Politikai Kiadás 1911. április

1911-04-01

1 1911, ápr. 1. XI. déli kiadás. XufgtaiE ápr„ 1 »Greif Marxon költő aa reggel Q •§• órakor meghalt. tt?ntlT?ápoly 4 afcc.,31, Boljatinac laza hírhedt elbán & k$ p svi albán fölkelés után Montenegróba menekült, az utópl i 30. >ben tárgyalásokat folytatott acetinyei török követ el, hogy engedélyt askozdjön ki Törökországba való visszatérésére. A lapok szerint Boljeti­nsc Xsza íVl. ajánlót te meghódolását- A török követ kijelentette no*ki, hogy ag ugsses albánok, p kik «11 en eddig törvényes eljárást nsm indítotok, azon föltétel -alatt, hogy fegyvereiket kiszolgáltatják, visszátérhetnek Török­országba., Boljetinac Isza nár visszatért Törökországba. B é c e, ápr. 1 „Kasai Samu honvédelmi miniszter tegnap este Budapest-' rol ideérkezett. P á r is, ápr. 1.' A, Havas-ügynökseg .jei.ehti.Tangerből ? i^zbol- jelentik: A március ßü-otöl 85-ig terjedő iao, .nyugodtan telt el'. 1 Csak-a Beni Mtir • oéjL-ssasel voltak harcok. Március 86-án reggel a szultán felkérte Mangln al~ ezred©őt, hogy egy csapató;*/, szétvessen, a Beni Jffcirtörzs mecrtámadáoára. Mae giü. vonajtodott ás.rámutatott an-a, hogy a i^zbe menő fcsäpet» ninc-s enek' * í$ÍV ; kellőén" kiképézve'V'Muley Hr-fi'd nyomatékos^kérésére végűi Majigia^felhatalmaz _ tf Szedira hadnagyot és Pizári' szárnysegédet ; - hogy es&r em^^röjt. IJsaefen&fca ••'jnen^iuA különiümény találkozott a ) lázadókor! > de fagy^lemh^^y,^ov.etke 1 ^-' : f%4fcé*x kénytelen volt visszavcíhulni és a- lázadj• iffzela^RL-agí.'' , Ülc.óiték okét. A lázadók' szüt'án visszavonultak,-kig, a &±ké^é^pri }^^6 %or^'^,y^ I » maghzen veresége láttára a Beni lítir- tcrzszsel egyeetUteK -és k ; Áehallóib- ' » jceptámadták. A mehalla husz-'i-alottat és 50 sebesültet voszitett. Az 'isntruk torok nem sérültek meg. "A'hadi- anyagot-"is sikerült m-^gícqnteni* • Pari s,' márc.31. "A- Havas-ügynokség jelenti Tangerből: i^zből Jeieri­'tik március 8«-iki kelettel: Mangin alezredes,, ö midőn a két .francia instruk tort a csapatokkal útnak engedte, fdraiálisen elháritot-agáról minden fe­lelősséget a'vállalkozásért, ecsetelte.Muiey Hafidnak ,r.z, expedíció veszélyét á'3 az esetleges Ludarc következményeit. Aszultán kcnyörgéseire azonban en­gednie kellett. A vereség nem volt súlyos, de komoly kö vétkezményei lehet­nek. A berber-törzsek, a m-Jlyek a harc folytatása kérdésében ogyenetlerked,­- tek, v? lóazm^ilög ismét bátorságot fognak meri feni j a mennyiben azt ter­jesztik, acgy kiképzett csapatokat győztek le, At<-ól tárténak, hogy a moz­galom következtében l n ez ostromától lehet tartani, A Serarda-törzs ellen ope­ráló mehalla az eső következtében még -nindig tétlenségre van kényszerít­B e 1 £ Q t.:.U'»Í H i r e k . Melléklet a 1T. deli kiadáshoz. 191^ ; 'április 1, . A M a gya r Távirati I jelenti: A belügyminiszter által Lébatlln esztergommegyei kézségbe leküldött közegészségügyi ^i^yslo jelentése szerint az ott előfordult koleragyanu, megbetegedéssel top­Ssolatban minden óvintézkedés a ^««^B^^J^^^l" 2 Ste? aéKtisv felügyelő ebből a szempontból minaant rendben talált. A beteg Srfó- Jobban érzT magá. A bakteriológiai vizsgálat eredménye még nem v iSe^eÍfraSé.»Wl felügyelő meglátogatja b^^ érintkezett és most elkülönített es csendőri orizej Vasúti munkásokat is,akiknél semmiféle gyanús jelenség na* észlelnetö. 1. Apvil 1911. IX. Mlttraaaüagabe. K c f 8 t o i o, 1. ApHl. MertiQ droif lat heute um 8 J Uhr früft güstorbon» K o a a t a a L l a o p o l f 31. 'jUorz.Dop • bcrfiohtigtc Álbra.TOlicf Iaaa Bollotinpcdor nach der vorjährigen Ernobaag la Albcnioa nach Montenegro eefiüohtot war. voriiradeito in dar letzte:! zott mit dem türtiiaoh^a uoaaadoon. in. cctinlo über d<e Erlaubais zur Rüoütteiir in die Türüoi, Poa Blcttoro zurol­so Ueno Iasa Boljotiaao aeinb UaierwerfuQR aaeoboton. Der türkische Gu­sgadp ^aßöa,inm cruiart, d§3ö alle Albaaei^ .gogoa dlQ blanor fieiau^cricht­Hcho Vorfolgunp: ciagoicitot wBrdoa sei, unter der Bedingung in diu Türkei zurüomaoiirea Hunnen, daaa -sie ihre Waffen ausliefern» Iasa Boljctmao aoi bereits in die Türfcioi /zuröcKp;okehrt. Wien, 1. April. Der köni ung. Honvédministei- Samuel Hazai ist Sesterri abend hier eingetroffen. Pari s> I.April. "Tie Agenbe Havas meldet aus Tanger: Aus j&z wird berichtet: Die Tage von 22. bis ¿5. Marz verladen ruhig. Es kam nur zu einem Scharmützel mit den Beni Mbirs » Am 26. L^rz früh ersuchte der Sul­tan deobersleutenant Mangin, eine Truppe zu bilden, um uie Beni Mtirs ' anzugreifen. Mangln weigerte sich» indem er darauf hinwies, dass die Truppen die sich nach tfoz begeben, nicht ausgebildet seien, fiber instandige Bitte Iffuley Hafids ermächtigte schliesslich Mangin den Leutenent Sedire und den Adjutanten Pisari , mit 1000 Mrnn m'oh Eesehna abzugehen. "Oie Kolonne stiass auf die Behexten, musste sich jedoch alsbald infolge des Mangels an tisciplin zurückziehen und wurójpbis ne.ch^> Nzaia w £»raji von <i«#w Kebellen verfolgt. "Die Kebellen zogen sich dann zurück, wahrend sich die stamme der Ebene angesichts der Niederlage des Maghzens mit den Beni Mfcirs vereinigten und die Mehalia angriffen. Xie Mehaliti erlitt einen Verlust ; .vón: 20 Tdten. ( und 50 Tervíundetsn. "Hie Instruktorén blieben "unversehrt. Auch "des" Kriegsmaterial ?Airde gerottet. P e r JSr 1. April . r ie Agence Havps meldet aus Tanger; -Aus -J$QZ wird vom TS. Marz berichtet: Obersleutenant Mßngin hätL'e, als er'die beiden französischen Xnjtiuktoren mit Truppen abgehen Hess, formell jede Ver­antwortung <ter Mission abgelehnt. Er hatte Muley ha fid die Geff hr der Eac­pedi,iicn^und die .«eigen einer eventuellen Niederlage dargelegt. Angesichts der ^UiStf-n^igen Bitbe des Souveraine ausst« er jedoch nachgeben. Tie Nie- ­deraága war k^lne schwere, aber sie kann sehr e»rste folgen nach sich sie­ír:^n A T)j;v [ ^ffi^ersteäisae, die in der i^rage der ij'ortsetsung des Kampfes uneinig •ersiij. ! irften euer Mut fassen, in dem sie verbreiten, dass sie ausgebil­det^ TiUin>«sn besiegt hatten-- M^n befürchtet, dass infolge der Bewegung jpez Ciiök^ert ^yden könnte. n j.e giegen die^scherarde3 operierende Mehalla ist v ' liifolp^ :; Regf^ noch imiitPr'zur Untätigkeit gezwungen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom