Petőfi gyüjtemény - A sorozat / 17-es doboz

— a jokal-centen^árlum előkészítésével meg­bízott választmány' albizottságai vasárnap dél­előtt újabb ülést 'tartottak Rákosi Jenő, majd Berzeviczy Albert elnöklete mellett. A bizottsá­gok elhatározták, hogy az elnökség utján fel­kérik Ravasz László evangélikus református püspököt, hogy Jókai születése napján, február 18-án a Calvin-téri templomban ünnepélyes istenti tiszteletet tartson, mely az országos cen- tennáris ünnepségek bevezetése legyen. Ezután Hubay Jenő, a zenei bizottság elnöke, jelentette be, hogy a zenebizottság tagjai Bartók Béla, Ko­dály Zoltán, Siklós Albert, Radnay Miklós és Szabados Béla. Somló Sári szobrászinüvésznő je­lentette be ezután, hogy az emléktárgybizottság elfogadta Berán Lajos szobrászművész tervezetét a Jókai-emlékéremre, melyet a pénzügyminisz­térium hajlandó az állami pénzverdében előállit- tatni. Az érem egyik oldalán ez a felírás lesz: „Jókai Mór 1825—1925“, másik felén pedig: „A nagy mesemondónak — hálás nemzete.“ Utána Révai János jelentette be az elnökség ne­vében, hogy Jókai-ünnepségek rendezése érdeké­ben hatvanhárom kulturegyesülethez intézett a bizottság felhívást, ezenkívül felhívásokat bocsá­tott ki az összes vármegyei és városi törvény- hatóságokhoz is. Az első Jókai-ünnepség január 11-én lesz a Szahnd Líceumban, ezt követi Pest vármegye, majd februárban a Kisfaludy-Társaság, március 15-én pedig a Petőfi-Társaság nagysza­bású ünnepsége. A Jókai-téren, a nagy iró szobra mögött helyet foglaló és a kegyeletet és jóizlést mélyen sértő épület eltávolításáról ke- I letkezett ezután vita és a jelenlevő Lobmayer j Géza fővárosi tanácsnok kijelentette, hogy a fő­városra a házikó eltávolítása óriási anyagi meg­terhelést jelentene. Berger Leó fővárosi háztulaj­donos, kinek házában Jókai élt és meghalt, be­jelentene, hogy a Székesfővárosi Háztulajdono­sok Szövetsége hatvanmillió koronát ajánlott fel a bizottságnak, ha sikerül a Dob-utca nevét Jókai-utcára változtatni. Ez a kérdés a Köz­munkatanács hatáskörébe tartozván, nem nyert végleges megvitatást, A külföldi ünnepségek ren­dezéséről Bán Aladár és Berzeviczy Albert dr. tettek jelentést, majd az emléktáblabizottság ta­nácskozásának eredményéről számoltak be, mely szerint az összes házak, melyekben Jókai lakott, emléktáblával lesznek megjelölve. Végül a ma­gyar képzőművészek epreskerti ünnepségét be­szélték meg, melyen tavasszal a képzőművészeti, irodalmi és szinészvjlág bevonásával Jókai re­gényalak jaj ünnepség keretében jelmezesen vo­nulnának fék j

Next

/
Oldalképek
Tartalom