Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 29-es doboz

XX. évfolyam. félegyházi hírlap. 4. szám. az ülőhelyek tömkelegében kalauzolták. A hangversenyt Kéler BiU nyitányával kezdte meg hegedűn ég zongorán kilencz növen­dék. Nigy figyelemmel ág jó iskolára valló gyakorlottsággal játszottak valamennyien.— A nyitányt régi népdal csoport követte. Ezt az ifjúsági énekkar ég a gyakorlóiskola iczi-piczi tanulói énekelték. A régi jó idők dalai felmelegitették a közönséget s zajos ’tapssal jutalmazta az énekeseket. Különösen tetszet ez a dal: Minsk' lenne ez a szép fűid minekünk, Hogyha mindig csak bút, csak bajt kell érnünk ? Hiszen az embernek mindig van baja, Legjobb nem törődni vele, hajakat A mig kicsiny a bú, älljimk elébe, Keressünk vidáman mindkét szemébe, Nem kell retirálui tőle de soha, Nevetni kell rajta, igy la: haliaha ! A népdalegyveleget Gabdnyi Margit k. a. zongorajátéka követte, mely egyike volt a programúi legel vezetesebh pontjainak. Gaál Fereucz R^phaodiáját játszotta nagy könnyedséggel, helyes iskolával és töké letes felfogással. Pompás játékában a mii- zene legszebb részletei teljes kifejezésre jutottak. A hallgató közönség elhalmozta a tetszés nyilvánítások legkülön bűző bb je leivel,a rendezőség pedig gyönyörű ó!övirág csokorral- ajándékozta meg. Ráadásul a meg* megújuló tapsra Fausztból játszott léazletet. — Ezután Binét Károly II. éves képezdei növendék Várady Antalnak Peti fi a Hortobá- nyou csiinü melodrámai költeményét sza valta Sennyei József zenetanár zongora, Ba­logh József II, éves kép. növ. hegedű és Kiss Károly III. éves kép. növ. ezimbalom kísérete mellett. A szinésiiesen, mély ér zéssel előadott, kitünően kisért szavalat nagy figyelemben és tetszésben részesült. — Utána az ifjúsági zenekar játszott részletet Doppler F. A két huszár czimü operájából, mélyet a közönség zajos tapssal fogadott. — A zere utolsó akkordjainak elhangzása után Vajay József IV. éves képezdei nö­vendék Gabányi Árpádnak Fifikus Muzsi­kus Ciimü vig monológját adta elő igen jó hanglejtéssel, Dagy gyakorlottságra valló ügyességgel. A közönséget mindvégig de­rültségben tartotta s ez tapssal jutalmazta a jó szavalót. — Végül az ifjúság dalárdája aenekiséret mellett Szentirmay Elemér Ve­teránok ez. tréfás indulóját énekelte, mely a minden tekintetben sikerült hangverseny­nek csattanós befejezése volt. — Rövidre fogott reierádánk végén kötelességünk, elismeréssel illetni Sennyei József zenetanárt, kinek a betanítás és rendezés körül orosz­lánrésze voit, továbbá az intézet derék ve­zetőségét azért, hogy alkalmat ad az ifjak­nak a tanítóra oly fontos társadalmi életben való mozgolódásra. — A hangversenyt vidám tánczmulatság követte, melynek meg­kezdése előtt a rendezőség csinos tánezren- dekkel ajándékozta meg a jelen volt dí­szes hölgy közönséget. — A kir. járásbíróság ügyfor­galma A helybeli kir. járásbírósághoz ösz- szesen 7199 ügydarab érkezett és ezekeD felül külön 113 elnöki ügy. A 7199 ügyda­rabból az év végén folyamatban maradt 617. A beérkezett ügyek a következőkép pen oszlanak meg: sommásper 1263, fize­tési meghagyás 72, fizetés iránti megkere­sés 40. örökösödési ügy 275, anyakönyvi 12, végrehájtás 771, polgári megkeresés 93, polgári vegyesügy 39, büntető ügy 557, bűnügyi megkeresés 42, bűnügyi ve­gyes ügy 112, telekkönyvi ügy 3923. Te­lekkönyvi bevezetés foganatosíttatott egész év alatt 3857 összesen 7041 telekjegyzö­könyvben. — A kir- adóhivatal múlt évi összes bevétele 1,6(?2,591 korona 66 fillér, kiadása 1.498,002 korona 9 fii lér volt. Bélyeg és váltóürlap forga lom volt 83,971 korona 30 fillér, ér tékpapir forgalom 65,472 korona. A bevételből 688.000 korona a központi állampénztárba beszállittatott, a többi 810,002 korona 9 fillér az állami in tézetek íentartására, tisztviselők tize tésére és a dohánybeváltó hivatal szükségleteinek fedezésére fordittatott,-- A háziipar meghonosítása. Da rányi Ignácz töTdrni velósiigyi miniszter Tömörkény község elöljáróságának kérel­mére, a hol miűtegy 180 család munka nélkül van, a háziipar meghonosítására 500 korona államsegélyt adott s leküldte Ludány Alig alig, hogy bírja fáradt Iába, S könnyezve nézi a sötét eget. Az arcza sápadt tenger szenvedéstől, Emésztő lázban ég a két szeme . . . Már-már lerogy . . . De mintha az a kis fény közel'bröl báto­rítva intene, Utszóli csárda . , • odaér pihegve Csak éji szállást kér szegény beteg ... Félvállról néz rá fitymálva a gazda, „A kályhasutba dűljön kelmétek.“ Csak odarogy szegény. Alomra csukja A láz tüzében égő bus szemét. S meglebben álma szép tündérkárpitja, S egy angyal kérdezi: „szenvedsz-e még?“ ,Nózd, im elóbed tárom ajövendőt Ezernyi nép ... a lelkesült tömeg Rád figyelnek Esküszöl s utánad mind esküszik, hogy Isten hallja meg s az Isten hallja . . . S teremtő kezével Lenyujt feléd egy csillagkoszorut!' . . . Mily durva zaj? A lázbeteg felébred A szennyes csárda ... a való ... mi rutl A pisla mécsnél mulató betyárok Dalolva isznak; Zeng a ezimbalom, Rikkantva toppant, Tánczol egyik-másik Árnyéka zeng czikázva a falon. Hejb, a ki boldogsága van! Daloljunk! De szebbet! A legszebbet húzd czigány . . . Most ide hallgass . . . Húzd el azt a nótát Ez oszt’ a nóta! De virradlig ám! A szegény legények villogó szemében Kigyul a tűz, mig az egyik dalol, Szivéhez kapva könnyező sz-. mekkel Kél a beteg vándor a sut alól: ,Az én dalom ... az én dalom! Elért hát a nép szivéig Itt van . . itt zeng . . . Fel! útra! Isten áldja gazduram! Fel! Hiv a jövö! már nem vagyok beteg!“ S fellobbanó szivének égő lángja Altalheviti bágyadt kebelét S megy . . . megy az éjben. S az a zengő nóta. Utána hangzik. — Mértföldekre még . . . S a pusztaságon, néma éjszakában Folytatja kezdett álmát fényesen, Ezernyi nép előtt mondván az esküt, Mit kezébe egy ország teszen. S ott született meg Az a nagy eskü s száz szentséges eszme Az istenek-hangolta húrokon. Béla gazdasági szaktanárt a tanfolyam szer­vezésére. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a félegyházi háziipari tanfolyamban (III. kerület, Eötvös-utcza 12 ik szám) a beiratkozott munkások már javában tanul­ják a kosárfonást, kaptárkészitést és más háziipari tárgyak készítését. Majsán és Csa nyon szintén megkezdődött a tanfolyam és sok tanulója vaD. — Lemondás. Jánosi János, a jakabi tanyai iskolai tanítója, ezen állásáról lemon­dott a Gyimesfelsnlokon (Erdély) vállalt ta­nítói állast. A jakabi tanítói ál ás betöltése iránt az iskolaszék legközelebb intézkedik. — A kaszinóban fo'yó hó 12 én, azaz ma délután 4 órakor közgyűlés lesz, mely után az elmúlt évben összegyűjtött lapokat árverezik el. — A városi közpénztárnak, melybe lakosságunk két kézzel hordja az adót, a lefolyt évben bevétele volt készpénzben 2,339,814 Korona 59 fil­lér, kiadása 2,293,322 Korona 64 fil­lér; értékpapírban a bevétel 2,857,483 korona 15 fillér, kiadása 710,330 ko- roua 74 fillér volt. Egy év alatt 25,205 egyén fordult meg a pénz­tárban. — Felruházás. A városi tanács megbizá sából az iskolás szegéay gyermekeknek a hét folyamán osztotta ki dr. Szerelemhegyi Károly polgármester és Ulrich István főjegyző az alapítványi kamatokból vásárolt ruhákat. A kiosztás nagy körültekintéssel történt, a mennyiben az iskolai puhatoláson kívül a polgármester és főjegyző személyesen is lilán» néztek, hogy a rubasególyt csakugyan teljesen vagyontalan, munkaképtelen szülők gyermekei és igaA szegény, árva gyerekek kapják, a milyenekre az alapítványt tevők gondoltak. Körülbelül 50 tanuló részesült ruhasegély ben. — Felhívás. ,A háziipari tanfolyam (III. kerület, Eötvös uicza 12-ik szám alatt) megnyílt. A tanfolyamra azonban még min­dig lehet jelentkezni tanítási idő alatt a dolgozó házban. Úgy mint más években, nők is résztvehetnek a tanfolyamon, kikuelc a vezetőség külön munkatermet tart fönn. — Arad a Tisza A tavaszias idő­járásnak megfelelően a Tisza is kidagad téli ágyából. Az elmúlt napokban erős ára dás volt nap-nap után és oly magas a viz, mint tavasz elején szokott lenni. Ha nem jeleznének felülről hideget, még erősebb áradástól is lehetne tartani. — A temetkezési egylet 1901. évi számadásait 56,830 korona 6 fillér tiszta vagyonnal zárta le. Az egyletnek jelenleg van 1394 fizető, 760 felmentett, összesen 2154 tagja. — Házasság’. A helybeli állami anyakönyvvezető előtt folyó évi január 1-től 10 óig házasságot kötöttek: Csatlós József és Horváth Erzsébet. — Pap Imre és Lörincz Julianna. — Drozdik László és Török Rózái. — Kiss Szabó János és Besze Anna. — Patai Ferencz és Major Anna. — Bállá János és Lantos Veronika. — Elhunytak- A helybeli állami anyaköny wezetöi hivatalban január 1-töl 10-éig a következő elhalálozásokat jegyez­ték be: Dénes Francziska 7 éves, Csendes Mátyás 34 éves, Feuer Ede 32 éves, Ra­dies János 3 napos, Csenki Veronika 3 éves, Boros Mária 49 éves, Palotás Mihály 6 éves, Kis Zsuzsanna 9 éves, Tarjányi Magdolna 56 éves, Zámbó Imre 68 éves, Horváth Katalin 49 éves, Maliár Erzsébet 89 éves, Ma8ztics Ignácz 67 éves, Tábi Teréz 55 éves, Bajnóczi Flórián 55 éves. — Iskolaszéki ülés lesz kedden délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében, melyre az iskolaszék tagjai ez utón is meghivatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom