Pest Megyei Hírlap, 1994. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-28 / 227. szám

i PEST MEGYE1 HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1994. SZEPTEMBER 28., SZERDA 3 ✓ Uj lendület: expo A piacgazdaság nem csak egy gazdasági rendszer, ha­nem üzleti hozzáállás, lelki beállítottság is. Sőt: me­rem mondani, ez a lényege. Vállalkozó szellemiség nélkül halva szülött gyermek. A „vállalkozó”kocká­zatot vállal, valamint felelősséget a kockázattal járó esetleges vesztes kimenetelért. Vállalkozására minde­nét felteszi, annak sikerére mindenét beleadja. És ez a rámenős versenyszellem ad jó esélyt a vállalkozás­nak. Ez így működik országos szinten is, ahol az egyé­ni, társasági és nemzeti vállalkozások összessége adja ki az ország haladó piacgazdasági arculatát. A vállalkozások serkentik egymást, a versenylelkület vonzóan hat a külföldi tőkére, hitelre. Mozgás van. Az üzleti világ odafigyel, létrejön egy mind gyorsab­ban és erőteljesebben előretörő dinamikus körforgás. Bár ez a folyamat önmagát is táplálja, sikerét bizto­sabbá lehet tenni, fel lehet gyorsítani, és meg lehet sokszorozni új lendületet adó cselekményekkel. Ilyen lett volna az expó, és nem is egy akármilyen lendítő erő, hanem a legjobbjából, az elképzelhető, lehető leghatásosabb. Ami egy ország életében csak ritkán fordulhat elő, és még kisebb eséllyel gazdasági újjá­születésének ennyire hasznos pillanatában. És ami méghozzá egyben egy olyan versenyelőny, amiért már magában is érdemes síkra szállni. Magyaror­szág az utolsó harminc év alatt szívós kitartással bon­takoztatta ki gazdasági jobb jövőjét: ügyesen, szinte észrevétlenül, majd mind bátrabban, gyorsabban és nyíltabban, végül ’88 óta átütő sikerrel lettünk a tér­ség példamutató központja, melyre méltón ütötte vol­na rá bélyegét és kürtőit volna hetedhét országra szó­lóan az expó. Erről, az expó igazi jelentőségéről, legelkötelezet- tebb pártolói is túl keveset beszéltek. Egy az egyben világkiállítást, persze hogy nem lehet kifizetővé ten­ni. Annak fő hozománya utána érik be, és áttételesen jelentkezik a nemzetközi pénzpiacokon, külföldi be­fektetők érdeklődésében, kiviteleink nagyobb népsze­rűségében, vendégforgalmunk fellendülésében, mű­vészeink, szakembereink külföldi keresettségében. Ezt helyesen ismerték fel, amikor mellette döntöt­tek, ugyanazok, akik most ellene, ugyanazok, akik mertek kockázatot vállalni határnyitással, demokrati­kus rendszerváltoztatással. Nehezebb a gazdasági bá­torság? Az expónak messze volt akkor a kockázat idő­pontja? Inunkba szállt a vállalkozói bátorság most, hogy közelebb került az igazság pillanata? Visszakér­jük inkább a kihívás kesztyűjét... És nem is az a baj, hogy gyáván, hiszen itt igazán nem virtusoskodásról volt szó. Az a baj, hogy egy gazdasági roham közepén torpanunk meg, parancsolunk visszavonulást, egy ro­ham közepén, melynek kedvező kimenetelét a lendü­letbe jött polgári, társadalmi, gazdasági és politikai összeró' már biztosította. Az a baj, hogy kemény gaz­dasági igazságnak fordítunk hátat, melynek sikeréért csak mi, önmagunk voltunk felelősek, s melynek elő­nyei a mi számunkra vesznek el. Mert szabadpiaci körülmények között igenis van je­lentősége, döntő jelentősége a lelkesülésnek, az össze­fogásnak, az akaratnak éppen úgy, mint egy egri vár védelmében. S ez komoly, higgadt szakvélemény. Piacgazdaságunk mai fejlettségi állapotában ma­gánszektorunk nem elég tehetős, terebélyes, erős ah­hoz, hogy a kormány erélyes, elszánt támogatása nél­kül meg tudna valósítani egy ekkora, országra szóló eseményt. Az emberi teljesítőképességnek törvényei vannak. Ezek közé tartozik versenyek alatt az iram folyama­tos gyorsulása, mely emberfölötti méreteket is ölt, amikor már érzékelhető közeibe kerül a cél. Meggyő­ződésem, hogy ez is egy örök emberi igazság, hogy ez is így igaz a honfoglalási évfordulónkkal egybeeső vi­lágkiállításra vonatkozóan is. De ezt egy meggyó'ződé- ses, lelkes vezetőnek kell életre hívnia az ügy élére állva, az utat egyengetve, ahol kell, segítve... Téglássy Tamás Hiány az Alapban Amennyiben nem sikerül a szolidaritási alapból (SZA) a folyó kiadásokra legalább ötmilliárd forin­tot, a megfelelő átmenet­hez további néhány milli­árd forintot átcsoportosíta­ni a foglalkoztatási alap­ba (FA), az aktív foglal­koztatáspolitika finanszí­rozhatatlanná válik. Ezt a kormányzati oldal közölte az Érdekegyeztető Tanács munkaerő-piaci bizottsá­gának tegnapi ülésén. A munkaadói oldal han­goztatta: nincs felhatalam- zása további átcsoportosí­tásról dönteni, firtatta, mi­ért nem utalják át a FA-ba az ígért privatizációs bevé­teleket. Országgyűlési vitanap Horn-beszéddel Nagyszabású tetemrehívás volt (Folytatás az 1. oldalról) Horn Gyula elfogadhatatlan­nak nevezte a 100 milliárd fo­rintos be nem fizetett adókat, valamint a 180 milliárdos tb-já- rulék-hiányt. A kormány célja nem újabb adó kivetése, ha­nem a jelenlegiek behajtása — mondta Hóm Gyula. Elmondta: az 1990. évi költ­ségvetési törvény kidolgozása után a kabinet a Nemzetközi Valutaalappal, a Világbankkal és az Európai Unióval egyeztet­ve elkészíti a nemzeti moderni­zálás gazdaságpolitikai prog­ramjának 1998-ig szóló terve­zetét. 1993 végéig rendbete- szik a bankok helyzetét, 1995. június 30-ig a privatizációs visz- szaéléseket vizsgáló bizottság elkészíti jelentését, s a jövő év­ben a remények szerint meg­mutatkozik az azonnali export- növelő intézkedések hatása. Külpolitikai kérdésekről szólva Hóm Gyula hangsúlyoz­ta: külföldi partnereik számára a magyar kormány képviselői világossá tették, hogy Magyar- ország stratégiai jelentőségű­nek tartja mielőbbi csatlakozá­sát az Európai Unióhoz. Han- zánk ezenkívül kész tárgyalni mind Szlovákiával, mind pe­dig Romániával az alapszerző­désekről. A célok világosak és azok­kal egyetértünk, de azok eléré­sének útja nem látható. Eszköz- telenség és válságfilozófia jel­lemzi a miniszterelnök beszé­déből kivilágló koncepciót — hangsúlyozta Szabó Iván, az MDF frakcióvezetője, Horn Gyula beszédére reagálva. Visz- szautasította a miniszterelnök vádjaiból az elmúlt négy év kormányzására vonatkozókat, és emlékeztetett arra, hogy szá­mos negatív jelenség az egykot ri szocialista rendszer öröksége volt. Az infláció kérdésében például 20 éves tendenciát sike­rült megváltoztatnia az előző kormánynak. Visszautasította Szabó Iván azokat a bírálato­kat is, amelyek a kárpótlást, a kisparaszti gazdaságok kialakí­tásának gyakorlatát, az ipari ter­melés lerontását és a privatizá­ciót érték. Szabó Iván bejelen­tette, hogy a miniszterelnöki beszédben felvetett szakmai kérdésekre jövő kedden vála­szolnak. A koalíciós partner, az SZDSZ parlamenti képviselő- csoportja nevében Pető Iván frakcióvezető szólt hozzá az or­szág helyzetét elemző minisz­terelnöki beszédhez. Némi­képp ellenpontozva Hóm Gyu­la megállapításait, Pető Iván részletesen beszélt az elmúlt négy esztendő alapvető vívmá­nyairól, kiemelve a demokrá­cia megteremtésének és meg­szilárdításának folyamatát, va­lamint a külpolitikai orientáció sikeres átalakítását. Az ország helyzetét tekintve az SZDSZ frakcióvezetője első­sorban attól óvott, hogy bárki csodát váljon, azt hogy a töme­gek sorsa nagyon rövid időn belül látványosan javulhat. A kormánynak az SZDSZ szerint vállalnia kell egy-két éves „kel­lemetlen” időszakot, mert enél- kül nincs esélye arra, hogy ké­sőbb sikeres legyen. Torgyán József kisgazda pártelnök, frakcióvezető sze­rint Horn Gyula beszédéből hi­ányzott a rövid távú történelmi visszatekintés. Ennek okát ab­ban látja, hogy megítélése sze­rint a miniszterelnöknek kínos lenne beszámolni arról, ho­gyan került az ország a puha diktatúrából a — miként Tor­gyán József fogalmazott — nem puha kétpárti diktatúrába. A kisgazda pártelnök kifogásol­ta, hogy a kormányfő csak be­szél privatizációs visszásságok­ról, de nem tesz ellenük sem­mit. Mint mondta: a kormány­fő lépjen fel a törvénysértőkkel szemben és ne panaszkodjon. Torgyán József megemlítette, hogy a kormány tudatosan szembehelyezkedik az Ország- gyűlés expódöntésével, és ez­zel alkotmánysértő magatar­tást valósít meg. Emiatt a párt­elnök kérte Hóm Gyulát, hogy szíveskedjen benyújtani lemon­dását. A kormányfői beszédről Torgyán József kijelentette: nem hallott semmilyen újdon­ságot. Füzessy Tibor, a KDNP frakcióvezetője felszólalásában azt kifogásolta, hogy nem tud­ta megállapítani: Horn Gyula beszéde hogyan illeszkedik a parlamenti demokrácia kereté­be, sőt hogy mi volt a célja. Fü­zessy Tibor megítélése szerint a kormányfő felszólalása nem volt kormánybeszámoló, mert nem a jelenlegi kabinet saját munkáját értékelte, hanem a korábbi kormányét értékelte le. A KDNP-politikus úgy fogal­mazott: a Hom-beszéd grandió­zus tetemrehívás volt, amely az ország közvéleménye s a vá­lasztók megingani látszó réte­ge felé irányult. Füzessy Tibor kérte a kormányt, hogy számol­jon majd be első száz napjáról. A kereszténydemokrata politi­kus szerint a mai helyzet meg­ítélésében a 40 plusz a 4 év ösz- szefüggő történelmét kell figye­lembe venni. — A válságból pedig csak a megoldások fárad­hatatlan keresésével és azok nemzeti egyetértésben történő megvalósításával lehet kijutni — mondta. Sok hűhó semmiért — így összegezte a Hormbeszédről alkotott véleményét Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, hozzá­téve: nem világos, hogy miért kellett ezzel a beszéddel to­vább nehezíteni az egyébként is időhiánnyal küszködő tör­vényhozás munkáját. Orbán Viktor az elmúlt négy év felszínes botránykró­nikájának aposztrofálta Hóm Gyula beszédet, és mint mond­ta, „ügyes”, hogy a miniszter- elnök egy szót sem ejtett ar­ról: mi volt ebben az ország­ban 1990-t megelőzően. — Aki hibásan értelmezi az or­szág múltját, az hibás politi­kát is folytat — fogalmazott a Fidesz vezetője. A kormányprogramhoz ké­pest a beszéd nem tartalma­zott semmilyen újdonságot, amely a gazdaság fellendíté­sét segítené, s ezzel összefüg­gésben Orbán Viktor legin­kább annak garanciáját hiá­nyolta: miként lesz most sike­res az a gazdaságpolitika, amelyet ugyanazok a szerep­lők irányítanak, akik az el­múlt 25 év eredménytelensé­geit meghatározták. További vizsgálatok a KBH-ról Nincs kész a jelentés A Katonai Biztonsági Hi­vatal (KBH) által 1992. után végeztetett feltétele­zett megfigyeléseket ki­vizsgáló úgynevezett Wachsler-bizottság tegna­pi ülésén — saját terveivel ellentétben — még nem ké­szült el jelentésével. Az Országgyűlés albizottságá­nak fideszes elnöke, Wachster Tamás az ülés után a sajtónak nyilatkoz­va ezt azzal indokolta, hogy a bizottság bizonyos jogi, szakmai konzultáció­kat kér az Igazságügyi Mi­nisztériumtól és a honvé­delmi tárcától a belső sza­bályozókról, és néhány kérdésről jövő keddi ülé­sén további vitát kíván folytatni. Ugyanakkor elfogadták munkavázlatként a fide­szes politikus előterjeszté­sét, amelyben azt javasol­ja: a jelentés első részében rögzítsék a tényeket. A má­sodik részben arról foglal­nak majd állást — s ennek nyomán kisebbségi és több­ségi vélemény is megfogal­mazódik —, hogy az albi­zottság jogilag hogyan íté­li meg a történteket, azaz hogy szerinte történt-e jog­szabálysértés. A jelentés végén összegezik azt, hogy a testület milyen jog­szabályok megváltoztatá­sát látja szükségesnek. Felújított Mercedesek Korszerűsít a Zalavolán Tíz új Ikarus 256.44-es típu­sú helyközi autóbuszt állított forgalomba tegnap a Zalavo­lán Rt. elsősorban az aprófal­vas vonalakon. A kedvező műszaki és környezetvédel­mi paraméterű, Rába-dízel- motoros kocsik beszerzésére 85 millió forintot fordítottak. Járműpark-felújítási prog­ramja keretében október kö­zepéig további nyolc, légkon­dicionált Ikarus 395-ös tí­pust vásárol a társaság, távol­sági és a megyén belüli hosz- szabb útvonalakra. Ezzel nem zárulnak le az idei, nagyarányú fejlesztések a Za- lavolánnál: decemberben újabb nyolc, 415-ös típusú Ikarus áll szolgálatba a hely­közi és helyi vonalakon. Emellett saját műhelyeikben két, jó állapotú Mercedes te­herkocsit alakítanak át 20 személyes kisbusszá. Marx, Fotex, Horn Ha az általános iskola alsó tagozatába járnék, akkor legérdekesebb politikai élményem címszó alatt így kez­deném fogalmazványomat: jaj, csuda nagy vita volt teg­nap a parlamentben... És hosszasan taglalnám a mi­niszterelnöki expozé lényegét, pontosabban lényegtelen­ségét, s tán hosszasabban időznék el a kisgazdapárt el­nöke, Torgyán József szellemes fordulatai fölött, ki­emelvén ama kérdését, amely arra vonatkozott, vajon a kormány, a kormány körül csoportosulok miképp ju­tottak el Marxtól a Fotexig? A kérdés különben azért módfelett szellemes, mert, mint tudjuk, egy viccen ak­kor nevetünk igazán jót, ha annak valóságtartalma van. Ennek a fotexes dolognak, na meg a kormánynak, na meg a marxizmusnak ebben az összefüggésben bi­zony nagyon komoly valóságalapja van. Nosza, reagált is rá a miniszterelnök azzal, hogy az ilyen dolgok ma­gánügyek, s ő — minő visszafogottság! — nem kíván kollégái privát ügyeibe avatkozni. Ha általános iskolás lennék is, elámulnék eme érveléstől, hiszen a gyermek is tudja, aki az államapparátusban, például a kormány­ban, a kormány mellett működő tanácsadó testületek­ben fontos pozíciót tölt be, annak illik más egyéb hivata­laitól megválnia. A közélet tisztaságához tartoznak ezek a dolgok, s ha jól emlékszem, ez a liberálisok által olyannyaira sokat emlegetett USA-ban is így van. Bizo­nyítja ezt, hogy Clinton elnöknek hosszasan kellett ke­resgélnie igazságügy-minisztert, mert két jelöltjéről is kiderült: feketemunkásokat alkalmaztak egyszerű ház­tartási munkára, konkrétan vasalásra. Az illető höl­gyek az alkalmazott után nem fizettek adót, s ez már elegendő volt az Egyesült Államokban ahhoz, hogy az adócsalók ne foglalhassák el a bársonyszéket. Ám az ember már nem éppen általános iskolás, és arra is em­lékszik: Horthy Miklós kormányzó György királyhoz írt levelét azzal a gondolattal fejezte be, hogy a magyar miniszterek sosem gazdagodtak meg hivatalukból, utal­ván arra, hogy a magyar kormányban a két világhábo­rú között hosszú időn keresztül becsületes emberek mű­ködtek. Mert akkor is volt egy-két csábító cég, lehet hogy nem olyan ütőképesek mint a Fotex, de lám csak az akkori minisztereknek volt morális érzékük. Kár, hogy a miniszterelnök űr tán nem is ismeri Horthy Mik­lósnak ezt a jelentős írását. (Vödrös)

Next

/
Oldalképek
Tartalom