Pest Megyei Hírlap, 1994. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-15 / 38. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1994. FEBRUAR 15., KEDD Jogi tanácsok A társasági adó változásairól A társasági adóról szóló — többször módosított —1991. évi LXXXV1. törvény 1994. január 1-jétól módosuló és új ren­delkezéseiről érdeklődnek gazdasági társasági vezető és egyéni vállalkozó olvasóink. 1 Mint vállalkozói M körökben is­mert, január 1-jé- 'Mk tői jelentősen *'■ változott a társa­sági adóról szó­ló törvény is. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy az adó mértéke az adóalap 40%-áról 36%-ra csökkent, s vállalkozásbarát az az űj szabá­lyozás is, hogy a munkanélküli­eket foglalkoztató társaságok­nak adóalap-kedvezmény jár. E kedvezményre az a cég jogo­sult, aki munkanélkülinek mi­nősülő személyt 1994. évben 12 hónapon át foglalkoztat, fel­téve, ha a munkanélküli foglal­koztatása nem olyan munka­körben történik, ahonnan a fel­vételt megelőző hat hónapon, illetve az azt követő egy éven belül a cég rendes felmondás­sal küldött el dolgozót. Csökkenthető Ha a korábbi dolgozókat alkal­matlanságuk vagy fegyelmi vétség miatt bocsátotta el a munkáltató, akkor a korlátozá­sok nem állnak fenn. Munka- nélkülinek az tekinthető, akit a munkaügyi központ legalább 9 hónapig folyamatos munkanél­küliként tartott nyilván, vagy munkanélküli-járadékot ka­pott, illetve aki a pályakezdők munkanélküli-segélyében ré­szesült, vagy aki a járadékra, il­letve a segélyre jogosultságát kimerítette ugyan, de azóta is folyamatosan felkeresi elhe­lyezkedése érdekében a munka­ügyi központot. Munkanélküli­ek foglalkoztatása esetén a tár­sadalombiztosítási járulék 70%-ával csökkenthető az adó­alap. Abban az esetben, ha a cég adóalapja a minimáladónál kevesebb, a járulék 25%-ával csökkenthető a minimumadó. A minimumadó-fizetési kötele­zettség ugyancsak új szabály, amit azoknak a vállalkozások­nak kell fizetniük, amelyeknek az adóalapja nem éri el a „kor­rigált”' árbevétel 2%-át. Ez esetben ezt a 2%-ot kell adó­alapnak tekinteni. A jogsza­bály szerint a vállalkozás árbe­vételét a törvény 5. sz. mellék­letében szereplő közszolgálta­tó tevékenységek árbevételé­vel csökkenteni kell, s az így korrigált árbevétel 2%-ának 36%-a, vagyis 72 ezrelék a mi­nimumadó. Az adókedvezményeket egyébként a minimumadót fize­tő vállalkozás is érvényesíthe­ti, így jogosult levonni a fize­tett földadót, a számított föld­adókedvezményt és a külföl­dön megfizetett adó törvény­ben meghatározott hányadát is, a már előzőekben említett 25%-os társadalombiztosítási járulékkal történő csökkentés mellett — ha munkanélkülie­ket fogalalkoztat. A minimumadó-fizetési kö­telezettség alól azonban van­nak kivételek is, így mentes­ség illeti meg az egyházakat, a társadalmi szervezeteket, az alapítványokat, a lakásszövet­kezeteket, a vízközműtársulá­sokat, az egyesüléseket, a köl­csönös biztosító pénztárakat és a közhasznú társaságokat, mint nem profitorientált, non profit jellegű szervezeteket. A kor­mány az APEH javaslatára to­vábbá felmentést adhat a mini­mumadó megfizetése alól, ha a vállalkozást vis mayor (elemi kár) éri, illetve olyan objektív ok alapján, ami a vállalkozás működőképességét veszélyez­teti. Mentesség A mentességi kérelem megala­pozottságát az APEH vizsgála- ja meg, s olyan egyéni vállalko­zók is élhetnek e törvényi lehe­tőséggel, akik a személyijöve- delemadó-törvény alapján adóznak. A korrigált árbevétel megállapításához is kapcsoló­dik, de minden vállalkozót érint a társaságiadó-törvény módosult árbevétel-meghatáro­zása. Árbevétel általában: az áru, termék ellenértéke, növel­ve az árkiegészítéssel s felár­ral, csökkentve a fogyasztási adóval, az áfával, az árubeszer­zés ellenértékével (elábé), az alvállalkozóknak és a bérmun­kát végzőknek fizetett díjjal. Az anyagköltség viszont nem árbevétel-csökkentő tétel. Az általános árbevétel-meg­határozáson kívül a pénzintéze­tek, a biztosítóintézmények és az értékpapír-forgalmazóknál a jogalkotó — e sajátosságok­nak megfelelően — eltérően rendelkezett. Változás történt az adóala­nyok körében is, 1994. január l-jétől új adóalanyok a nyug­díj- és egészségbiztosítási pénz­tárak, ha vállalkozási tevékeny­séget végeznek, valamint a köz­hasznú társaságok. Ez utóbbi­aknak azonban olyan arányban nem kell adózniuk, amilyen arányú a közhasznú bevétele az összes árbevételből. Az egyéni vállalkozók ez évben is­mét választhatnak, a személyi jövedelemadó vagy a társasági adó között. Azok az egyéni vál­lalkozók, akik 1991. év végéig bejelentkeztek a társasági adó hatálya alá, külön nyilatkozat nélkül automatikusan e tör­vény hatálya alatt maradhatnak. Változás Azok az egyéni vállakozók, akik eddig a személyi jövede­lemadót választották, átjelentke­zésük esetén a bejelentést köve­tő naptári év első napjától tartoz­hatnak a társasági adó hatálya alá, év közbeni átjelentkezés esetén 1995. január 1-jén vál­nak a társasági adó alanyává, ki­véve, ha 1994. január 1-jéig be­jelentik, hogy a társasági adó szabályait kívánják alkalmazni. Abban az esetben, ha a vállal­kozó év közben kezdi meg tevé­kenységét és a társasági adót vá­lasztja, működése megkezdésé­től a társasági adó hatálya alá tartozik. Jelentős változás továb­bá, hogy a külföldi befektető tár­saság adókedvezménye 85% (off-shore cégek). Fontos tudnivaló még, hogy az árbevétel 0,5%-át meghala­dó reprezentációs költség adó­köteles, továbbá csak az előző évi társasági adó összegének fel­ét lehet adóalap-kedvezmény­ként figyelembe venni a belföldi alapít\'ánynak nyújtott támoga­tást, illetve a közérdekű kötele­zettségvállalásra fordított ösz- szegnek. Az alapítványi támoga­tások adóalap-kedvezményére vonatkozó jogszabályi változá­sokról, valamint a természetbe­ni juttatások, magánszemélyek­nek nyújtott kölcsönök társasági- adó-vonatkozásaival korábban a rovatban már részletesen foglal­koztam, így most e változásokat csak figyelemfelhívóként emlí­tem meg. Dr. Fogarasi Gabriella Hirdetési levelezőlap Pest megye valamennyi postahivatalában kapható az a levelezőlap, amelynek segítségével a Pest Me­gyei Hírlapban jelentethetik meg hirdetéseiket ked­ves Olvasóink. Vállalkozók, közületek, magánszolgáltatók a kar­tonon hét szóig, magánszemélyek húsz szóig hirdet­hetnek. Nem kell ezután Budapestre utaznia annak, aki lapunkban akarja a hirdetését közzétenni. A me­gye valamennyi postahivatalában megvásárolható az említett levelezőlap, amelyhez boríték is jár. s bélyeg nélkül elküldhető a címünkre. A levél közvetlenül szerkesztőségünkbe érkezik, s mi ígérjük: a beérkezéstől számított negyvennyolc órán belül megjelentetjük hirdetését. Pest megyében ilyen rövid határidőre csak nálunk adhat fel sajtóhirdetést! Budapesti olvasóinknak pedig változatlanul szolgá­latára áll a Blaha Lujza tér 3. szám alatti hirdetési üzletünk. Gyermekvetélkedö A legszebb unoka § A nagykőrösi Arany János Művelődési Központ idén is meg­rendezi a múlt évben nagy sikert aratott gyermek­szépségversenyt. Mint meg­tudtuk, a Legszebb unoka cím várományosainak hozzátarto­zói március 4-ig adhatják