Pest Megyei Hírlap, 1994. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-02 / 205. szám

8 PEST MEGYEI HÍRLAP KULTÚRA 1994. SZEPTEMBER 2., PENTEK A Budapesti Székely Kör segítségével Ady újra Kalotaszegen Ady Endre Boncza Bertá­val való megismerkedése után gyakran fordult meg Kalotaszegen. Anyai ágon kiterjedt rokonsága élt e vi­déken. Különösen Kalota- szentkirályra jött szívesen a Visky és Kiszely roko­nokhoz. Kós Károly így írja le az egyik ilyen utat: „Első Csú­csára való érkezése után azonnal megkereste kalota­szegi dédapjáról való atya- fiságát. Szentkirály és Zen­telke kálvinista népe éppen a templomból igyekezett ki­felé. És aki valaha látta Kalotaszeg magyar népét templomba vonuláskor, avagy templomból széledés- kor páratlan ősi viseleté­ben, méltóságában, az elhi­szi nekem, hogy ennél csu- dálatosabb kép alig-alig le­hetséges... A templom­domb oldaláról, a Kiszely- féle öreg kertből fogta meg ezt a képet Ady Endre lel­ke. És elvonulva a társa­ságtól megszületett a vers: A Kalota partján. ” A falu lakóinak már régi vágya, hogy a helyet méltó­képpen megörökítse. Saj­nos az elmúlt évtizedekben erre nem igen nyílt lehető­ség. Szisztematizálásnak ál­cázva, amit a világ falu- rombolásnak nevezett, az erdélyi magyar kultúrát in­kább rombolták. 1989 de­cemberétől a helyzet csak a módszereiben változott. Sokkal nyíltabb lett. Talán ennek köszönhető, hogy az erdélyi magyarság bátrab­ban küzd a jogaiért, életé­ért. De azt is mondhatom, a költőnek újra igaza van, amikor azt mondja: „Ne­künk Mohács kell.” S hiába voltak az emlék­műállításnak ismert nagy­nevű írók, politikusok fel­tétlen hívei, szóban, a meg­valósítás mégis négy évet vett igénybe. Ekkor is csak úgy sikerült, hogy a Buda­pesti Székely Kör sietett a kalotaszentkirályiak se­gítségére és vállalta a fel­merülő költségek nagy ré­szét. így nyolcvan évvel a vers születése után ez év jú­lius 17-én a vers sorai élet­re keltek. A templomból vo­nuló „pompás magyarok” valamint közeli és távoli ba­rátok és vendégek részvéte­lével került sor az emlék­műavatásra. A rendezvényt Vincze Kecskés István, he­lyi RMDSZ-elnök nyitotta meg. Beszédében külön ki­hangsúlyozta az esemény időszerűségét, mert szavai szerint nem is olyan mesz- sze szobrokat döntögetnek. De egyben kifejezte remé­nyét, hogy a kultúra min­dig felül tud kerekedni a tu­datlanságból táplálkozó vad gyűlöleten. Ezt a tényt legjobban bizonyítja az em­lékművön románul olvasha­tó O. Goga idézet: „Ilyen magasra lövő fénysugár előtt meghajolni rendkívül tisztító és jóleső érzés, ele­mi kultúrkötelesség...” Az erdélyi írók közül Herédi Gusztáv méltatta Ady End­re munkásságát és Kántor Lajos a MURE elnökeként vázolta egy hagyományte­remtés fontosságát. így pél­dául egy évenként megren­dezendő Ady Endre mun­kásságát bemutató tudomá­nyos konferenciát. Erre minden segítséget megígért az Anyanyelvi Konferencia nevében. Az emlékművet a Buda­pesti Székely Kör nevében Antal Barnabásné leplezte le. A rézből készült dom- borművet Pálffy Árpád Csíkszeredái, míg az emlék­művet Bakó László helyi művészek tervezték. Az anyaországból még koszo­rút helyezett el a Magyar Szellemi Védegylet és a Bu­dakeszi Székely Kör. Az ünnepi műsor a Him­nusz eléneklésével ért véget. Okos Márton Kerámiamadár és fajáték Kiállítás sérültek munkáiból A Budapest Galéria józsefvárosi kiállítótermének falán a múlt héten nem neves művészek, hanem ismeretlen mesterek alkotásai függtek. A vitrinek alatt pedig szí­nes tányérok, bögrék és fajátékok várták az érdeklődő­ket és a vásárlókat. A kiállítás és vásár az Értelmi Fogyatékosok Or­szágos Szövetségének se­gítségével az Összefogás Kisszövetkezet és annak a biatorbágyi műhelye szer­vezésében jött létre. A ren­dezvényt Erzsébetváros polgármestere nyitotta meg, amelyen jelen voltak a Kolpingszövetség képvi­selői is. A látogatók az Összefo­gás Kisszövetkezet részle­geiben dolgozó sérült fiata­lok munkáit tekinthették meg. A legtöbb tárgy Bia- torbágyról származott. A vitorláshajót, bárkát, virá­got ábrázoló képek és hasz­nálati tárgyak közül kiemel­kedett Micskó Andrea alko­tása. A nyitott ajtajú kupo­lából kirepülni készülő ma­dár készítője minden vá­gyát a szárnyán hordozta. A középre állított mada­rat a kunszentmiklósi mű­hely szőnyegei és az érdi foglalkoztató félkör alakú ötletes virágtartói vették körül. A kéz munkájával al­kotott kerámiák között fel­tűnőek voltak a gödöllőiek kegytárgyai is. Különösen az éneklő angyal, akinek pufók arcocskájából né­mán szálltak a dallamok az ég felé. N. T. Világsztárok gyermekekért , ... _______ __ _ N emzetközi balettgálát rendeztek a Magyar Állami Operaházban tegnap. Az előadás bevételét a koraszü­lött és beteg újszülöttek gyógyítását és utókezelését szol­gáló alapítvány számára ajánlották fel. Képünkön Bri­gitte Stadler és Solymosi Tamás a színpadon MTI-felvétel Kun Éva kiállítása Tolnay Tibor festménye Látomások plasztikákban A Biatorbágyi Faluház­ban láthattuk Kun Éva keramikus tárlatát. Pár napig voltak hétköznapja­inkat átlényegítve ven­dégségben itt a művek, mert tovább indulnak más településekre, hor­dozva lényegükbe épül­ve a művészi üzenetet: a múló időben észre kell vennünk a továbbmutató távlatot! Kun Éva vissza­fogottságában erőteljes munkái ezért is hívják fel magukra a figyelmet: megállítanak, tűnődésre késztetnek, a pillanatnyi jelenben az időtállóra utalnak. Kerámiáinak egy ré­sze tálak foglalatában festményreliefeket rejt. Látomásszerű alakokat ringatnak öblükben, múlt, jövő emberei tűn­nek fel, alig észrevehető valódiságukkal. Sejtel­mes árnyfigurák; a múlt embereinek életét is elő­csalogatják rejtettségük- ből. Ahogy az idős pár ül a pádon, mintha elmú­lás és a múlhatatlan jövő ölelkezne össze. A fiatal pár, egy kislány ülő alak­ja a bizakodást sugalló képe: az ismeretlent für­késző reménységé, el­szántságé. A művésznő plasztikái szintén az időtálló re­ménység kifejezői. Visz- szafógottságukban úgy erősödnek, hogy az em­ber lényét fejezik ki: tö­rékenységét, kiszolgálta­tottságát az időnek, remé­nyét többre hivatottságá- ban. Egyik kislány-ábrázo­lása összehúzott szem­mel néz szembe a látoga­tóval, szája csücskében a kiismerhetetlen szoron­gással, félszeg mosolyá­ban ugyanakkor a kinyí­ló életigenléssel. Sejteté- sek, realitás ötvözete mindegyik munkája Kun Évának. Víziót nyitnak a lélekben tünékenyek alakjai, de megragadha­tók. Bizakodásuk túlmu­tat a tovafutó mánál: az örökkévalókban akarja meglelni a valót... Földes-Bangha Károly Csúnya szó Csúnya szó? — hát lézetik még olyan? — kérdezhetnők kétkedve, mikor ma már minden régi csúnya szót kimon­danak, leírnak, s a tabuszavak a nemi élet és az anyag­csere fogalomköréből áttevődtek a politikai élet terére. Ott hördülnek föl, ha valaki nevén nevezi a dolgokat. De azért az esztétikai ihletésű nyelvérzék is működik, szerencsére. Tucatnyi eset bizonyítja, amikor a rádió­ban a beszélők, a bemondók maguk hozzáteszik az álta­luk kimondottakhoz: „hogy ezzel a csúnya szóval", vagy: „ezzel a csúnya kifejezéssel" éljek. S ez a jelző nem is mindig az idegen eredetű, meg nem honosodott szavaknak jár ki, bár van erre is pél­da: „Divatba jött a müzli, ez a csúnya, svájci—német szó — ehelyett: harmatkása, mézharmat" — hallhattuk a rádióban. S a szó idegenszerűsége mellett a nagyké­pű, zsargonszerű használatnak is szólt a jelző ebben a mondatban: „Most egy nagyon csúnya szót mondok: metalingvisztikai kommunikáció”. S a kerekasztal-be- szélgetés egyik hasonló — bár fele részben magyar — kifejezésére is méltán nyomta rá ezt a bélyeget az elő­adó: „nagy szükség lesz erre, elsősorban az alap­anyag-vertikumban — hogy ilyen csúnyán mondjam”. S e csoportba tartozik az a rádiós példa is, amelyben a sportrovat tudósítója sokallva már a fitness-termek, a kondicionálótermek emlegetését, a „gurít egy bowlin- got” kifejezést, a következőfölös idegen szót már így il­lette: „népszerű a squash — szebben mondva: fallab­da'”. Vagyis ő is érezte, hogy itt többé-kevésbé esztéti­kai kérdés forog fenn. De érdekesebb a dolog ott, ahol magyar szavak, kife­jezések minősülnek csúnyának a beszélők által, nem tud­ni mi okból. Azaz: mi már tudjuk, sejtjük: „a teljes — ha még csúnyább is a szó, kimondom: az összművészet volt az eszménye (Wagner Richárdnak)". Csúnya, mert erőltetett, kissé szolgai fordítása a német Gesamtkunst- nak. Némileg eltér tőle a szelepkultúra kifejezés: ez is fordítás, s a szelep s a kultúra nemigen illik össze, gro­teszk hatású, „üti egymást". A kultúrát szelephez ha,son- lítani magában is visszatetsző: „a kabaré bizonyos te­kintetben szelepkultúra — nem szép szó, de kimondom ” — hallottuk a rádióban. Bizonyára erőltetett fordítás volta miatt minősült csúnyának az anyacég is: ez azért érdekes, mivel előtagja egyik legszebb, érzelemmel leg­te lítettebb szavunk (ott szerepel általában tíz legszebb szavunk között) társul egy szócsonkításos, erőltetett nyelvújítási szóval, rideg üzleti kifejezéssel: „A Coopin- vest, ez az én anyacégem, hogy ezt a csúnya szót hasz­náljam ” — hallhattuk a rádióban. Alkalmasint a hason­ló béranya is ezért kapta meg a „csúnya" minősítést, hi­szen a bérelőtaggal képzett bérgyilkossal, bértollnok- kal, s a többiekkel társulnak — akaratlanul is — nyelvi tudatunkban: „a nyugati zsargon szerint a nem szép bé­ranya a neve a lombikbébit kihordó anyának" — hall­hattuk. A begyűrűzik, a beszoktatás, a betanít, a megkutat idegenszerű, szokatlanul használt igekötőik miatt kap­hatták meg a „csúnya” jelzőt; halljuk a példákat: „a problémák — csúnya szóval: begyűrűznek a tanulmá­nyi versenybe is”, „nagyon csúnya szóval: beszoktatás (az, hogy a szülők a kezdő gyerekekkel bejárnak az isko­lába, Óvodába)”. Sőt volt, aki a betanít igét is csúnya szavaink közé sorolta, ezzel az indoklással: „hány fia­talt kellett betanítania (a nyírbátori zenei táborban) — hogy ezzel a csúnya szóval éljek”. Végül a megkutat igét is szokatlansága és szakmai zsargon íze miatt sorolhatta ide az előadó: „hogy egy csúnya szót mondjak: ha egy falut megkutattak a faluku­tatók, leírták eredményeiket”. — De hát a példákból ta­lán elég is; lehet, hogy néhányon csodálkoznak: hát igen, igen: valami baj van ezekkel a szavakkal, és jó, hogy működik a nyelvérzék, de hát nem ezek az igazi csúnya szavak. Azokhoz miért nem teszik hozzá: „hogy ezzel a csúnya szóval éljek"?! Mert azokat már úgy megszoktuk, mint a szemetet, az eb- és emberpiszkot, egyre ritkábban takarított, shop, snack meg drink és pub feliratokkal virító utcáinkon. Szilágyi Ferenc Tavaszra alapterv Jánosi György szerint az új oktatási kormányzat rendkí­vül fontos feladatának tekin­ti az okatás tartalmi moderni­zációjának megvalósítását, s ennek szellemében — a pe­dagógusokkal folytatandó szakmai viták után — tavasz­ra elkészíti a nemzeti alap­tanterv követelményrendsze­rét. A Művelődési és Közok­tatási Minisztérium politikai államtitkára ezt tegnap Be­rettyóújfaluban, a II. Bihari Szakképzési Napok megnyi­tóján jelentette ki. Ezzel összefüggésben el­mondta: a minisztériumot szolgáltató intézménnyé sze­retnék átalakítani, a meg­szüntetendő tankerületi okta­tási központok (TOK) infra­struktúrájára alapozva pedig ugyancsak regionális hatás­körű, úgynevezett mérési központokat hoznak létre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom