Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 22-es doboz

A Petén -ünnep. Budapest, julius 12. Petőfi Sándor halálának félszázados évforduló­jának megünneplésére országszerte folynak az elő­készületek. A budatpesti egyeemi ifjúság, mint már eralitettük, nem rendez külön ünnepélyt, hanem csatlakozik a Petőfi-társaság által rendezendő ünnepségekhez. A kebelében alakult bizottság ma elhatározta, hogy a Petőfi-társaság elnökségével együtt köriratot intéz a főiskolák ifjúságához, hogy külön ünnepélyekkel is ünnepeljék meg Petőfi emlékét. A budapesti egyetemi ifjúság a segesvári és a budapesti ünnepségekre egy-egy szónokot küld és a segesvári honvédemlékre s a budapesti Petőfi-szoborra díszes babérkoszorút helyez. Az Otthon irők és hirlapirók köre ma délután Fenyő Sándor alelnök vezetésével rendkívüli vá­lasztmányi ülést tartott. Fenyő Sándor bemutatta a Petőfi-társaság megbízóját és indítványozta, hogy az Otthon úgy a segesvári, mint a budapesti Petőfi-ünnepen hivatalosan és minél méltóbban képviseltesse magát és mindkét helyre koszorút vigyen. A választmány egyhangúlag elfogadta az elnök indítványát és a segesvári küldöttség veze­tőjévé Fenyő Sándor alelnököt, a budapesti Petőfi- Bzobor-küldöttség vezetőjévé Bródy Sándor vál. tagot kérte fel. A Budapesti újságírók egyesülete szintén testü­letileg részt vesz a Petőfi halálának ötvenedik évfor­dulója alkalmából rendezendő országos ünnepsége­ken. Az egyesület küldöttséget meneszt a segesvári csatatéren rendezendő ünnepre és a mezőberényi emlékünnepre; a budapesti Petőfi-ünnepen pedig testületileg fog megjelenni. Ezenkívül koszorút küld a segesvári Petőfi-szoborra, a mezőberényi emlék­táblára s koszorút helyez a budapesti Petőfi-szo­borra is. Az egyesület elnöksége felszólítja azokat i tagokat, a kik a segesvári és mezőberényi era- ékünnepelcen részt venni óhajtanak, hogy jelent- cezzenek az egyesület titkáránál. Itt említjük meg, hogy lapunk egy munka- .ársa beszélt Herényi Ármin békés-gyulai ügy­véddel, a kinek tulajdona az az Orlay-féle ház, i melyben Petőfi tartózkodott. Berényi elmondta, íogy emlékezik, bogy az Orlay csal ád a hetvenes évek 'égén Pilisről Berénybe utazott. Ez alkalommal fimérték a ház kamarájának északkeleti falát is azután kibontották a falat. Tényleg találtak 8 ott két Petőfi verset, több forradalmi kiált- ányt és egy karabélyt. Lehet, hogy e falban >kmányok is vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom