Pest Megyei Hírlap, 1994. március (38. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-10 / 58. szám

i PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1994. MÁRCIUS 10., CSÜTÖRTÖK 9 Újabb csatlakozások a nemzeti rádió és televízió megteremtéséért Talum Attila felvétele Az utóbbi időben alábbi olvasóink csatlakoztak levélben, illetve telefonon vagy személyesen a nemzeti médiumok megteremtését szorgalmazó felhíváshoz: Varga Gyöngyi üzletkötő, id. Juhász Bálint, dr. Gás­pár János ny. közgazdász, Gáspár Vilmos ny. okleveles könyvvizsgáló, Gáspár Vilmosné ny. statisztikus, Halmos Imre, Halmosné Kis Klára, Kardos Benjámin, Nagy Ju­dit, Csonka Lajos ny. okleveles vegyészmérnök, dr. Straszné Várnagy Erzsébet, Szabóné Réthy Kata tanár, Szabó András mérnök-tanár, id. Varga István nyugdíjas, Varga Istvánné nyugdíjas, ifj. Varga István kézbesítő, Ivánfi Lászlóné forrasztónő, Torma Tamás egyetemi hall­gató, Hajdú János gépészmérnök, Vörös Géza nyugalma­zott iskolaigazgató, Vörös Gézáné ny. tanítónő, Juhász Ist­vánné ny., Sodor Alajosné oki. építészmérnök, Somogyi László öntő, Somogyiné Kovács Andrea ügyintéző, Wesse­lényi Albert ny. gimnáziumi tanár, Mészáros Piroska egyetemi hallgató, dr. Rédey Józsefné magánvállalkozó, dr. Rédey József ny. állatorvos, Ferenczy Endréné ny., Ferenczy Endre ny., Deme Ildikó statisztikus. Homoki Géza diplomata. Lázár János ny., Lázár Jánosné ny., Hajdúné dr. Fehérvári Erzsébet jogász, Surján József könyvtáros, Surján Paula szellemi szabadfoglalkozású, dr. Cs. Nagy Gábor orvos, Szili István kertészmérnök, Szili­né Fábriczy Anikó tanár, Szalai Bódog ny. mérnök-tanár, Gőry Attiláné ny. építészmérnök, Gőry Emese tanuló, dr. Tótliné László Anikó tanár, Koppány Péter fényképész, dr. Wülti-Kovács Zsuzsa gyógyszerész, dr. Kovács End­re ny. árvaszéki ülnök, dr. Chikány Béla vegyészmérnök, dr. Chikány Béláné ny., Sztojalovszky Béla, Bolberitz Henrik építész, Bolberitz Henrikné, Móré István mér­nök, Móréné dr. Buday Ilona orvos, Móré Balázs egyete­mi hallgató, Móré Eszter főiskolai hallgató. Móré Gábor mérnök, Beke Miklós tanár—főiskolai adjunktus, dr. Gal­lus Klára pszichológus, Beke László egyetemi hallgató, Beke Csilla egyetemi hallgató, Ozvald Istvánné ny. épí­tészmérnök, Ozvald István vegyészmérnök, Soleckiné dr. Ozvald Kinga állatorvos, dr. Ozvald István állatorvos, Iványi Istvánné ny. statisztikus, Iványi István ny. ve­gyészmérnök, Szűcs Pál polgári alkalmazott, Szűcs Pálné számítástechnikus, Ráth György ny. építészmérnök, Ráth Györgyné ny. építészmérnök, Fejes Ferencné ny., Fügedi Olga óvónő, Magyaríts Péter keramikus, Mező Sándor fotóművész, Major Attila autóvillamossági kisiparos, Ma­jor Attiláné könyvelő, Pocsok Lászlóné ny. tisztviselő, Po- csok László földműves, Lauter György tanuló, Zsolnai György hegesztő, Zsolnai Györgyné háziasszony, Lantos Ferenc ny.. Lantos Ferencné ny., Török Györgyné főelő­adó, Török György tanár, Horváth István Dabas polgár- mestere, Horváth Istvánné tanár, dr. Dohy József feltalá­ló, dr. Hunyadi Marianna orvos, Farkas Anna marós, Liszkai Imréné asszisztens, Liszkai Imre polgári alkalma­zott, Liszkai Beáta tanuló, Liszkai Anita tanuló, Vasadi Ist­ván ny., Vasadi Istvánné ny., Mezeiné Fekete Anikó asz- szisztens, Fekete Csilla tanuló. Fekete Péter ny., Fekete Péterné betanított munkás, dr. Goneth János nőgyógyász, dr. Goneth Jánosné asszisztens, Goneth János főiskolai hallgató, Talabér Jánosné asszisztens, Talabér János ny., ifj., Talabér János tanuló, dr. Mrehuss Klára orvos, dr. Vaszkó András orvos, dr. Balogh Gyöngyvér orvos. dr. Vaszkó Ildikó orvos, Vaszkó Andrea üzemmérnök, Far- baky Ákos ny., Farbaky Ákosné háztartásbeli, Török Ist­vánné ny., Csukay Ferencné ny., Varga Zsuzsanna óvó­nő, Grosszmann Zsuzsanna menedzser, Gyurkovics Mik­lós tanár. dr. Gyurkovics Henrik biológus. Kovács Anna ny., Tokodi Ferenc építész, dr. Makay Árpádné szerve­ző, Huszka Imréné óvónő, Szilágyi Sándorné ny., Ba­logh József ny., Hingl László szakági vezető, Kucsora Ká- rolyné ny., Szöllősi Márta ny., dr. Huszka László ny. fő­iskolai docens, Horváth György ny., dr. Szigetváriné Tóth Erzsébet könyvelő, Bíró Sándorné ny., Kis Jánosné titkárnő, Horváth László ny„ Sógor András mérnök, Pusz­tai Jánosné ny., dr. Kovács Péterné grafikus, Hajdú Vi­rág muzfeológus, Kisner Imréné ny., dr. Kádár Géza ny., id. Nánási Sándor ny., Farkas Margit adminisztrátor, Nánási Sándor, Kovács Lajos oki. üzemgazdász, Deli Pé­ter egyetemi hallgató, Deli András tanuló. Deli Károly vállalkozó, Deli Károlyné vállalkozó, dr. Sajgó Csanád tu­dományos munkatárs, Gyöngyössy György gépészmérnök, dr. Berecz György tanár, Urvay Teréz ny. tanítónő, Rácz Imre ny. plébános, Lőrincz Árpádné ny. könyvelő, Klus- niczky Lóránt ny. előadó, Dolezsár Ferencné ny. könyve­lő, Kolcza Jolán ny. tanárnő, Varga Ilona ny. tanítónő, Kovács Gabriella ny. tanítónő, Zuboly Lajos római katoli­kus pap, Paranai Endréné virágkötő, Pugli Józsefné ny., Rácz Zoltánnné ny., Dudla Antalné ny., Nagy Gizella ny., Varga Erzsébet ny. kántor. Bodnár Józsefné ny., Sza­badkai Ferecné ny., Molnár Istvánné szociális gondozó, dr. Udvarhelyi Nándorné ny., özv. Teplány Pálné ny., Walkó Lászlóné, Szilágyi Jánosné ny., Udvarhelyi István jogász, Mischinger Ferenc római katolikus lelkész, Tóth Zoltán asszisztens, Tarjányi Dezsőné ny., Bokor Sándor vállalkozó, Simon László szobrászművész, Zeke-Hajas Ilo­na egyházi festőművész, Ocskay Rudolfné belső ellenőr, Ba- lassai Imre radiográfus, Balassai Imréné laboráns, Radnai Józsefné ny., özv. Érsek Józsefné ny., Tót Ferenc ny., Szendrőy Károlyné ny., Szendrőy Károly ny., ifj. Szend- rőy Károly vállalkozó, Söptei József szállodaportás, Ungvá­ri Gyuláné dr. főiskolai tanár, dr. Gehér József jogász; Mayer Jenóné szakács, Metzger Tamás gépjárművezető, dr. Papp Ferenc ny. jogász, Horvát Tamásné takarítónő, Mezei Béláné takarítónő, Gereben Ferenc műszaki ügyinté­ző, Kóbor László, Kóbor Lászlóné, Pusztai Jánosné ny., Szojka László ny., dr. Tantó Miklós Gyula ny. főállator­vos, Szojka Lászlóné háziasszony, Palásthy Lászlóné ny., dr. Mézes Gáborné gyógytornász, Gyarmati Mihályné ny., Thömböl József ny., dr. Kiss Eszter ny., Weinwum Árpád vegyész, Kovácsné Hulmann Eleonóra személyügyi vezető, Kovács Sándorné ny., Kovács Sándor közgazdász, Bállá Gusztáv ny., Bállá Gusztávné ny., Jäger Gyula ny. hajós, Jäger Gyuláné ny., Jáki László tudományos munka­társ, Pákozdy Katalin könyvtáros, Pákozdy Lászlóné ny., Töttös Pál ny., közgazdász, Töttös Pálné ny., ifj. Töttös Pál gépészmérnök, Szelenyi Sándor ny., dr. Kovácsai Sán­dorné orvos-asszisztens, Mátéfy Jenóríé ny.. dr. Kovácsai Sándor orvos, dr. Geszler Ödön, dr. Sternák Gyula ny., dr. Török Lászlóné ny., Erdó'si Zoltán könyvkiadó-ügyve­zető igazgató, dr. Szögi Lászlóné általánosiskola-igazgató, dr. Szögi László levéltárigazgató, Gárdosné Ludányi Kata­lin újságíró, Gárdos Pál vállalkozó, Király Árpád mérnök, Ruti Ernő mérnök. Keszthelyi Zoltán mérnök, Torbágyi Ti­bor matematikus. Hun Attiláné ny., Kós Károly Magyar Út Kör, Aradi Éva tanár, Aradi Márton közgazdász, Varga László mérnök. Varga Lászlóné közgazdász, dr. Kovács Lóránt erdőmérnök, Darbesics Ervinné ny., Tóthné Schá- ber Márta gondozásiközpont-vezető, Burián László fog- technikus, dr. Sz. Tóth Gergely ny., dr. Burián Miklós ta­nár, Goór Imre ny., Szabó István gépkocsivezető, Dómján Gergely ny., dr. Mezős Ottó fogorvos, Oláh János ny., He- tényi István mérnök, Bukovszky János szabadfoglalkozású, dr. Nagykáli Attila gyógyszerész, Schrott János elektromű­szerész, Fejes Ferenc tanár. Bányai Gyula ny., Kőszegi Sándor ny., Pethő György ny., dr. Tőtös András orvos, Ba­logh Péterné ny., Tóth István ny., Falusi József vállalkozó, dr. Endreffy Judit tanár. Hegedűs Sándorné pénztáros, Ká­dár Kálmán tanár, Básti Tibor mérnök. Horváth Lajos or­szággyűlési képviselő, Jekler Gábor szellemi szabadfoglal­kozású, Molnár Éva bábszínész, dr. Vályi-Nagy István or­vos, Szilágyi Gábor szellemi szabadfoglalkozású, dr. Ottlik János titkárságvezető, Boros Imre vállalkozó, Zsadányi László ny., Hegedűs Zsuzsana református lelkész, Zehery Miklós dokumentátor, Szöllőssv Lajosné ‘ ny., Balássy Lász­ló tanár, Szöllőssy Lajos ny., Tóth Lajos mérnök. Nagy Já­nos mérnök, Szép Imre ny., Elbert János munkanélküli, Petrányi Katalin tanár, Trencsényi László műszerész, An- dorkó Piroska anyaggazdálkodó, Fűzi György csoportveze­tő, Lupó Lajos csoportvezető, Szabó Béla villamosmérnök, Dittrich József tanár, Élő Ferenc ny., Sila József taxis, Né­meth János, Aradi Márton külkereskedő. Varga László, Siklósi András költő, Dobos Imre mérnök, Szilassy Béla anyagbeszerző, ifj. Hegedűs Lóránt lelkész, Erdős Zoltán ny., Balogh Tibor holográfus, Mucska József ny., Meddgye- si János csőszerelő, Nagy László ny., Jéger Sándor ny., Erbeszkam János ny., Bagossy Zoltán ügyvivő, dr. Detre István, Huszár Lászlóné tanár, Huszár László mérnök, Ro­mán Zsolt anyagbeszerző, Nagy Sándor vállalkozó, Zéli Jó­zsefné tisztviselő, dr. Horváth Endréné tanár. Szigeti Fe­renc ny. mérnök, Tuttenny Tamás szakoktató, Sári Pálné ny., Bándi Gábor gépészmérnök, Kocsis Lajos közgazdász, Bokor Sándor mérnök, Firbás Miklós mérnök, Váralen- gar Kálmán ny. rendőr őrnagy, ROszik Mihály lelkész, Ju­hász Pál ny., Boros Tibor középiskolai tanár, Közlök Lász­ló vállalkozó, dr. Dómján Mihály jogász. Hódos Győző vál­lalkozó, Láng József igazgató, Érni Petra tanuló, Máté Já­nos ny:, dr. Horváth Lajos főorvos, Vasas István, Bán Jó­zsef ny., Deme Zoltánné evangélikus lelkésznő. Rószik Mi­hályné ny., Deme Zoltán országgyűlési képviselő, Vajda Miklós gazdaság vezető, Farkas Árpád tanár, Wünkert László villanyszerelő, Vízy Antal ny., Kovács Ferenc autó­szerelő, Csáky Sándor tanuló, Boldizsár Szabolcs hajós. Pintér Tamás egyetemi docens, Varga Gusztáv sportoló, Bottlik Sándor kisiparos, Tátrai Zsolt vállalkozó, Haraszto- si Albert tanuló, Nagytelki Józsefné ny., dr. Vass-Andrási Jánosné MDF-irodavezető, Nagykőrös. Barna Imre ny.. dr. Lisznai Pál ny., dr. Lisznai Pálné ny.. Szabó Lászlóné ny., Kalocsa László igazgató, Molnár Elekné tanár, Szakáll La­jos technikus, Técsy Zsolt energetikus, Szabó Sándor, Tóth István, ifj. Szabó Sándor, Sáradi György villanyszerelő, Király János esztergályos, V. Faragó Ferenc csoportvezető, Horváth János kőműves, Zádor Ferenc művezető, Fehér György raktáros. Pesti Albertné adminisztrátor. Nagy Ág­nes adminisztrátor, Csernus Tamás igazgató, dr. Faith Ist­vánné ny., Krassay Sajó András mérnök, Faith István vál­lalkozó, Émesz Margit ügyintéző, Faith Istvánné admi­nisztrátor, Dér Eszter Sarolta adminisztrátor, Valkai Erzsé­bet adminisztrátor, Kucher Józsefné pénzügyi előadó, Pet- he Imréné előadó, Németh Dénesné előadó, Varga János vegyész. Juhász József ny., Fekete Mihály ny., Hegedűs Károly ny., Révay Györgyné ny., Bodó Gáborné ny., dr. Konrád Zoltán ny., mérnök, Grünhut József ny., Halasi Károly ny. Mészáros Károlyné, Kövecsesné M. Éva tanár, Kövecses Sándor oki. gépészmérnök, Szanyi Istvánné ny., dr. Varga Mihályné ny., Vass József ny., dr. Wolf Ferenc orvos, Cséplő István, dr. Wolf Ferencné üzemmérnök, Kál­mán János révállomás-vezető, Tenke Sándor, Varga Enikő asszisztens, Tolnay Imre anyagbeszerző, Szödényi Attiláné ügyintéző, Szigeti Attila kazánkezelő, H. Vladár Ágnes épí­tészmérnök, Gilyén József ny., Deschmann Alajos építész- mérnök, dr. Örsi Károly, Bánó Zsuzsa reklámelőadó, Bánó Szabolcs tanuló, Elter Ferencné ny.. Bánó Lehel tanuló. Halász Ferencné előadó. Halász Ferenc oki. villamosmér­nök, Kárteszi Istvánné, Pál Sándorné, Pál Sándor. * Amennyiben újabb olvasóink (és mások is) csatlakozni kíván­nak a felhíváshoz, kérjük, hogy levélben vagy személyesen, le­hetőleg foglalkozásuk és címük megjelölésével, forduljanak szerkesztőségünkhöz (1446 Budapest, Pf. 311, illetve 1085 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.). Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a felhíváshoz Szerváti- usz Tibornál is csatlakozhatnak levélben (1025 Budapest, Csíksomlyói út 8.), vagy telefonon (137-3209). Továbbá a Piiski Könyvesházban (Budapest, Krisztina körút 26.) szemé­lyesen is jelentkezhetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom