Pest Megyei Hírlap, 1994. november (38. évfolyam, 256-281. szám)

1994-11-04 / 259. szám

_________:_:__:_________________r ------------------­i P EST MEGYEI HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1994. NOVEMBER 4., PÉNTEK 3 \ Lesz-e jövő évi költségvetés az idén? Az MDF szerint elkéstek Végső esetben figyelmeztető sztrájk Együttműködd A Horn-kabinet első' száz napjának jogalkotásáról mon­dott véleményt tegnapi sajtótájékoztatóján Balsai Ist­ván, az MDF jogi kabinetjének vezetője és tagjai: Kut- rucz Katalin és Sepsey Tamás képviselők. Elsőként a volt igazság­ügyi miniszter adott han­got az alkotmányozási fo­lyamattal kapcsolatos kéte­lyeinek. Lopakodó alkot­mányozás folyik — jelen­tette ki Balsai István —, hiszen a jövő év végére tervezett új alaptörvény­nyel kapcsolatban az egyeztetés még meg sem indult, miközben más tör­vényekkel már folyamato­san végzik az alkotmány módosítását. Kutrucz Katalin elmond­ta, hogy a beígért törvény­kezési tempó jelentősen alatta maradt a Horn-kor- mány elképzeléseinek: az októberre jelzett javasla­tok felét például még a mai napig sem nyújtotta be a kabinet. A szociállibe- rális kormány munkáját a kapkodás, a koncepciótlan­ság jellemzi, és az a törek­vés, hogy kitöröljék az el­múlt négy évet a magyar történelemből — jelentet­te ki a képviselőnő. Szakmai felkészültsé­günk és a kormányzati idő­szak tapasztalatai feljogo­sítanak bennünket a kriti­kára — mondta Sepsey Ta­más. — Ezt a jövőben an­nak ellenére folytatjuk, hogy a jelenlegi hatalom mentalitása azt tükrözi, jobb lenne, ha az ellenzék befogná a száját. A képvi­selő szerint a kormány a feltett kérdésekre folyama­tosan kerüli a választ, egyetlen módszere a visz- szamutogatás. A képviselők számítá­sai szerint a jövő évi költ­ségvetés tervezete késés­ben van, és idén már nincs lehetőség a törvény meg­születésére. Az államház­tartási törvény és a házsza­bály adta keretek között ugyanis a legnagyobb haj­szával is csak január köze­pére lehet az országnak költségvetése. n, T. * Az országnak az az érdeke, hogy minél hamarabb meg­szülessen az 1995. évi költ­ségvetés, de éppen ennyire érdeke az is, hogy ezt az előterjesztést a kormánypár­tok és az ellenzék érdemi, alapos, nyílt parlamenti vitá­ban tárgyalja meg, ?s így a társadalom is megismerhes­se a kormány új válságkeze­lő gazdaságpolitikájának ré­szét képező költségvetést. Ezt Gál Zoltán, az Ország­gyűlés elnöke jelentette ki csütörtökön az MDF sajtótá­jékoztatóján elhangzottakra reagálva. Azt is elmondta: az Országgyűlés apparátusa most elemzi az új házsza­bály előírásait és a parla­ment rendelkezésére álló időt, így egyértelmű választ még nem tud adni arra a kérdésre, hogy az idén sike­rül-e elfogadni a jövő évi költségvetést. Nem rosszabb vagy jobb, hanem más Tv3: adás indul! Holnap kezdi meg adását a Tv3 Budapest kereskedel­mi televíziós csatorna — jelentette be egy tegnapi sajtótájékoztatón Feuer András, a Tv3 vezérigazga­tója, hozzátéve: az új adó műsorát mintegy 1,3 mil­lió néző láthatja majd élőben — elsősorban Budapes­ten és környékén —, körülbelül ugyanennyien pedig 2-3 nap késéssel felvételről tekinthetik meg azt, ter­mészetesen a hírműsorok kivételével. Simó Veronika filmigaz­gató arról beszélt, hogy szeretnének minél több sa­ját beszerzésű műsort ad­ni, és minél több nagy vi­lágeseményt élőben közve­títeni. A műsorstruktúrá­ról szólva elmondta, hogy azt sikerült sávosan kiala­kítani, ami megkönnyíti a nézők tájékozódását a mű­sorok között. Ezt követően Müller Mi­hály hírigazgató hangsú­lyozta, hogy a Tv3-nak önálló hírműsorai és politi­kai műsorai lesznek, ame­lyektől távol tartják a rek­lámokat, annak ellenére, hogy — mivel kereskedel­mi csatornáról van szó — a reklámokból kell fenntar­tani magukat. (Természe­tesen minden más műsor előtt és után — valamint a 20 percnél hosszabb műso­rok közben is — adnak reklámot.) Kereskedelmi mivoltuk ellenére is szeret­nének közszolgálati hírmű­sorokat készíteni. Vélemé­nye szerint ezek a műso­rok nem rosszabbak és nem jobbak, hanem má­sok lesznek, mint a többi adón láthatók. Such György marketing- igazgatótól megtudhattuk, hogy állami támogatást nem kaptak, mert nem is kértek, és a jövőben sem fognak ilyenért folyamod­ni, hiszen a hirdetésekből és üzleti szerződésekből kívánják fenntartani magu­kat. (fenyvessy) Antall József országgyűlési beszédei Könyvbemutató a tudósklubban Az „Antall József néhai miniszterelnök országgyű­lési beszédei (1990— 1993)” címmel megjelent könyvét Für Lajos és Sza­bad György történészek, országgyűlési képviselők tegnap mutatták be a Ma­gyar Tudományos Akadé­mia tudósklubjában. Az eseményen jelen volt An­tall József özvegye, köz­vetlen munkatársai, vala­mint az Antall-kormány több tagja. A könyv nemcsak An­tall József életművének megismerése miatt fontos, hanem tanulságos a ma­gyar parlamenti demokrá­cia jövője számára is — mondta bevezetőjében Für Lajos. A másik véleményére mindig tekintettel lévő poli­tikust az ízig-vérig demok­ratát méltatta a volt honvé­delmi miniszter; bevezető­jében tisztelgett egykori miniszterelnöke emléke előtt. A kötet 49 dokumentu­mot tartalmaz, országgyű­lési beszédeit, és a parla­menti viták olyan részlete­it, amelyekben a miniszter- elnök kifejtette véleményét. Nem a halhatatlanságba lépők sorsa tragikus, ha­nem azé a nemzeté, mely nem érti meg igazi nagyja­it — idézte Szabad György akadémikus Juhász Gyula költői gondolatát Antall Jó­zsef sorsának illusztrálásá­ra. Politikájának lényegét a nemzeti és demokratikus átalakulás egyensúlyában, az ország függetlenségé­nek biztosításában, a jogál­lamiság és a szociális piac- gazdaság kiépítésében látja. E kötet méltó emléket ál­lít Antall Józsefnek, halála közelgő első évfordulóján. Annak az embernek és poli­tikusnak, akinek tisztessé­gét még ellenfelei sem von­ták kétségbe, a világ pedig nagyra becsülte, mint egy ezer éves nemzet tiszta, új törekvéseinek megtestesítő­jét. Ó. É. érdekképviseletek A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a közok­tatás egész jövőjének szempontjából elfogadhatatlan­nak tartja, hogy a közalkalmazottak alapilletménye (8 ezer forint) jövőre is változatlan maradjon, valamint, hogy a normatív támogatás 1993 óta változatlan tételeit továbbvigyék az 1995. évre is — mondta a tegnapi saj­tótájékoztatón Soós Gábor, a szakszervezet szóvivője. Ezt az álláspontját a PDSZ — folytatta a szóvi­vő — minden lehetséges fórumon hangoztatta és a jövőben is hangoztatni fogja. Hangsúlyozta, hogy a kormány által beterjesz­tett 1995. évi költségvetés elfogadhatatlan mind a közoktatás, mind a felső- oktatás számára, ezért a PDSZ a közös érdekek alapján együttműködik a Virágkirálynók a Füvészkertben Megkérdeztük Kispál Já­nost, mióta és miért foglal­kozik orchideákkal. — Gyerekkoromban ol­vastam egy könyvet — vála­szolta —, amelynek Orchi­deavadászok volt a címe. Olyan nagy hatást gyako­rolt rám, hogy érdeklődni kezdtem a növények iránt, s amikor felnőttem, megala­pozhattam a gyűjteménye­met. Vannak broméliáim is, de jobban szeretem az orchi­deát és a tillansiát. Ez utób­bi a növényvilág csodája, csak minimális gyökérzet­tel rendelkezik és a levegő­ből él. A kiállítás vasárnap 9 és 17 óra között látogatható. P. M. Az expóbiztos Párizsban (Folytatás az I. oldalról) Kovács Istvánnak, Magyar- ország BIE-képviselőjének társaságában Dérczy részt vett a nemzetközi testület végrehajtó bizottságának pá­rizsi ülésén. A magyar küldöttséget azért hívták meg a testület ülésére, hogy beszámolja­nak a világkiállítás körüli otthoni fejleményekről, a kormány előterjesztéséről, a parlamenti vitáról. Mint Dérczy Ferenc és Kovács István elmondta, a testület tagjai hangsúlyozták: amíg magyar részről nem vonják vissza hivatalosan is a je­lentkezést, addig a BIE úgy tekinti, hogy Budapest meg­rendezi az eseményt. Ugyanakkor — a parlamen­ti vitára utalva — közölték: azt várják, hogy a BIE de­cember 7-i közgyűlésén a magyarok már be tudnak számolni a döntésről. (Erre reagálva egyébként Kovács István leszögezte: kiállításo­kat szervező országok ter­mészetesen minden BIE- közgyűlésen ismertetik a munkák állását, de Buda­pest nem köteles már most végleges választ adni.) Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetével, sőt a PDSZ ügyvivő testületé az országos választmány felhatalmazása alapján csatlakozott a — három, felsőoktatásban érdekelt szakszervezet által két nappal ezelőtt létrehozott — sztrájkbizottsághoz is. Mint mondta, tudomá­suk szerint minden, a költ­ségvetési területen érde­Békesi László pénzügymi­niszter a tegnapi kormány- szóvivői tájékoztatón be­számolt arról, hogy jelen­leg mintegy 1600 milliárd forint értékű a nyilvántar­tott állami vagyon, s csak­nem 900 cég vár magánosí­tásra. A kormány csak 46 cég esetében ragaszkodna a 100 százalékos állami tu­lajdonhoz. Ez utóbbi körbe tartozná­nak például a MÁV, a Ma­gyar Posta, az Állami Fej­lesztési Intézet, a Közlöny és Lapkiadó mellett a bör­tönvállalatok és bizonyos kutatóintézetek. Teljes álla­kelt szakszervezet eluta­sítja a kormány költségve­tési előterjesztését. Leszö­gezte, hogy minden lehe­tőséget megragadnak en­nek az áldatlan állapot­nak a tárgyalásos megol­dására, (például novem­ber végén egyeztető tár­gyalások lesznek a szak- szervezetek és a kormány között), azonban ha ezek nem vezetnek eredmény­re, és a kormány továbbra is folytatja jelenlegi me­rev, elutasító hozzáállá­sát, akkor kilátásba helye­zik egy kétórás figyelmez­tető sztrájk megszervezé­mi tulajdonban maradná­nak az erdészetek, az erdő- gazdaságok és egyes termé­szetvédelmi területek is. Részben állami tulajdon­ban tervezik tartani egye­bek mellett a villamosener- gia-műveket. Kovács Pál népjóléti mi­niszter bejelentette, hogy újabb 470 állandó és 1400 ideiglenes hellyel bővítik a hajléktalanszállásokat. Meg­döbbentő adat, hogy ma már 700 (!) gyermek is gya­rapítja a hajléktalanok tábo­rát, s növekszik az otthonta­lan anyák és gyermekek szá­ma. Nem kell lejáratni... Nagyon fáj nekem, mondotta a különben nagyon ud­varias telefonáló férfi, hogy ön sorozatosan Békési Lászlón tölti ki a mérgét. Azaz kedves olvasónk nem ért egyet azzal, hogy ezen a hasábon megemlítettem: a pénzügyminiszter egy ízben lemarházta a Magyar Szocialista Párt frakciójában ülő országgyűlési kép­viselőket, pontosabban közülük is azokat, akik más­képpen szavaztak, mint azt Békési László elvárta vol­na. Legutóbb pedig, amikor ismét szóba került a par­lamentben, hogy a pénzügyminisztert a Fotexhez kapcsolatok fűzik, hát azt találta mondani, hogy en­nek sorozatos fölemlegetésével a Horn-kormány leg­keményebb miniszterét (Békési László) próbálják meg lejáratni. A kedves olvasó felhívta rá figyelme­met: Békési Lászlót az ő pénzügyi politikájával együtt több millió magyar segítette a pozíciójába, azaz e sorok írója vegye tudomásul, a pénzügymi­niszter legitim személyiség, s nekik igy jó, ahogy van. Természetesen tiszteletben tartom olvasónk vé­leményét, ám meg kell említenem, ez olyan, ami kí­sértetiesen hasonlít arra, amit Ábrányi Emil Kram­puszkirály című versében ír le. Ennek a versnek visz- szatérő mondata ez: „De zűg a nép, mint zúgó ten­gerár: köpj, rúgj, akasztass, óh, krampuszkirály”, azaz a diktatúrához szokott nép egy idő után szinte elvárja a megaláztatásokat. Nos, ami a magyar nem­zetet, a Békésire voksolók sokaságát illeti, hát megvi­gasztalom őket, az e hasábon megjelentektől teljesen függetlenül a Békesi-féle gazdaságpolitikától mind­ezt meg fogják kapni. További vigasztalásul: már ma is kapják, s a még további nyomásokra sem kell túl sokat várniuk, készen van arra a gazdaságpoliti­kai recept. S még valamit arról, amit a pénzügymi­niszter úr a parlamentben mondott, nevezetesen, hogy megpróbálják lejáratni. Erről Maácz János, kedves tanárom jut az eszembe, aki mindig azt mondta, ő egyetlen diákot sem buktat meg, megbu­kik az magától is. Most mintha úgy nézne ki a dolog, nem kell Békési Lászlót lejáratni... (Vödrös) Hétszáz gyerek hajléktalan

Next

/
Oldalképek
Tartalom