Petőfi gyüjtemény - A sorozat / 18-es doboz

1910. december lb. BUDAPESTI HÍRLAP (300. sz.) 33 hozó akaratának érvényesülését, a törvényt az életre alkalmazni s kicsiholni belőle a kívánt eredményt, mely célból tudnia kell a törvényt, be kell hatolnia a törvény szellemébe, értelmét nem szabad szűkí­tenie, jelentőségét nem fokoznia. A közigazgatásnak ismernie kell és pedig legtöbbször a legrégibb idők­től kezdve, a törvényekkel összhangzásban kiadott hatósági rendieteket és szabályzatokat, tudnia kell különbséget tenni az idejét múlt, az egyszeri vagy többszöri átdolgozáson keresztülment, valamint a változásnak alá nem vetett rendelkezéseket. Részt- vesz a törvényhozás munkájában, a mennyiben a törvények végrehajtása tárgyában rendeleteket bo- csájt ki, a mezeknek megszerkesztése sokszor ne­hezebb, mint magának a törvénynek megalkotása. Egyenesen törvényhozói munkát teljesít, oly rende­letek és szabályzatok kibocsájtásával, melyeknek sa­ját hatáskörében ő a kezdeményezője. Másfelől tudománya felöleli a közigazgatás minden egyes ágazata teknikájának ismeretét. Mi­lyen sokoldalú tudást foglal ez magában! A pénz­ügyi igazgatás nagy komplexumának ismeretét, a mezőgazdaság, kereskedelem és ipar helyzetének és feltételeinek ismeretét; a társadalmi osztályok törek­véseinek és kiegyenlitésök módjainak ismeretét; a közegészségügy, köztisztasági, elővigyázati, járvá­nyok elleni védekezésre vonatkozó ^'endszabályok ismeretét; az iparvállalatok fejlesztése föltételeinek ismeretét; a közmunkák vezetéséhez és ellenőrzésé­hez szükséges mérnöki tudást; esztétikai ismereteket múzeumok létesítésére, városszépítésre, a népizlés irányítására . . . Lehetetlen a tökéletes felsorolás: a közigazgatás tartozékát tevő teknikai ismeret en­ciklopédikus terjedelmű, de szerencsére, a munka- megosztás lehetővé teszi a közigazgatásnak, hogy munkásait ne Pic de la Mirandole versenytársaiból toborozza. Végül a közigazgatás tudománya nem lehet el a Kormányzás tudománya nélkül, értve az alatt a közigazgatási hatáskör vezérelveinek ismeretét és a társadalmi tünetek helyes fölismerését, melyek kell hogy irányítsák. Alapvető elvként álljon az, hogy a közigazga­tás nem lévén öncél, hanem kizárólag a közérdek szempontjából rendelve, e kettő között pontos egyen­súly álljon fenn mindenkor. Társadalmi szükség igazolja a közigazgatás létesítését, de ez szabja meg egyúttal a határvonalat hatásköre kiterjesztésének. Az ec/liensulu t orv érnie az, mely a közérdeket a közigazgatás megfelelő működésével összhangzásba hozva, a kormányzás tudományát eredményezi. Ez a törvény kárhoztat minden visszaélést, mely ere­deti céljától eltéríti a közigazgatást, s oly szabályo­kat állít fel, melyek biztosítják a közön ejtett sére­lem orvoslását. Ez kárhoztatja a hivaíalnokszapo- ritás iultenaését, ami túlsók emberi energiát és pénzt emészt föl s azt mondja, hogy az egyéni érték töb­bet ér a számbeli túlsúlynál, azt rendeli, hogy az iniciálé képesség bátorításban, támogatásban, ősz- tönzésben részesüljön mindenképpen, főként az ér­demekhez arányosuló előléptetésben, hogy az ügy- buzgalom a munkához mért fizetést eredményezze, a szolgálat az öreg napokra tisztességes megélhetést biztosítson. Kárhoztatja továbbá a túltengő formalizmust. a mely túlsók időt és papirost fecsérel. Haviké a legfőbb javaknak — az idő, s ha a terméketlen