Pest Megyei Hírlap, 1993. október (37. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

l PEST MEGYEI HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1993. OKTÓBER /., PÉNTEK 3 A legfőbb ügyész a MIÉP kezdeményezéséről Nem elegendő a kárpótlási földalap Visszaadható az MDF Megválasztásomtól kezdve az eskümnek és a törvények elő­írásainak megfelelően töltöt­tem be, s kívánom betölteni a jövőben is a tisztségemet mindaddig, ameddig erre lehe­tőségem lesz — nyilatkozta Györgyi Kálmán legfőbb ügyész az MTI-nek tegnap. Mint ismeretes, a Magyar Igazság és Élet Pártjának parla­menti frakciója országgyűlési határozati javaslatot terjesztett elő az Országgyűlés elnöké­nek: „...a Magyar Köztársa­ság legfőbb ügyészének, dr. Györgyi Kálmán úrnak jogsza­bálysértés és alkalmatlanság cí­Üzleti kapcsolatok építése Kö­zép- és Kelet-Európábán cím­mel kétnapos szeminárium kezdődött tegnap a Budapest Kongresszusi Központban. Az esemény házigazdája az Ipar­testületek Országos Szövetsé­ge Magyar Kézműves Kama­ra: az IPOSZ-t a Kis- és Kö­zépvállalkozások Európai Szö­vetsége (UEAPME) kérte fel a rendezvény lebonyolítására. A nemzetközi szervezet első al­kalommal tart ilyen jellegű szemináriumot ebben a térség­ben. A kétnapos tanácskozáson azt vizsgálják meg, hogy mi­lyen módon erősíthető az együttműködés az Európai Gazdasági Közösség 12 tagor­szága és Közép-Kelet-Európa, elsősorban Magyarország kis- és közepes vállalkozásai kö­zött. Az UEAPME ugyanis az EK-országok hasonló vállalko­zásainak érdekeit képviseli a brüsszeli Ek-kormányzati szer­vekkel szemben. A szervezet­nek az IPOSZ egyelőre megfi­gyelői státusban tagja, de már folyamatban van társult taggá válása. mén való felmentésére.” Györ­gyi Kálmán elmondta: a hatá­rozati javaslat sorsáról az Or­szággyűlés elnöke és a Parla­ment Ügyrendi Bizottsága dönt majd, állásfoglalásukat tiszteletben tartja. Szabó Lu­kács (MIÉP)-képviselő hozzá intézett interpellációjára írás­ban pótolja majd a szóban el­maradt választ. A legfőbb ügyész megvá­lasztását az alkotmány határoz­za meg: a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés vá­lasztja hat évre. A megbízatás megszűnésére azonban nincs jogszabály. Ret Giorgio UEAPME-el- nök a tanácskozás célját a még meglévő pénzügyi, gazdasági sorompók lebontásában látja. A tegnapi előzetes sajtótájé­koztatón szó esett egy UEAP- ME-információs iroda magyar- országi felállításáról is. Szűcs György, az IPOSZ el­nöke megerősítette: folyama­tossá szeretnék tenni az infor­mációk áramlását a magyar és a nyugat-európai vállalkozók között. Ugyanakkor a magyar kézműiparosság érdekelt ab­ban, hogy szoros kapcsolat ala­kuljon ki a határon túli ma­gyar és nem magyar iparosság­gal. Egy információs és szol­gáltató iroda ehhez is nagy se­gítséget nyújtana. A tegnap kezdődött szemi­náriumon előadás hangzott el a magyarországi privatizáció­ról, a világkiállítás előkészüle­teiről. Ma többek között a ma­gyar bank- és pénzügyi rend­szerről, az adó- és vámfeltéte­lekről, és természetesen a kis- és középvállalkozók európai együttműködésről lesz szó. (Folytatás az I. oldalról.) Az elnökség szerdai ülé­sén Für Lajos helyére Kó­nya Imre frakcióvezetőt vá­lasztotta meg az MDF alel- nökeinek egyikévé. A sajtótájékoztatón Le- zsák Sándor elmondta: az MDF iránti, 1989-ben még erős bizalom 1990 elejétől egyre csökkent, és a párt tagjai közül is voltak, akik megfogalmazták a választá­si kudarc lehetőségét. A bi­zalomvesztés okaiként az új ügyvezető elnök többek között azt jelölte meg, hogy az MDF nem tudott kétharmados többséget sze­rezni a parlamentben, a ko­alíció is megrendült, és az Alkotmánybíróság is sok fölösleges féket illesztett be a rendszerváltoztató fo­lyamatba. Lezsák megítélé­se szerint azonban ez idő­szakban is megmaradt az MDF mint nyugodt erő, hi­szen nem tett látszatintézke­déseket, amelyekkel rövid Lakásépítők támogatása A kormány módosította a lakás­célú támogatásokról szóló ren­deletet: ennek értelmében janu­ár elsejétől megváltozik az új la­kások építéséhez, illetve vásárlá­sához nyújtott hitelezés gyakor­lata, és módosul a szociálpoliti­kai kedvezmények rendszere. Az intézkedések összességében lehetővé teszik, hogy az átlagos jövedelmű családok a jövőben az eddiginél magasabb összegű kölcsönt vehessenek fel — je­lentették be a tegnapi kormány- szóvivői tájékoztatón. A részleteket ismertetve az előteijesztő népjóléti és pénz­ügyi tárca képviselője elmond­ta: a hitelezés esetében jövőre a jelenlegi törlesztéses támogatás helyébe az állami kamattámoga­tás lép. távon győzhetett, de az egész háborút elveszíthette volna. Első számú feladatá­nak Lezsák azt tartja, hogy visszaadja az MDF elveszí­tett önbizalmát, s erre meg­ítélése szerint még elegen­dő idő van. * A Magyar Demokrata Fó­rum képviselő-csoportjá­nak legutóbbi ülésén a kép­viselők a kárpótlási föld­alap problémáit vitatták meg. Kónya Imre rövid beve­zetője után Medgyasszay László FM államtitkár is­mertette azt a Papp András által felvetett problémát, amely szerint egyes helye­ken nem elegendő a föld a kárpótláshoz. Ez igen érzé­kenyen érinti a kárpótlási jeggyel rendelkező, de — a fenti okokból — a földet helyben vásárolni nem tudó állampolgárokat — Szóvivői rendszert vezetett be a Határon Túli Magyarok Hivatala. Ezentúl minden hó­nap utolsó csütörtökjén Pusz­taszeri László főosztályveze­tő, a most kinevezett szóvivő számol be a sajtónak a hatá­ron túl élő magyarok helyze­tével kapcsolatos események­ről, illetve a hivatal tevékeny­ségéről. Az első szóvivői tájékozta­tón több országról hangzott el ismertető. Romániával kapcsolatban a szóvivő el­mondta: az RMDSZ elnöksé­ge a napokban közleményt bocsátott ki, amelyben ille­téktelen beavatkozással vá­dolja a Panoráma című tele­víziós műsort és egyes sajtó­cikkeket. Ezek a médiumok az RMDSZ vezetőségének megítélése szerint a szerve- zet bizonyos irányzatait és vezetőit támogatják más irányzatokkal és személyek­kel szemben. A Határon Túli Magyarok Hivatala támogat­ja ezt a közleményt, mert a romániai magyarság érdeké­ben szükséges az RMDSZ egységének megőrzése. Pusz­taszeri László elmondta: fon­tosnak értékelik azt a tényt, hogy Bálint Pataki József, a hivatal főosztályvezetője el­kísérte romániai látogatására Jeszenszky Géza külügymi­nisztert, s részt vett a tárgya­lásokon. Ez azt jelenti, hogy hivatalukat a román fél tár­önbizalma mondta az államtitkár. Or­szágosan mintegy 82 022 hektárról van szó, amit a veszteséges állami gazdasá­gok terhére kívánnak fel­osztani. Felmerült, hogy ne csak a földre, hanem mező- gazdasági épületekre is le­hessen licitálni, de az is, hogy mindez nem jelenthe­ti a jól működő állami gaz­daságok szétdarabolását. Raskó György FM állam­titkár tájékoztatta a képvise­lőket arról, hogy Baranyá­ban már elkezdték az álla­mi tartalékföldek felméré­sét, és már az is tudott, hogy hol mennyi a hiány, szinte falura lebontva. Ha­sonló problémák vannak Tolnában, Somogyiján és a Dél-Alföldön is, ezért mi­előbb intézkedni kell. Sza- uter Rudolf Pest megyei képviselő, aki e témában többször megnyilatkozott, kifejtette: a kérdést külö­nös figyelemmel kísérik Pest megyében is. gyalópartnerként elfogadta. Entz Géza államtitkár, a hiva­tal elnöke október 2-án nyit­ja meg Szlovákiában a Ki- rályhelmeci Egyetemet, ahol a Budapesti Közgazdaságtu­dományi Egyetem tananya­gát fogják oktatni magyar nyelven. A diploma nemzet­közi, tehát Szlovákiában is elfogadják majd. Szlovákiát érintően szóba került a név- használati törvény is, amely­nek módosítása bizonyos te­rületeken korlátozza az ere­deti változatban lefektetett jogokat. Kis-Jugoszláviával kapcso­latban a szóvivő a gazdasági helyzetről beszélt: Szerbia és Crna Gora kormányai hadi- kommunisztikus jellegű gaz­dasági programot fogadtak el: fokozott állami ellenőr­zést, és szigorú jegyrendszert vezettek be. A szóvivő elmondta, hogy Szlovéniában az ott élő ma­gyarok szervezetének vezető­je, Gönc László egy cikkben reagált egyes sajtóvádakra, amelyek szerint a területi au­tonómia ürügyén a szlovéniai magyarok Magyarországhoz kívánnak csatlakozni. A szlo­véniai magyar politikus cáfol­ta ezeket a vádakat, és leszö­gezte: a szlovéniai magyar lakta területek lakossága ak­kor is ellenezné az elszaka­dást, ha ez a kérdés egyálta­lán valahol felmerülne. A békeharcos néha ideges „Pusztuljon az aszta­lomtól.” — E remek veretű mondatot, e tö­mör megfogalmazást a Parabola ismétlésekor hallottam a televízió­ban. A mondatot a ve­retes, szép magyar be­szédéről híres Farkas- házy Tivadar mondta ki azon a nagyívő szár­szói találkozón, ame­lyet a nyáron rendez­tek abból a célból, hogy kissé elhomályo­sítsák az igazi szárszói találkozót. A homályo- sító összejövetelen a Parabola munkatársá­hoz szólt ily kedvesen — „pusztuljon az asz­talomtól” — az a Far- kasházy, aki mindenek fölébe helyezi a libera­lizmust, ám valószínű, hogy csak a magához hasonlatosak körében, s mindenki más, példá­ul a másképp gondol­kodó pusztuljon on­nan. Ország-világ lát­hatta Farkasházy tole­ranciáját, amely hason­latos ahhoz a toleranci­ához, amellyel az embe­reket a Rákosi- és Ká­dár-korszakban kezel­ték Magyarországon. Farkasházy jól megta­nulta ezt a fajta társal­gási módot, s gyakorol­ja is, persze csak ak­kor, ha nem egy brancsbeli stáb munka­társa közelíti meg. Lenyűgöző viselkedést láthattunk, aminek előz­ménye is van, mert Far­kasházy kellő arcátlan­sággal annak idején a Magyar Újságírók Kö­zösségének alakuló ülé­sén is megjelent, s Utá­na azt próbálta elhitet­ni elég nagy példány­számban megjelenő új­ságokban, hogy őt ott bántalmazni próbál­ták, avagy bántalmaz­ták is... Mindenkit megnyugtatok, a Ma­gyar Újságírók Közös­ségének megalakulása­kor senki egy ujjal sem nyúlt Farkasházyhoz, de még azt sem mond­ták neki, hogy pusztul­jon a teremből, hanem elfogadtuk, mint rossz­indulatú szemlélődőt, aki eljött, hogy cifra szűrös, ám írni-olvasni azért mégiscsak tudó újságírókat lásson. Far­kasházy Tivadart ott észre sem vették, szép, tiszta, magyar beszéde föl sem tűnt, hiszen mikrofonközeibe azért nem kerülhetett. A bé­keharcos e mondatát: „pusztuljon az aszta­lomtól” nyilván a Tégy a gyűlölet ellen szelle­mében ejtette ki semmi­féle kontrollt nem isme­rő ajkán. (Vödrös) (tóth) Az Országos Mérésügyi Hivatal jelenleg négy fajta taxaméter forgalmazására adott enge­délyt, így három budapesti szervizben már meg lehet kezdeni a hitelesítést. Képünkön a Multitax Kft.-ben szerelik be az általuk gvártott taxamétereket a taxiba (MTI fotó) Európai vállalkozók tanácskozása Kézművesek a gazdasági sorompók lebontásáért / A nagymester Göncz Árpádnál Göncz Árpád köztársasági elnök nagyra értékelte a máltai lo­vagrend tevékenységét, amikor hivatalában tegnap fogadta Fra Andrew Bertie-t, a Szuverén Máltai Lovagrend 78. nagy­mesterét. Nemzeti segélyszervezeteik révén világszerte felka­rolják a betegeket és szegényeket — mondta az államfő. Mél­tatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját, amely egy­ben a humanitás és a nemzetközi szolidaritás szép példáját is adja. Megemlítette Kozma atya önfeláldozó munkáját. mm m* Határon túli magyarok Egyetem Királyhelmecen

Next

/
Oldalképek
Tartalom