Pest Megyei Hírlap, 1994. augusztus (38. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-03 / 180. szám

i PEST MEGYE1 HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1994. AUGUSZTUS 3., SZERDA 3 Gyomirtás lelkünk táján Építőtábor volt Borsiban. Úgy félszáz fiatal évtizedes gyo­mokat irtott a kastély udvarán. Többek között három mis­kolci leány szorgalmát dicséri az eredmény. Köszönet érte. Az építőtábor tehát sikeres volt, de egy olyan szomorú ese­mény árnyéka vetül rá, melyről nem hallgathatunk. Az egyik, tizennyolc éves miskolci lány egészséges gyer­meknek adott életet. A hírre a királyhelmeci kórházba ér­kezett a lány édesanyja is. A gyerek-anyával döntöttek, hogy lemondanak utódukról. A csűri még arra sem volt hajlandó, hogy nevet adjon gyermekének. A szinte sze­mélytelen formalitások után a szépasszony és leánya haza­utazott. Megsimogatta-e utoljára eltaszított gyermekét a le­ány? Nem tudni. Ennyi a történet, mely nyugtalanító kér­dőjeleket hagyott hátra. Feltételezhető, a terhes leány azzal a szándékkal érke­zett, hogy gyermekétől így szabadul meg és elkerüli lakó­helyén a szégyent. Mindenképpen humánusabb megol­dás, mint amilyen praktikákhoz szoktak folyamodni az ilyen helyzetbe kerülő felelőtlen fiatalok. S olyankor a tör­ténet balladával zárul. Viszont nem tudok szó nélkül napi­rendre térni e megoldás fölött. A fiatal anyánál súlyosabb felelősség terheli a „víg özvegyet”, aki nem vállalta unoká­ját. Nyilvánvalóan a kényelem és önzés részesült előnyben. Ki tudja, milyen kezekbe fog kerülni ez az ártatlan cse­csemő? Minden jel szerint jobbakba, mint amelyekbe ké­retlenül beleszületett, de az is lehet, hogy nemzetünk jani­csárjává nevelik. Talán anyanyelvén sem fog megtanulni. Milyen terhet rótt — egy életre — leánya lelkiismeretére ez a miskolci asszony? Való igaz, ha vállalták volna az új jövevényt, számtalan kellemetlenséggel és előítélettel kel­lett- volna szembenézniük. De végül is ma már ez nem je­lent kiközösítést, a társadalom könnyebben fogadja el az ilyen „baleseteket? Csakhogy a felelősség alól való kibú­jás nem éppen az az út, mely érett felnőtteket formál. Ré­gebben gyakran hangzott el a megrovó felhorkanás: Ezek a mai fiatalok! De milyen felnőttek vagyunk mi, akik gyermekeinket látjuk el olyan stigmákkal, melyek egy életen át sajgó sebe­ket ejtenek és fiatal életeket siklatnak ki? A lelkiismeret is olyan fölösleges kacat, melyet könnyen el lehet hárítani és utasítani, akár egy gügyögő, védtelen csecsemőt, aki­nek anyja emlőjén lenne a helye? A szeretetet ezcgyszer már megint a rideg kalmárszellem győzte le. Mindannyi­unk, de elsősorban egy magatehetetlen emberpalánta ká­rára. E szégyenre tekint le némán a fejedelem, aki csak Val­lomásaival válaszolhat: „A második szolgaság a szabad­ság hiánya, ami miatt nyögnünk kell, mert semmi sem fo­gyatékosabb és tökéletlenebb, mint eltávolodni a jótól és a rossz felé hajlani. ” A fiatalok serényen irtották a borsi kastély udvarán a gyomot, de a munka nem fejeződött be. Lelkünk táján is van bőven gyomlálnivalónk. Balassa Zoltán Fővárosi tévétársaság Százmilliós tóTceemelés Százmillió forintos alaptő­ke-emelésről, 250 millió fo­rintos hitelfelvételről, illet­ve a Fővárosi Önkormány­zat 99 százalékos többségi tulajdonának 24,5 százalék­ra csökkentéséről is határo­zott kedden a főváros által 100 millió forintos alaptőké­vel létrehozott Budapesti Kommunikációs Rt, köz­gyűlése. A tulajdonosi jo­gokkal rendelkező fővárosi médiabizottság SZDSZ-es és fideszes képviselői még a közgyűlés előtt egyhangú­an hozzájárultak a változta­tásokhoz. Mindezt Kovács Kálmán (SZDSZ), az önkor­mányzat médiabizottságá­nak elnöke, a közlekedési tárca politikai államtitkára jelentette be a részvényesek megbeszélését követő sajtó- tájékoztatón. A zárt körű jegyzéssel névértéken kibocsátandó részvényekből a fővároshoz hasonlóan 24,5 százalék jut az Andrew Sarlós érdekelt­ségének számító Közép-eu- rópai'Tőkebefektetési Társa­ságnak. A maradék részvé­nyeken a Városi Televízió­zással Budapestért Alapít­vány (1 millió forint), Ké­pes András (5 százalék), il­letve az igazgatóság két tag­ja, Iványi György és Feuer András osztozik. A részvé­nyesek szindikátusi szerző­désben rögzítették az egy­más közötti magatartás sza­bályait, így például a részvé­nyek adásvételének feltéte­leit is. Iványi György, az igazgatótanács elnöke egye­bek között elmondta: a jövő évtől már nyereséget vár­nak a társaságtól, amely fel­készült arra is, hogy a fővá­ros később esetleg érdekte­lenné válik az rt.-ben. Ek­kor az elővásárlási joggal rendelkező tagok kötelesek névértéken megvenni a vá­ros pakettjét. Az igazgatóta­nács elnöke elmondta azt is, hogy terveik szerint szep­temberben kezdi meg adá­sát az AM mikrocsatornán az rt. Kovács Kálmán kérdé­sekre válaszolva hangsú­lyozta, hogy a közszolgálati- ság elvei alapján működő szervezet életébe nem lesz közvetlen beleszólása a fő­városnak. Egyeztetés a rádióról és a televízióról Garanciák helyett szabad verseny? A Magyar Televízió és a Magyar Rádió szervezeti formáiról cseréltek esz­mét tegnap az egy nappal korábban megkezdődött médiaegyeztetés résztve­vői. Mint Nehéz-Posony Ist­ván, a kodifikációs bizott­ság soros levezető elnöke a déli szünetben az MTI munkatársának elmondta: a szakmai szervezetek és a pártok képviselőinek többsége egyetértett ab­ban, hogy a két intéz­ménynek a jövőben rész­vénytársaságként kellene működnie, s ezen belül többen az egyszemélyes részvénytársasági forma mellett tették le a voksu- kat. Ugyanakkor mások a közalapítványi forma mel­lett érveltek, de felvető­dött a közhasznú társasá­gi működés is. Ez utóbbi­val kapcsolatban Nehéz- Posony István elmondta: ez egy új forma, amely­nek működéséről még nin­csenek gazdasági tapasz­talatok. A jogász arra is utalt, hogy az MDF képviselői — korábbi, a közalapítvá­nyi formát támogató véle­ményükkel ellentétben — most az rt. formát is elfo­gadhatónak tartották. Nehéz-Posony István na­gyon konstruktívnak ne­vezte az ellenzéki képvise­lők magatartását az egyez­tetésen. Különösen a Fi­desz képviselőinek maga­tartását emelte ki, akik na­gyon sok kérdésben a kép­viseleti szervekhez hason­ló álláspontot fejtettek ki. MSZP-elnökségi ülés Önálló ó'szi kampány A szocialista párt elnöksége politikai támogatást kíván nyújtani a kormánynak a gaz­daság konszolidálását célzó intézkedéseihez — közölte Szekeres Imre ügyvezető alel- nök az MSZP tegnapi elnök­ségi ülését követő tájékozta­tón. A szocialista politikus be­számolt arról, hogy az elnök­ségi ülésen Horn Gyula kor­mányfő tájékoztatást adott a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel foly­tatott megbeszélésekről, s a delegációk jelentéseiről. — Az elnökség azt ajánlja a kormánynak, hogy a közvé­lemény előtt teljes nyíltság­gal beszéljen a gazdasági helyzetről, s a legrészleteseb­ben tárja az adatokat az Ér­dekegyeztető Tanács elé — tudatta a továbbiakban Szeke­res. Az ügyvezető alelnök le­szögezte: az MSZP vezetése szerint a lakosságnak ponto­san tisztában kell lennie a gazdasági helyzet jellemzői­vel, a tervezett intézkedések hátterével és a döntések vár­ható hatásaival. Ennek érde­kében folytatják a párbeszé­det a társadalommal, tájékoz­tató fórumokat szerveznek. Az MSZP elnöksége ked­di ülésén áttekintette az ön- kormányzati választásokkal kapcsolatos teendőket is. Csintalan Sándor ügyvivő ennek kapcsán bejelentette: a szocialista párt önálló politi­kai szereplőként, önálló kam­pányt folytatva vesz részt a választási küzdelemben. Ugyanakkor a koalíció fényé­ből is kiindulva nyitottak a szabaddemokratákkal való választások utáni önkormány­zati együttműködésre. Mind­azonáltal nem törekvésük a települési közélet további pár- tosítása, az országos politikai képlet lemásolása. Ezért együttműködésre készek min­den olyan helyi politikai és ci­vil szervezettel, amelynek tö­rekvései összeegyeztethetők a szocialistákéval. Kereszténydemokraták az expóról Évszázados esély volt A Kereszténydemokrata Néppárt XI. kerületi szerve­zete megdöbbenéssel és fel­háborodással értesült a kor­mány azon döntéséről, hogy nem javasolja megrendezni 1996-ban a világkiállítást. A döntés indokát — külö­nösen az utóbbi időben is nyilvánosságra került állás- foglalások ismeretében — nem tartja megalapozottnak és elfogadhatónak, hanem ki­fejezetten pártpolitikai dön­tésnek, márpedig a világkiál­lítás megrendezését vagy meghiúsítását nem lehet poli­tikai szempontoktól függővé tenni. Az a véleményünk, hogy ez a döntés nem veszi figye­lembe a főváros és az ország lakosságának már többször kinyilvánított akaratát, mely szerint ragaszkodik az expó megrendezéséhez, de figyel­men kívül hagyja az ország nemzetközi megítélését és a lemondás következtében bi­zonytalanná váló tőkebe­áramlást, valamint a hazai vállalkozói réteg érdekeit. Az expó lemondása évszá­zados esélytől ütötte el az or­szágot. Mindezekre tekintettel szükségesnek tartjuk széles körű társadalmi tiltakozások, valamint az érintett gazdasá­gi és társadalmi szervezetek erélyes fellépése alapján megfelelő nyomás gyakorlá­sát a kormányra annak érde­kében, hogy vonja vissza el­hamarkodott és megalapozat­lan döntését. (OS) A jogász annak a remé­nyének adott hangot: a jövő hét elejére befejeződ­het ez az egyeztetési for­duló, s a résztvevők javas­latai alapján megkezdőd­het a szabad rádiózásról és televíziózásról szóló törvényjavaslat szövegé­nek megfogalmazása. • Giczy György KDNP- képviselő szerint, az egyeztetőtárgyalásokon csak a kodifikációs bizott­ság által felvetett kérdé­sekben van haladás, de már szó sincs arról, hogy létezett egy olyan média­törvény-tervezet, amely rendkívül sok konszenzu­sos elemet tartalmazott. Mint a keresztényde­mokrata politikus fogal­mazott: meglepetéssel ta­pasztalja, hogy szinte a nulláról indultak a tárgya­lások, a résztvevők sok kérdésben egymástól is nagyon különböző véle­ményeknek adnak han­got. Szerinte ez a tárgya­lási forma csak látszatle­hetőségeket biztosít az el­lenzéknek: meghallgatják a véleményét, de semmi­lyen garancia nincs arra, hogy azt figyelembe is ve­szik. Emiatt kétségei van­nak a tekintetben, hogy a jövő hét elején egy kon­szenzusos javaslat alap­ján kezdődhet meg a tör­vénytervezet szövegezé­se. Azt is kifogásolta, hogy a garanciákról sincs szó, s megítélése szerint a résztvevők túlhangsú­lyozzák a szabad verseny által nyújtott lehetősége­ket. Kirekesztők Tegnap az alábbi levelet kaptam, amelyet a Kos­suth rádió adófószerkesztóség céges levélpapírján írt Szente László: Főszerkesztő Úr, kissé késve, szabadságom idején került a kezembe lapjának június 20-i száma, amelyben Ön — egye­bek között — ezt írja: „...ez a magyar hírlapos, aki­ről olyan szívesen írnám, hogy Megyesi nevű ember. De ez túlzás lenne, ebből csak a Megyesi igaz...” Rövid idő alatt ez már a második (általam ismert) inszinuáció, amelyet Ön kolléga sérelmére elkövet. (Nemrég Bolgár Györgyről állította azt, hogy inter­nálna.) Úgy vélem, a dolgot súlyosbítja, hogy Ön mindezt főszerkesztőként, az újságja által kínált nyil­vánosságot felhasználva teszi. Nos, uram. Mi a Sajtópárbaj című műsorba újság­írókat invitálunk, akikről feltételezzük, hogy tudják mi a civilizált modor, a vitakultúra, és tisztelik az írott és íratlan etikai normákat. Az Ön meghívása tévedés volt, amiért szíves elné­zését kérjük. Szente László * * * A Kossuth rádió adófószerkesztősége nevében Szente László elnézést kér tólem, hogy meghívtak egy alkalommal a Sajtópárbaj című műsorba. Ma­gam ebből azt a tanulságot vonom le, hogy ezentúl Bolgár György és Megyesi Gusztáv tabu, mert aki velük kapcsolatban bármiféle észrevételt tesz, az kitiltatik és kirekesztetik természetesen az ű olda­lukon értelmezett demokrácia és etikai normák szerint. Ők tudják, mi a civilizált modor, mely „ci­vilizált modor” miatt magam azoktól a rádióhall­gatóktól kérek elnézést, akik ezekről a fogalmak­ról velem együtt másképp vélekednek, ám saját ha­zánkban kisebbségbe szorulván, kénytelenek Szen­te úrék arrogáns „vitaműsorait” hallgatni. ígé­rem, hogy igyekszem mindent megtenni annak ér­dekében, hogy a jelenlegi adófószerkesztóség tevé­kenysége pünkösdi királyság legyen. Nos, nem rej­tem véka alá, a Szente László által elég sajátosan kiemelt részek, amelyek írásaimban Bolgár György, illetőleg Megyesi Gusztáv tevékenységé­vel foglalkoztak is ezt célozták. Természetesen úgy, hogy ahhoz az említett két úr alapos okot adott. Megyesi úr írásában egy Giczy nevű ember­rel foglalkozott, míg Bolgár György kifejtette egy interjúban, hogy mennyire örül a Pesti Hírlap megszűnésének, ám fájlalta: a korábban ott dolgo­zók most majd elindulnak, s új lehetőségeket ke­resnek maguknak a publikáláshoz. Ezzel kapcso­latban jegyeztem meg, hogy Bolgár György a Pes­ti Hírlap volt újságíróit, hogy soha többet tollat ne vehessenek a kezükbe, tán legszívesebben internál­ná. (Vödrös)

Next

/
Oldalképek
Tartalom