és hiábavaló működésre elharácsolt órák közhasznú te­vékenységnek lesznek szentelve, ez a közt is sok fö­lösleges nehézségtől és hiábavaló lótás-futástól fogja megkímélni. Kárhoztatja a bürokratizmust, mely túlsók autonóm jogot és szabadságot von el. s azt diktálja, hogy a józan és tartalmas decentralizáció a társa­dalom vérkeringését minden egyes artériájában fel­élénkíti, a közigazgatási hierárkia minden fokán a legtávolabb fekvő vidékek népességénél is, mert a mikor egyfelől a polgárokat a legfőbb egyéni sza­badságban részesíti, ugyanakkor másfelől össze­egyezteti ezt a közügyek helyes és békés menetével. A közigazgatási kormányzat tudománya elve­szítené alapját, a társadalmi események helyes fel­ismerése, a népesség szellemi képességének tökéle­tes ismerete, a rendről és fegyelemről való felfogá­sának helyes megítélése, közteherviselő és adózó ké­pességének teljes megbecslése nélkül. Kétségkívül fontos, hogy a közigazgatás maga meg tudja Ítélni, tudományos alapon, beavatkozása törvényes, szük­séges és elviselhető mértékét, figyelve folyton a tö­meg gazdasági, közerkölcsiségi és kulturális fejlő­dését. * Ä mi a közigazgatás gyakorlását illeti, ez mű­vészet; finom és nehéz művészet, melynél meg kell különböztetni a tudományból folyó szükségszerűsé­gek alkalmazásának, a rendszer szerinti munkának és a közönséggel való érintkezésnek művészetét. Vessünk egy pillantást a közönséggel való érintkezés művészetére. Ha az emberek egyikének- másikának panaszát halljuk, azt kell gondolnunk, hogy a közigazgatás érintkezési módja olyan, a mely sem ennek, sem a panaszosoknak nem kellemes do­log. A szemrehányás általánosítva igazságtalan volna, mert a közigazgatás emberei, főként a ki­válóbbjai közt kifogástalan tapintata és igen barát­ságos emberek vannak. De be kell vallanunk, hogy a figyelmesség, szívesség, gyakran a legelemibb ud­variasság sem ékesíti egyik-másik tisztviselőt. Majd­nem azt mondhatnám, hogy ezek egynémelyike úgy fogja föl a hivatalát, mint valami unalmas ter­het s a közönséggel való érintkezést, mint a hivatalos állással járó hosszúságot, melytől úgy igyekezik szabadulni, hogy visszaadja a közönségnek kama­tostul. Pedig ezek a tisztviselők is ,,közigazgatott“-ak. s olyan figyelmet követelnek maguknak, mint a minővel másokkal szemben kicsinyesen takaréko­sak. Ha az általuk közigazgatott közönséggel meg­közelítőleg oly udvariasan bánnának, mint a mi­lyen bánásniódol ök igényelnek maguknak, a hi­vatalok az illem és jó modor iskoláivá válnának. Úgy értsük ezt, hogy ezek az iskolák nemcsak a tisztviselőknek, hanem a köznek is hasznára válná­nak. mert ha néha a közigazgatás a zaklatás művé­szetét kultiválja is, a közönség sem marad adósa. A tisztviselő mogorvasága ellenszenvet ébreszt. Na­gyon kívánatos, hogy legalább az első helytelen lé­pést ne a közigazgatás tegye meg, s a tisztviselők mindenkor szem előtt tartsák, hogy a hiányos ne­velés mentsége kevésbbá illeti meg őket. mint a kö­zönséget. Nagy dicsőségükre válnék viszont, ha úgy egy. napon szeretelreméltóságuk által a közönséget kibékítenék a közigazgatással. díszes, vaskos kötetben, a mely a karácsonyi köny­vespiac egyik ékessége. Ilyen gazdagon illusztrált ér­dekes, eredeti útleírás régóta nem jelent meg a ma­gyar népszerű irodalomban, a melynek egyik dísze lesz. Prinzet régebbi tudományos munkáiból kiváló szakembernek ismerjük, ebben a pompás könyvben pedig igen kiváló elbeszélőnek mutatkozik be. Biz­tos kézzel vezeti tollát, mint az ecsetet és széles vo­násokkal bámulatos hűséggel eleveníti meg leírásait. Behunyt szemmel magunk előtt látjuk a nomád kir­giz életét, előttünk vonul el a hágón larka-barka összevisszaságban a tavaszi legelőre az egész kirgiz törzs, maguk előtt terelve a nyájat. Lassankint meg- kedvelteti velünk derék kirgizeit: az ügyes és hűséges Kurmanbekel és az értelmes Alavajt, a ki botjával a homokba rajzolja le a folyamrendszereket. A szebbnél-szebb panorámák vonulnak el előttünk, szinte érezzük a Tárim-medence' iikkasztó csalma szelét s épp oly nehezen válunk meg a könyvtől, mint szerzője a hegyóriásoktól, a melyek visszacsa­logatják. Ebben az útleírásban az érettebb ifjúság könyv. Iára is értékes kötettel szaporodott. Véres kalan­dok, a mik a könnyen hevülő ifjonti vér képzeletét és kalandvágyát fölcsigáznák, nincsenek ugyan henne, de mindvégig élvezetes és változatos, az ön­bizalmat és a tudományszeretetet gerjesztő olvas­mány. Ä nélkül, hogy szárazzá válnék, észrevétlenül juttat bennünket igen fontos és érdekes földrajzi és etnográfiai ismeretek birtokába s ezekre, a mai föld­rajzi oktatás mellett a magyar ifjúságnak bizony , igen nagy szüksége van. ■( (I*. Gy.) * Arany igazságok ezek, a melyekkel szem­ében azonban legyén szabad azokra a felada­tokra is rámutatnom, a melyek a társadalomra, konkretebb formában az államra hárulnak’ az oly sokoldalú, súlyos és felelősséggel terhes szol­gálatot teljesítő közigazgatási tisztviselő irányá­ban. E feladatok teljesítése nélkül hiába re- ménylenénk, hogy a belga képviselőház elnöké­nek nagyszabású elnöki megnyitójában kifejtett kivánalmaknak megfelelő, magas színvonalú közigazgatási tisztviselői kar irányítsa a modern közigazgatás komplikált, sokoldalú gépezetét, teljesítse különösen a közigazgatás szociális fel­adatait. Az állam feladata a közigazgatási tisztvi­selővel szemben röviden csak kétirányú, ezek egyike: a tisztviselő anyagi, a másika: erkölcsi függetlenségét biztosítani felfelé és lefelé, vagyis mind az államhatalommal, mind a közönséggel szemben. Voltaképpen ez a kettő: anyagi és er­kölcsi függetlenség csak ugyanegy, egy tőnek két hajtása. Mindenekelőtt biztosítani lehet a közigaz-, gatási tisztviselőnek anyagi és ebből folyólag er­kölcsi függetlenségét megfelelő, állásához és szo­ciális pozíciójához, valamint az életigényeknek és az általános drágaságnak tetemes emelkedé­séhez mért javadalmazással, a mely őt a meg­élhetés lenyűgöző gondjain felül emeli. Avagy hogyan várhatnánk attól a közigazgatási tiszt­viselőtől, a ki mai javadalmazása mellett gond­tól agyonhajszolva, még az önmegtagadás leg­szigorúbb határáig sem látja a maga és családja tisztességes megélhetését biztosítva, hogyan vár­hatnánk tőle megfelelő színvonalú szociális és kulturális tevékenységet? A másik nem kevésbbé fontos biztosíték a közigazgatási tisztviselő állásának stabilitása. Es itt ki kell mondanom, hogy nézetem szerint csupán a középponti államhatalomtól kinevezett, el nem mozdítható, rendezett státussal biró tisztviselő bírhat azzal a függetlenséggel, a me­lyet állása és missziója megkíván. Visszaélés, természetesen, valamig emberi in­tézményekről van szó,mindenkor lesz, de hogyan beszélhetnénk komolyan függetlenségről annál a közigazgatási tisztviselőnél, a ki választási rend­szerünk mellett, állásában a közönség változó kedvétől, jóindulatától, vagy közvetetten fejlebb- valóinak, legtöbbször ugyan jóhajlandóságu, de nem ritkán — mert hiszen emberek vagyunk — elfogult akaratától, illetve lokális önkényé­től függ? Ha az anyagi és erkölcsi függetlenség fent- emlitett garanciáit megadjuk a közigazgatási tisztviselőnek, csak akkor várhatjuk el jogosan, hogy közigazgatásunk emelkedett színvonala valóban megfeleljen a kor kívánta szociális fel­adatoknak. A kinzó fejfájást és álmatlanságot nagykőn gyakran a rendetlen emésztés szokta okozni. Tudományos értesítések­ből látjuk, bogy a bécsi "ideggyógyászati klinikán a természetes Ferencz József- keserüvizet azért alkalmazzák előszere­tettel, mert a Ferencz József-viz sokszor már nagyon kis mennyiség elhasználása után számos betegségi tünet alapokát kíméletes módon megszünteti. Kapható ásványvizkereskedésökben és gyógyszer- tárakban. KÖNYVESHÁZ. Pest vármegye monográfiája. A monográfiák sorában, melyek Magyarország vármegyéit és városait ismertetik, most jelent meg a Pest vármegyéről szóló két hatalmas kötet. Pest vármegyét az ország első vármegyéjének szokták nevezni földrajzi fekvésénél és történelmi szerepénél fogva, melyet földje Magyarország életé­ben játszott. Árpádtól kezdve, a ki itt telepedett meg, s itt tartotta fejedelmi székhelyét Mátyás ki­rályig s a rákosi országgyűlésekig, aztán Budavár visszafoglalásáig s a negyvennyolcadiki események­től fogva napjainkig Pest vármegye sorsa úgyszól­ván egy az ország történetével. A megye életének és politikai szereplésének jelentőségét röviden és plasz­tikusan domborítja ki az az előszó, melyet a mo­nográfia első köteléhez Prónap Dezső báró irt. A mit ő a megye népének, területének, intézményeinek fejlődéséről, változásáról nagy vonalú képben fog­lalt össze, azt illusztrálja a két kötet ezer oldalán ke­resztül részleteiben is a munkatársak serege. A vármegye természeti viszonyait, községeit, őskorát, történetét s nemes családait ismerteti az első kötet. Mindegyik idevágó tanulmány, leírás és fejtegetés külöu-külön is kötetnyi munkát tenne ki s mindegyiket adatainak pontossága s a tárgyalt témakörnek érdekessége teszi kiválóan értékessé. A második kötet a vármegye népét, mezőgazdaságát és állattenyésztését, gazdaságait, a gödöllői korona- uradalmai, szőlőmivelést és bortermelést, az erdé­szetet, vadászatot, az ipart, kereskedelmet és hitel­ügyet, a közoktatás-ügyet, törvénykezést, az iro­dalmat, tudományt és művészetet ismerteti kü- lön-külön fejezetekben, majd külön kis mo­nográfiák szólnak Kecskemétről, Ceglédről, Kis­kunfélegyházáról, Halasról, Szentendréről, Új­pestről, Nagykőrösről, Vácról és Kalocsáról. A cikkeket Schwalm Amadé dr„ ifjabb Felszín Ede dr.. Márton Lajos dr„ Dedek-Crcscens Lajos, Ha­rasztiul Lajos, Kőszeohu Sándor, Nuilas István, Ser- főzö Géza, Pirkner Ernő, Pettenkoffer Sándor. Kai- Ima Károly, Bársonu István. Pctri Mór dr„ Horváth Cyrill dr„ Dombóváru Géza dr„ Hübncr Énül dr„ Szálán Gyula, Naau József dr., Kada Mihály, Ugró Gyula dr.. Tragor Ignác dr. és Winkler Pál dr. Írták. A rengeteg terjedelmű munkát szinte lehetet­len volna egyes részeiben e helyütt csak hozzávető­leg is ismerteim. Példaképpen fölemlítjük a vár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom