Politikai Kiadás 1887. július

1887-07-01

Paris, jun. 30. Lem a i re, Hue tartomány volt kovmán^ÉÖJ'6 R j(é1an* követté neveztetett ki Constans helyébe, aki vissza óhajt térni Francziaoi szagba. Szófia, jun. 30. S t o i 1 o w ma reggel Tii nowoba utazott. Pétervár, jun. 30. Az északi távirati figynökség jelenti: jól értesü forrásból eredő hírek szerint a lókivitelre vonatkozó tilalmat e napokban me fog szün tettet ni. Prága, jun. 30. K u b i n z k y Emil lovag Prágában amerikai alkonzull neveztetett ki. Berlin, jun. 30. Vilnius" császár ma délutáni Bismarck gróf jelenlétébe íí a n g a b e görög követet bucsukihallgatáson fogadta. Prága, jun. 30. A cseh egyetem .rektorává Weisz Vilmos, a sebészt tanára választatott'meg. Wieliczko, juu. 20. A trónörököspár ma délután 1 órakor ide érkezet és a bányahivataínokok és* munkások élén Jarkosch báró pénzügyi igaz ^ a tó sági elnök által Ünnepélyesen fogadtatott. Ezután a trónörököspár á gö felvonó készülék segélyével a pompásan feldíszített sóbányába ereszkedett, lu jelen volt a magas látogatás 'emlékére Rezső trónörökös nevére keresztel tárna ünnepélyei leleplezésénél. A fenséges vendégek ezután a sóbányát rész letesen megtekintették és később a pályaudvar termében reggeliztek. A re^ geli folyamán a tartományi ionok felköszöntőt mondott a fenséges párra, kik nek érzelemteljes szavak hun köszönetet mondott a magas látogatásért,--A fel köszöntőre a trónörökös következőleg válaszolt: „Midőn köszönetet mondok i barátságos felköszöntésért, megragadom egyúttal az alkalmat, hogy pohara ürítsek e szép és jó országért és annak két testvér-nemzeteért. A mindennap Isten vegye oltalmába Gácsországot és nyisson számára ugy mint az eges; monarchia számára is oly boldog jövőt, a minőt mi óhajtunk. Felhívom önö ket, hogy velem együtt hangoztassák azon örömteljes és boldogító szózatot „Császárunk és királyunk sokáig éljen. tt 0 Fensége az utóbbi szavakat len gyeiül mondotta, melyeket lelkesült- éljenzés követett. A látogatás alatt vala­mennyi tárna, folyosó és terem fűn vesén ki volt világítva. Mintegy báron órai tartózkodás után a trónörököspár visszatért Krakóba, hol 6 órakor udvar ebéd; este pedig Tarnowski gróf egyetemi rektornál elfogadó estély lesz. Szófia, jun. 30. A Havas-ügynökség azt a hirt, hogy Stoilow Nacse ricshez intézett levélben .azon meggyőződésének adott volna kifejezést, bog) Bolgárország Oroszország hozzájárulása nélkül mit sem fogna elérni, a Brai­Iában megjelenő bolgár nihilista közlöny koholmányának mondja. London, jun. 30. Az- alsóház mai ülésén, kijelenté Smirh, hogy sem Francziaor8zág, sem 'Oroszország nem intéztek jegyzéket a kormányhoz .az an­goPtörök egyezmény kérdésében. A királyné az egyezményt ratifikálta. szultán időt kért a megfontolásra és nem kötelezte magát, hogy az egyez­ményt bizonyos idő leforgása alatt ratifikálni fogja. Szónok hiszi, hogy a. raty; fikálás rövid idő alatt meg fog történni. Lawsou a ház. elnapolását indítvá­nyozta, hógy az egyezmény megvitatás alá kerülhessen. Smith a vitatas.Ua nem egyezett, miután a tárgyalások még nincsenek befejezve, (xla'clstojie is ezé I szer üti ennek jelenté ki a kérdés vitatását. Az indítvány 27G szavazattal 115 ellenében elvettetett. Smith megtette a kilátásba helyezett, indítványt, hogy az írországi büntetőjogi törvényjavaslatról előterjesztett jelentés feletti vita berekesztessék. Az „Országgyűlési Értesítő" táviratai. Fiume, jun. 30. A kikötő szabadalma megszüntetése alkalmából szük­ségelt intézkedések és berendezések javaslatba hozatala czéljából egybehívott -nagybizottság, melyben a kereskedelmi, közlekedési és pénzügyi minisztériumok s az államvasutak képviselői, valamint az összes érdekelt felek, a város s a kereskedelmi kamara kiküldöttjei vettek részt, — ma tarrá meg a kormányzó elnöklete alatt nagy zárülését, melyben a kitűzött összes kérdésekre egy az albizottság részéről kidolgozott feleletek felolvastattak s egyhangúlag elfogad­tattak/ A terjedelmes s kimerítő pontossággal végzett dolgok felolvasása, több órát vett igénybe. Az elnök az albizottság ezen dolgozatáéit, valamint a közremükőtt összes tagoknak köszönetet mondva, az ülések .sorát, bezárta. •Zágráb, jun. 30. A mai ellenzéki pártlapok teljésen hallgatnak a kül­földi lapok által jelzett azon hírről, hogy a függetlenségi párt a centrummal állítólag tusion áh volna. Pozsony, jun. 30. Frigyes fukerczeg altábornagy kanyaróban megbete­gndett. A betegség befolyása rendes. Teíegramme tlcs Ungarischen Telegraphen-Correspoiidenz-Bureáu. Pari íj, 30. Julii. Der Ex r esi doh t von IX ue Leninire wurde zum..0e^and­teu zu Peking ernanút an Stelle Constans 1 , welcher nach Frankreich zurück­zukehron vvünschfc. • .; }•«£.?&-.<••. .tíoliii, 30. Juui. Stoilow ist heute Morgen's nach Tirnou'a abgerelst. Pétérsburg, 30. Juui. l')ie „Nurdisehe Telegrafen-Á'genftii^?nel4íe*: Gutem Yernehinen nach soll das Verbot der Pferdeau-fuhr in dicsen Tágén .uutgekoben weid^n. • Prag, b0. Juni. Emil Ritter von Kubinzky wurde zum amerikanischen A ireconsui ernannt. JBei'lin, bű. Juhi. Dér Kaisér empfíng heute Jíachniíttags in Qegenwart des Stiíatssecretá'rs Oraf'en Bismarck dén griechischjen Uesandten Hangúbe in AbsJhieiU-Audieiiz. Pr«g, bO. Juui. Der Profeasor der Chirurgie, AYilhelm W-eiss wurde zum Rector der czeehisohen l'niversitüt gewühlt. Wieliczkfl, b0. Jani, Das Kronpriuzjnpaar traf u n 1 Uhr Míttags hier e'in und wurde vom Viceprasidenten der Finanzdirection liaron Járkuson iu­initten der Üergwerksbeamten und Arbeitern begrüsst. Nach der Üjgrüssan' wurdeií'die hohen Uüste mittelst Ihunpfaufzugea in den Öchacht des práchtig" decoriiteli Salzbergwerkes híuabgelassen, wo sie der Eiithüllung dei zu EJiren ihres iiesuches beuaunten Kudolfsschachtes bjiwolint ;n. Nach eingéhender jieaichtigung nahm das Kronprinzenpaar im Bahnhotsaale das Dejeuner, bei weíehem (íet* Landniarschall in einer warmempfundetieu Dankrede für den Besueh auf das Kronprinzenpaar toastírte, worauf dor Krouprinz mit íblgeu* den Worten erwiedertd: „Iudem ich für die freuudliclieu Worfce (Ion ke, er­greife ich die Oelegenheit, anf das Wobl dieses schöueu guten L'andes mid' heiner beiden Brudervolker mein Grlas zu leeren. Crott der ÁllmiichtTge schütze d/e tiulizier und führe sie, wie die gesammte Monarchie einer grosseu und glüeklichen Zukunft entgegen, wie wir es alle wünschen. Ich íbnl'eré'Sie auf, eiiizu-itimmen in den ur« alle freudi'/ h:4W«<rAn<lmi haírliiííkftiiilon ~RMf fin imi­tt iseker Sprache): TJnser Kaiser und K inig lebe liocli ! u Frenetische Hochrufe • folgten dem Toaste. Alle Sch a eliten, derén Gangé und Sale waren feenhaft beleuchtet. Ivach di'eistündigem Aufenthalte kehrten die Hoheiten nach Kra­kau. zurück, wo um 6 Uhr ein Hofdiner uud Abends Empfang bei dem Uui­versitat^professor Gf. Tarnowski stattfindet. Soíia, 30. Juni. Das angebliche Schreiben Stoilows an Nat-ichewitsch, die Uebórzeugung aussprechónd, Bulgarien werde oh ne Zustimmung Russlands 1 ' nícht5 erreichen, ist der Agence Havas zufolge eine Erilndung des in Baila erscheiuenden- Organes bulgarischer Nhüi^tea. London, 30. Juni. In der -heutigen Sitzung des- Unterhauses theilte Smith mit, dass weder Frankreich iioCh Hu a sl and eine Mittheilung b étre ffs der englisch-türkischen ConventioU an die Regierung r ich téten. Die Königin habe die Gonvention ratiíicirt. Der• Hulfcnii verlangte Zeit zur Erwágung und vérpflichtete. sich nicht, die Conveution iniiorhalb einer bestimmten Frist zu ratificiren. Er lioft'e die Ratifíciruu^ werde bald vollzogen sein. Lawson bean­t rag te die Vertagung des Haiises, um die Oonvention zu discutiren. Smith venyeigertó die Discűssion, da die Unterliaudlungen noch nicht abgeschlossfeú sind. Aueh. Gladstone erklarte die Erörternng der Frage ali inoportun. Der Antrag wurde mit 276 gegen 115 Stimmen abgelehnt, — Smith brachte den angekündigten Antrag betreffi* Schluss der Debatte über die irísche Straf­rechtsbill ein. Telegrammá der „Ungarischen Post". Fiume, 30. Juni. Die zur Erstattung von Vorschlágen bezuglich der mit der Aufhebung das Fiúmaner Freihafens verbundenen Maassnahmen und Ein­richtungen éinberufene grosse Euquete, nn welcher sich ausser den Delegirten des Handels-, Communications- und Finanzministeriums, wie der königl. ung. Staatsbahnen, auch die Yertreter der Handelskammer und sammtlicher Inter­essenten theiínahmen, hielt heute unter dem Vorsitze des Gr. August Zichy ihre Schlusssitzung, in welcher das von dem Subcomité ausgearbeítete Elabo­rat, die Beantwortdng aller vorgelegten Frageu euthaltend, verlesen und ein­hellig angenommen wurde. Die Ve.leuug des umfangreichen, mit ausführlicher Pünktlichkeit verfassten Werkes naJim mahreré iStunden in Anspruch." Der Vorsitzende sprach den mitwirkenden Mitgüedern für die au den Tag gelegte AVirksainkeit seinen Dank aus und erklarte die Enquete für geschlossen. Agránt, 30. Juni. Die heutigen oppositionellen Parteiblatter schweigen vóJlsfcandig über die von den auswartigen Bláttern gemeldete. angebliche Fu­sion der unabhüngigen Partei mit dem Centrum. Pressburg, 30. Juni. Feldmarchalllieutenant Erzherzog Friedrich ist an den Masern erkrankt. Der Yerlauf der Krankhelt ist normák Értéktőzsde. — Effectenborse. /.^. Berlin, jmtius 30. Zárlati árfolyamok — Sulilusscourse. pupir-jár.idi'k 5°/ w osztrák papír-járadék R^bn 4*2°/ 0 ezü.st-járadék 4,á°/ 0 .Táptur-Kente * 5% osterr. Papiorrente "* u 4'2°/ 0 Silberrente 4% osztr. araiívjánidéb nn-A *°/O magy. arany-járadék R| ?n ő ö /o magy. papirjáradék 4% -íinterr. Oohl-itotrtc. JU " U 4% ungur. Goldrente... • 5 u / 0 ung. Papiorrente.. •* Magy. kel. v. kötvények 7H0n 5% keh v. eUSbbs. kötv. Hitelrészvéiyek j-, Úng/Ostijulm-OMigut.. 5% Ostbalm-Prioiititten JUA "' U tíreditactíon * Magyaí'diitWrészvóny .. Osztr. államvasut-részv. Deli vasat részvények.. .^g Ung.ir. -Ci'LMlitiu-.ÜL'n ... * Oesterr. StaaUb.-Actiúii * Südbahoactíei) ........ Károly-Lajos vasut-rcdzv., O-J-JO Kassa-Oderberg v.-rószv ~ M AÍ\ Román vasút részvények Kari Jjiid\vi^ r í-Hahnact.. " lCas(;liau-0derbb".-Actiön '* BtiniÜnUcho lfalinuctie;i Orosz-bankjegyük ivii oo Héüsi-.Váltóár rn Rr . II. kibocs. keLkÜlcsün. -- ro Russi^he Jiankuoten .. lMHJ Wioner Wo-liselnours.. IW­DU Őrien t. (russ.) Alii. II. E. °°' VJ M. ország, bank-rész vény j\íagy. jelzi hifculb.-részv. Magy. lesn. ós yáltób.-r. Ung. L;indosbank-Acrieii Ung. Hypothb.-Autiun.. ' Ung.Esc.-.u. Wecbslorb. Elbevüigyi vasut-rószv.. ­A Nagyon szilárd — Schr fest. Elbe'tíialbaUn-Aiíti'en... Berlin, június 30. C t ó t í> z s d e. — X a <• h b ü r s c. 4.2°^, eziiaf-jár.idék 4" /tt osztr. aranyjáradék 4°/ 0 majjy. aranyjárádék, g. ^ 4.2" (0 Silberrente 4°/ 0 üstorr. Uoldrento.. - ~ 4"/ u ung. UoldrentO.... ö"i u magy.. p:ipirjáradi'k ' Hagy. kel. v. kötvények 5",'„ kel. v. olsőbbs. kötv, . r »7(, ung. Papiürrente .. ' ITng. östbabn-ObJigat-. ' ö% Ostbabn-Prioritaton * * Hitelrész vény j-i M n ^higy. hitelrészvény ... Osztr. államv.-részvény. KA Credita.tion 4 ' >4,ny Ungarisidie Credituctien • Oostorr. Staatebahnact. Déli vasút részvény ... ,. í( , KárolrLnjosvasut-részv. ^A.. ICassá-Oderb. v.-részvény tíwlbahnactien ... * J: »>— Kari Lndwigsb.-Action. öaau Kaschau-Oderbb.-Afítion Szilárd — fest. . Berlin, június .10. T Ő /. s d e i t u d o s i tás. Szilárd. A nyugati tőzsdékről érkezett je­lontések,..továbbá a .bányárészvúnyok és svájezi vasúti részvények emelkedése "végül kodvoző hatást gyakoroltak. Berlin. 30. Juni. B ö r s o b é r i c h t. Fost. Die Wcstbíírson, dió Steigetung: der Berg­••u'drko und Sckweizer Bahnen begiiiistigten seliliesslich. Frankfurt, jun. 30. Zárlati árfolyamok. — S o h 1 u s s c o'n rso. 4:^' 0 paprrjáiwlék. Q . 15"/»-osztr. (rapir-járadék 7- .. ft 4.2%- czüstjaraüék 4;-i°; 0 Pápwrronte ...... D, * jU 5% Ösfccrr.,l'apierrento. / '' JU 4.2% Silborrente...... ÜJ­JJ i46U o»z%í.-.aranyjáradék on i\ ; J %-magy. aranyjáradékj­ft 5% •magy. papírjaradék 7ft oa ^•üsterL Ooldrtjiitc, 4% ung, Goldrouto.... ol,JU ~i% "ung. PapierrenteV. ^\ Osztóik liit'drészvtMi)* .. )0 p Osztr.magy. hank reszv _ Osxtr. állainv. rcszvdtiv .OAQ­Üesterr. <,Vúaitaítion .. OeSterr;-ung.BánküctiortOestcfr. SUüttsb.-ihliaet, ­lö T 3 ' Gváröly JJíy tó.Va in ír réíz »*. . , Déli • vasn fc-részvény.... ... ,, Krzs. nyiitf. vasnt-rószv. K'ai'LL!)11 wi^-U.LIIu;u'Lii;n ' " SiidbaUnactíeii f .... '.' ' 8 Elisab. Wostbnhnactien Magy.-Uácsorsz, vaíut-r. .g-Tiszav. vasút els. kii tv. Bécsi válté ár '"* 1G045 Ung.'-Galiz. B.ihnaction. " " Tlicissbuhn-Prioritiitüü . " Wionor Wechselcoúrso . 4 , ./«'°/Ü föíuhitol ziíloglev. ftn , u i M.'lesz. és váltál), n^szv. '' í: Magv. bitelrészvénv ... *l V? « Jiodnn^r. Pfainlbr. ö "-" ü. Est-.- n, Wecli-íIorljJ-A. * Ung; Creditbaukacticn. M.tgy. IIÍMI3L!J. ré.sxv. ., Magy.orsz.bankrc8zvény BágJ'adt — lustlos. Ung. Ílvpotlib.-A'ti'tn. . ' j Ung. liándesbankaüiiou ,.Ffmkf-iii. jun. 30. 0 t ú t»'i /.s d o — X a.fth b Ö r so. 0«tíák Jiitülrés/v/'iir.. .j,, . 0 ; 0«tr. iílJanivaíiit-rifszv. .^ ,„ ? Péli rasut-róezvóny.... rft O.wtorr. ('reditiiiítion .. " * Ooátorr. StaaUbalmact." ,wu * ü * J Siidbahnuctiou ...". Ü/,JJ K;i -oly Lajos vasnt-részv. 4°/,, magy. aranyjáradék Kari !Aulwig-B'.vl)na.' , tiou * j 4° 0 ung. lioldrcnte ... Londo.i, jun. 31. Megnyítáf — Erüffuung. Angol tousolok, engl. .Consoles 101*t7 Piris. jun. 30. Z á r I a t i á r 1" o1 y a m o k — 8 c li l u s s c o a r 8 o. -.3% fruivzia járadék'... w \-,\ franozia járadék. . nví rn Osztr. államvasút részv. 3V 0 rrauzösiwlie RMIÍO °"' <u 4'/.' ,, / 11 franzüsischeRento 1UÖ ' UU Oest. Stnatsbnbna(vtion.* 0 ^' <D I>óli vasút részvény ... J-J 05 Osztr. földhitel részvény Frunrz. töri esz tíi. járad,. SiVdbahnaation. Oostorr. Bodencrodit-Á. ' Franz. AniortÍsat.-Itento' ' 4% osztr. aranyjáradék _ Magyar vasutí kölcsön, qii 50 ^* J hitelbank részv. 4"/A üster.'. Goldrente.. üug. Eísenbahu-Anlehnn ' '* Ung. Hypothekonb.-Act. Pniobank részvény .... 4% magy. aranyjáradék g.jgi ö°/o magy. nraajjáradék __ Union-Bankaction 4"/o ungar. Goldrente.. 5% ungar. Goldrente.. M. losz. és vált,ób. rész. Magy'. -országosb. részv. Ottomanbank részvény . -«« ,— ü: ESÜ. ú. Wochslerb.-A. l'ng. Landcsbankactien * Ottomanbank-Aetion... JUÖ *'° Baiase — baiáso.

Next

/
Oldalképek
Tartalom