Pest Megyei Hírlap, 1994. március (38. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-03 / 52. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1994. MÁRCIUS 3., CSÜTÖRTÖK Egyházi élet <1/ A gödöllői római ka- ifgjBfd* tolikus kastélytemp- lomban ma 18 óra 30 perckor, pénteken 17 óra 45-kor és 18 óra 30-kor, szombaton 18 órakor lesz szentmise. Vasárnap az első szentmise háromnegyed nyolc­kor kezdődik, 9 órakor gyer­mekmise lesz, majd fél 11-kor és 18 órakor tartanak szentmi­sét. Hétfőn és kedden 17 óra 45-kor és 18 óra 30-kor, szer­dán reggel 7 órakor és fél 8- kor kezdődik szentmise. A blahai kápolnában vasárnap 8 órakor tartanak szentmisét. A máriabesnyői kapucinus templomban ma, pénteken és szombaton 17 óra 20-kor kez­dődik szentmise. Vasárnap fél 9- kor, fél 11-kor és 17 óra 20-kor, hétfőn, kedden és szer­dán reggel negyed 7-kor van­nak szentmisék. Az ORA-ká- polnában hétfőtől szombatig reggel fél 8-kor, vasárnap 16 órakor kezdődik szentmise. Akácán sori premontrei ká­polnában hétköznap reggel fél 7-kor, vasárnap és ünnepnap fél 8-kor és 10 órakor tartanak szentmisét. A Szabadság téri reformá­tus templomban vasárnap 10 órakor lesz gyülekezeti isten- tisztelet, előtte 9 órától a gyüle­kezeti teremben gyermek-isten­tiszteletet tartanak. A Petőfi téri evangélikus templomban vasárnap 10 óra­kor lesz istentisztelet. Ma dél­után fél 3-tól fél 4-ig a Török Ignác Gimnáziumban a protes­táns diákoknak lesz hittanóra. Este 6 órakor gyülekezeti bib­liaóra kezdődik a Kossuth L. utca 2. szám alatti gyülekezeti teremben. Pénteken 15 óra 30-tól 16 óra 30-ig az általános iskolák 1—3. osztályos tanulói­nak lesz hittanóra, fel 5-től 17 óra 20-ig a 4—6. osztályosok­nak. 17 óra 20-kor konfirmáci­ós oktatás, 18 órakor bibliaóra, 19 óra 45-kor gitáróra kezdő­dik. Kedden az Erkel-iskolá- ban délelőtt 10 órától 10 óra 50-ig a 2. osztályos, 11 órától 11 óra 50-ig az 1. osztályos protestáns csoportoknak tarta­nak hittanórát. Szerdán 9 óra­kor a premontrei gimnázium­ban lesz hittanóra a protestáns csoportoknakr A baptista imaházban (Hu­nyadi János u. 5.) szombaton 18 órakor ifjúsági bibliakör-foglal­kozás kezdődik. Vasárnap dél­előtt fél 10-kor imaóra lesz, majd 10 órakor délelőtti isten­tiszteletet tartanak. A két gyüle­kezeti alkalom együttes ideje alatt vasárnapi iskolai foglalko­zás, gyermekbibliakör lesz. Dél­utáni istentisztelet kezdődik 16 órakor (szavalatok, illetve ének­kari szolgálatok hangzanak el). Szerdán 18 óra 30-kor hétközi bibliaóra és imaáhítat lesz. A hét minden napján Biblia- és könyvárusítás van. Kárpótlási fórum Ma este 6 órakor Vá­cott, a Madách Imre ; Művelődési Központ­ban kárpótlási fóru­mot rendez a város önkormány­zata. A fórum vendégei, akik­hez kérdéseket lehet intézni: Katona Tamás miniszterelnök­ségi államtitkár, a választókör­zet országgyűlési képviselője és Sepsey Tamás, az Országos Kárpótlási Hivatal elnöke. Köszönet a támogatásért A Máltai Szeretet­szolgálat ceglédi csoportja köszöne­tét fejezi ki az aláb­bi intézményeknek, vállala­toknak és magánszemélyek­nek azért a segítségért, amit munkánk érdekében az el­múlt időszakban végeztek. Nagyra becsüljük áldoza­tos támogatásukat. Köszöne- tünket fejezzük ki Cegléd város polgármesterének, Mácz Istvánnak, a város kép­viselő-testületének, a jászbe­rényi Volkswagen Márka- szerviz dolgozóinak, a Ceg­lédi Helyőrségi Klub vezető­jének, Bobvos Pál úrnak, az Aranygallér Sütőipari Válla­lat dolgozóinak, a Szuperin­fo ceglédi szerkesztőbizott­ságának, Zakar László úr­nak, a Jász-Nagykun-Szol- nok Megyei Szuperinfo szer­kesztőbizottságának, a ceglé­di Penomah gyáregységénél Kiszel Zoltán ceglédi karos­széria-lakatosnak, a ceglédi Dekor Stúdió dolgozóinak, a Malév reklámosztálya dol­gozóinak, az Ikarus Móri Gyáregysége dolgozóinak, a Salgótarjáni Síküveggyár dolgozóinak, Ponert Raj- mund és Fülöp Miklós urak­nak, a PEC Elektronic dol­gozóinak, a ceglédi Városi Tv dolgozóinak, a tv-híradó szolnoki stúdiójának, a Vi­deoton Székesfehérvári Gyá­ra dolgozóinak, a Hajdúsági Iparművek dolgozóinak, Pá- kozdi Sándomé magánvállal­kozónak, Arató Lajosnak és családjának, Gerd Annets- berger nürnbergi lakosnak, a Biogal Gyógyszergyár dol­gozóinak, a Ceglédi Rendőr- kapitányság igazgatásrendé­szete dolgozóinak, Dávid Lajos alezredes úrnak, Gizel­la Bauer kanadai állampol­gárnak, Gabriella Bedi sváj­ci állampolgárnak. Szívélyes üdvözlettel Magyar Máltai Szeretetszolgálat ceglédi csoportja A Máltai Szeretetszolgálat ceglédi csoportja használt, de még üzemképes színes televíziókészüléket keres adomány­ként, amit az Erdélyben, Gyergyószentmiklóson lévő kór­ház belgyógyászati osztályára, illetve a gimnázium fizika-la­boratóriumába szeretne kiszállítani. Válaszukat írásban várjuk címünkre: Cegléd, Postafiók 156. Köszönettel a Máltai Szolgálat ceglédi csoportja Véradások a megyében Mit, hol, mennyiért? A Gödöllői Vértranszfuziós Ál­lomás tájékoztatása szerint ma reggel 8 és délután 3 óra között a gombai orvosi rendelőben, délelőtt fél 9 és délután 3 óra között a bényei általános iskolá­ban szerveznek véradó napot. A Váci Vérellátó Központ tá­A Magyar Divatintézet szervezé­sében március 10. és 12. között kerül sor a budapesti divatnapok­ra. Az idei divatnapokat már a nemzetközi gyakorlathoz iga­zodva szakosítják. A Budapest Sportcsarnokban az alsó- és fel­sőruházattal, kiegészítőkkel, di­vatékszerekkel foglalkozó cé­gek, a Körcsarnokban a kelléke­sek, ruhaipari gépeket gyártók, az Olimpiai csarnokban pedig a textil-, méterárut és lakástextilt gyártó vállalatok, valamint az in­formációs szervezetek kapnak A magánszemélyek jövede­lemadójáról szóló — többszö­rösen módosított — 1991. évi XC. törvény 7. §-ának 24. pontja alapján adómentes az örökség, kivéve az örök­lött jog és követelés alapján az örökhagyó halála után ese­dékessé vált és az örökös ál­tal megszerzett jövedelem (például a szerzői jogdíj, a ta­lálmányi díj). Olvasónk leve­jékoztatása szerint ma délután 3-tól 5-ig Kismaroson, a polgár- mesteri hivatalban is vátják az önkéntes véradókat. Holnap reggel 6 és délelőtt 10 óra kö­zött a FORTE gyár dolgozói vátják a Váci Véradó Állomá­son. (y) helyet. Naponta hét divatbemu­tatót tartanak, ám ezek is szako­sítottak lesznek, mert a szakmai közönség csak az általa megvá­sárolni kívánt termékek bemuta­tója iránt érdeklődik. A divatnapokkal egyide­jűleg immár harmadik alkalom­mal rendezik meg a Rajtvonal elnevezésű bemutatót, ahol fia­tal iparművészek kollekcióit kezdő manökenek mutatják be. Ezzel ingyenes bemutatkozási fórumot teremtenek a fiatalok­nak. léből kiderült, hogy törvé­nyes örökös volt, aki öröksé­géhez pénzbeni megváltás formájában jutott hozzá, így őt álláspontom szerint adó- mentesség illeti meg. Az a tény, hogy örökségéhez a jog­vita miatt csak később jutha­tott hozzá, adójogi szempont­ból nem jelenthet hátrányos következményeket. Dr. Fogarasi Gabriella Budaörsön a Szilágyi BT ru­haboltjában (Béke tér 10.) le­értékelt ruhákat nagy válasz­tékban lehet vásárolni. Kapha­tók még Billerbeck-termékek is. A pamuthuzatú paplanok 2 ezer 390 forintért, a gyapjú- huzatúak pedig 2 ezer 690 fo­rintért vehetők meg, egy tol­lal töltött nagypáma 850 fo­rintba kerül, a kispárna pedig 300 forintba, a műszállal töl­tött nagypáma 1 ezer 80 forin­tért, míg a kispárna 368 forin­tért kapható. Különböző mé­retű törölközők vásárolhatók 115 forinttól 320 forintig, egy fürdőlepedő 510 forintba kerül. Kínálnak még női olasz ci­pőket 1650 forinttól 2 ezer 650 forintos árig, reklámáron Szíriái férfibőrcipőket 1960 forintért, ezenkívül húszszáza­lékos árengedménnyel kapha­tók még női csizmák, gyerek- anorákok és síöltönyök — mondta el Tóth Tihamémé, az üzlet vezetője. Kisnémediben a 66-os szá­mú vegyesboltban a finom­liszt 34 forintba, a rétesliszt pedig 38 forintba kerül, az ét­olaj 91 forintért kapható. A kristálycukrot 79 forintért, a rizst 65 forintért kínálják. A bajai párizsit 240 forintért, a lecsókolbászt pedig 180 forin­tért mérik. A félliteres barack- pálinka és a Brandy konyak 247 forintba kerül. Az ötven- dekás gyermelyi száraztésztát 54,80 forintért adják. A 600 Nagykőrös vásárba hívja az ország összes iparosát, keres­kedőjét és az állattartókat. grammos Tix mosópor 99 fo­rintért, a kéttekercses egész­ségügyi papír 30 forintért, a százdarabos papírzsebkendő pedig 66 forintért kapható — tájékoztatott Muka Károly né üzletvezető. Vecsésen a Donnán ruhá­zati boltban (Iskola u. 11.) kaphatók férfiöltönyök 8 ezer 500 forinttól 9 ezer 600 forin­tos árig, tavaszi kosztümök több színben és fazonban, mé­ret után is, 5 ezer 900 forin­tért, csipkés és zsabós blúzok 2 ezer 400-tól 4 ezer 400 fo­rintig, strechnadrágok tavaszi színekben 2 ezer 500 forinttól 2 ezer 800-ig, kötött kétré­szes együttes (hosszú sliccel, szoknyával és mellénnyel) 3 ezer 600 forinttól 4 ezer 600 forintos árig. Kaphatók még Billerbeck- termékek is, a szintetikus töl­tetű paplanok mintás és egy­színű huzattal 2 ezer 200 fo­rinttól 2 ezer 800 forintig vá­sárolhatók meg, a toll- és pe­helypaplanok 4 ezer 800-tól 12 ezer forintig kaphatók, egy gyapjúpaplan pedig 3 ezer 700 forintba kerül, az ágynemű-garnitúrák 1400 fo­rinttól 2 ezer 150 forintig kap-' hatók. Nagy választékban kí­nálnak Triumph és Felina fe­hérneműket. A férfidzsekik és a női kabátok ötvenszázalé­kos engedménnyel kaphatók, amíg a készlet tart — tudtuk meg Dormán Józjsefné üzlet­vezetőtől. (csukán) Kőrös idei nagy tavaszi ál- lat-és kirakodóvásárát márci­us 6-án, vasárnap tartják. Budapesti divatnapok A jogász válaszol Apai örökségként egynegyed házrészt örököltem, az 1982-ben elhunyt édesapám után megillető egynyolcad örökrészemet pedig peres úton érvényesítettem. Testvé­rem most megváltotta pénzben a részemet, mely összegből egyszoba-konyhás házam bővítéséhez építőanyagot vásá­roltam. Van-e adófizetési kötelezettségem? —- érdeklődik B. I.-né verőcei olvasónk. Tavaszi vásár POP & ROCK ♦ POP & ROCK ♦ POP & ROCK Sztárok és események a nagyvilágból Nőnapi ünnepség Szigetújfaluban a hagyomá­nyokhoz híven idén is meg­rendezik a nőnapi ünnepsé­get. A helybéli művelődési házban március 5-én, szomba­ton este 6 órától várják a gyengébb nem képviselőit. A Kárpát-medence a hunok előtt A Káfpát-medence népessé­ge a hunok előtt címmel tart előadást Sebestyén László március 7-én, hétfőn délután fél hatkor a Magyar Szellemi Védegylet, illetve a Társadal­mi Egyesületek Szövetsége tanácstermében (Budapest XII., Szoboszlay u. 2.). Adj esélyt! Információs telefonok pályakezdő munkanél­küliek számára: Fővárosi Munkaügyi Központ, 1052 Buda­pest, Széchenyi tér 9. Te­lefon: 112-4630. Pest Megyei Munka­ügyi Központ, 1117 Bu­dapest, Karinthy F. u. 1—3. Telefon: 185-2411 /126-os mellék. Whitney Houston és Bobby Brown ellen a New York-i bíró­ságon zene- és szöveglopási pert indítottak. Egy eddig teljesen is­meretlen szövegíró, Mark Midd­leton állítása szerint a Something in Common című dal saját szer­zeménye és az énekespár az ő en­gedélye nélkül használta fel a dalt. Wayne World II. címmel, a nagy sikerű film folytatásaként lát napvilágot a nagyszerű elő­adók ragyogó slágereivel telített anyag. Mielőtt még a filmvászon­ra képzelnénk a két jópofa ala­kot, hallhatjuk a régi idők íny­csiklandozó slágereit. így a Villa­ge People YMCA vagy a Golden Earring Radar Love felvételét, de az Aerosmith is leteszi a névje­gyét. Az USA-ban hunikánszerű- en hódít a Snoope Doggy Dog új albuma, a Doggstyle. így fokozó­dik tovább a rap- és a hip-hop őrület. A lemez producere a hi­res rapzenész, Dr. DRE. A világhírű musicalszínésznő, Elaigne Paige legújabb sikerda­rabja, az Edit Piaf életéről szóló zenés darab, melyben a tragikus sorsú francia sanzonénekesnő legnagyobb slágereit vonultatja fel. A tavalyi San Remó-i feszti­válgyőztes Laura Pausihi 19 éves kora ellenére már jelentős sikereket ért el hazájában és Nyu- gat-Európában. Friss, fiatalos ze­néje nélkülöz minden mesterkélt fogást. A mostani sikere: Non Ce. Az idén már 20 éves, szinte veteránkorú amerikai rockcsapat Counterparts című lemeze igazi szenzáció a kemény rockzene ra­jongóinak. Letisztult, jó értelem­ben vett vegytiszta rockos zene mutatja a kortársaknak, hogy Rush jó úton jár. A svéd popzene Abba utáni másodvirágzása újabb sikerzene­kart termelt ki. Ä Rob’n Ráz a dance katergóriában vált kedvelt- té. Űj kislemezük, az In Com­mand a svéd slágerlista élén áll huzamosabb ideje, ami nem lebe­csülendő olyan vetélytársak mel­lett, mint az Inner Cicié, Di Le­ve, Eric Gadd vagy az Ace of Base környezetében. Los Angelesben Whitney Ho­uston volt a legnagyobb sztár az amerikai zenei díjak átadásánál. A Music Awards-on négy kate­góriában — a női pop-rock, soul és rhytm and blues — vehette át a legjobbnak járó díjakat, vala­mint a The Bodygard (Több mint testőr) című film Y Will Al­ways Love You lemezalbuma is győzött. Az Aerosmith is ko­moly sikert könyvelhet el: pop­rock és heavy metal kategóriá­ban aratott sikert. Rajtuk kívül Eric Clapton (a legjobb férfi elő­adónak járó díjat kapta a pop­rock kategóriában). Garth Bro­oks countryban, az En Vogue pe­dig a soul és rhytm and blues leg­jobb együttese lett. Dieter Bohlen beteg. Sokak szerint az elmúlt tíz év legjobb zeneszerzője, mások szerint a popzene gyilkosa. A Modem Talking alapítója több mint 80 millió lemezt adott el eddig. Most arról szól a fáma, hogy azért látható oly ritkán, mert gyó­gyíthatatlan, rákos beteg. Az Arany Európa könnyűze­nei nagydíjat a zsűri Mándoki László legutolsó nagylemezének ítélte, melynek címe „People". Az új formációban kitűnő a sze­reposztás: Jack Bruce (ex Cre­am) basszusgitár, ének, David Clayton Thomas, (Blood Sweat and Tears) énék, Ion Anderson (Jethro Tull) ének-fuvola, Bobby Kimball (Ex Toto) ének-orgona, valamint Bencker Szűcs László (Ex Theatrum) billentyűs és Ko- pecsni György gitár-ének és még sokan mások. Az említett sztá­rok előadták többek között a Var­ga Miklós által írt és sikerre vitt Európát is. K. G. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom