Pest Megyei Hírlap, 1994. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-17 / 13. szám

8 PEST MEGYEI HÍRLAP KULTÚRA 1994. JANUÁR 17., HÉTFŐ Az egyik kezdeményező Dunakeszi Történelmi vetélkedő tanulóknak Záporoztak a hálás vélemények, ki mindenki gyarapod­hat az Emese álma címen meghirdetett országos vetélkedő­ből, amelyről nemrég kaptunk tájékoztatást a Magyar Mű­velődési Intézetben. A magyar őstörténettől az Árpád-ház kihalásáig tartó korszak ismeretanyagát felölelő vetélkedő mindannyiunk ismereteinek gyarapításán túl magyarság- tudatunk elmélyítését és ezáltal az erkölcsi megújuláshoz szükséges alkotó hazafiság kialakulását hozhatja magával. Szakmai fejlődésre ösztönzi nemcsak a részt vevő fiatalo­kat (s köztük a részvétellel személyiségüket fejlesztő leen­dő mesterembereket), de felkészítő tanáraikat is. Tóth Endre A festő háza Szó'nyi István emlékének (Részlet) Azt tervezte világéletében: épít majd egy magas, tágas házat Zebegényben, fönn a dombtetőn, saját kertjében, kényére-kedvére. Üvegből álmodta mind a négy falát, hogy a fény folyton másfelől járja át. S ő majd ott sürög, rajzol, festeget, ott alkot sok-sok tiszta remeket. Mindig új arcát mutatja majd a táj, ahogy elforognak a tűnő évszakok, mindég más színét villantja a Duna, s ő egész nap látja a sugárzó napot, így nyűgözi le a változó időt, pillanatok során a végtelent, s a múlandóból örököt teremt. Száz évvel ezelőtt, 1894. január 17-én született Szőnyi István festőművész — a Dunakanyar, a zebegényi táj ihletett festője. Szülőházánál (az újpesti Deák Ferenc u. 23-ban), ma emléktábla-avatásra kerül sor. Petőfi-nap Aszódon PetóTi-napra hívtak meg szombaton az aszódi diákok. A költő egész alakos bronzszobra fogad a helyi középiskola emeletes épülete előtt, a szobor magas talapzatán az év­szám: 1835—38. Akkor járt ő itt, Aszódon iskolába. Ezt segítik az ország valameny- nyi iskolai könyvtárába elkül­dött, tudósok és pedagógusok közreműködésével készült szövegkönyvek és bibliográfi­ák. A résztvevőket és érdeklő­dőket hagyományőrző felada­tok elvégzésére is ösztönzik. És nem utolsósorban a nemes cél elvégzése érdekében kö­zös táborba hozták a politika által megosztott iskolákat, va­lamint a regionális és közpon­ti oktatási intézményeket. Ifjúság és történelem A vetélkedő egyik kezdemé­nyezője, az Országos Honis­mereti Egyesület, a középisko­lás korosztályt kívánta bevon­ni a nemes versengésbe — tudtuk meg Barta Éva titkár­tól. A háromfordulósra terve­zett verseny elődöntőit a me­gyékben tartják, először 1994. március 19-én őstörténetünk­ről és a honfoglalás koráról. 1995-ben a honfoglalás és az államalapítás, 1996-ban az ál­lamalapítástól az Árpád-ház kihalásáig, esetleg Mátyás ki­rály vívmányaiig tekintik át történelmünket. Felhívásukra eddig 320 gimnázium (köztük egy német és egy román gim­názium), 154 szakközépiskola és 30 szakmunkásképző csapa­A ceglédi városi -*?' RU- könyvtárban rendez- '■.jfzyi ték meg Podma- niczky Szilárd költő­író szerzői estjét, amelynek dr. Surányi Dezső volt a házigaz­dája. A városból elszármazott alkotóval, a Dél-Magyaror- szág irodalmi rovatának szer­kesztőjével munkásságáról be­szélgettünk. — Pontosan nem tudom — kutatott révedezve az emléke­zetében —, hogy mikor kezd­tem el írni. Talán húsz-huszon- két éves lehettem. Véletlenül történt. Ugyanis egy olyan ba­ráti körhöz csatlakoztam, amely már régebben foglalko­zott az irodalommal. Az ő ha­tásukra egyre jobban figyel­Az idén is megrendezik a di­ákírók és diákköltők orszá­gos találkozóját, a tavaszi szünetben Sárváron. A helyi Tinódi Gimnázium, a város polgármesteri hivatala és az írók Szakszervezete ez alka­lommal is pályázatot hirdet az ország valamennyi közép- iskolása részére — műfaji és tartalmi megkötés nélkül. A versenyen vers, próza, irodal­mi tanulmány és műfordítás ta jelentkezett, köszönhetően a terjesztésben segítő megyei pedagógiai intézetek, vala­mint a határon túli szerveze­tek támogatásának is. A hazai és határon túli magyar diákok felkészülésének segítésére bib­liográfiával ellátott szövegy- gyűjteményt jelentetnek meg minden fordulóra. Az 1996. április 22-én megtartott orszá­gos döntő díjnyertes csapatai közös táborozáson vehetnek részt. Kezdeményezésükhöz további támogatókat várnak. Reményeik szerint a verse­nyek közvetítésébe a tv is be­kapcsolódik —, mondta végül kérdésünkre Barta Éva. Az általános iskolásoknak, valamint a felnőtteknek tartott vetélkedő kezdeményezője Magyar János dunakeszi mű­szerész elmondta: a témakör hobbija, és ezért tapasztalta nagy szomorúsággal, milyen homályosak ismereteink saját múltunkról. A hiány pótlására kezdeményezte a vetélkedőt. Kérése azonnal támogatókra talált a település pedagógusai­nál, valamint Windhager Ká­rolynál, a Közép-magyarorszá­gi Tankerületi Oktatási Köz­pont vezetőjénél. A verseny le­bonyolításában együttműköd­nek a nemes célra tőlük füg­getlenül szerveződő Honisme­reti Szövetséggel. tem arra, mit olvasok, mit írok. Ám valójában az irodal­mi életben — mint intézmény- rendszerben — nem akartam részt venni. Ez a természetem­ből fakad. Voltaképpen az 1986-tól szerzett szövegeim­ből — jómagam igazából nem láttam át, miféle tematika sze­rint lehetne őket csoportosíta­ni —Abodi Rita szerkesztő ösz- szeállított egy könyvet. De én nem ezzel a céllal gépeltem pa­pírra a gondolataimat. — Az első könyv inspirált vagy...? —... visszavetett. Nem volt ebben semmi lezárás. Ám kategóriákban pályázhatnak a fiatalok. A pályázatokat február 15-ig az írók Szak- szervezete címére — 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. — postán lehet elküldeni. A bírálóbizottság által ki­választott művek szerzőit meghívják az évtizedes ha­gyományú diákírók és diák­költők országos találkozójá­ra. A díj kiosztására a talál­kozón kerül sor. A vetélkedő segédanyagá­ul minden fordulóra bibliog­ráfiákat és szöveggyűjtemé­nyeket készítettek — tudtuk meg Windhager Károlytól. Az MTA egy kandidátusá­nak vezetésével dolgozó ta­nárok által készített tudomá­nyos igényű köteteket vala­mennyi iskolának elküldik. A törzsanyagot a megyei elő­döntő résztvevőinek, az aján­lott irodalmat a döntő részt­vevőinek, a teljes bibliográ­fiát pedig bármely, e korsza­kot kutató szakembernek is bízvást ajánlhatják. Döntő Opusztaszeren Az általános iskolás csapa­tok elődöntőit 1994. április 24-én, 1995. április 23-án és 1996 áprilisában tartják. A döntőt pedig Ópusztaszeren, a Feszty körkép épületében tervezik megrendezni, az egyénileg versenyző felnőtt korosztállyal együtt, akik számára addig szerveznek többfordulós írásbeli vetél­úgy éreztem, hogy túl kell lép­nem mindenen, amit addig csi­náltam. Hamarosan rájöttem, akarva-akaratlanul a korábbi mondatokat, fordulatokat, módszereket használom. Mi ta­gadás, önmagam útjában vol­tam. S nem tudtam igazán al­kotni. Annak nem sok értel­mét látom, hogy történeteket eszeljek ki. Arra figyelek, hogy a külvilág dolgai ben­nem miként hatnak és formá­lódnak át. — Van-e kitűzött célod? — Nincs ötéves tervem. Egy­fajta célom talán az lehet, hogy minél többször állítsam ma­Hosszan tartó, súlyos beteg­ség után szombaton, 58 éves korában elhunyt Róna Vik­tor. a Magyar Állami Opera­ház Kossuth- és Liszt-díjas magántáncosa, érdemes és ki­váló művész. Róna Viktor az Operaház balettiskolájában tanult Nádasi Ferenc balett­művész növendékeként. Fel­ejthetetlen alakításokat nyúj­tott, többek között a Diótörő, a Giselle, A csodálatos man­darin, a Fából faragott király­kedőket, amíg a döntő 20-30 résztvevőjét kiválaszt­ják. Az ismeretek gyarapításán túl A korszak történelmét, kultúrá­ját, mítoszait, legendáit, régé­szeti és néprajzi eredményeit, valamint gazdaságát bemutató szöveggyűjtemény anyagában a szakterületek művelőinek kü­lönböző nézetei egymás mel­lett szerepelnek. Áz ismeret­gyarapításon túl a különböző' vélemények alapján önálló vé­lemények kialakítását is vár­ják a résztvevőktől —, mond­ta a középiskolás szöveggyűj­teményt és bibliográfiát össze­állító Gyapay Dénes nyugal­mazott igazgató és történész, aki a középiskolák első és má­sodik osztályosainak ismeret- anyagát alapul véve dolgozott. D. Veszelszky Sára (A vetélkedő jelentkezési határ­ideje január 30. A szervezők munkájukhoz további anyagi, il­letve szakmai segítséget várnak.) gam megoldhatatlan helyzet elé. Mert ezek a szituációk alig­hanem arra serkentenek, hogy valami olyat hozzak létre, ami megfelel — főként esztétikai­lag — az értékítéletemnek. — Összegyűlt-e már egy újabb kötetnyi anyag? — Egyelőre nem gondolko­dom könyvben. Egyszerűen azokat a dolgokat szeretném írásban megoldani, amikre pró­bálok válaszokat keresni és ad­ni. Aztán, hogy ezekből össze­verődik-e egy kötet, vagy csu­pán két-három prózával gyarap­szik a „gyűjteményem”, majd kiderül. Számomra az a legfon­tosabb, hogy soha ne tudjam előre, mi történik. fi és a Spartacus című balet­tekben. 1974—80'között az Oslói Opera vezető magántáncosa, balettmestere, koreográfusa, majd a Párizsi Nagy Opera balettigazgatója volt. A világ minden táján tartott balettkur­zusokat. Róna Viktor művészeti pá­lyájának elismeréseként nem­rég megkapta a Magyar Köz- társasági Érdemrend közép­keresztjét. Az aszódi Petőfi Sándor Gim­názium és Gépészeti Szakkö­zépiskolában a költő születés­napja alkalmából már rendez­tek Petőfi-ünnepségeket. — Ezúttal olyan ünnepna­pot akartunk, amely csak a mi­énk —- mondja Hódi Gyuláné tanárnő, az e napon folytatott programok, vetélkedők három évvel ezelőtti elindítója, s azó­ta is szervezője. — Azonkí­vül, el akartuk kerülni, hogy kizárólag irodalmi jellegű le­gyen a megemlékezés. A leg­különbözőbb területeken mé­rik ma össze tudásukat, erejü­ket a diákjaink. Arra töreked­tünk, hogy mindenki találjon olyan versenyszámot, amely­ben megmutathatja, mit tud. A gyerekek döntötték el, hogy je- lentkeznek-e és hogy mire. Mai teljesítményükkel már az ország Petőfi nevét viselq kö­zépiskoláinak tavaszi találko­zójára készülnek, mely mint ta­valy nálunk, idén Kiskunfé­legyházán lesz. A folyosókon, a lépcsőkön nagy a jövés-menés. Á gyere­kek egyik versenyről ki, a má­sikba be. Kevés terem maradt az épületben, amelyben nem folyik éppen valamilyen vetél­kedő. A vers- és prózamondó versenynek leszek nézője. A folyosón képzőművészeti kiállítás látható. Á hangszeres- zene-bemutató a tornaterem­ben zajlik. Hármas csoporto­kat alakítottak a művelődéstör­téneti vetélkedő résztvevői. Először a kiegyezés korával kapcsolatos villámkérdéseket kapnak. Bizony, nem sikerül­ne minden kérdésre felelnem. Merénylet Ferenc József el­len? Remélem, most már nem felejtem el: Libényi János kísé­relte meg 1853-ban. Kasszand­ra levélnek Kossuthnak Deák Ferenchez írt levelét nevezik, abban jósolta meg, hogy nem lesz hosszú életű a Monarchia. Mikor jelent meg a „húsvéti cikk” és ki írta? Deák Ferenc 1865-ben... Az irodalmi kérdések, fel­adatok az idén Vajda János élete, költészete ismeretéből te­szik próbára a versenyzőket. A képzőművészet terén Szi- nyei Merse Pál és Paál László életművében való jártasságot várnak el tőlük: az ő képeiket kell felismerniük, elemezniük. És még több forduló van, és még több verseny. Késő dél­után — mikor még valószínű­leg játszik a IV. d zenekara a tornateremben, ám már csak szórakozásból — jut el hoz­zám az első helyezettek listája: Vers- és prózamondó ver­seny: Sziráki Béla (IV. c). Francia nyelvű szavalóver­seny: Balázs Katalin (II. a), Pá- vics Katalin (III. a). Francia nyelvű műfordító verseny: Vass Krisztián (II. a). Angol nyelvű műfordító ver­seny: Vidovszki Noémi (II. a). Művelődéstörténeti vetélke­dő: Varga Zsuzsa, Szarvák Ka­ta, Nyírő Nóra (I. a); Blahó Katalin, Paksi Ferenc, Péter Katalin (III. a). Helytörténeti vetélkedő: Pantali Bence, Tóth Zsuzsan­na, Varga Zsuzsanna, Ihanyi Adrienn (I. a). Hangszeres vetélkedő: Kiss Ilona (III. c), Sára Éva (III. b). Képzőművészeti verseny: Barta Judit (II. a), Sazabó Gá­bor (II. b), közönségdíjas: Grózsnik Melinda (I. c). Logikai vetélkedő: Nyírő Nóra, Szarvák Kata (I. a). Rejtvényfejtő verseny: Csor­dás Annamária, Jakus Zsuzsa (II. b). Sakk: Diós Ágnes (IV. c), Kopka Ferenc (3. b). Áz úszás összesített ver­seny győztese a II. a. Á legsikeresebb irodalmi pályadolgozatot Bán Zoltán (II. c) írta. Az osztályok közötti pont­verseny győztese a II. a. Jutal­muk, hogy egy napra felmen­tetnek az iskolába menés, a ta­nulás alól. Talán a hagyomá­nyokhoz híven ők is kirándu­lásra fordítják majd ezt a sza­badidőt. Vajon hová mennek, hogy legalább olyan szép na­pot szerezzenek maguknak, mint amilyen ez a Petőfi-nap volt? Nádudvari Anna A történelem útjai... Vimola Károly felvétele Egy szerzői est után F. F. Diákírók találkozója Meghalt Róna Viktor

Next

/
Oldalképek
Tartalom