Pest Megyei Hírlap, 1994. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-15 / 38. szám

_l PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1994. FEBRUÁR 15., KEDD 9 Késedelmi pótlék vagy bírság Mi történik, ha késik az adóbevallás? Ma jár le az egyéni vállalko­zók adóbevallása beküldésé­nek határideje. Mi történik azokkal a vállalkozókkal, akik nem tesznek eleget e kötelezettségüknek a határ­idő lejártáig? Erről kérdez­tük Kornis Tamást, az APEH sajtóirodájának veze­tőjét. Azok az egyéni vállalko­zók, akik az ajánlási feladó­vevénnyel igazolhatóan nem küldték be február 15-ig mindkét adóbevallásukat — a vállalkozói tevékenység­ről szóló 7. számú, illetve a személyijövedelemadó- bevallás 53. számú nyomtat­ványon —, késedelmi pótlé-/ kot, vagy mulasztási bírsáf- got fizetnek, attól függően, hogy a határidőt túllépve, vagy egyáltalán nem tettek eleget adóbevallási és befize­tési kötelezettségüknek — válaszolta az APEH sajtóiro­dájának vezetője. Az Emberséget! Alapítvány felhívása Támogassuk az oroszhegyi és zetelaki rendőrgyilkossá­gok vádjával 15-20 évi bör­tönbüntetésre ítéltek nélkü­löző családjait! A háromgyermekes Nagy István „bűne” például az, hogy 1989. december 22-én Oroszhegy zsarnokát, Liviu Cheuchisan rendőrörspa- rancsnokot még jóval meg- lincselése előtt, „kétszer ol­dalba lökte, azután eltávo­zott a helyszínről” — álla­pítja meg hiteles törvény- széki dokumentumokra hi­vatkozva védőügyvédje. 15 éves börtönbüntetését Sza- mosújváron tölti. A többi igazságtalanul el­ítélt (Oroszhegyről Ambrus Pál, Nagy Imre, Vass-Kis Eló'd, Zetelakáról Boldizsár Ferenc, Ilyés István, Karsai László) családja hasonló­képpen nehéz helyzetben van. Esetenként alig tudják előteremteni a havonkénti „beszélők” (börtönlátogatá­sok) költségeit. Valamennyien társadalmi támogatásra szorulnak! * Támogassuk a marosvá­sárhelyi, 1990. márciusi ma­gyarellenes pogrom áldoza­tainak nélkülöző hátramara­dottad! Csipor Antal özvegyét (Nagyernye) — Csipor Antalt Nagyer- nyén halálra gázolta Ion Co- vaci szászrégeni tehergép­kocsi-vezető, aki 1990. már­cius 20-án a Görgény-völ- gyéből Marosvásárhelyre verőlegényeket szállított. Gémes István özvegyét (Sáromberke) — Gémes Istvánt ugyan­ezen a napon Sáromberkén Dumitru Butilca baltákkal és botokkal telerakott, ma­rosvásárhelyi „vendégsze­replésre előkészített” feke­te Daciájával halálra gázol­ta. Kiss Zoltán ifjút (Mező­újfalu) — Id. Kiss Zoltánt a tévé- közvetítés révén Marosvá­sárhely főteréről ismertté vált ámokfutó tehergépko­csi-vezető, Marin Préda gá­zolta el, 1990. március 20-án. * A székelyudvarhelyi Sza­badság szerkesztősége 1991 februárjában létrehoz­ta az Emberséget! Alapít­ványt, gyűjtést kezdemé­nyezve valamennyiük szá­mára. Ezúton is hálás köszöne­tét mondunk a jólelkű ado­mányozóknak! Alapítványunk kuratóriu­ma vállalja ezután is az ado­mányok eljuttatását. Kér­jük tehát mindazokat, akik felhívásunkat olvassák, gondoljanak a rászorulók­ra, és pénzadományaikat fi­zessék be lejben: CEC Odorheiu Secuiesc, Romá­nia, Cont nr. 4511-09-36; valutában: Banca Comercia- la Romána — Odorheiu Se­cuiesc, Románia, Cont nr. 47-21-61-60-25-50 Emberséget! Alapítvány kuratóriuma Székelyudvarhely — Odorheiu Secuiesc Tamási Áron út 15.' 4150 Románia Piaci árak Vecsésen a legutóbbi heti piacon kevés árus kínálta a portékáját, amely bizonyára a ltideg időnek volt köszönhető. A zöldség- és gyümölcsá­rusok 40 forintért adták a krumplit, a sárgarépát 25-ért kínálták, a petrezselyemgyö­keret 30 forintért árulták, a vöröshagymát 35—40 forin­tért mérték, az édeskáposztát 15—20 forintért adták. A sa­láta 60 forintba került, a zel­lert 35—40 forintért adták, a tojást 6,50-re tartották. Az alma kilója 50 forintba került, a narancsot 58—68 fo­rintért mérték, a banánt 120 forintért, a mandarin kilón­ként 110—140, a kivi darab­ja 16 forint volt. Az édességárusok 70 forin­tért árulták az ötféle ízű Mil­ka csokoládét, egy kétszázg­rammos sózott-pörkölt mo­gyoró 100 forintba került, a Mars és a Bounty csokoládét 45 forintért adták. Irodalmi tehetségkutató pályázat Számítástechnikai tanfolyam Alapfokú számítás- technikai tanfo­lyam kezdődik az Érd Városi Míívelő- dési Központban. A heti két­szer háromórás foglalkozá­sokat délelőtt 9 és 12 vagy délután 4 és este 7 óra kö­zött tartják meg. A jelentke­zők saját maguk dönthetik el, hogy melyik időpont a legmegfelelőbb a számuk­ra. A részvételi díj 9500 fo­rintba kerül, mely magában foglalja a segédanyagokat is. A képzési idő 35 óra. Je­lentkezni az Érd Városi Mű­velődési Központban lehet (Alsó u. 9.) személyesen, vagy telefonon a (23)-365-490-es számon, reggel 8 és este 9 óra között Nahóczki Anikónál vagy Mezőfi Imrénél. Az Új Bekezdés Művészeti Egyesület idén is meghirdeti országos irodalmi tehetségku­tató pályázatát. A pályázat nyílt, azon minden magyar anyanyelvű állampolgár részt vehet, aki megfelel a kiírás feltételeinek. Pályázni 14-35 éves korig lehet, kizárólag azoknak, akiknek 1993. december 31 -ig nyomtatásban még nem jelent meg írásuk (válla­latok, intézmények belső ter­jesztésű lapjai ez alól kivételt képeznek). A pályázatokat az alábbi kategóriákban várják: vers, esszé, irodalmi riport, novel­la, kritika. A pályázatok té­mája kötetlen, terjedelme nem haladhatja meg a 20 gé­pelt oldalt. A pályázatokhoz mellékel­ni kell önéletrajzot, saját név­re megcímzett válaszboríté­kot és a nevezési díj befizeté­sét igazoló csekket vagy an­nak másolatát. A pályázat nevezési díja felnőtteknek 600 forint, diá­koknak, munkanélkülieknek 300 forint, mely a pályázat költségeihez való hozzájáru­lást jelenti, és visszafizetésre nem kerül. A határainkon túl­ról érkező pályázatok eseté­ben a nevezési díj nem felté­tel. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. Cím: Új Bekezdés Művészeti Egye­sület, Miskolc, 3510, Pf: 620. A pályázat nyertesei bemu­tatkozási lehetőséget kapnak az Első hangon című antoló­giában, mely ez év júliusá­ban kerül kiadásra az Új Be­kezdés Könyvek sorozatban. A pályázat résztvevőit és az érdeklődőket ezúton is in­vitáljuk a fiatal írók III. orszá­gos fesztiváljára, melyet júli­us 20-25. között Miskolcon rendez az Új Bekezdés. A fesztivál szakmai és sza­badidős programjait szerve­zők ezúton várják a bármi­lyen művészeti ágban bemu­tatkozni kívánó egyének és al­kotócsoportok jelentkezését az alábbi címen: Új Bekezdés, Miskolc, 3510 Pf.: 620 A borítékra kérjük ráírni FESZTIVÁL A jelentkezéshez mellékel­ten váijuk az egyén vagy cso­port bemutatkozását, vala­mint egy saját névre megcím­zett és felbélyegzett válaszbo­rítékot. A fesztivál részvételi díja 4500 Ft/fő, mely magá­ban foglalja a szállást, a tel­jes ellátást és a programokon való ingyenes részvételt. Jelentkezési határidó': ápri­lis 15. Idősek és fiatalok jelentkezését várják Arany János-vetélkedő 'fÉSf- Nagykőrös városa 1994-ben országos Arany János irodal- w mi vetélkedőt ren­dez. A vetélkedőre olyan hat főnyi csapatok nevezhet­nek, amelyeknek három tag­ja nagyszülő, három unoka. (Természetesen nem vér szerinti nagyszülő—unoka­kapcsolatra gondolunk, ha­nem idősek és 12—20 éves fiatalok közös csapataira, a generációk közti kapcsola­tok szellemében.) A jelentkezéseket febru­ár 28-ig Nagykőrös Polgár- mesteri Hivatalába kérjük küldeni — ajánlott levél­ben —, megjelölve a csa­pat vezetőjének nevét, pos­tacímét. . . A jelentkező csapatok­nak azonnal megküldjük a vetélkedő részletes témakö­rét, hogy kellő idejük le­gyen a felkészülésre a regi­onális vetélkedőre, amelye­ket április 20.—május 10. között rendeznek. A regionális, a megyei vetélkedők legjobbjai a II. fordulóba kerülnek, ezt au­gusztus végén tartják, jelen­tős díjazással. A döntőre októberben ke­rül sor Nagykőrösön, remé­nyeink szerint a televízió nyilvánossága előtt, értékes díjakkal, jutalmakkal. Az országos vetélkedőre szeretettel várjuk idősek és fiatalok közös csapatait, hisszük, hogy ez az irodal­mi verseny 1994 egyik leg­jelentősebb kulturális ese­ménye lesz. Weöres Sándor gyermekszínjátszó-találkozó á A Drámapedagógu- k sok Pest Megyei yi. Közössége és a .. *~ Pest Megyei Köz­művelődési Információs Központ, csatlakozva a Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívásához, me­gyei találkozóra hívja azo­kat a gyermekközössége­ket, amelyek színpadi kö­vetelményeknek megfelel­ni kívánó produkciót hoz­tak létre. A megyei találkozót leg­feljebb 10 produkció szá­mára 1994 áprilisában ren­dezzük meg a budapesti tanárképző főiskola Mar­kó utcai dísztermében. A találkozón fellépő együtteseket a jelentkezők által egyeztetett időpont­ban és helyszínen a Drá­mapedagógusok- Közössé­ge által felkért szakembe­rek választják ki. (Egyez­tetni közvetlenül és a szer­vezőkön keresztül is lehet. A felkért szakemberek lis­táját mellékelten közöl­jük). A kiválasztásra kö­zös bemutatkozási lehető­séget biztosítunk március­ban előreláthatólag Verő­cén, Dabason, Monoron, illetve Cegléden és ahol erre igény van, szakmai nap keretében. A Dráma­pedagógusok Közösségé­nek tagjai vállalják, hogy próbalátogatás keretében tanácsaikkal segítik az együttesek felkészülését. (Az útiköltségüket téríteni kell! A próbalátogatás he­lyét és időpontját kérjük közvetlenül egyeztessék a meghívni kívánt szakem­berekkel!) Kérjük hogy a Pest me­gyei gyermekszínjátszó-ta- lálkozón bemutatkozni, te­hát a Weöres Sándor orszá­gos gyermekszínjátszó-ta­lálkozón részt venni kívá­nó csoportok, együttesek jelentkezzenek legkésőbb február 20-ig Nagy And­rás Lászlónál a Pest Me­gyei Közművelődési Infor­mációs Központ címén (Szentendre, Pátriárka u.7. Pf. 67.). Előadás-sorozat az ökológiai kultúráért Hat alkalomból álló előadás- sorozat kezdődik február 24-én a gödöllői művelődé­si központ és a Petőfi Általá­nos Iskola közös szervezésé­ben. A házigazda Varga Fe­renc tanár, humánökológus. Az első estén 17 órától Vida Gábor egyetemi tanár (ELTE TTK Genetika tan­szék) Az emberiség globális problémái címmel tart elő­adást. A további alakalmak- kor 16 óra 30-kor kezdőd­nek a programok. Március 17-én humánant­ropológiai ismeretekről, a táj és a benne élő ember kapcsolatáról szól Kordos László címzetes egyetemi docens (MAFI Országos Földtani Múzeum). Március 31-én Sárközy Péter egyetemi tanár (Kerté­szeti és Élelmiszeripari Egyetem) Ökológia és/vagy ökonómia címmel a hagyo­mányos és a biogazdálko­dás különbségeit ismerteti. Április 21-én a Humán betegségekről lesz szó: Papp Ákos, a budapesti Szent Imre Kórház osztály- vezető főorvosa tart elő­adást. Május 5-én Láng Edit egyetemi docens, a vácrátó- ti MTA Ökológiai és Botani­kai Kutatóintézetének mun­katársa az erdőről, mint az élővilág védelmének jelen­tős helyéről osztja meg is­mereteit a hallgatósággal. Az Ökológiai kultúráért előadássorozat május 19-én zárul, amikor is Gödöllő hulladékgazdálkodási rend­szerét ismerteti Krassay László erdőmémök, a képvi­selő-testület tagja, a környe­zetvédelmi bizottság vezető­je. V alutaárfoly amok Pénznem Vételi árfolyam Eladási 1 egységre, forintban Angol font 148,30 151,30 Ausztrál dollár 72,05 73,39 Belga frank (100) 280,57 286,07 Dán korona 14,82 15,12 Finn márka 17,86 18,20 Francia frank 17,01 17,35 Görög drachma (100) 40,05 40,85 Holland forint » 51,55 52,59 ír font 142,23 145,03 Japán yen (100) 95,80 97,66 Kanadai dollár 75,26 76,78 Kuvaiti dinár 340,25 346,91 Német márka 57,79 58,99 Norvég korona 13,35 13,63 Olasz, líra (1000) 59,88 61,10 Osztrák schilling (100)- 822,15 838,85 Portugál escudo (100) 57,34 58,48 Spanyol peseta (100) 70,95 72,41 Svájci frank 68,55 69,87 Svéd korona 12,55 12,79 USA-dollár • 101,18 103,18 ECU (Közös Piac) 112,16 114,40 Cs. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom