Pest Megyei Hírlap, 1994. április (38. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-11 / 83. szám

16 PEST MEGYEI HÍRLAP HÍREK 1994. ÁPRILIS II.. HÉTFŐ A költészet napja alkalmából tegnap Lezsák Sán­dor, a Lakitelek Alapítvány elnöke első alkalom­mal adta át a Kölcsey Ferenc-díjat azon irodalmá­roknak, akik újságszerkesztésben is részt vesz­nek. Képünkön a kitüntetettek: Nagy Gáspár, Agócs Sándor, Kiss Dénes, Tollas Tibor, Körmen­di Lajos, Döbrentei Kornél, Serfőzó' Simon és Apáti Miklós- Talum Attila felvétele s Április 11. Hétfő A nap kel: 6 óra 04 perc- IVAít* kor, nyugszik: 19 óra 27 perckor. A hold kel: 5 óra 57 perckor, nyugszik: 20 óra 12 perc­kor. Névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Lau­ra, LEÓ, Leon, Leona, Szaniszló, Teó. Katolikus naptár: Szent Szaniszló püspök és vértanú em­léknapja. Napi igék: ApCsel 4,23—31; Zs 2; Jn 3,1—8. Református naptár: Napi igék: Jer 3,11—13; Fii 2,1—11. Evangélikus naptár: Napi igék: 1 Pt 1,22—2; Ef 1,1—10. Görög katolikus naptár: Antipász felszentelt vértanú napja. Napi igék: Csel 3,19—26. Ortodox naptár: Szt. Antipász pergamoszi püspök vérta­nú napja. Szaniszló püspök (1030/36—1079), Krakkó és Lengyelország patrónusa nemesi család sarja volt, való­színűleg a bencéseknél kezdett tanulni, majd a tehetsé­ges fiút Liége-be küldték a teológiai fakultásra. Hazatér­ve rövidesen kitűnt szellemi és lelki kiválósága, először kanonok lett, majd 11. Boleszláv támogatása mellett 1072-ben püspökké szentelték. Az évek múlásával a ki­rály és a püspök viszonya ellenségeskedéssé fajult, Sza­niszló kiközösítette a királyt, aki a krakkói Szent Mi- hály-templom oltára előtt ölette meg embereivel a püspö­köt, kezét lábát levágatta, holttestét pedig vadállatok elé vetette. Földi maradványait a templom melletti.temető­ben helyezték el, de már 1088-ban átvitték a krakkói Wa- wel-székesegyházba. A sírjánál azonnal megnyilvánult a hívők tisztelete, főleg a szegények részéről. 1253-ban avatták szentté. vriW VARHAT0 IDŐJÁRÁS Nyugaton változóan felhős idő lesz néhány órás napsütés­sel, másutt még erősen felhős idő várható szórványos eső­vel, záporral. A déli szél gyakran élénk, néhol időnként erős lesz. A hőmérséklet kora délután 9 és 14 fok között alakul. Özvegyasszony talpig feketében Megölette férjét és anyósát Iszonyatos bűnügy tárgya­lását kezdte el a Pest Me­gyei Bíróságon Rédeiné Pásztor Ágnes tanácsa. A vád szerint Sárdiné Nagy Zsuzsanna két felbérelt férfival: a fiatalkorú M. Zoltánnal és annak barát­jával: Raffael Jánossal megölette a férjét és az anyósát. Sárdiné filigrán terme­tű, csinos harminchét éves asszony. Tetőtől tal­pig feketében, fegyőrhöz bilincselve lépett a tárgya­lóterembe, mely előtt már fél órával korábban gyüle­keztek a rokonok és az is­merősök. A tanácsvezető bíró felszólítására kint ma­radtak azok, akik kisebb- nagyobb gyermekkel óhaj­tottak volna belépni a te­rembe. Ami ott elhang­zott, valóban nem kiskorú­ak fülének való... A vádlott, aki érettségi­zett asszony, és letartózta­tásáig a Ferihegyi repülő­téren dolgozott, csak az adatait mondta el a bírósá­gon, egyébként — jogai­val élve — közölte, hogy fenntartja az ügyészségen tett vallomását. így Rédei­né Pásztor Ágnes ismertet­te a vádlottnak a nyomo­zás során tett korábbi val­lomásait, melyekből ki­bontakozott a szörnyű tör­ténet. Sárdiné Nagy Zsuzsan­na kétgyermekes anya. Első házasságából szárma­zó fia tizennyolc éves, az áldozattal közös kislánya pedig hétesztendős. A ve- csési családi házról, ahol az anyósa is lakott, egy idő után úgy érezte, hogy nem az ő otthona. A férje italozott, s a káposzta érté­kesítéséből származó pénzből nem jutott az asz- szonynak. Válásra még­sem gondolt, mert nem lett volna' hová mennie. Adósságba keveredett azért, hogy korábbi tarto­zásait rendezze. Egyre na­gyobb kölcsönöket vett fel. Legutóbb — egy ügy­nökség útján — kétszázöt­venezer forintot százszáza­lékos kamatra. Ilyen előzmények után eszelte ki szörnyű tettét. Elhatározta, hogy megöle­ti a férjét. Az ügyészsé­gen tett vallomása szerint az anyósáról nem volt szó... M. Zoltánt, aki a közelükben lakott, szemel­te ki a bérgyilkos szerepé­re, és nem is csalódott. A fiatalember elvállalta a hó­hérmunkát. Egy fővárosi barátját, Raffael Jánost is beszervezte a mészárlás­hoz. Sárdinét kislányával együtt — mikor a férje és az anyósa már aludt — el­szállították Gyálra, ahol a kialkudott összegen felül egy szerződést is aláírat­tak vele. Eszerint megvet­ték tőle az autóját. Ezután vitték el Üllőre, egyik ro­konához, ahol az éjszaka hátralévő részét töltötte. Ekkor arra hivatkozott, hogy összekülönbözött a férjével. Amikor az asz- szony másnap délelőtt ha­zament, már csak az volt a dolga, hogy rémületet és megdöbbenést színlel­jen, mintha nem tudott volna semmiről. A ház­ban minden véres volt, az áldozatok már nem éltek. A két férfi különös kegyet­lenséggel hajtotta végre a gyilkosságokat. A rettenetes bűnügyben várhatóan még áprilisban ítéletei hirdet a bíróság. (ga. j.) Az erdő közös vagyonunk Kitakarították a vadaskertet (Folytatás az 1■ oldalról) Erdeink védelme, tisztán­tartása több okból is fon­tos: a védett élőlények kö­zel negyvenöt százaléka az erdőkben él; hazánk er­deinek húsz százaléka vé­dett, életünkben igen jelen­tős szerepet játszanak — környezetvédelmi, közjólé­ti szempontból egyaránt. Európában — s így ná­lunk is — betegek az er­dők, a savas esők miatt. Ezt nemigen lehet kivéde­ni, ám a tisztaságért sokat tehetünk. A rendezvény részvevői zsákokat, térképeket is kaptak. Ez utóbbi a tájéko­zódás miatt volt szüksé­ges, emellett azt a célt is szolgálta, hogy az erdőt át­fésülök bejelölhették, hol található olyan mennyisé­gű szemét, amit nem bír­nak maguk összegyűjteni. E munkát — a térkép alap­ján — elvégzik az erdé­szek. Hegyi Tibortól, a Duna- holding Alapítvány kurató­riumának tagjától megtud­tuk, szervezetük elsődleges célja a pénzügyi, közgazda- sági kultúra fejlesztésének elősegítése. Ebbe beleillesz­kedik az egészséges élet­módra nevelés, aminek szerves része a környezet­védelem. Baranyi Katalin, a Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. köz­jóléti ágazatának vezetője mindehhez annyit tett hoz­zá: nagyon örülnek az ilyen kezdeményezések­nek, hiszen tisztább lesz az erdő, s a gyerekek azt is lát­ják, mit nem szabad csinál­ni. (j. sz. i.) ■ Szőnyi István rézkarcai­ból és a Magyar Képzőmű­vészeti Főiskola hallgatói­nak grafikai pályamunkái­ból rendezett tárlat nyílik meg ma este 6 órakor a fő­iskola Barcsay István-kiál- lítótermében. A kiállítást megnyitja Supka Magdol­na művészettörténész, majd T. Szőnyi Zsuzsa, a Szőnyi István Alapítvány elnöke adja át a díjakat. ■ Kossuth Lajos halálá­nak centenáriuma alkalmá­ból a rozsnyói Pákh Al­bert Társaság tegnap em­lékünnepséget rendezett Rozsnyón. Az ünnepi szó­nok Szabad György, az Országgyűlés elnöke volt. A Lottó nyereményei A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 14. heti, április 9-én, Érden megtartott 6/45-ös lottósorsolás nyerőszámai: 4, 6, 16, 19, 43, 45, a pótszám 5. A 14. heti 5/90-es lottó nye­rőszámai: 3, 8, 16, 29, 36, a jó- kerszám: 011677. A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 14. heti lot­tó- és jókersorolások nyeremé­nyei — a jövedelemadó levo­nása után — a következők: 5 találatos szelvény nem volt, 4 találatot 108 fogadó ért el, nyereményük egyenként 268 330 forint, 3 találatot 8860 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 2726 forint, 2 találatot 214 654 fogadó ért el, nyereményük egyenként 143 forint. A következő hétre átvitt nettó nyereményösszeg: 259 382 265 forint. 6 találatot egy fogadó ért el, nyereménye 85 381 077 fo­rint, 5 plusz 1 találatot 3 foga­dó ért el, nyereményük egyen­ként 1 066 544 forint, 5 talála­tot 83 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 57825 forint, 4 találatot 3688 fogadó ért el, nyereményünk egyenként 1735 forint, 3 találatot 57 301 fogadó ért el, nyereményük egyenként 150 forint. Telitalálatos jókert egy foga­dó ért el, nyereménye: 2 667 275 forint. Futósereg a Tápió mentén A tápiósági hűsítő-állomáson is csak átszaladtak A szerző felvétele Kék nyilak jelezték az utat. Előbb Tápióbicske felé mu­tattak. A honvéd emlékmű ta­lapzatán a friss koszorúk, vi­rágok az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjáratra, az itteni csatára emlékeztették a Nagykátáról indult futósere­get. Az emlékezés jegyében írták ki immár harmadszor a Tápió menti versenyt, mely­nek mezőnyét menet közben újabb csatlakozók gazdagí­tották. Tápióság határában a he­lyi iskolások népes cspportja várta a Tápióbicske felől ér­kezőket. Az útbiztosító rend­őrautó villogó kék fénye messziről jelezte a futókat. Előttük kerekesszékes ver­senyző haladt, valamint egy hangszóróval felszerelt gép­kocsi, amely a falu lakóit kö­szöntötte. A helyiek tapssal fogadták az ünnepi esemény résztvevőit. Az élboly elhala­dása után Janusik Béla isko­laigazgató vezetésével 62 tá­piósági diák is beállt közéjük. Tápiószecsőn a helyőrségi művelődési központ közelé­ben a kék nyilak mellett más útmutató is volt. Jobboldalt a „25 km” felirat a Nagykátá­ról indultakat irányította vég­célba, az „5 km”-es jelzés pe­dig az iskolás váltófutókat igazította el. Az ország kü­lönböző helyeiről érkezett 67 általános és 48 középisko­lás öttagú csapat vizsgázott. A félezer résztvevő jóvol­tából telt ház volt a díjkiosz­tón a művelődési ház nézőte­rén. A környező települések önkormányzatai, s a szponzo­rok jóvoltából sok ajándékot adtak át. Bányai Judit a Pest megyei önkormányzat alel- nöke is ott volt a díjátadók sorában. Az egyéniben Mol­nár Tibor (BVSC), valamint Simona Szaicu (Bp. Hon­véd) végzett az élen. A 19 év alattiaknál Bakonyi Zsu­zsa (Gödöllői EAC) volt a leggyorsabb. A diákváltóban a gödöllői leánycsapat ezüst-, s a ráckevei fiúkvin­tett bronzérme jelentette a legfényesebb Pest megyei medált. Reitter László MkJŰBLál Főszerkesztő: Vödrös Attila Főszerkesztő-helyettes: Bánó Attila, Deregán Gábor Vezető szerkesztő: Hardi Péter Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, Pf. 311. Irányítószám: 1446. Kiadja a Magyar Penna Kiadói Kft., 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 5. Felelős kiadó: Dr. Giczy György A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 138-2399 és 138-4300. - Szerkesztőségi titkárság: 138-2539. Telefax és üzenetrögzítő: 138-4416. Hirdetésfelvétel: Hírlapkiadó Vállalat, hirdetési osztály. Telefon: 138-4420. Telefax: 138-3150. A lapot előállítja a Hírlapkiadó Vállalat Fényszedő Üzeme, Budapest. Üzemvezető: Sashegyi Ágnes Nyomja a Marquard Színes Nyomda Kft., Budapest Felelős vezető: Bartha Tamás Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt., árusításban megvásárolható az alábbi terjesztők hírlapárusainál: Magyar Posta Rt., Extra Hír Kft, Budapest-Press Kft. Zuna László magánvállalkozó. Előfizetési díj egy évre 4116, fél évre 2058, negyedévre 1029, egy hónapra 343 Ft ISSN 1215-847X

Next

/
Oldalképek
Tartalom