Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 332-es doboz

fcfls ti érc ént' rei-' ] em ;or­va­;on lyi­:rá­ien. íka­ívt­19, sdr ló­ról oly kar fen 'ey 3Z­i*­><V ? (ö t­l­f A$ első Petőfí-ttiinep — Pestmegye székházában* Rakövszky Iván belügyminiszter ünnepi beszéde. ■i :t ■ . A — Saját tudósítónktól, e=t , Fest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kö­zönsége ma ’ délelőtt 10 órakor 4 v4jr- megyehájs disztermébai Petőfi Sándor 100 éves S5ü$gfcéj4 évfordulójának meg. ö»pepl4sé» rgndáiivöii böz§yj*:M t*r- :tolt. fi közgyűlést, amely«» a kormány képviseletit] 3n Rakövszky Iván belügy­miniszter jelent meg, Prgszly fcitaiér t&ívpéxi nyitóit 3 meg. Üdvözölte a kor­mány képviselőjét, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia,. a Pefccjfi.Táasa^g és a Szent István-Társasás megjelent kép­viselőit. Kolozsváry Imre szólalt fel azután. — Petöli Sándor — mondott* ~ ön- tudatlanul is a kereszSény iránynak volt klasszikus szószólója, a hitvesi hihégnsk, a 'baráti szeretetnek s a csa­ládi ö$s*efartdsiv>k a hirdetője. Fő/. háborodva' kell visszautasítani az iro­dalomtörténelemnek azt a meghami- sifását, amikor az internacionalisták megteszik eJvtársvkká az{ a Petőfit, kinek minden ólma hazájának nagy. sáoa volt. Petőfit csak azok mondhat­ják magukénak, akik tudnak szenvedni a hazáért, akik tudnak nélkülözni őzért a Magyarországért és akik, ha kell, meg is halnak ezért a hazáért, mint Petőit yiándor. Ha méltóan akarjuk tisztelni " Pélőfi- szélieméit, le kell ten­nünk nyakunkról a trianoni jármot. Ezt azonban esik egyesült erőivel ér­hetjük el, mert egységben a 1 erő, u széthúzás pedig biztos halál. Mindazt, a mi a keresztény társadalom" egysé­gét szét akaf-ja rorlibolni, ki kell ope­rálnunk a "nemzet testéről. Keleten már dereng, talán a mi napunk is fölkel, mintha a sötét fellegek fejünk fölötte oszladozni kezdenének. ■— A Petőfi-ünneplés azzal lesz a legméltóbb, ha- kezet fogunk, hogy egyesült erővel kezdhessünk hozzá Nagymagyarország újjáépítéséhez. Ezután Rakövszky Iván belügymi­niszter szólalt fel, aki a következőket 1mondotta*■ -tov­.Úgy érzem,.alig van -méltóbb hely Petőfi Sándor emlékének ün­neplésére, mint az ország első vár-' megyéjének a háza, amelyben sok nehéz történelmi küzdelem folyt lei amelyben épp úgy, mint az állam más székhazaiban, a magyar hazaflság, « magyar hagyományokhoz váló ra­gaszkodás leiké él. Ünnepeljük Pe­tőfi Sándorban a magyar embert, a j • hazáját szerető férfiút, a szabadság bajnokát és a nagy költőt! Nem azt a hazafiul ünnepeljük benne, kit ma oly gyakran látunk a fórumokon, aki a hazafiságát csak a száján hordja, hanem azt a hazafit, aki a szivében és leikében volt hazafi. Ünnepeljük benne a szabadságnak hősét. Az ő szabadsága a magyar népnek, a magyar nemzetnek volt szabadsága, amely áldozatot köve- ; telt minden egyéni szabadságtól. ‘ Költő volt, akinek - eszményei és ideáljai voltak s ezeknek a. nagy esz­méknek , alá tudta rendelni a ' min­dennapi élet önző érdekeit. Minden áldozatot oda tudott dobni a: idé- ‘ ólokért és eszmékért. Senkinek a ne, pével nem éltek annyiszor vissza, mini Petőfi Sándor nevével. Az ő , ,laS?.y nemzetis érzéseit kiforgatták olyan formában, hogy az ő nemzeti érzéseié hivatkozva - voltak magya­rok, akik tiszteletet, kíméletet pré­dikáltak az idegent érzéseknek. ' Ki akarják sajátítani nevét azok, akik M • szürke ölei ■ materializmusával akarnak JeJépiteni . egv világrendet, egy • államot. Ebben a teremben azt a hagy Petőfit ünnepeljük, aki ma- gyár volt, aki hazafi volt olyan ér­diemben, hogy meghalni tufiott a hazáért. Ünnepeljük a szabadság najnokat, azt, aki elsősorban á nem­zet, a nép és a faj szabadságáért küzdött. .(Éljenzés és taps.). Kupcsqy Felícián ., mondott azután köszönetét Pest vármegyének, hogy esz- zej a díszes közgyűléssel nyitotta meg Petőfi. Sándor- százéves évfordulójának a spfordtos ünneplését, majd Berze• vic/u. Albert .a Magyar Tud Akadémia nevében köszönte r megyének a nemzet nagy kölwiv u«* tanúsított kegyeletét. Pekfit Qvnia a Petőfi-Társasás neve­ljen, méltatta Petőfi nagyságát, akit az egész társadalomnak kiépített terv sze rfiit kell ünnepeink Ne, feledjük, itthon nemzöli kincsünk ő nekünk, neve a külföld elletni pedig fegyver, kulturfölé- nyünk hatalmas fegyvere. Hisszük, bőgj7 Petőfi, akinek vihar volt élete, mást a nemzeti veszély perceiben visz- szntérö üstökösként újra visszajön szá­zadik születés? .napjára. Petőfi költő apostol, hős. vértanú és próféta volt egyszemélyijén és őt most Petőfi pró féfcasága kapja meg, amellyel előre lá­tott minden szörnyűt és amit- előre lá­tott, az mind beteljesedett. Azonban, ha mindaz,- amit Petőfi az egyik vég­letben mint szörnyűt látott. - beteljese dett. akkor annak is megdönttlietetle- nül igaznak keil lenni, amit a másik Végletben mint jót és ragyogót látott, A rcirdkivüli közgyűlés utón délelőtt 11 órakor Pgst • vármegye közönségé­nek jjfíidos évpetvedfs közgyűlése kez­dődött meg. lierenló- és villaM- isis® »is- it sebesülte! A rendőrség a szerencsétlenség ügyében megindította a vizsgálatot. —. Saját tudósítónktól. — Ma a kora. délelőtti órákban a Szt mere-utca és Alkotmány-utca sarkán súlyos karambol történt, Az Öle r.-t teherautó,ja a parlament felől nagy se hességgel a Vilmos császár-üt felé ment. Amikor az autó a Szemere-utca és Alkotmány-utca sarkára étkezett, ab ban a -pillanatban jött teljes ‘ menet- sebességgel egy 58-as jelzésű villamos» Az autó már nem tudott fékezni és fi villamos .pótkocsijába beleszaladt, ler. szakítva a pótkocsi lépcsőjét és be zúzva az öSszes ablakokat. A zsúfolá­sig megtelt villamosban ülök közül többen súlyosabb és könnyebb sebesü­léseket szenveditek; mi a az autó veze, tője kiesett a kocsiból és eszméletlenül terült el a kövezetén. A szerencsétlenség pánikot keltett 0 villamosban. Egy perc alatt kiürült mind a két kocsi; a helyszínre meg­érkezett xendlőr értesítette a mentőkéi és a főkapitáinfvsáííot. A mentők ke' kocsival mentek ki a helyszínre, hogs a sebesülteket bekötözzék' és kórházba szállítsák. A szerencsétlenség következtében a villamos utasai közül megsebesültek; Liebner Antal 67 éves kereskedő (Kő­faragó-utca 10). • Zachár Gy.uia 27 éves géplakatos, Kurucz István dr. 33 éves magántisztviselő, Flache Lujza 25 éves varrónő, kiket a mentők a helyszínen bekötöztek, kettőjükét a lakásukra vit­tek, mig a többieket elbocsátották.'!/. legsúlyosabban sebesült Bendtcsek La­jos soff őr, aki agyrázkódást szenvedett. A soffőrt a mentők a Rókus-kórházba szfálfitották. ahol még minidig "eszméiül lenül fekszik. A színhelyre kiszállott rendőri bizottság kihallgatta a villái moskocsivezetőt, a két kalauzt, azon­ban eddi« még nem állapították me pontosan, hogy kit terhel a felelőé«

Next

/
Oldalképek
Tartalom