Philatelia, 1925 (11. évfolyam, 1-3. szám)

1925-01-01 / 1. szám

1925 Január N2 1. szám «3 IIP m I JL A T JB ]IL I A a magyar bélyegujság Zeitschrift und internationales Offertblatt für Briefmarkenhändler und -Sammler Megindult 1914-ben. — Erscheint seit dem Jahre 1914. Előfizetések csak egész évre fogadtatnak el [Abonnementspreise]: 30 KC, 70 di­nár, 200 lei, 70 ezer magyar vagy osztrák korona. Egyéb külföl lre 4 svájci francs. Hirdetési árak [Inserentenpreise]: '/, oldal [Seite] 200.— Kő, oldal [Seite] 120.— Kő, */4 oldal 60.— Kő, ‘/s oldal 35.— Ke, ‘/t6 oldal 18.— Kő. A szerkesztő cime [Alle Zuschriften sind zu richten an]: Redakteur Johann Örvös, Uihorod-Ungvár [C. S. R.]. Cimképünk. Lapunk eddigi szerény vonalú fejlécét m ivés i cimkép váltotta fel. Sokféle változatban de művészi egybekapcso­lásban a posta, illetve hélyeggyü tés jelképeit láthatjuk. Az elmúlt századok lovaspostájától a Z R. Hl-ig vezet el a művész, aki ezzel a szép cimképpel egyaránt rámutat a bélyeggyüjtés érdekességére és fanta>ztikus izére is. Boksay József, a kárpáti nép kiváló f stője, mint illusztrátor is elsőrangú s mi ftr> mmel dis itjük lapunkat rd kés elgondolásu filatéliai képével. A tökéletes litográfiái reprodukció -i Lám műintézet r.-t. szaktudását dicséri. UJ ESZTENDŐ. Lapunk uj évfolyamát nyitjuk meg jelen szamunkkal. Hatá­sos és miivészi cimképiinkkel külső formában is jellegzetességet kí­vánunk adni a „Philateliá“-nak, mintahogy belső tartalmával hosszú idő óta megbecsült helyet biztosítottunk szakirodalmunkban. Kitűnő szakíróink és szerkesztőnk lelkes, kitartó munkájának köszönhető az elért eredmény, mely együttes munka bizonyára még sok szépet és értékeset produkálhatna: ha munkánkkal párh zarnban állana a gyiij- tövildg támogatása is. Nemzetközi viszonylatban is talán a legjobb és legnagyobb újságot adhatnánk, ha a gyűjtök roppant légiója, mely különös érdeklődéssel hónapok, sőt évek óta olvassa mutat ványszámonként lapunkat: végre előfizetne. A mai nyomdaárak mel­lett egy bélyegujság kiadása évenként minimális számítással is 2500 aranykoronába keiül, ami csehszlovák pénzben több mint 15 000 ko­rona, magyar pénzegységben pedig kb 40 mitóra rúg. További küz delmünk az anyagi nehézségek leküzdésére csak az esetben járhat eredménnyel, ha gyűjtőink, egyesületeink és kereskedő.nk méltányol­ják indokainkat s nem várják be az időt, mikor a legnagyobb segít­ség is elkésett már, hanem haladéktalanul beküldik előfizetéseiket, miáltal hozzásegítik a „Philateliát“, hogy megjelenésének második évtizedében az eddiginél is eredményesebb munkát fejthessen ki. Lapunk következő számában közöljük a február 15 én megej tendö ingyen sorsolás eredményét. Aki februári számunk megjelené séig beküldi előfizetését, kivétel nélkül ajándékban részesül. MINDEN GYŰJTŐ, EGYESÜLET ÉS KERESKEDŐ KÜLDJE BE ELŐ­FIZETÉSÉT! SZEREZZÜNK A „PHILA TELIÁNAK " MENNÉL TÖBB UJ ELŐFIZETŐT! Aki a „Philateliát“ előfizeti, nemcsak egy kilünő lapot kap, de állandó védelmet biztosit cseréjéhez és más irányú filatéliai összeköttetéséhez

Next

/
Oldalképek
Tartalom