Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 44-es doboz

XX. évfolyam. FÉLEGYHÁZI HÍRLAP. 21. szám. Napóleont; Bérczy : D-preaux tánczmestert; Ernyei: Lefébret , Szász Anna: Maria Karolina királynét és Zöldi: Elizt játazák a darabban az említetteken kívül azegész személyzet foglalkoztatva van. A mai érde­keselőadásra felhívjuk a közönség figyelmét* — Márcziusi hó. Szerdán reggel arra ébredtünk, hogy feher hólepel borította a földet. Szép, fehér szeplöt tisztitó hó. Mondo gatlák is miudenütt, hogy „Gergely megrázta a szakállátu. Mert márczius hó 12-én éppen Gergely pápának a névnapja volt s néphit szerint ennek jósoló ősz szakálla csinálhatta a havat. A napsugár azonban erőt vett a /öld vékony takaróján és hamar elment a hó. csak itt- tt az árnyékban maradt mutatóul helöle. Mindazonáltal nem lehetetlen, hogy nem eszi meg a kutya az idén sem a telet és márczius végén fehér husvétunk lesz, — Rómába mentek. A Budapesti Országos Pázmány Egyesület által rende­zett Római zarándoklatban városunkból Sille István. Pál Károly tanárok, Szabó Sándor földbirtokos, Munczát Terézia és Móczár Birike vesznek részt. A zarándoklat folyó hó 9 én indult Budapestről Fiúmén és Anconán át Rómába Cziklay Lajos veze­tése alatt. — Hirdetmény. Pest-Pilis Solt Kiskun vármegyében a kiskunfélegyháza—kiskun* majsai h. é. vasút „Jászszentlászló“ állomá­sán 1902. évi márczius hó 16*án m. kir. postahivatal lép életbe, mely levél, pénz és csomag-küldemények, 1000 koronáig terjedő postautalványok, utánvételek és postai meg­bízások felvételével, továbbításával és el­adásával, továbbá postatakarókpénztári te­endőkkel van megbízva. Az uj postahival összeköttetését a Kiskunfélegyháza és Majsa között közlekedő 6412, 6413 és 6414 sz. vonatok útján nyeri ég kézbesítési kerülete Jászszentlássló községre terjed ki. Buda pest, 1902. márczius hó 4 Ám. kir. posta- távirdaigazgatóság. — A miniszteri nyugdijak. Széli Kálmán, Magyarország ez idő szerinti mi­niszterelnöke, pár nap óta már nyugdijképes s a tőrvény értelmében 8000 korona nyug­díjra vagyon igénye. Sséll Kálmánt a király 1899; február 26-án nevezte ki kormány- elnökké s igy 1902- évi február hó 26 án már kitöltötte azt a három esztendőt, amely­beszédeikből egy-egy töredék mondatnál többet hallottunk volna. Budára ! . . , Budára 1 ... A helytartó- tanáashoz 1 . . . Nyittassuk meg Táncsics bör­tönét! . .. Budára 1 Ezek voltak a népnek leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. 'Végre választmány neveztetett ki, Budára menendő s a helytartótanácsot fölszólítandó, hogy czenzurát rögtön eltörülje, Táncsi- Csot szabadon bocsássa s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe semmi szín alatt be ne avatkozzék. A választmány legalább 20,000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó- tanácshoz és előadta kivánatait. A nagyméltó- aágu helytartótanács sápadt vala és resz­ketni méltóztatott és öt percznyi tanács­kozás után mindenbe beleegyezett. A katona­ságnak kiadatott a tétlenség iránt a rende­let, a czenzura eltörültetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt márcsius 15-ike 1 Eredményei olyanok, melyek e napot örökre emlékeze­tessé teszik a magyar történelemben. Események folytatásának ez közönséges volna kétségkívül, de tekintve annak, a mi volt, kezdetnek nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mértföldeket gyalogolni a meglett embernek. nek leteltével minden miniszter megérik a nyugdíjra, ha nem is arra. amelyről azt szokták mondani, hogy „kiérdemelt“. Sséll Kálmán tehát, ha most visszatérne a bank­jába, vagy elvonulna Rátótra, nyomban 8000 korona nyugdijat huzna egész élete folyama alatt. A mi különben Széli Kálmánt illeti, ő a nyugdíjazásra vonatkozó törvény meghozatala előtt már miniszterkedett, mert 1875-től 1878-ig pénzügy miuiszter volt; kérdés azonban, hogy ilyetén állami szolgá latát a nyugdíj megszabásánál tekintetbe veszik-e s hogy 8000 koronánál nagyobb nyugdíj járna-e neki. 0 vele egyetemben Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter is egyhuzamban három év óta miuiszter, ami azt jelenti, hogy február 26-ika óta Hege­dűs Sándor is nyugdijképes és hogy most, fölmentésekor neki is 8000 kor. évi nyug­díj dukál. Nem lesz talán érdektelen, ha ez alkalomból fölemlítjük, hogy a miniszteri székeken ült kegyelmes urak közül hányán és kik húznak miniszteri nyugdijat, részint azért, mert legalább három évig miniszter- kedtek, részint pedig azért, mert a minisz­terkedésük előtt állami szolgálatban voltak, íme a névsor: Tisza Kálmán, Wekerle Sándor, Bánffy Dezső báró, Hieronymi Ká­roly, Percze! Dezső, Dániel Ernő báró, Csáky Albin gróf, Eötvös Loránd báró, Fabiny Teofil, Erdély Sáedor, Josipovich Imre és Jósika Samu báró. Ezek közül né- hányán ugyan ez idő szerint is állami szol­gálatban állanak s fizetést kapnak, amely fizetés azonban a kijáró nyugdíj arányában kikerekittetett s igy a rendesnél Dagyobb. — Zsoltáréneklö katonák. A prágai helyőrség parancsnoka közelebb rendeletet adott ki, hogy a legénység odahaza zongora- kíséret móllett tanuljon meg zsoltárt éne­kelni úgy, bogy ha templomba megy az ájtatoekodókkal együtt tudjon énekelni. Katonai lelkész! körök *cr<deménye szerint a reform nem ártana a magyarországi ezre- deknek sem. A magyer népének ily módon való terjesztése csak előnyére válnék a külömbözö vallásfelekezetek istentiszteleté­nek. Illetékes helyen meg is pendítik a jó példa követését. — Elhunytak. A kiskunfélegyházi m. kir. állami anyakönyvi hivatalnál márcz. hó 8., 9., 10. és 11. napjain a halottak Fentebbi naplójegysetein kívül Petőfi Sándor „históriai jegyzetei“ közt még a következőkben emlékezik meg 1848. már­cius 15-éröl: 1848. márczius 15-én egész nap esett az eső . . . Az ég a megszü emlett szabadságot keveselte. Szekrény esi városkapitány azt kérdezte LanderertŐl : Kell-e katonaság ? Länderer azt felelte: „Nem“! — Délután a városházteremben Nyáry és Klauzál tábla- biráskodtak : „a rend. a rend“ volt minden második szavuk. Az a hír terjed, hogy katonaság jön. Senki sem ijed meg. Azt kiabálják : „fegyverre“ ! A helytartó tanács előtt Klauzál szónokolt; a forradalom küldte s oly alázatosan és reszketve hebegett, mint tanítója előtt az iskolás fiú; ha lenn az udvaron és utczán 20,000 ember nem kur- jogat, kidobták volna, azt gondolván, valami kéregetö Armer Reisender. Táncsicsot a színházba vitték, onnan jött a városházához s köszönetét rebegett. A helytartótanácshoz küldött választ­mány állandóan megmarad. Másnap, 16-án Irányi ezt forradalmi választmánynak találja mondani. Nyáry hevesen, csaknem dühösen protestál minden „forradalom“ szó ellen, tagadja, hogy az forradalom. Nem is volt az forradalom, csak alvó nemzetünk lélekzetvétele. anyakönyvébe bevezettettek: Gácsi Kiss Ferenczné Török Erzsébet 44 éves, Molnár Imre 68 éves. Agó László 6 hónapos, Bakró Mihály 52 éves, Tóth Sándor 15 éves, Petykó Mihály 5 hónapos, Torba Ilona 8 hónapos, Szabó Terézia 11 éves, Szalai Gá- borné Iványi Terézia 45 éves, Tóth Mihály 8 napos, Kovács Pálné Szécsényi Viktor 48 éves. — Vetömagrendelések gyűjtése ti los. A budapesti kereskedelmi és iparkamara konkrét esetből kifolyólag köztudomásra hozza, hogy a vetőmagvak s megrendel­lek gyűjtését tilalmazó 1900. évi XXV. t. ez. rendelkezése alá esnek, miután sem a törvény, sem a végrehajtási utasítás a vető­magvakra vonatkozólag kivételt nem tesz. Eladásra bejelentett faanyagok : A budapesti kereskedelmi és iparkamara értesíti az ér­dekelt köröket, hogy az 1902. évben el­adásra kerülő faanyagoknak a m. kir. föld­művelésügyi miniszter által kiadott jogy • séke a kamara irodájában megtekinthető — Kiadó üzlethelyiség. Özv. Hor­váth Gáborné Kossuth-utczai házában egy üzlethelyiség azonnal kiadó. — Kiadó lakás. Aluliroltnak Eötvös­utcza 12. sz. alatti háza, mely úri lakásból áll, haszonbérbe kiadó; és egy hektó tör­köly és szilva pálinkája, egy könnyű vadász kocsija eladók. Ezek iránt értekezhetni lehet Szent János-téri fodrász üzletében, vagy Szapáry-utczai házánál, özv. Walleshausen Jánosnéval. 1 — 2. — Eladó bútor. Különféle szép szoba bútor, közte egy fényezett irodai nagy iró asztal 7 fiókos és különféle konyha fel­szerelés nagy mángorló, ponyva, zsákok el­adó Lehel-utcza (ezelőtt Városkert-utcza) 48. sz. Kürtösi Antal házában. 2—2. — Ozv. Lajos Lászlóné Csillag-ut- czai 10. sz. két rendbeli háza Sz. György naptól kiadó, egyik áll három nagy szoba, üveg folyosó, élőkért, élés kamra, konyha, pincze és íáskamrából. — Másik áll 2 szoba, konyha, éléskamra és fáskamrából. — Eladó ház. I. kér, Szőllő-utcza 32. számú ház eladó; értekezni lehet Er­délyi János r.-őrparancsnokkal. — Az Arany János-utcza 1. szám alatti 4 szoba, konyha, éléstár, 2 kamra és pincze helyiségekből álló Póka-féle ház eladó. — Dr. Horpáczky-féie házban egy külön bejáratú lakás mely 2 utczai és 1 előszobából áll és üzlet helyiségeknek is igen alkalmas, — április 24-től kiadó. Ér­tekezhetni leket Feuer Sándorral. Színház. Monori színtársulatának színházlátogató közönsége napról-napra fogy. Nem is csoda. Hiszen nálunk a színháznak mindig egy és ugyanazon közönsége van, mely egész éven át itt színészeket nem lát. Ha jönnek, mohón látogatja a színházat egy hétig, két hétig. De 30 — 40 előadást egyfolytában, pihenés nélkül végignézni, egy kicsit sok és fárasztó lélekre, testre, zsebre. Ezért fogy Monori közönsége. Node közelgőt Virágvasárnap, Addig még valahogy kidülőzünk. Szombaton Lotti Ezredesei hirtelen nagy hírre vergődött énekes bohózatot adták. A mérsékelten felemelt helyárak daczára összejött szép közönségnek arról kellett meggyőződni, hogy ez a darab is rosszabb a hírénél. Azt hisszük, vidéki színpadon sokára éri meg a 100-ik előadást. Monoriné Lotti szerepében jól játszott és sok tapsot aratott. Emyei János a piskóta király sze­repében ma is otthon volt. Ágotái, Szász Anna pompásan játszottak. Kovács Aran­kának és Szende Bellának tiroli táncza szé­pen sikerült. Elismerés illeti Monori igazgatót,. hogy oly gazdagon állította ki az uj dara­bot, amilyent az meg sem érdemel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom