Petőfi gyüjtemény - A sorozat / 17-es doboz

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ HÍV ATAL BUDAPEST, VIII. KERÜLET, ÜLLŐI-ÚT 4 MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN ZEMLE TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP előfizetési Arak : EGY ÉVRE..........................................2100 KORONA TELEFONSZÁMOK : JÓZSEF 98-61 JÓZSEF 98—62 EGYES SZÁM ÁRA: 200 KORONA A MAGYAR-HOLLAND TÁRSASÁG—HONG A ARSCH-NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP HIVATALOS LAPJA a s2saEass3KaR35sass FELELŐS SZERKESZTŐ: VIDOR MARCEL III. ÉVFOLYAM astx'yxKsss)es^»ítan 12. SZÁM ixaearasmflK?* tis Béla Nyíregyháza, Reichman Tivadar Felsőgagy, Muczer Boldizsár Zalaszcntbalázs, Köröskényi Lajos Karácsond, Kelemen Lajos Hódmezővásárhely, Kühner Sebestyén Duna- pataj Biddpuszta, Hulflesz Endre Rábafüzes, Vucsák Antal AlsódÖrgicse, Tiller József Budapest, Fíeiscbhakker Mária Alap, Zeiliin- ger Edit Budapest, Vencel Ilona Puszta- kemenes, Götti Mária Budapest, Horváth Margit Nagyrábé, Fodor Ignác Vecsés, Révész Vincéné Újpest, Klimkó Sándorné, Weisz János Tolnaaémcdi, Gauder Gyula Cserszeg- tomaj, Bückling Antal Kunszentmárton,Györffy József Beleg, Konta Mária Konyár, Vida Kálmán Komlódtótfalu, Kádár Ágoston Kő­telek, Beck Pál Hatvan, őzv. Bukovszky An- talné Budapest, Petz Gyula Harc, Régenhold János Rákospalota, özv. Jakabos Dénesné Alsópáhok, Szabó Pál A sópáhok, Dr. Hetessy Ferenc Budapest, Göndör Gyula Bénye, Barcsay István Sándorfalva, Endrész Pál Nagybátony, Kustár Dániel Debrecen, Kará­csony Vencel Kisar, Jakab József, íngruber Margit, Beszterczey Aadár, Bokor Kálmán, Siklaky Dezső, Halász Gizella, Bodrogkeresz- tur, Ferk Mihály Nagyrécse, Erdős Károly Szalonna, Maschler Ferenc Nemeskér Lövő, Fekiács József Inárcs, Borköles Béla Jász­berény, Palásti István, Piiát Anna, Táplányiné Füredi Erzsébet, Sövényházi Margit, Farkas Ilona, Ádám Anna, Kreffly Irén, Eperjessy Vilma, Győrffy Herrn!n, Váradí Erzsébet, Kövér Cecília, Horcsik Péter, Kovács György, Faragó János, Kovác Sándor Csongrád, Klingíer Ferenc, Maichin János, Ferenczyné Szida Stefánia, Szőke Imre, Győry Aranka, Szivük Mária, Slrifierné Kiingler Anna, Kíug Janos, Atmaskamaras, Milz Pal, Friedrich Anna, ímréné Németh Ilona, Kesselbauer Olga, Nemesszeghy Olga, Rákosyné Grega Ilona, Takáchné Lassner Karola Budapest, Horváth Lajos Vasas, Waller Isiván Erzsébet- falva, Filipovics Nándor Borota, Rossman Ferencz, Csintalan Lujza, Nagy Irma, Végh Franciska, özv. Péterfy Fercncné Újpest, Strobel Teréz Budapest, Geönczv Pálné Rákos­palota, Sóbányi Erzsébet Újpest, Margetich Jánosáé Budapest, vitéz Kovách Béla Apos­tol, Velinszkyné Farády Mária Fülöpszállás, Kerschbaum Ferenc Aísórönök, Szabó Ilona Kerekudvar, Wagner Lajos Hatvan Nagytelek, Szabó Ernő Mezőhegyes, Márton Jolán Kis- kundorozsma, Szerdahelyi József Legyes- bánya, Zanyi Kálmán Badacsonytamás, özv, Moidován Sándorné Szarvas, M. Szabó Lajos Somogytur, Erdősi András Olaszfalu, Antal Sándor Sárkesztur. Helyreigazítás: MuH számunkban a belépett tagok rovatában Zóiya Márton helyett Zóiya Márta szerepelt, amit itt helyreigazítunk. A „Magyar-Holland Szemle“ előfizetői sorába léptek: Berkes Lena, Újvárosi Kál­mán, Tóth János, Madary Gyula, Pintér Ist­ván, Miskey Alajos, Bakay Gyula, Szieb Antal, Némedy József, Varga Sándor, Kiss Lajos, Fejér Lajos, Török Béla, Pápay Dezső, Szabó Lajos, Radics Gyula, Sioli Ernő, Bar­csay István, Novák György, Waller István, Joszt József, Szarka Jenő, Kovács Dezső, Szaióky Dezső, Páll Sándor, Vídcnyi Istvánná, Friedrich Ferenc, Muczer Boldizsár, Wagner Lajos, Szabó Ilona, Szabó Ernő, Marton Jolán. A Lafontaine»!ársaság Hollandiában. A magyar tanítókhoz. Tisztelettel kérjük azon tanító urakat, akik a „Magyar-Holland Társaság“ tagjai sorába léptek, hogy lapunkra, mely Hollandia és Magyarország kulturkapcsoiatát szolgálja, elő­fizetni szíveskedjenek. Évi előfizetési díj 2400 korona, mely postautalványon kiadó- hivatalunkba Budapest, Vili, Üllői-ut 4. sz. küldendő. A Magyar-Holland Társasig közleményei. A Vilraa hollandi királynő nemzeti aján­dékhoz újabban hozzájárultak: Törő Pál 4000 K, Lisztes Sándor 500 K, Smith István 10.000 X.. , — ./ A Magyar-Holland Társaság alább fel­sorolt tagok által befizetett tagdíjakat nyugtázza : Zeiiiinger Edit, Götíi Mária, Fodor Ignác’ Révész Vincéné, Klimkó Sándorné, Weisz Já­nos, Györfly József, Beck Pál, Petz Gyula, Jakabos Dénesné, Szabó Pál, Dr. Hetessy Ferenc, Kustár Dániel, Palásti István, Pilát Anna, Táplányiné Füredi Erzsébet, Sövény­házi Margit, Farkas Ilona, Ádám Anna, Kreffly Irén, Eperjessy Vilma, Gyöifíy Her- tnin, Váradi Erzsébet, Kövér Pál, Horcsik Pé­ter, Kovács György, Faragó János, Kovács Sándor, Madary Gyula, Tóth János, Pintér István, Újvárosi Kálmán, Frick András, Ber­kes Ilona, Bakay Terézia, Mária, Gyula, Hoffman Bála, Andrekovíes János, Miskey Alajos, Michnik Tibor, Bedekovics István, Szieb Antal, Kiinger Ferenc, Maichin János, Ferenczyné Szida Stefánia, Szőke Imre, Győry Aranka, Szivák Mária, Strífierné Kiing­ler Anna, Kiug János, Varga Sándor, Kiss* Lajos, Török Béla, Stitz Pál, Friedrich Anna, ímréné Németh Ilona, Kesselbauer Olga, Nemesszeghy Olga, Rákosyné Grega Ilona, Takácsné Lassner Karola, Szabó Lajos, Pápay Dezső, Tóth József, Waller István, Horváth Lajos, Radics Gyula, Barcsay István, Stoll Ernő, Vidonvi Istvánná, Joszt József, Szarka Jenő, Páll Sándor, Kovács Dezső, Szaióky Dezső, B Bíró Terézia, Benedek Ferenc, Rossman Ferenc, Csintalan Lujza, Nagy Irma, Végh Franciska, özv. Péterfy Ferencné, Stro­bel Teréz, Geönczy Pálné, Sóbányi Erzsébet, Margetich Jánosné, Antal Sándor, M. Szabó Lajos, Özv. Moidován Sándorné, Zanyi Kál­mán, Erdősi András, Szerdahelyi József, Márton Jolán, Szabó Ernő, Wagner Lajos, Szabó Ilona, Muczer Boldizsár. A Magyar-Holland Társaság tanügyi szak­osztályába tagokul beléptek: Biró István Szegedfeisötsnya, Deutsch Endre Csánv, Kéry Hedvig, Nemes Auréiné, Bos- sányi Mária Budapest, Rényiné Kiss Piroska, Szabó Franciska, Kollman Klára Makó, Straubené Kanizsai Mária Öszhelypuszía, Má­A Lafontaine Irodalmi Társaság Hollandiá­ban tartott nagysikerű rnüvészesté'yeiről a nagy hollandi lapok széfen emlékeznek meg. Alább közöljük a „Nkuwe Rolterdamsche Courant" és az „Algernon Handeisblad nagy feltűnést keltő tudósításé, t: Níeuwe Rotíerdanuche Courant. A Lafontaine-Társascg müvészestélye. Hágából írja tudósítón!' : Tegnap folyt le a Diligentia helyiségében a Lafontaínc-Társaság müvészestélye. Nagy érdeklődés nyilvánult meg az estély iránt. Hollandi részről ott lát­tuk a külügyminisztert, megjelent még dr. Duparc szépművészeti ál amíitkár, a külföl­diek közül megjelentek a magyar és az osztrák követség vezetői, az angoLés német követ, to­vábbá a diplomáciai testű et előkelő képvise­lői, akik hölgyeikkel vetlek részt az estélyen. Antal Géza dr. szép megnyitó beszédet tar­tolt, melyben a Lafontainc-Társaság törekvé­seit vázolta. Utalt Magyarország és Hollandia kulturkapcsolataíra, melyek már évszázadok óta fennáliaaak. A 17-dik és 18-riík század folyamán számtalan magyar ifjú kereste fel Hollandiát, hogy ott az cg elemeken bővítsék ismereteiket. Antal tanár előadta, hogy a Jei- deni és az utrechti egyetemeken mintegy 1200 magyar diák hallgatta az előadásokat; még a harderwijki Áíhenaeumban is 40 magyar ifjú tanult ez időben. Majd az estély műsora következeit. Elő­ször Buday Kálmán, rotterdami és leideni magyar diák tartott előadást. Eiszavalta Petőfi Sándornak, a nagy magyar költőnek két ver­sét: Egy gondolat bánt engemet (A. S C. Wallis fordításában) és Szeptember végén (dr. H. Kerbert fordiíásában). Lelkesen adta elő e költeményeket bámulatosan jó hollandi kiejtéssel és nagy sikert aratott előadásával. Á műsor további részét Dohnányi Ernő tanár zongorajátéka képezte, akit már régeb­ben jól ismernek Hollandiában, majd Rubin- • steín Erna hegedümüvésznő szerepelt a prog- ramnion, aki egy magyar énekesnő helyett lépett fel, ez utóbbit betegsége akadályozta meg fellépésében. Dohnányi saját kompozíciói­ból három müvet adott elő (Rapszódia, Pas­torale és Capriccio), majd de Legende de St. Franciscus le Paule marchant sur les flots, vaise impromptu és Liszt 13-dik rapszódiáját adta elő; Rubinstein Erna Gluck egy müvét és Hubay Jenő Csárdásje!enet-ét játszotta. Mindkettőnek óriási sikere volt, viharos tapsokat arattak. Dohnányi Ernő lenyűgöző viríuozitásu zon­goraművésznek bizonyult és kiváló zenei egyéniséget mutatót!. Kompozícióinak egészen

Next

/
Oldalképek
Tartalom