be a jelentkezéseket egy levele­zőlap nagyságú fénykép kísé­retében, de szabály szerint csak a 4—6 éves korúak in­dulhatnak a március 12-én esedékes versenyen. Részlete­sebb információt a részvétel­ről a művelődési házban ad­nak személyesen, vagy pedig az <53)-351-784-es telefonszá­mon. A szenvedélybetegek megmentéséért A református egyház Iszá­kosmentő Missziója (RÍM) és a Kékkereszt Egyesület közös szolgálata hétfőtől péntekig reggel kilenctől délután négyig a Budapest XV. kerület, Alagi tér 13. alatt áll mindazok rendel­kezésére, akik úgy gondol­ják, hogy alkoholfogyasz­tással vagy más önpusztító szenvedélyükkel képtele­nek egyedül megbirkózni és életük rendezéséhez ké­szek elfogadni Isten segít­ségét. Szívesen látják továbbá a betegek hozzátartozóit, barátait, és mindazokat, akik készek segíteni ebben a munkában. A lelki szol­gálatot orvosi tanácsadás és segítségnyújtás egészíti ki. A RÍM időszakos szana­tóriumot tart fenn Dömö- sön, a Dózsa György út 14. szám alatt. Keddenként Csepelen, a Szent Imre tér 13. szám alatti gyülekezeti teremben este fél hattól fél nyolcig, pénteken pedig az Alagi téri missziói köz­pontban van lehetőség dél­után öttől este hétig a kö­zös beszélgetésre. További részleteket meg­tudhatnak a 189-1336-os telefonszámon vagy szemé­lyesen a fenti címeken és időpontokban. Üdülési lehetőségek A Nemzeti Üdülési és Utazási Kft. ,2-es számú irodájának ajánla­tai. Cím: Budapest, Baicsy-Zs. út 55. Telefon: 131-4545, 111-6861. Üdülési ajánlatok márc. 31-ig 7 éjszaka, 8 nap, csütörtöktől csütörtökig H. szob oszló — Hortobágy 2 fő — Barátság 2 fő — Hőforrás 2 fő Debrecen — Nagyerdő 2 fő Szeged Forrás 2 fő Zalakaros — Freya 2 fő Eger, Flóra 2 fő Hévíz — Flavius 2 fő — Panorama A 2 fő Panorama B 2 fő Galyatető 2 fő Mátrafüred — Hegyalja A 2 fő Mátraháza 2 fő Lillafüred 1 fő 2 fő Miskolctapolca — Kikelet 2 fő Pécs, Kikelet 2 fő Hollóháza 2 fő Szilvásvárad 2 fő Budapest — Rózsadomb 2 fő Sopron — Szieszta 2 fő — Pedagógus 2 fő Siófok — Ezüstpart 2 fő Bakonybél 2 fő Az árak üdülési utalvánnyal Félpanzió Teljes panzió 12 320 Ft 14 630 Ft 14 014 Ft 15 818 Ft 18 128 Ft 17 512 Ft 13 706 Ft 20 651 Ft 17 006 Ft 17 248 Ft 20 790 Ft 21 472 Ft 26 070 Ft 11 396 Ft 15 246 Ft 13 706 Ft 18 095 Ft 14 564 Ft 18 414 Ft 16 874 Ft 22 715 Ft 12 551 Ft 15 246 Ft 7 631 Ft 15 261 Ft 16 551 Ft 18 810 Ft 10 033 Ft 20 066 Ft 12 051 Ft 11 550 Ft 12 474 Ft 12 936 Ft 14 955 Ft 14 190 Ft 15:378 Ft 15 840 Ft 17 018 Ft 20 620 Ft 15 492 Ft 15 492 Ft 18 846 Ft 18 846 Ft 13 306 Ft 10 396 Ft 17 344 Ft 13 006 Ft ikenthetőkfi! A II. negyedévi lehetőségek is rendelkezésre állnak!! Az üdülőszanatóriumokban (Balatonfüred, Parádfürdő, Balaton- lelle, Siófok) az árak nem változtak. Háromhetes időszak a ked­vezmények levonása után kb. 10 900 Ft/fő, teljes ellátással, gyógy­kezeléssel. További kedvezmény nélkül! (7 éjszaka, 8 nap, hétfőtől hétfőig) Nagyatád Hotel „Solar” I fő teljes panzióval 9 400 Ft (az ár gyógyfürdőbelépőt is tartalmaz) .-. V, WBjlLIXjiIIIMjlM Wfi m ' I m/ Cfá/fa KERESKEDELMI RT. m JT I /Budapest, IV., I Dugonics utca 15./ I l a festési, mázolási, I lakkozási munkákhoz | szükséges anyagok és I eszközök, valamint háztartási vegyiáruk rendkívüli választékával várja az egyéni, a közületi vásárlókat és a viszonteladókat. f 11® mms: hétfő 7- mg kedd 7-17-ig szerda 7-17-ig csütörtök 7-18-ig péntek 7-15-ig mmmmmsm ■ V ' • ■; m *, # %# á "2** jpf ifi * f f *7 I I iTJJTq p ííCLüBf lL • • V > f í! #/ ÍP-ÍI / x > t.L J ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom