Politikai Kiadás 1887. június

1887-07-20

Június 20. ? Keczelben Földváry- Qábor szp. 1205 szavazattal Wmdíscii József fp. 990 szavazata ellen, Lúgoson Szende Béla szp. egyhangúlag, a naszódi kei*. Jellinek Arthur szp., Békésen Irányi Dániel közfelkiáltással, Fogarason Boer Antal egyhangúlag, a bogsáni ker. Tisza László szp., a facsetiben Harkányi Frigyes szp., az oraviczaiban Vizsolyi Gusztáv szp. egyhangúlag, Kaposvá­rott Széchenyi Pál gr. szp. 1620 szavazattal, Nagykikinoán Nikolits Fedor b. hZ P« e gybangulag, az ár^ási ker. dr. ITllmnnn Sándort. A Magyar távirati iroda táviratai. Berlin, jun. 20. Tegnap este egy Potsdamból érkező vonat egy wann­, seei állomáson álló vonatba ütődött. Az elsőnek mozdonya feldőlt. Az álló vo­natnak egyik kocsija lángba borult. Hir szerint két személy halt meg, öt sú­lyosan és számosan könnyen sebesültek meg. A halottak és sebesültek száma még eddig pontosan megállapítva nincsen. Néhány egyén, ki az égő kocsiban ült, eddig hiányzik. Paris, jun. 20. A Nord-departement-ben G i r a r d republikánus-párti 1154 szavazattal Siüttet konzervativ-párti 1128 szavazata ellenében senatorrá választatott. Paris, jun. 20; A „Paix" jelentése szerint Grévy a jul. 14-cn tartandó ^o^y katonai szemlén az egész kaío.iai törzskarral együtt jelen lesz. Az „Országgyűlési Értesítő" táviratai. idka, jun. 20. Tegna.p délután Horváth Mór pártja veres összeüt­\ált. l)r. Mukits kormánypárti jelölt békés rendben elvonuló párt­nélkül gunyszavakkal, majd kŐdobálásokkal illetvén, a szom­i előre elkészített vasvillákkal és horgokkal támadták meg. A dizgatva a vad* támadás által botokkal keltek védelmükre és i cspcseléket& Minthogy 20—30 sebesülés történt, félő, -hogy i megtépi é iiülkül az elkeseredett pártszenvadély ujabb áldo­jtel. A imiie, jun. 20. Az osztrák-magyar hajóraj 25-én ideváratik. -..ogeonlneten wtfrden gewiihlt: x. in Keczel Gábriel Földváry, 1. mit 1205 Stimmeli gegen Jusef Winditsch, • íu„ in Lúgos Béla Szende éinhellig, im Nászúdéi* Bezirke Arthur JelHhék, in Békés Dániel Irányi mit Acclamation, in Fogaras Anton Boer, in B ">gsán Ladislaus Tisza, ]., in, Facset Friedrich Harkányi, 1., in Oravitza Guítav Vi­zsolyi, 1., éinhellig, in Kaposvár Gr. Paul Széchényi, 1^ in Groáakikinda Br. Fedor Nikolits, 1. éinhellig, im árpáser Bezirke Dr. Alexander Ullmann éin­hellig, Telegramme des Ungarischen Telegraphen-Correspondenz-Bureau. Berlin, 20. .Timi. Gestern Abends ftihr ein von Potsdamm komménder Zug in einen Bahnhofe Wannsee stehenden Zug. Die Locomorive des ersteren stiirzte um. E:n.Wagen de J stehenUa Zugai gerieth in Brand. Zwai Parsonen sollea todt, füaf schwer und zalilreiche leicht vervvuudet seín^ Die Zihl der Todten und- Verwundeten ist bis jatzt rioch nicht genau festgestellt. Blii'g-e Persoqen, welche im brenneaden Wagen sassen, werden vermirsi Paris, 20. Jani. Im Nord departement wimle der Rípubükanar Girard mit 1154 gegen dén Conservativen Soufflet, de^' 1123 Stim.naii erhielt, zuin • Senator gewahlt. < ( Paris, 20. Juni. "Wie der „Paix" maidét, wird der Pra-iidenfc Grévy der grossén Kévue am 14. Juli mit dem ganzen Militarstabe beiwohnen. Tetegramme der „Ungarischen Post". TUeresiopol, 20. Juni. Gestera Nachmittags provocirte die Horváth­~partei einen blutigen Zusam.mons.toss mit der Partei dei Candidaten der lib.e­rálen Partei, -Dr. .Mukits. Die in friedlicher Ordnung vorübarziehende Partei des Dr. Mukits wurde ohne Grund mit Spóttreden und Steinwűrfen empfangen -und wurden sodunn mit den im Kachbarhofe vorbereiteten Jieugabeln und., Feuerliacken thátlich angegriffen. Díe Mukitapartei durch den brutalen Angrift' gereizt, vertheidigte sich mit Stöcken. und trieb den betr un kénen Pöbel aus­eínander. Da 20—30 Verwundungen vorkamen, steht zu befüreliten, dass in dem Fal le, wenh keine gehörigen •Vorsichtsinaassregeln ergriffen w érden, die erbitterte Parteileidenschaft neue Opfer fordern wird. Fiume, 20. Juni. Die ősterreichisch-ungarische Flotté wird für den 25. : hierher erwartet. Értéktőzsde. — Effectenbörse. BPC3 — Wien, jun. 20. Megnyitás — K r íi f f n u n g. Osztr. bitclbank-réázv... on I Magy. hitelb.-rószv 20, frankos iniw ' Oest. Oodit-Actien.... ­ÖJi0U Ung. Credit-Actien .... * 20"fraiiksstiie&e lv,vo 4% magy. arany-járadék q- Magy. jelz. kitolb.-résxv. Magy. lösz. t>s váltób.-r.i 4% ung. Goldrente u | Ung. Hypothekb.-Actien ' | U. Esc. u. Werhslb.-Act. Hagy. orsz. bank rószv. — Ung. Landesbank-Actien —.— Csöndes —.still. . Bécs — Wien, jun. 20. I. elő tő z s d e — I. V o r b ü rs o. Osztr. hitolint. részv. .. 0Q1Í rn Angol-oaztr. bank részv. Dnio-bank róazv. ... ^í [n OüSterr. Crqdit-Áotiön.. JÖIÍ­dU Anglo -Austr.-Bank - Act. ' Union-Bank-Actien .. .* K ^ 1U ' Í- ' Déli vasútirószr.......... 20 frankos 1001 Osafcr. állam vasúti részv. ga- KA Smlbalin-Actien ... 1. ,L ' 20 Franksstücke Oosterr, Staat^b.-Actjon ' Magy. hitöl-részvériy... 0 „- 4.% inugy. avany-járad. , n] ft7 5% ni. papir-járadék... 070^ Ung. Crodit-Actién .... ~ ö - 4% ung. Goldrcnto.... ] 5% ung. Papierronte.. O, " jo Gyönge — schwack. Bécs — Wien. jun. 20. II. elő tőzsde — II. Vorbürse. Osztr. hitelint részv. .. ^ Q() Angol-oaztr. bank részv. I Magy. Uifcolb. részv.... 0 ó 7 9­Oostorr. Credit-Aotion.. " Ariglo-Austr.-Bauk-Act Ung. Creditbank-Actien 20 frankos in nR5 Osztr. dilamvasuti részv; 00-•Déli vasúti részv KB 75 20 Franksstücke 1 • Oesterr. Staateb.-Action • ÍJ Südbahn-Action ....... ou Unio-ban)c részvény 9n _j 4%magy.arany-járadék !0010 5 u /o magy. papír-járadék OOQO , Union-Bank-Actien | 4% ung. Goldronto.... . J 15% ungar. Papiorrente. * " • .Szilárdult — befestigt. Bécs — Wien, jun. 20. Nyilatkozat — Erkliirung Osztr. hitel-részvény.00. QA 20 frankos IACU» Osztr. államv. részvény 2 = Oesterr. Credit-Actien . áö *' ÍÍU 20 Franksstücke JU,U "* Oesterr. Staatsb.-Actien 6 . Déli vasút részvény Unio-bank 0 ,, Mag)', hitelb.-részv. 00- OR S.idbalin-Actien Union-Bank Ung. Creditbank-Actien 60 1S60. sorsjegy 1864. sorsjegy Auglo-osztr. bank részv. 1S60. Lose * 1864. Loso * | Anglo - Aiwtr.-Bank -Act. 4*/ 0 magy. arany-járad. 102 10 m- papir-járadék QÖAK Szilárd — fest 47© ung. Goldrente.... 5% ung. Papierronte .. Berlin, jun. 20. Megnyitás — EröfFuung. Hitelrész vény — Crcdit-Aetien .. 458.50. Bécs — Wien,jun. 20. Előzárlat — Vorschlnss. Osztr. hitcl-részv ,™ ^ 20 frankos 1 Osztr. államv. részv.... 99 J -,­O-Jsterr. Credit-Actien.. * Wfcau 20 Franksstücke ' Oesterr. Staatsb.-Aotíen Déli vasút részv. Unio-bank Magy. hitolb. részv. ... 9 g­Südbahn-Action ' Union-Bank ' Ung. Creditbank-Actien " " 1830. sorsjegy 1864. sorsjegy Angol-osztr.-bank-részv. i_ 1860. Lose 1894 Lose' ' | Anglo- Austr.-Bank-Act 4% magy. arany-járadék — 4% ung. Goldrente 102.—. Gyöngült — ab'geschwacht. Budapest, június 20. Zárlatiárfolyamok. — Sclilusscourso. Osztrák hitelrészvény .. 9flq 70 Magyar vasuti-kölesGn . _ _ 1 Magy. nyerem, kdlcsűn Oesterr. Creditactien .. * Ung. Eisenbakn-Anlehen ' Ung. Pramien-Anleiho . Magyar papír-járadék.. Magy. földteliorm.-kütv. _ | Szőlódézsmaválts: köfcv., _ Ungarisehe Papieircnte * Ung. GrundentL-Oblig. * Weinzehont-Ablü3.-Obl;. Magyar liitelbankrészv.. 9ftfí r « Magyar keleti vasut-r. Magy. gelzálogb.-rcszv. . Ung. Creditbank-Actien ~° ' Ungar. Ostbalin-Action. * Ung. Hypotiiekonb.-Act 4% magy. arab^járiulék Magy. koroskoilelmibank 4'Vo ungar. Goldrente.. ' |Ungar. Commercialbank Bécs — Wien,jmi.20. Magy.értékek zárlata — 8chlnsscourseung. Wortlipapier*. Magy. fűldteherra. kötv. , n , CCl I Magy. vasúti külcsün .. .-. 0- I Erdélyifuldteherm.kiitv. 1ÍU ,Ung.'.íJrundentl.-Oblig.. AUl ' ÜU Ung.Eisonbahn-Anlehen l,u­J Siebenb.GrundéntL-Obl. Magy. hitelb.-részv..... 9Rfi ,-- ö'/, 0 /© m- foldh.-int. zál.' Alföldi vasut-rész'v ,QO. Ung. Creditbank-Actien 5f/ a % n. Bodencr.-Pfdbr. * Alföldor Balin-Actien... ­Erdélyi vasut-részv 1 -o RA I Magy. észak-kel. vasut-r.. Kfi-, 1876. m. k. v.áll: eU. k"* Siebenb. Bahn-Actien.. A,J ' JU Ung. Nordostb.-Action. w " I » Q 'fi - " 1869. m. k. v. á. els. kötv. ft7 nn Magy. nyer. k. unyi***-­.1869. u. Ostb. StaatsrObt Jl,w Ung. " *~ ,^zőlődézsmaválts, kötv.. v M. 1' 'ejnsehent-Obl'--"—* Becs — Wien, jun. 20; VO-^tr. értékek' zárlata — SL" Zcourse üst. Wertbpapiere 0™ztr. hitel-részv. , ,j 0001*0 in'gol-oszfcr, bank-részv, in- Déli vasút-rész ve jiy .... cn r ~­Qjsterr. Credit-Actien.. <SÖ3 * UU ' AntpPSoWm^Aet. AUJ ~ Sudby'n-AÖtién.'..,... öö '' 0 : i | 0 iztr. államv. részv.... oor 4% osztr. arany-járadék ., 0 qri 20 fraíilcos '... 1 n n , Öjsterr. Staafesb.-Actien 4% östorr. Goldrente.. 11 AtfU 20 Franksstücke lu * Ui Loiidoni váltóár l'>6 65 ^ !o P a pi r ~járadék.... QIAQ Károlytajos vasut-részv. 9 Q­l«ondoner AVeelisolcours * 4*2°/ 0 Papierronte ' Kari Ludwigsb.-Actien. Öríztr. hitelsorsjegy.... -,­R­n 1864. sorsjegy 1po Osztr.-magy. bank-részv. OQ 7 Oesterr. Credit-Loso... ,D,JU 1864. Lose UJ- Oesterr.-ung. Bank-Act _ "~ 4*2 1 /o -ezüst járadék.... 09 RA CS.- k. arany (vert) .... - Q- 1860. sorsjogy 107 o­4"*2"/ 0 Sitborrento ÖAJU K. k. Miinz-Dukaten... 0 aj 1860. Loso .!... 16 '"^ Német buukváltók..... «.-, 17 Tűrök sorsjegy inos Elbevülgyi vasut-részv.. „_ t) HiUi-.be Bankweclisol. °­a M Türkén-Lose.......... 1Ü " J Elbethalbahn-Actien ... iüö "° D.inagőzbaj. társ. részv. nnu AViener Bank vérein részv. «, Gyünge -— sclnvaclu Djnan-Dampfech.-G.-Ac. aö0 * » » Actien Ji "~ BéC3, június 20. Tőzsdei tudósítás. Ingadozó. Végül franczia lapok nyilatkozatai foly tán nagyrészt gyöngült. Wien, 20. Juni; Schwankcnd.- Sehliesslich auf franzüsisclie J0urnalstimmen vorwiegend sobwach. ' Áru- é's terménytőzsde. Budapest, június 20. (T e r m é n y t e z s d e.) Bnza őszre 7.S9—7.91. Tengeri jun.-júliusra ő.ői—;5.5Ő, angn^ztus-sze p temberre 5 61—5.63. t'j rozs 5.67—5.69. Kcpczo szoptembor-októ b erre 12."/,—12.*/ s . Szesz 23.50—2?.—tengeri Buzakinálat mérsékelt. Vótelkedv csocely. Forgalom 12000 m. Arak tartva. Többi gabnanemüek ara változatlan. Bécs.,június 20. (Gabona- 63 tor meny t«2 ide.) Ruzamáj.-juii. 9.13—9.18 frt, őszre 8.23— K.2S. Kozs május-jtiuiii^ra 6.75—'j.SO, őszre 6.60—íi.63. Zab máj.-junusra 5.73—5.78, Őszre 6.02—6.07. Tengeri május-jiMiusra 5.85—5.90, j;in.-julimra 5.S5—5.90, julius-aug. 5.88—5.93. Olaj kész szállitáira 31.——31.50. szjiupt.--l3czembi>rre 31.50—32.—. január-áprllra 32. 32.50. Repczo augtijzt.-^zept. 12.70—12.83, 8%ept.-októborre 12.S0—12.90. Szesz kész szálli­tüirá 26. iŐ .—, jnlius-szoptemborre 27. jiilius-októbcrre 27. .—, októberre 27.25 : .— fit. Berlin, június 20. (Terményvásár, megnyitás.) Buza junius-juliusra 187.75, -szeptomb.­októberrJ ,169.75. Kozs jutriusra-julinsra 123.75, szeptember-októberre 128.75. Zab június-, jnlíusra .95.-—, szept,-októberre 100.—. Olaj júniusra 49.30, szeptember-októberre 49.50. Szesz janl-jul. 66^75,..aug.-szeptem*).66.40. Buza, rozs, zab bágyadt, szesz nyugodt, olaj csendos. Waareu- und Productenbörse. Budapest, 20. Juni. (Productenmarkt.) Horbstweizen 7.89—7.91, Mais per JnnP Juli 5.54-^-5.56, per Aug.-Sopt. 5.61— -5.63, NeuerRoggen 5.67—5.69, Kohlreps : per'Septomb;­Uctober 12. 3 /u—l2. 4 / g . Spiritus 25.50—26.—, altér Mais —.• .—. Weizonofferte massig. Kanaust begrenzt. Uinsatz.láOOO Mt Preiác behauptet. Anderea unvevandert. Wien, 20. Juni. (Octrcidomarkt.) Weizen por Mai-Juni von 9.13 bis 9.18, por Horbst von 8.23 bis'8.28. Rnggon per' Mai-Juni von 6.75 bis 6.80 per Horbst, von =6.60.—6.65. Hafer por Mai-Juni 5.73 bis 5.78, per Horbst von 6.02 ,bí-j 6.07. Mais per ITai-Juni von 5.85 bis 5.90,' por Juhi-Juli von 5.S5' bis 5.90, per Jnli-.uigust von 5.8S bis 5.93. Kitbül prompté J.iöl'emng von 31.— bis 31.50, .per Si'pteinbcr-Diízomber vou 31.50 bis 32.—, por Jilmier­April 32. 32.50. Kohlreps per August-Septembor von 12.70 bis 12.80. Spiritus prompté Jjieferung von 26.25 bis 2ö.15».,pjr Juli-Sopterabor von 26.50 bis 26.75, per JuÜ-Octobor von. 26.75 bis 27.—, per Október von 27.— bis 27.25. Berlin, 20.' Juni. Gotroidumarkt (^nfang.) Weizen por Juni-Juli \1S7.75. September; October 169.73. Koggen per JunirJnli 123.75, por Scptember-0ctobor 128.75. Hafer per Juni-Juli 95.—, por Sept-October 100.—. Rüböl por Juni 49.30, per Septombor-October 49.50. Spiritus per- Jmii-Juli 66.75, per August-Septomber 66.40 per 10,030 Literpercent;. Weizen, Koggen, Hafer matt, Oel still, Sprit miiig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom