Pest Megyei Hírlap, 1994. július (38. évfolyam, 152-177. szám)

1994-07-30 / 177. szám

$ | PEST MEGYEI HÍRLAP HITÉLET 1994. JÚLIUS 30., SZOMBAT 9 Egyén és közösség A Szentírásban e tekintetben is egyensúlyt találunk. Minden lapján megtaláljuk a közösség szellemét, paran­csát, hiszen a „szövetség" kötelékében folyik nagy me­derben Isten végső terve felé a népek élete. Az ószövet­ségi és az újszövetségi Izrael életében is meghatározó az Istennel és az emberrel való közösség. Az Úr nem magánkeresztyéneket akar, hanem anyaszentegyházat. Ezért hamis a sokszor hangoztatott vélemény: tudom én Istent imádni otthon is, meg a nyaralómban, főleg az er­dőben, a természet templomában, nem kell nekem a hí­vek közössége. Kik járnak templomba? — teszik fel a kérdést a nem járók, s felelnek rá: bűnösök, tele hibá­val, hamissággal megterhelt emberek, ugyanolyanok, mint mi! Igen. Csakhogy ők alázattal megváltják és ké­rik a bűnbocsánatot. A „miatyánk", az ima, az istentisztelet, a mise, az ökumenikus összejövetelek és minden egyházi tényke­dés közösségi jellegű. Ugyanakkor mindenkinek sze­mély szerint, egyénisége teljes tudatával kell elfogad­nia a kegyelmet és váltania Krisztus követését. A hit sze­mélyes természetű. Mások helyett hinni nem lehet, de imádkozni igen. Megtérés, újjászületés, megszentelődés az egyén tu­datát feltételező dolgok. Az üdvösség közösség, mégpe­dig a legboldogítóbb közösség Istennel és az üdvözül- tekkel. Ugyanakkor a személyes hit megváltoztat a többiek­kel való személyes kapcsolatunkban is, velük szemben a közösség gyakorlására indít. Megszabadultunk a kárho­zat magányától. Minden magányosságban kárhozatos íz van. Nemcsak távoli tanyákon vannak lelkileg magá­nyosak, hanem nyüzsgő nagyvárosokban és nagycsalá­dokban meg népes összejöveteleken és dáridókon is. Az egyén és közösség nagy kérdését illetőleg tehát ilyen hitre van szükségünk. Az emberi gondolkodás a legtöbb kérdésnél rendszerint ingalengést végez. Hol az egyik, hol a másik véglet felé lendül ki. A kollektiviz­mussal szemben elbástyázza magát az individualizmus­sal, és megfordítva. Holott végletekig kihegyezett fogal­makkal az élet bonyolult gyakorlatában nem sokra me­gyünk. Hányszor megtörtént már, hogy egy-egy diktátor vég­sőkig hajtott egyéni akarata párosult a nyájemberek vak és felelőtlen engedelmességével. Mennyit szenved­tünk ettől a huszadik században is. Ne legyünk földi értelemben vett nyájemberek. A Jó Pásztor nyájába tartozzunk. Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, mondja Jézus. Hörömpő Gergely református lelkész Diósjenő Taize-i találkozó Párizsban A Taize-i Közösség a fran­cia fővárosba és a környék­re szervezi az európai fiata­lok immár hagyományos­nak mondható évfordulós ta­lálkozóját. A december 28-tól janu­ár 1-jéig tartó összejövetel­re a 18 és 25 év közötti fia­talok tízezreit várják a föld­rész valamennyi országából. A zarándoklaton feleke­zeti hovatartozástól függet­lenül vesznek részt a fiata­lok. Céljuk, hogy megerő­södjenek a megbékélésbe és a békébe vetett hitükben. A párizsi találkozó im­már 15. a hasonló jellegű összejövetelek sorában, ugyanis Európa számos nagyvárosában megrendez­ték már, legutóbb München­ben (1993), Bécsben (1992), és a vasfüggöny le­bomlása után a volt szocia­lista országok közül első­ként Budapesten (1991). Egy-egy találkozón átlago­san 80 ezren szoktak össze­jönni. A Kelet- és Nyugat-Euró- pa közötti választóvonal fel­számolása óta Párizsban elő­ször rendeznek ilyen talál­kozót. Mivel most sokkal több résztvevőre számíta­nak, mint a korábbi (1978, 1983, és 1988) párizsi talá- kozókon, a Porte de Versail- les-i hatalmas kiállítóter­mekben tartják majd a déli és az esti imádságokat, vala­mint az elmélkedéseket. A Taize-i Közösséget egyébként 1940-ben alapí­totta Roger testvér a kis kö­zép-franciaországi települé­sen. Azóta több mint húsz országból származó keresz­tények — katolikusok és protestánsok egyaránt — szánták oda az életüket a testvéri közösségben élésre. A közösségbe azonban nem csak azok tartoznak, akik ál­landóan Taize-ben élnek. Hosszabb-rövidebb ideig szinte mindig tartózkodnak szerte Európából néhányan — nyaranként egyszerre több ezren is — a települé­sen, lelki megújulást keres­ve. Címük: Taize Commu­nity, 71250 Taize, France Telefonszámuk: 33-85503030. T ávmásolószámuk: 33-85503015. A bevételt jótékony célra fordítják Könyvet írt a pápa II. János Pál könyvet írt. A bejelentés önmagában is szenzáció, egyháztörténeti esemény, hiszen Szent Pé­ter utódai közül még egyet­len pápáról sem mondható el ez a tény. A könyv címe: Átlépni a remény küszöbét. Már azt is tudni vélik, hogy november 8-án jele­nik meg. Lengyelül és ola­szul bizonyosan ekkor, mert őszentsége anyanyel­vén írta a könyvet, olaszra pedig már lefordították, s a Mondádon kiadó publikál­ja. Ez egyébiránt 47 száza­lékban az olasz médiacsá­szár, Berlusconi tulajdona, vagyis a jelenlegi miniszter- elnöké. A vallásról, az egy­ház szerepéről, a katoliciz­musról való meditációt tar­talmazó gondolatait közvet­len stílusban, az olvasóval tegeződve fejti ki a pápa, s ennélfogva máris megelőle­gezhető a bestseller, a siker­könyv jelző. Anyagi érte­lemben is, minthogy 100 millió dollárra becsülik a bevételt. A könyv születésének története önmagában is ér­dekes és mindenképpen a modern pápa gondolkodá­sát tükrözi. Igaz, hogy Wojtyla költőként, drama­turgként, prózaíróként már publikált, a pápai trón azon­ban a nyilvánosságnak ezt az útját lezárta. Mint ahogy interjút sem ad a pápa. A múlt évben azonban a Szentszék sajtófőnöke fel­hívta Vittorio Messori olasz írót: „A Szentatya úgy döntött, hogy interjút ad az olasz televízió egyes csatornájának... Állítsa ösz- sze a kérdéseket. ” (A vá­lasztás előzménye: Karol Wojtyla még krakkói érsek korában olvasta Messori Jé­zusról írott könyvét, s a mű tetszett neki.) A „riporter” tehát elküldte a kérdéseit — egészen pontosan hú­szat —, és már a felvétel idejét is kitűzték (szeptem­ber 14.) aztán jött a tele­fon: Az interjú elmarad... Januárban újabb hívás: „Emlékszik a Szent- atyának küldött kérdéseire, amelyekből végül is nem lett tévéinterjú? Nos, őszentsége úgy gondolta, hogy inkább írásban fejti ki a gondolatait. Már 180 ol­dalt meg is írt, lengyelül. A rendkívül kevés szabad ide­jét is arra használta, hogy ezen dolgozott. ” Az interjúkérdések tehát csak a keretét adják annak a 230 oldalas, 35 fejezetből álló könyvnek, amelyről Messori így nyilatkozott a Panoráma hírmagazinnak: „Nem interjúkötetről van szó, hanem olyan könyvről, melyet a pápa írt. Teológu­sok, szövegelemzők későbbi feladata lesz majd annak a szövegnek a tanulmányozá­sa, minősítése, amelynek nincsenek történnelmi elő­zményei, ám új távlatot nyit az egyház előtt. ” A műből kitetszik az egyértelmű üze­net: a II. vatikáni zsinat után nincs visszalépés az egyház életében. A francia Le Figaro a várható érdeklődés, nyil­vánvaló siker kapcsán azt a kérdést is fölveti, hogy va­jon ebben az esetben kit il­let meg a szerzői jog. Úgy tudja, hogy a hatalmas pél­dányszám, az egyelőre 22 nyelven való publikálás után járó nagy összeget a Vatikán bankja révén jóté­kony célokra fordítják majd. K. E. Holnap a tévében A szent életű Pio atya Pater Pio szent életű szer­zetes alakját idézi fel hol­nap a televízió a 11.20-kor kezdődő rövidfilmjében. A stigmatizált szerzetes satya közbenjárására már földi életében csodálatos gyógyulások történtek. Ezeket orvosi bizonyítvány­nyal is alátámasztották. A lelkek vezetésében Isten őt különleges adományok­kal — karizmákkal — aján­dékozta meg. A kisfilm végiglátogatja Pio atya életének stációit. Francesko Forgione 1887-ben, egy olaszorszá­gi falucskában látta meg a napvilágot. Az ifjú 1903-ban öltötte magára a kapucinusok szegényes ru­házatát. Ekkortól új nevet is kapott: Pius testvér — fra Pio. Pappá 1910-ben szentelték. A képernyőn megeleve­nedik San Giovanni Roton- do városa, ahol is 1918 szeptemberében Pio atyán feltűnnek a stigmák — Krisztus sebei! Ő a szenve­désekben elégedett, mert érzi. Krisztus közelében van. Pio atya szenvedései­nek titka abban áll, hogy elvállalta a Jézus nyújtotta kelyhet. Az ő kezdeménye­zésére, megnyílik 1956— ban a szenvedők iránt ér­zett szeretetből épített kór­háza. A szentéletű szerze­tes földi életét 1968. szep­tember 23-án végezte be. Alig esztendő múltán — Pio halálát követően — már megkezdődött a bol­doggá avatási pőre! Bozó Emil Misék kint és bent A felső képen: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét különösen kedvelő nagy számú len­gyel turista fogadására minden tekintetben felkészült a nyíregyháza—sóstói Igrice nyaralófalu és kemping. Az igazgató, Koncsek László kezdeményezésére a lengyel Adamczyk Bogdán (a minorita rend nyírbátori szerzetese) celebrál misét minden va­sárnap a turistaszezon ideje alatt lengyel nyelven a kemping területén Az alsó képen: A magyar pedagógusok továbbképzésére hivatott Bolyai Nyári Akadémia rendezvényei megnyitó szentmisével kezdődtek a csíksomlyói templom­ban. A misét Szakács Lajos, a Segítő Mária Gimnázium igazgatója celebrálta !. IV m ■■ f 1 ; I fcsviil ■ y*M H. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom