Politikai Kiadás 1911. augusztus

1911-08-21

Féter , v&r i » £Ug.£í3* A nerael^brbBa egye* meny megítélésében » JTovoJe vrearja ysts^sjaca kívánatosnak jelenti ítí, &ogy *a t.ezs&aaztes e&L&tett lemen 3ás a t^vix^vonalaS-^S vonatkozó koncessziókról i^G^sz&feandö volna oly érteleöfcen, tiogy telex^^n&lalsíffs és órótnél­jc&i t&vi2s£oa8*efcÖ1ítetéR?&ee ÍB l&tarjedjen. Hogy a KXnekin-'i'aitersn vTTTotvonal á^^áM^ófe^stix^^é^^ épi'bésáneS: lis térideje l¥6Betór»*nstöl van fügévé teve, ezért í**uyfcalé3 gráf nagykövet a iiercéal méltó»Sfcgc*4' értíéMi. . .Babár Oros sorszámra több" kötelezettség mint előny htozb. -,CA­*s egyezményt mégis őrömmel üdvözölhetjük* iía^aünte^.H biatoyt»aii5n** néget. nem ront le régebbon létrehozott diplomáciai ertéjeskot &B ée megszabadít a scxsmx&ft nyugat.i szomszéddal való ^13eme-&le& felreertéseJcbGl. Ö&3jttaodö> tío^íT a ^tadtjcíban kifejaaé-sre JuwQtt t . iramba nem foglald Jöszáacaksa; is mDjgvalŐsuljan&fc. 7e rn » au&.3G. A Kleinsc^^eggbefi~ tegnap leariihant túriba neve Bucherv §syifinaBlumi tanár £s ííufesbuv^öd?- vaXű* : . •' P ü o B e i 8 a - e 1 in , aug.SO,, Az Opel-gyfe^es tésaac- tus *itéBö tr&sben £9 eiuoer t^bbé,^|Q3V4iBbb<^me^d^Bdl'fe. ^;oer*ie&ben e<.W**l­mrtftAtl«ftClMW ö36X*in*0'n^G^ & 'áés?-^^i >a^"ü*ó: r^irLi * - ­(•;. - Apf\öi3y Jeneílf f a , aug, JJ^Í/JjavaB/ Az *iberf^ia(U;iaJó l^iRdCíáíCSta^i­frányában elindult* . Ti 0 n d o n 6 aiag,£Q, Á ha^ág^iniszterltmr^ .Kcf^y a VSEW petetfe mihelyt, ej;yté0.talában lehetséges, visszatérjenek áilo^fcaelyeifcre; gondon » au£„£0. A vasutasok ós a vasTjttárnssáísofe ktfzt létre­jött megegyezés c Kővetkező r^deltezeaé&et' ^isríá-^^awír"" 1* A sztrájk azonnal megszüateteBdo' £s a mün^sav-eze^lr ' A^^jstefe-rx teljes erejükkel igyekezzenek a sstrs lkai Akát a akaüsi r ai orrhai désére bimi. 2. Az öasséa munkások, akii: srtiHjfcbaJépés v^&v kízAito ál?to3 a beröarobanvisxrak érüekeive vjnuafer AB bizonyos te A ár^dt%t'~bél1íl iámé* munkára Jelentkeznek, a "taraasá^ok r#Bzér61~ mjtelí-tib fel fegnaör VélSetni, Kenkitaem fofpak szerződésszegés miatt beí^r^jjii v&W bXtitetoseKiíDi s-ujtani. , A , szakasz részletesen intézkedő'Wkéltertóf öjj^twfcgol^arobe­nisrazaröl» na vitás kérdések merülnének feT, 4N»--JÍ^f aöntial ilozz ? azon kérdések rerrtéáésótez» me^Lyék*-­rs^bm vannak 6 vállalatok és azon alkalmazottaik feBzetí, aídk az évi eszménybe*, nem ozerepeitek. S. kórfléaek a társasáeok ,Yavt ^.oi^^^tj* kápy-iBelSi között 'kerölnak eláőn^écre.,' útidig a*.tf> ban# mis « közós értekezlet megteneti. jelentótíót', laeialaies vizagál5 bízottá^ fogja a függő Jb&rdósek renöeaéséc ellátni résae^S 210 ^ fSl 6 l,l30tt ' c ^e 0+- minöen tőle telhéiS ttoget'áébar* JÍ^f^ dGn v i*as tórdés, mely e toasailapodas ioteraretálasa taDröi feliL^ií^t, a kereskedelmi Hivatal elé terjéaztenöö; A kormány javasolja, iiogy bizottaág küldessék kl» melynek iolaöata iW^i^^ 2 ^ 1 /? békebir^sagi afendelkezésefe-üat^át a vaautak üaeiíóre megvizagálni -és Jelentőst tenni ez esetlee ^ziáks^ejanek iátaz6 módositasíförol. A bizottaág öt tagból -éil^a? ós a munkaadók és munkások e^enl6száfflu kepviaelőiböl és egy pártatlan­llHbf vaiezze T. * a JÖVÖ ÖBSze ^ ^nk^atait mtoél el ro^^og2ni Íeéretet t6tt " h0 ® r a *í*°*tB*g határozatait tarirak megfelelő aitelaíos emeiLét j? g0 s^ Bölf ftldi B i r*-e k lteiléklet ez i. déli kiadaanoz l&ll aűguazto* bc 81-éft. tt^i sua zárói jele«tHci Özv, Kaí'oa&aaé vaaBO^o^és köztos^ aai** tana támadt őzv. Öaadákaéaak s sgzr oaa^issaa ^e^ölW-Kaíesáimét a ozaeucr^ág: letartóztatta* K'O O^B kemétrfi* JeJ.eotlk« Szomitótoe este Ballá Se=rtala»^ §e Boldlzaar Ulnály fólegybázal lakos.ok meghúztak a Szeged, felé robogó voöat véBzféké-t»fflero kiv&KCsiságból„ bogy miaft hatása less cselekedetüknek, A reador»ég t miután nem tudták Bzeméjyazonosságukau Igazolni le tartoztatta $kst* ? KeostemótrŐl Jeleatlki h köv^kezö ujabb adományok érkeztek be: líárffy toil Cfirjsodlliázi te^ ITa^svárról 600 korona^ Battoaya köz Bég 100 c ' Qróf Zicny Sy ula pécBl pQspok SOQ^Szegedl Alföldi Takarékpénztár • 100,Hatvad-vidók! Takai'ólcpáaztór 100»^Iofokl fürdőtelep társasköre 80» és a nagyatádi mulatság JAvedelma 0? korosai, egri mos zárosok ás aeátesék mulatsága •57 korona*; A varos törvéoynat ósága -e bo tfO-^áa közgyűlést tart, eme ived a városi éfQletek kijavításának ós számos kisajátításnak a kéröéséwl fogdák - foglalkozol* Öá> tor,alJauJbelyr*l Jel ntlks Szombaton hatalmas vihar pusztított - a;;- egész vármegyében* uegnagyobb erővei azonban 3IezŐlaborcz k&zségbea $£SQCÓX dühöngött^ Hataliaas Jégeső szakadt alá«mely mely minden növényt elpaaztltott* Háromnegyed Őra hosüzáig zuhogott a diónagysáeu B a részben még le nem 1 aratott bazátiárpát , zabot éa a többi te^-mónyeVet tönkreverte* A szegény lakosság -utalásággal koldusbotra Jutott ezáltal. 0r» Hoyos Viktor főszolgabíró - széleskörű gyűjtést, indított meg a lakosság felae** gélje zósére­nagyváradról Jelentik: Az emlékezete a nagyváradi £SP0a. konfliktus alkalmával, mely a pénztári orvosok ós a jpoctáaalkalmazottak be­tegsegélyzé pénztára között kitört,e melynek következtében az orvosok lemondtak állásukról, Móricz ftraÖ dr. vármegyei tiszti főorvos továbbra Is megmaradt állásában amelyet a pénztárnál viselt«K.ol tógái ezért társadaljai b<a2| kott alá helyezték* Ssu Móricz bejelentette ezt az esetet a Budagíeeti Orvossz^vetEÓgnek # amcly».miután ÍSr* ifórioz kijelentette^ hogy elvbea egyetért kolj.égáival 3 megea£edte,-hogy állását addig> mig a pénztár az orvosok követelése dolgában toéglegas határozatot hoz, állásában megmaradtass ' son* C..K elldömölkröl Jelentiki fleenttvóny Csz^kái' nagybir­tokos HSE tegnap megvet te Krása tlanó keledt földbirtokos 1500 kat* hold kitér* Jadés^ mlntagazdaságát Bzeszfő-ővel egytktt l^SEOiOOO koroaA6rt%

Next

/
Oldalképek
Tartalom