Pest Megyei Hírlap, 1994. március (38. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-01 / 50. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVIII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM Ára: 13,50 fori A/? 1994. MÁRCIUS 1., KEDD Falugazdászok nagygyűlése Gödöllőn Tulajdonváltás korszi ____ Kérdések kereszttüzében Kamarás Gábor mogyoródi vállalkozó. Boross Péter miniszter- elnök, Szabó János földművelésügyi miniszter és Roszík Gábor országgyűlési képviselő tegnap munkalátogatást tettek a Kamarás Baromfikeltető telepen, ahol holland technoló­gia alapján folyik a baromfi- és tojástermelés Erdó'si Ágnes felvétele Szocreform Ha valaki vállalkozna rá, hogy gyakoriságuk sorrendjé­ben lajstromozza a választásokra készülő pártok szemé­lyiségei által leggyakrabban használt kifejezéseket, a rangsort alighanem a gazdaság nyitná. Mindenki ezt kí­vánja élénkíteni, fellendíteni, talpra állítani, merthogy a mai állapotában sápadt, lankadó, erőtlen. A ráilletett jelzős szerkezetek számában pedig aligha­nem a szocialista párt vezetne, amely hét végi kongresz- szusán újfent nem okozott csalódást: ugyanolyan dema­góg maradt, mint amilyennek eszmélésem óta mindig is tudtam. Az élcsapat tervezett reformjainak legjavát szintén a gazdaság megújítása képezi. Ami engem illet, nem ér­tem, miért erre annyi szót, s energiát fecsérelni, amikor köztudott, hogy a gazdasági élet tényezői, a rendszervál­tozást megelőző ügyleteik révén, túlnyomó részt ők ma­guk. Igaz, négyesztendős kormányzása alatt a koalíció azért kissé „szétzilálta'’azt a gazdasági rendet, amit a rendszerváltozáskor a mai szocialista elit az utódjaira hagyott, azért döntő szerepüket, ha csupán a kerékkötés erejéig is, de megtartották. Ha ma Magyarországon parlagon hagyott földekről beszélünk, mert számos helyen van ilyen, ez kifejezetten az ő „érdemük”. Mezőgazdasági szövetkezeteik ugyan az utolsókat rúgják, de még mindig a magyar paraszt­ba. Miattuk torpant meg például megyénk számos tele­pülésén is a kárpótlásra jogosultak földjeinek kimérése. A szocialista párt tehát ha lehetőséget kapna rá, meg­reformálná a gazdaságot. Alighanem sejtjük, milyen irányba. Paizs Tibor Milliókat vág zsebre a szövetkezet? Visszaélés a marhalevelekkel Hol voltak a felderítők? Egyelőre még nem lehet tud­ni, hogy tartózkodott-e a ma­gyar légtérben AWACS fel­derítőgép abban az időpont­ban, amikor a NATO va­dászgépei lelőttek négy re­pülőt a boszniai Banja Luka fölött, mondta Erdélyi Lajos alezredes. A HM szóvivője hozzátette: a Magyar Hon­védség légvédelmi rendsze­re nem észlelte az akciót, és a hétfő hajnali eset miatt semmiféle különkészültsé- get nem rendeltek el. Oroszországi amnesztia-vita Az októberi puccsisták ügye hétfőn továbbra is az orosz belpolitika első szá­mú témája volt. Állást fog­lalt az orosz parlament, a Duma is, és visszautasítot­ta, hogy túllépte volna ha­táskörét és megsértette vol­na az alkotmányt. Alekszej Kazannyik, a távozó főü­gyész beszámolt róla, hogy az államfő környezetéből hogyan próbálták meg rá­venni az amnesztia életbe lé­pésének és á puccsisták ki­engedésének megakadályo­zására. Külön figyelmet kel­tett, hogy Kazannyik sze­rint megbízott utódja, Alek­szej lljusenko szintén azok között volt, akik igyekeztek megakadályozni Haszbula- tovék szabadon bocsátását. A kialakult helyzetben sok függ attól, hog Jelcin elnök hogyan viszonyul az am­nesztiához. Ez év márciusának végéig meghosszabbították az expó elő-, utó- és kiegészítő ren­dezvényeinek pályázati ha­táridejét. Erről tegnapi ülé­sén döntött a Világkiállítási Tanács. A programiroda tájé­koztatása szerint a döntést az indokolta, hogy az erede­tileg február 15-én lezárt pá­lyázat iránt továbbra is élénk érdeklődés mutatko­zott, sokan jelezték kapcso­lódási szándékukat. A testület megtárgyalta a világkiállítás magyar pavi­lonja szellemiségének kon­cepcióját, és elfogadta a jel­képnek javasolt „ötágú sí­pot”. A pavilon eszmeisége és üzenete Bartók és Bolyai munkássága köré épül, amely egyszerre mutat fel magyar és egyetemes értéke­ket, az emberi együttélés új A kedvező téli csapadékellá­tás után biztatóak a mezőgaz­dasági termelés ez évi kilátá­sai, és hamis az az állítás, amely szerint az agrárágazat csődben lenne — jelentette ki Boross Péter miniszterelnök tegnap Gödöllőn, a falugazdá­szok első országos értekezleté­nek megnyitóján. Amint kifej­tette: csődről legfeljebb akkor lehetne beszélni, ha mezőgaz­dasági túltermelés lépne fel, vagy ha annyi föld maradna parlagon, amely veszélyeztet­né az élelmiszer-ellátás bizton­ságát, ám szerencsére minder­ről szó sincs. Sokan kritika­minőségére törekszik. Az öt, azonos méretű síp kifeje­zi az összetartozást, és szim­bolizálja az öt földrészt. Ily- lyés Gyula megfogalmazásá­ban pedig az öt különböző (pentaton) hangú síp a hatá­ron inneni és túli magyarság egységes kultúráját jelenti, felidézi a világ népei kultú­rájának egyenrangúságát és közösségét. Az ötágú sípból alkotott formakompozíciót dr. Lis- sák György Munkácsy-díjas formatervező-művészettörté­nész és Dvorszky László épí­tész-formatervező készítet­te. A Világkiállítási Tanács indoklása szerint az ötágú síp emléktárgynak, dísz­tárgynak, ékszernek is sokol­dalúan alkalmas, felnagyít­va monumentális térformá­vá alakítható. ként az állatállomány csökke­nését is felvetik, de erre csak annyit lehet válaszolni, hogy annyi állatot célszerű tartani, amennyire a piaci viszonyok között éppen szükség van. A falu most éli meg a tulaj­donváltás korszakát, ebben a nehéz időszakban nem szabad az embereket magukra hagyni — mondotta a miniszterelnök. Úgyszintén tőle hallottuk az utóbbi időben gyakran hangoz­tatott mezőgazdasági csőddel kapcsolatban azt a megállapí­tást: a csőd, vagy a gerjesztett csődpánik nem azonos foga­lom. Beszélhetünk válságról, Az utóbbiak közül a Digitel 2001 Rt. a gödöllői mellett a váci körzetben is az élen vég­zett, miután több pontot gyűj­tött össze a vetélytárs Börzsöny Com Rt.-nél és Matáv Rt.-nél. Ugyanakkor Szentendrén a Ma­táv Rt. előzte meg két riválisát, közülük az egyik az önkor­mányzati érdekeltségű Pilistáv Kft. A monori körzetben a nagykátai központú Tápiótel, a dabasi székhelyű Det-Com és az amerikai szolgáltatókból ösz- szeállt Monor Communications Group (MCG) alkotta Monor Telefon Társaság Kft. nyert. Szi- getszentmiklós kérdésében egy­szerűbbnek bizonyult a döntés, hisz itt az United Telecom Ser­vices (UTS)—Kisdunacom Kon­zorcium nevezett és kapta meg ám ez nem magyar jelenség, az államilag jól dotált nyugati mezőgazdaság is gondokkal küszködik — jelentette ki a miniszterelnök. A Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem aulájában több­nyire olyanok ültek, akik egy­kor itt szereztek diplomát. Sza­bó János földművelésügyi mi­niszter bevezető előadásában utalt arra, a falugazdász-pályá­zatok elbírálásánál éppen az játszott döntő szerepet, hogy a jelöltek milyen tapasztalatok­ról adtak tanúbizonyságot a be­nyújtott pályázati munkákban. (Folytatás a 4. oldalon) a hálózatépítés, valamint a szol­gáltatás jogát. Schamschula György, a dön­tést meghozó közlekedési, hír­közlési és vízügyi miniszter el­mondta, hoy a 25 meghirdetett körzetből 23-ba érkezett pályá­zat, összesen 41. Kiemelte, hogy bármelyik nyerhetett vol­na, mert mindegyik megfelelt a feltételeknek. A pályázatokat a miniszter által felkért független szakértőkből álló értékelő bi­zottságok kétfordulós eljárás­ban bírálták el. Figyelembe vet­ték a meglévő konkrét fejleszté­si terveket, a már megkezdett fejlesztési beruházások nagy­ságrendjét és minőségét. A koncessziós szerződéseket a napokban írják alá. t tóth) Minden parasztember ponto­san tudja, hogy a marhalevél visszaállításának kettős hasz­na van. Általa egészségügyi­leg, tulajdonjogilag sokkal jobban ellenőrizhető az állat- állomány. Másfelől pedig nem elhanyagolható bevételi forrása az önkormányzatok­nak, lévén az okmány kivál­tása illetékköteles. Ázzál is tisztában vannak az állattar­tók, hogy a tavaly májusban hatályba lépett 16/1993-as számú jogszabály értelmé­ben a passzuskiváltás kötele­zettségének elmulasztása pénztárcába vágó szankciót, pontosabban szabálysértési eljárást von maga után. A polgármesteri hivatalok illetékes ügyintézőitől tu­dom, a többség nemcsak ér­ti, de tiszteli is a törvényt. A többség alatt azokat a pa­rasztembereket, gazdákat ér­tik, akik türelemmel várnak sorukra a hivatalokban, ami­kor eljő a marhalevélváltás ideje. Zokszó nélkül fizetik a díjat, amit kivétel nélkül nagy testű, és kisebb hasított körmű állatot tartó számára előír, konkrét helyzetekben a rendelet. A törvényt termé­szetesen betűre ismerik a szövetkezetekben is, ám né­melyikben mégis úgy értel­mezik, a nagyüzemekhez nem ér fel annak hatálya. A napokban dr. Regdon Ti­bornak a kocséri önkormány­zat nem túl régen hivatalban lévő jegyzőjének szemet szúrt, hogy a helyi Petőfi Szövetkezet állatállományá­nak szaporodása, forgalma­zása és a gazdaság passzus­igénye valahogy nincs össz­hangban egymással. A nagy­jából 3 ezerre becsülhető marhalevél-köteles állomány­nak eddig csak elenyésző ré­szére váltották ki az okira­tot, olykor egy-egy tétel érté­kesítését megelőzően. Már­pedig Kocséron szinte min­denki tudja, hogy a gazdaság legalább 2 ezres tehéntörzs- létszámmal rendelkezik, amelynek minden egyes sza­porulata után az egy hóna­pos kortói eleve köteles a tu­lajdonos a marhalevelet ki­váltani. A falu jegyzőjének számí­tása szerint a szövetkezet leg­alább egymillió forintot tit­kolt el ily módon az önkor­mányzat elől, azért február 21-től tegnapig ideiglenes zárlatot rendelt el a szövetke­zet állatállományára. Sza­bálysértési eljárás kilátásba helyezése mellett felszólítot­ta a gazdaságot, hogy a zár­lat ideje alatt kezdjék meg az okmányok kiváltását, min­den egy hónapos kort betöl­tött nagy testű állat esetében, A szövetkezet egy bűbá­jos levélben reagált, amely­ben elismerte a mulasztást, de a polgármesteri hivatal megkímélésére való hivatko­zással javasolta, ütemezzék át későbbre a határidőt. (Folytatás a 4. oldalon) A világkiállítás magyar pavilonja Ötágú síp a jelkép A telefonpályázat nyertesei A megyében négyen építhetnek Nyilvánosan kihirdették tegnap délután a helyi közcélú távbeszélő szolgáltatás végzésére kiírt koncessziós pályá­zat eredményét. Pest megye öt primer körzetében 12-en in­dultak, s négyen kaptak koncessziós jogot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom