Pest Megyei Hírlap, 1994. augusztus (38. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-30 / 202. szám

8 PEST MEGYEI HÍRLAP KULTÚRA 1994. AUGUSZTUS 30.. KEDD Egy zománcművészeti szimpózium évfordulójára A kecskeméti ötvöszománcműhely titka Beszélgetés Ötvös Nagy Ferenc képzőművésszel A Siófokon nemrég megren­dezett XX. jubileumi zo­máncművészeti kiállítás szá­momra jegnagyobb megle­petése Ötvös Nagy Ferenc azsúrtechni kával készített remekművei. — Mióta „működik” az Ötvös előnév?— kérdeztem. — Két hónapja. A magya­rázata nagyon egyszerű: ügyes-bajos dolgaim intézé­se közben többször összeté­vesztettek más Nagy Ferenc­cel. Előnevem „keresztap­ja” Gyergyadesz László, aki a műhely művészeti titkára. Festőtől hallottam először zománcról — Mióta foglalkozik tűz­zománccal? — Hosszú utat kellett eh­hez bejárnom. Jászkiséren éltem tíz évig, onnan költöz­tem ide — Kecskemétre — Túri Endre csábítására, ami­kor létrejött ez a műhely. Azelőtt grafikával, festészet­tel foglalkoztam, és részt vettem Szolnok megye kép­zőművészeti életében. Gépé­szetet tanultam, és eredeti szakmámban felkértek egy zománcipari szövetkezet ve­zetésére. Bokros László festőmű­vésztől tanultam a festésze­tet, és ő arra inspirált, hogy csak festészettel foglalkoz­zak. De nekem meg kellett teremtenem ehhez az anyagi feltételeket. Ő mond­ta, hogy a zománc — színei­ben — alkalmas lenne szá­momra a művészi önkifeje­zésre. (Bokros László is itt volt a kecskeméti zománc­művészeti alkotótelep alaku­lásánál); először tőle hallot­tam a zománcról. Ez vala­hogy feledésbe merült, mi­közben én elmélyedtem a zománcipari szövetkezet ve­zetésében. — Mit gyártottak a szö­vetkezetnél? — Zománcozott edénye­Ötvös Nagy Ferenc, a kecs­keméti alkotótelep vezetője A szerző' felvétele két, vizesvödröt, kannát, bögrét, bödönt. Itt tökélete­sen megismerhettem az ipa­ri zománc csínját-bínját és jómagam is elkezdtem az anyaggal való kísérletezést. Ez három évig tartott, amíg végigszenvedtem a szakma elsajátítását. Amikor már megismertem a zománc­anyagot, akkor merült fel bennem a kérdés: „Hogyan tovább?”. Ezután követke­zett az a két év, amikor ráta­láltam arra a technikára, technológiára, ami számom­ra — mint képzőművész számára — megfelelt. Szak- képzettségem miatt jól isme­rem a fémet (ez már nem okozott gondot), s a zo­mánc megismerése révén minden ötvöstárgyat meg tu­dok csinálni. Mindig Bar- c.vav-imádó voltam és első zománcalkotásaim is ennek hatása alatt készültek. Zománcművészet és alkotótelep Evek kellettek ahhoz, hogy eljussak addig a szak­mai tudásig, aminek ma birtokában vagyok. Ma­gam építettem a műhelyt, a kemencét. 1976-tól tech­nológiai jegyzeteket készí­tettem, s amikor már rá- éreztem a zománc adta le­hetőségekre, akkor mer­tem el-elmozdulni. Aztán már magától jöttek a to­vábbi lépések. S már edényformák zománcozá­sa is felmerült, ebben már senki nem tudott nekem se­gíteni. Tizenvalahány év­vel ezelőtt itt — Kecske­méten —, a zománcművé­szeti alkotótelepen sem volt olyan művész, aki ilyesmivel foglalkozott volna. — Hogy került kapcso­latba a kecskeméti zománc­művészeti alkotóteleppel? — Mint a Szolnok Me­gyei Fiatal Képzőművé­szek Körének tagja, alkotá­saim eljutottak Kecskemét­re, az Erdei Ferenc Műve­lődési Központba, ahol ak­kor én már zománcképeim­mel szerepeltem. E kiállí­táson figyeltek fel alkotá­saimra, s ennek köszönhet­tem, hogy 1983 nyarán meghívtak a kecskeméti zománcművészeti alkotóte­lepre. Akkor még síkban dolgoztam, de már tud­tam, hogy a zománcban sokkal több kifejezési lehe­tőség rejlik. Akkor már öt­vösséggel is foglalkoztam, és vettem észre, vannak úgynevezett „fehér foltok” számomra a zománcművé­szetben. Igaz, világhírű a mai magyar ötvösség, de ha azt mondom, hogy a zo­mánc az ötvösség díszítő­anyaga, e téren — egy-két művészt kivéve — nincs kiemelkedő művelője. Te­hát ötvöszománccal kezd­tem foglalkozni és feltet­tem az életemet erre. Ekkor jött az ötlet: újra kellene éleszteni az erdé­lyi sodronyzománcot, mert eddig senki sem csi­nálta, és az azsúrtechni­kát is, amivel a magyar királyi korona csúcsdísze­it készítették. Túri Endre eközben az ékszerzo­mánccal foglalkozott és kísérletezett, így összeta­lálkoztunk. Es legyőztem az anyagot Ő biztosította számomra az anyagot, én pedig pró­báltam „meggyötörni” az anyagot, vajon mi lesz belőle. S ekkor indult el ez a csodás folyamat! Jött a sík és az egyre bo­nyolultabb formák díszí­tése. Minden egyes eset­ben önmagámnak állítot­tam fel a mércét. — így születtek meg a kiállításon is látható lehe­letfinom, csipkés, áttört azsúrdíszítésű kelyhek? — Igen. Persze emel­lett mást is meg kellett ta­nulni. Az ötvösségben vannak olyan munkafo­lyamatok, amelyek kézi­munkát igényelnek. Az ötvöstárgyakat tehát ha­gyományos, kézi mód­szerrel készítem: kézzel húzom fel az anyagokat síklemezből, kézzel kala­pálom ki. E hagyomá­nyos módszer nincs se­hol leírva, erre saját ma­gam tapasztalata alapján kellett rájönnöm. Kikísér­leteztem, végigszenved­tem a munkafolyamato­kat. Addig gyötröm az anyagot, amíg végül sike­rül megcsinálni azt, amit célul tűztem ki. Példám is azt bizonyítja, hogy ré­gen elfeledett zománcmű­vészeti technikákat fel le­het újítani és van értelme azok felújításának. Ezt fölvállaltam — az persze más kérdés, ezt hogyan fogják mások hasznosíta­ni. Sári Katalin Évadnyitó Kaposváron Évadnyitó társulati ülést tar­tottak hétfőn Kaposváron, a Csiky Gergely Színházban. Babarczy László igazgató elő­ször is megnyugtatta a társu­lat tagjait: az elkövetkezendő évadban az energia- és más áremelések ellenére is na­gyobb zavarok nélkül működ­het a színház. Gyenesei Isö’án arról is be­szélt, hogy vele együtt sokan féltik azokat az értékeket, amelyeket a kaposvári szín­ház az elmúlt évek, évtizedek alatt megteremtett. Az utóbbi években ugyanis több szí­nész, köztük jó néhány veze­tő színész máshová szerző­dött. Legutóbb Bölcsök Eni­kő', Lukáts Andor került új tár­sulathoz, Pogány Judit szin­tén megvált a Csiky Gergely Színháztól. Szünnapok a Katonában? Az egyre szűkülő pénzügyi források miatt — fővárosi tár­saihoz hasonlóan —- a Kato­na József Színház is nehéz gazdasági helyzetben kezdi meg tizenharmadik évadját. EnfTek hatásaként a „nagy” színházban, valamint a Kam­rában is be kell vezetni az ál­landó szünnapot, illetve az utóbbiban a heti két szünna­pot — közölte Zsámbéki Gá­bor direktor az együttes évad­nyitó társulati ülésén hétfőn, a Petőfi Sándor utcai játszóhe­lyen. Az igazgató kifejtette: nem a túlzott fizetések miatt van rossz helyzetben a szín­ház. A fenntartóknak kellene változtatniuk a fővárosi szín­házak normatív támogatásán, mért a közüzemi díjak kifize­tése önmagában is túl nagy feladatot ró a társulatokra. Györkös-emlékház Kolozsvárott Kolozsváron, ünnepélyes keretek között megnyitot­ták Györkös Mányi Albert emlékházát. A híres ko­lozsvári festőművész végrendeletében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre (EMKE) hagy­ta saját műtermét és lakását, amelyet emlékházzá avattak. Képünkön: Kötő József, az EMKE főjegy­zője méltatja a festő életútját MTI-felvétel Könyvespolc A jóság síró vágya Kozma Mária regényéről Kozma Mária két regényének közös címe ez. A két mű szer­vesen összefügg, s ha haszná­latos volna a bilógia, annak nevezném a két önálló re­gényből álló egységet, amely­nek második darabját a szer­ző Töttössy Magdolna és Tő­zsén József biztatására írta. Fordítva aligha lett volna ez a helyzet. Hogy miért, az alábbiakból kiderül. Az ördögről köztudott, hogy a részletekben lapul. Az első regény, amelynek címe Borsosméz, Lívia sorsáról szól elsősorban, aki maga az Elvtársnő az 5-ről, és magá­nyosan, de teljesen szabály­szerűen éli jelentékeny életét hivatalában, ahol minél maga­sabb szinten, azaz emeleten dolgozik (vagyis aláír) valaki, annál magasabb pozícióban van. Lívia portréjának termé­szeti hátterét a lakásától nem messze levő Sóstavak és az al­gaszag adja, ugyanis alacso­nyabb rendű emberek — alig­hanem magyarok, vagy/és ci­gányok — algát termelnek a nagy Diktátor abszolúte szisz- tematikus birodalmában, ami­nek csúcslétesítménye az iro­daház. E másodrendű népség nem szereplő: háttér, akár re­neszánsz képeken a termé­szet. Hogy valóban kifélék- mifélék, biztosan mégsem tudni, hiszen az irodaházban magyar nevű emberek van­nak, jóllehet megnevezésük emelettel kifejezhető rangjuk által történik többnyire. Nagyszerűnek mondhat­nánk ezt a kötetet, hiszen Lí­via működése a történetben az­zal kezdődik, hogy fényképe­ket válogat, amelyek egy ver­senyvizsga nevű eseménysoro­zatra jelentkezettek munkába léphetését fogják meghatároz­ni nagyjából azáltal, hogy tet- szenek-e az Elvtársnőnek, vagy sem. Karolina annyira el­lenszenves, és annyira „van benne valami”, hogy rá esik a választás, őt alkalmazzák, vé­gül ő mehet vizsgára. Jól tet­szik emlékezni az évszázados dramaturgiára: ő az antitézis, az 'Elvtárs a 9-ről beleszeret, ám mégsem lesz happy end, a kérdés nyitva marad. A két nő ellentéte egyszersmind a hiva­tal által szolgává lett ember és az autonóm személyiség küz­delme. Az előbbié a lány betö­réséért, az utóbbié belső sza­badsága megőrzéséért való harc. Ekként lehetséges, hogy mindketten győztesek, ameny- nyire ebben a konstrukcióban győzelemről beszélni lehet. Azok az apróságok, amelyek közé kissé külsődlegesként tar­tozik, hogy Karolina anyja egykor barátnője és vetélytár- sa volt Líviának, napjainkban szokatlan pontossággal mutat­ják be Líviát. Hozzá képest, aki alighanem belülről meg­ás átélt élménye az írónak, va­lamelyest a szerkezeten kívül mozog Karolina (benső, sza­bad világában Anna soror). A figurák plaszticitása mindezek ellenére elsőrangú, és ameny- nyiben Karolina-Anna valós viszonyok nélkül van a re­gényben, annyiban jól kendő­zi ezt dimenziőváltása és me­nekülésének hitelessége, illet­ve elhihető volta. Magyarán: a Borsosméz jó regény egy-két apróságtól el­tekintve, és annak ellenére, hogy pontatlan (ugyanakkor fölösleges) jelzői, valamint té­ves (ugyanakkor fölösleges) — főként állapot — határo­zói az egyébként magas ren­dű nyelvi élményt pár helyen lefokozzák. Ha nem tartanám jónak a művet, és nagy tehetségűnek Kozma Máriát, töredék eny- nyit sem foglalkoznék az egész­szel. Elmondanám, miért jó. Utána hagynám a sorsára arra gyanakodva, hogy ekként megdicsőülvén többé az. élet­ben hasonlót produkálni nem fog. A magam tisztessége, hogy felhívom a figyelmét fo­gyatékosságaira, mivel fog még jobbat is írni, ha vigyáz. A Borsosméz miatt ma­gam is biztattam volna új írás­ra. Csakhogy e kötet 1988. jú­nius 13. és 1989. augusztus 15. között íródott, a követke­ző, a Sorskerék azonban 1993. október és 1994. febru­ár között. Tessék összehason­lítani a két dátumot... Mintha a kötet szerkesztője nem dol­gozott volna a művön: a kép­zavarok — különösen az ele­jén — burjánzanak, mind­azon frázisok, amelyek kivá­lóan jellemezték az Elvtárs­nőt az 5-ről, megriasztanak az író szövegeként, arról a fur­csaságról nem is szólva, hogy a román forradalom idején a letartóztatást végző főhad­nagy elvtársnő, akit kétszer is így kell szólítani, minden át­menet nélkül ordítani kezd, hogy ő nem elvtársnő. Ezen a bakin nem javít az a kiváló öt­let sem, hogy a szekus forra­dalmár belső elhárító korában takarítónőként dolgozott Lí­via emeletén. Egyetlen komolyabb iro­dalmi erénye e, kötetnek, hogy Karolina és Anna végül szép rendesen egyazon sze­méllyé lesz, és a lányregény- szerű megoldás, éppen csak eléri, de nem lépi túl a giccs- fiatárt. Az az automatizmus, ami Isten nevét és foglalkozá­sát — ti., hogy isten — a he­lyesírásban összemossa, az apácaságot választó Karolina regényében durva stílushiba. Kozma Mária képességei ígéretesek, ez abból is látszik, hogy segédanyagainak stílusa szépen befolyásolja közlés­módját, ha nem túl kényel­mes, nem lesznek korlátái. (Pallas-Akadémia, 1994) Szitányi György

Next

/
Oldalképek
Tartalom