Politikai Kiadás 1911. augusztus

1911-08-21

'L 1 v e r p o &Vff3; aug.20. A satralkblaottBa^^mÁp ^stA elts-- **­tározta, hog7 az összes kikötői munkát okát- Bajosokat, fávaa^áokab, stewartokat és a bizottság befolyása alatt álló többi ha jólparos mun­kásokat utasítja, hogy a munkát holnap ne ka-sdjék meg, mert a rakodó­munkásokkal ftrlytato t tárgyaliáapkmög nem^ezattek eredményre A hatá rozat 50,000 embert érdurfei-. T r i e s z t /:augi20. A Ser$ala mi.lleti lévő Féreho:. József 'kikötő * fatelepének égésénél eOO.OOO korona értékű fa pusztult 'el, 'melynek értekéből 500.000 korona biztosítva van . A leégett fatelep a Segre ami es Gheralach cégek tulajdona T volt..A tüz oka még nincs kiderítve. Nem tart jak kizártnak^bogy gyajto^-íás tőr^ní,. A Segre" cég teleoe két őv óta Immár másodszor teljesen lóégV jT*?­L L 0 ? ? 0 "> ft ug.20. A vasutasok .nyugodtan viaszatécrn ek munkájuk­hoz A legtöbb londoni pályaudvaron ma éiőreláíbatólág teljesen heiy-,0 re«U a normális állapot. qsaknehány vidéki nagyobb károsban állanak , el ° nehózaégek.különőBan JCancbeatérten." ahol a vasutas ok gyűlése ' " Kttttdtta* azt a felszólítást, .hogy munkába *U; jon,' ti Izzással i^S^SSIS fl^eyy*. Bonyodalmak vannak a Wätf Katern váatfetoál is. mely ntuntoásalt csak aszufcsöghez.3tóp aB t akarja iyisszef o^dhiU ramiv-í á _ JA*" yáüg.20.:-Táviratl .értesítő^- szerUnt.a Taurus hadina-K* e ho 20-án Konstansába órteze*^* bajon mtóen rienöbll ; ^V^ ­i^"*?-*' 1 rác EJfl jj'feg 'ät- JMT:; - - aTiÄC ^ « J • - -_• • ..-A^s * 6 k;i .augi.-öEi:;Jjjlrerövioában a- mag;ver* apei%'ttá>sssás -'**orf­vabbi el-öa.dásait a hatqság Vbetiltöttay =oiert sjcxa -a iakose^ ^ÍLanséBea tüntetései mindén esté ismótlSdtélr-Ss minden a-lkelQmmeJ TtettlegesaóVek történtek a színház tagjai és ä "tüntetők Ifizött. E s z é k , aUK«£l. Kosutlca dr. zágrábi törvényszéki bi*o egy Jefppß kíséretében, dieérkezefct,hogyMetauaek ;gyógyszerészt kihallgassa . a fflerénylet után, a -bánhoz Intézett fenyegető levele miatt rendőri őrizet alatt ál.' Bél földi H 1 V eJÉ^ Melléklet a II- déli kiadaÄo» 1»11 aiigusztus hó Bl-óá. « v ő r b 6 1 jelentik: Győrvár-megye •törvényhatósági bizottsága lÖOT-bea elhatározta, hagy minden óv -Szt. István.na^jáa^annonbalmára zara> dokol^amelynek földjéhez az első magyar király ssamos emléke füzőülk. Az ldal zarándoklaton a megyei bizottsági tagok és aák hatóságok részéről 86-ea S ré5z??Hajtuf kívül nagyszámu:kö ? őnsóg,mant k^önvonaton Pannoft­' nymára! Drf Hajdú Tibor főapát a monoe*o ? bag,ünnepl'misét celebráló,yaody ' Bernardin oerjel pedig ünnepi beszédetayg Qdott .Azok számara, akik nem fúrtak feSS S^zlbad ó| alatt külön OT^^ rendeztek.Az .egyházi ünnepély Után a za^ndoklÓK Asztrik szobra előtt gyűl­tek ÖBSze,amelyet Bihar Jeoö györl 7 lápszerkeszto megkoszorúzott... A foapaj délben fogadta a küldöttségeket.Goda Béla főispán szép beszédben üdvözölte a fóaoátot, mint aki eiött, mbsf j el eflfc meg először a varmegye küldöttsége. » Bémeth Miklós alispán JÖtóaSfHffiPKHEHja^^ jelentősegéről beszólt és megköszönte a bencések szíves vendéglátását.jJDj. Hajdú Tibor.foapat_be­széde után aki köszönetet .mondott az üdvözlésért,díszebéd *offl!fc<^Itt Ujbol., beszédet mondott- a. főapát melyben vázolta Szt. István intézményeinek ós velJásoBaágáuek; jeiohtősógét^aöda íőls^án hangoztatta, hogy az agyházi éa a világi hatóságok egyetértése mennyire pzükaéges.. Szomorúan látja.hogy a meg­valósíthatatlan tévtanokkal félrevezetik a nepetVklölik a hitet, s azért kéri a rendet, hogy a valláserkölcsi élet mélyítésére fokozottan tegyen meg mitt­len lehetőt. ' 1 ' ' f s Délután ayörszentmart.ónban a katholikus népszövetség tartott^népgyftlóst,amelyen megjelent Dr Hajdú Tibor főapát ls. Ez volt^^z első eset,hogy főpap a .nópszöyetáég hyÄlvanos gyűlésén m gjelent. Huszár^ Károly orsz. képviselő beszélt e.népgyűlésen, majd felszólalt Hajdú főapát t-s.A főapát kiemelte^- hogy *» ftéjezövetség.fontos..muokát.'téljesit,mert éferen tart3a a- katholikus öntudatot és m^a0álozza^7^z^ls%^, ¿3 a-:aép £^.yael támogatásáról le •- • • ^codik-. -, ^> A küldöttség áKá többi zarándokok este tértek vissza Qyörbe. G v Ő r b ö 1 távlratozzákj ^Tegnap este Györsztmártonton. tyúktojás SSysáSu Jég esett tíz 'percig, ..^Ivlfeen nagy kart okozott.;­S z-a t márnémetlből t ávlr ato z zák; Tegnap., d.u. óriási vihar vonult át a, városon. Félóra hosszat tartó jég as'akadt ala, mely óriási, kárt okozott* A vihar nagy károkat okozott a fürdő parkjában és elsodorta a vmsutl állomás tetejjét. I g 1 ó r ó 1 jelentik:* As Iglói kerületi mdnkásblz tosltó pénztár éa orvosai között támadt konfliktusból kifolyólag az orvosok szolidaritást vállaltak, hogy *t kiirt állásokra nem pályáznak. Tegnap volt az orvosválasztó, -de jnlndösBze két orvost választhattak Jtglón és egyet Szepeaváral ján.Több pályádé nem akadt% j B y «zepesolaszl ós Loose nem kapott XgvJ^GalXK'QEÖOt orvost. XXtt Mlttsgsausftabe» ^ *l,Au«, Iii verpool, £0. Aue. In einer abend vom Ausstandekomitee abgehaltenen Vera aalune wurde besohlossan, alle Seeleute, Hafenarbeiter, Fuhrleute, Stewarts und die andern unter dem Einflüsse des Komitees stehen­den Angehörigen des Schiffahrtsgewerbee anzuweisen,die Arbeit morgen nicht wieder aufzunehmen, da des Ergebnise der Verhandlungen mit den Verladern noch aus standig sei. Die Wirksamkeit des Beschlusses erstreckt sich auf 50.000 Mann. T r i e st, SO.Aug. Bei de* Brands der Holzlagerrlátze des neuen Franz Joseph Hafens unterhalb tfervolaa wurden-Bolzvorrate im Werte von 600.000 Kronen zerstört, wovon etwa eine halbe Million Sur Versicherung gedeckt ist. Die verbrannten Holzlager gehörten den Firmen SBII Segre und Ghersiach . Die Ursache dea Erandea ist noch nicht ganz aufgeklart. Man halt Erandstiftung nicht für ausgeschlossen. Es Öle Firma Segre hat ihr Holzlager im Laufe von * Jahren zum zweitenmal durch Feuer vollständig elngebüast. «. London, 80.Aug. Die Eisenbahner kehren ruhig zur Arbeit zurück. Bai den meisten Londoner Hauptbx hnhöfen wird für heute die Wiederaufnahme des regelmässigen Dienstes erwartet. Nur In einigen ProvinziaIbaüptatadten ergeben slchSchwiarigkeiten, naJEentllch in Manchester, wo #in© Versamiung der Siaenbahner eine EutschliöSBung verwarf, in der sie aufgefordert wurde, dieA'rbelt wieder aufzunehmen, Unordnung herrscht auch noch bei der Kbrd­Western Bahn, die ihre Arbeiter nur nach Bedarf wieder anstellen will, woalt a loh die Eisenbahner nicht begnügen wollen. Die Linie wird daher noch von den Truppen bewa cht. % 1 a n , 80.Aug. Laut telegrafischer Mitteilung ist S. M.S.Taurus am So.-August in Konstansa eingelaufen. An Eord alles wohl. *5 8 a 6 k ' B il A V Ä- Dl€ weitem Verstellungon der ungarlsohen O^ret^esellaOhaft in Mltrovioa wurden behördlich eingestellt, da sich die feindseligen DeocmBtrationan allabendlich wiederholten und es aus kelt-n toaf" zwlBohea ^oatermitgliedem und Demonetranten su Tátlloh­J « B , B . 8 20 k * «i^Aug, Der Aftraaer Ger lohnte rat Dr Koautiea iat gerichtlich

Next

/
Oldalképek
Tartalom