szállítására, egyéb katonai szállítmányok vitelére) átengedi még az egyes szerződéses külföldi járatok terhére is. A magyar királyi kormány pedig arra vállalt kötelezettsé­get, hogy a szerződés­ben megnevezett vo­nalakon a szerződés tartama alatt más ha­józási vállalatnak ál­lami segélyt nem fog nyújtani, valamint ha nyugat felé más jára­tok rendszeresítését tervezné, mindenek­előtt az Adria Rt.-vel veszi fel a kapcsola­tot, mely egyenlő fel­tételek mellett más vállalkozóval szem­A fiumei igazgatósághoz szállított levél ben előnyt élvez. 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom