Philatelia, 1923 (2/9. évfolyam, 1-8. szám)

1923-02-15 / 1. szám

2. oldal PHIL ATELI A 1. szám kor kívánságukra ismét életre hív­tuk, az Önök kezébe tesszük le lapunk sorsát. Ha mi nem csa­latkozunk gyüjtőtársainkban, önök semmiesetre sem fognak csalat­kozni a Philateliában. A szerkesztőség. A bélyeygyíijtés uj utjai Ha a bélyeggytijtés nem tömeg­sport lenne s csupán múzeumi objektumokként kezelnék, a rette­netes tömegű bélyegáradat nem okozna gondot senkinek, mert az átmeneti zavaros évek bővebb fi- lateliai terméseinek beszerzésére egyszerűen nagyobb összegeket irányoznának elő. De a bélyeg- gyűjtés tömegsport száz és száz­ezren űzik s igy mi érdekelt bé- lyeggyüjtők -nem nézhetjük kö­zömbös szemmel, hogy az uj bélyegek eső módjára permetezzék a bélyegmezőket. Tiz évvel ez­előtt még csak kétféle diszting- válást ismertünk a gyűjtés terén: 1., akik az öt világrész bélyegeit gyűjtötték 2., akik csak európai bélyeget gyűjtöttek. Igen komoly, régi gyűjtők tartottak csak ott, hogy az említett gyűjtemények egyike mellett országuk vagy gyar­matok bélyegeit külön speciálisan is összegyűjtötték. Ma azonban j okvetlenül köztudatba kell vinni, hogy a széles keretű gyűjtés ide­jét múlta, nemcsak mert anyagi szempontból lehetetlen a sok ezer­re menő ujbélyeg összevásárlása, hanem idő sem jut elég, egy-egy ország bélyegeinek lelkiismeretes gyűjtésére. Általános gyűjtés mel­lett figyelmünket teljesen elvonják az újdonságok, tulajdonképeni bé- lyeggyUjtésröl pedig csakis a nagy- háború előtti bélyegek összegyűj­tésénél lehet beszélni. Nagyon ke­vés a száma ugyanis azon or­szágoknak, melyek valamelyes függőségben nincsenek a nemzet­közi bélyegkereskedelemmel s mig a múltban mosolyogtunk, hogy tisztán a bélyeggyűjtők zsebeire spekulálva megint uj román vagy montenegrói sorozatok jelentek meg, ma természetesnek találjuk, hogy a jugoszláv vagy osztrák pénzügyminiszter egy-egy bélyeg­kereskedő konzorciumnak horri­bilis összegekért minden régi ki­adásból megmaradt bélyegeiket eladják. Ha azt akarja a gyűjtő, hogy gyűjteményének értéke is legyen, úgy szakítani kell azzal a gyűjtési móddal, hogy egy nagy albumba időnkint összevásárolt sorozatokat ragasszon, mert bár­mily sok bélyeg is lesz összevá- vásárolva, gyűjteményének tény­leges értéke jóval alatta lesz a kiadott pénzek értékének. Ha azon­ban jóval kevesebb anyagot szak­szerűen gyűjtünk, mindig azon tendenciával, hogy egy bizonyos kört komplettirozzunk s e mellett elfogadjuk főszükségletnek azt is, hogy egy bizonyos kisebb terje­delemre korlátozott gyűjtésen kí­vül egy ország bélyegeit speciáli­san is gyűjtjük, úgy a ma követ­hető legideálisabb útját jelöltük meg a bélyeggyüjtésnek. Például Európát gyűjtünk 1900- ig vagy 1914-ig s e mellett Magyarország bélyegeit speciálisan gyűjtjük; vagy: csak az északi országok (svéd, norvég, dán, eset­leg finn) bélyegeit gyűjtjük és a magyar, esetleg osztrák vagy cseh­szlovák bélyegeket specializálva is. Kezdő gyűjtő már azért is, hogy a bélyeggyüjtés teljes mikéntjével tisztában legyen, az egész világ bélyegeit gyüjtheti egy ideig, de a specializáláshoz is egyidejűleg fogjon hozzá. Igen hálás gyűjtési anyag a háborús vagy megszállási idők bélyegei is, már azért is, mert a megszerzésük nem jelent túl nagy anyagi áldozatot és csere utján is hozzájuk lehet jutni. Az általános gyűjtésről nem lehet sok

Next

/
Oldalképek
Tartalom