Pest Megyei Hírlap, 1993. június (37. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-16 / 138. szám

1 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1993. JÚNIUS 16.. SZERDA 9 Gyermek a családban A nyári egyetem programja A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen ötödik al­kalommal rendezik meg a nemzetközi családóvó jjk nyári egyetemet július 4—10. között. Az egyhetes * ■ egyetem orvosoknak, védőnőknek, óvónőknek, pe­dagógusoknak, lelkészeknek, pszichológusoknak, népmű­velőknek, jogászoknak, államigazgatási szakembereknek, szociális munkásoknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, szolidaritásból segítő aktíváknak, igényes szülőknek nyújt tájékozódási lehetőséget, intenzív tapasztalatcserét a gyer­mekek helyzetéről a családban. A program július 4-én. vasár­nap 14 órakor kezdődik, Dizse- ri Tamásnak, a nyári egyetem soros elnökének és Gémesi György gödöllői polgármester­nek a megnyitójával, köszöntő­jével. Ezután A gyermekvilág varázsa címmel Várszegi Aszt- rik pannonhalmi főapát, püs­pök és Cholnoky Péter egyete­mi tanár előadása hangzik el. Az esti program 19 órakor Döb- rentei Ildikó, Grillus Vilmos és Levente Péter Ki kopog? című műsorával kezdődik, majd a kommunikációról, a kreativitás­ról és a személyiségről beszél­getnek a résztvevők. A téma­gazdák Levente Péter, vala­mint Faust Dezst'lné óvónő és munkatársai lesznek. Július 5-én 9 órakor kezdő­dik Losonczi Agnes szocioló­gus és Gyulai Gabriella népjó­léti minisztériumi főosztályve­zető előadása Harmónia és krí­zis a családban címmel. Dél­után 3-tól 6-ig a nyári egyetem eset- és problémaelemző kis­csoportokban folytatja munká­ját, Blanckenstein György teoló­gus, Dizséri Tamás gyermekor­vos, Flaskay Éva gyermekpszi­chológus, Novák Lászlóné pe­dagógus, etnográfus. Six Edit szociális munkás, Szarka Mik­lós lelkész és Tárnái Katalin gyógypedagógus, szerkesztő-ri­porter vezetésével. Este 8-tól két témakört jár­nak körül a nyári egyetem hall­gatói. A televízió és a gyermek kapcsolatát elemző téma gazdá­ja Csapó Ágnes adjunktus, a gyermekek a gyermekrajzokon című programé pedig Feuer Mária tanár lesz. Július 6-án 9 órától a gyerme­ki társas létformákról tart elő­adást Motvay Judit etnográfus és Soltész Anikó ifjúságszocioló­gus. A délutáni kiscsoportos foglalkozások után 20 órától a gyermekjog magyarországi és európai helyzetéről kezdődik ta­pasztalatcsere VUlusz Antónia jogász és Máté János jogász, al­polgármester vezetésével. Július 7-én a 9 órakor kezdő­dő előadásokon a szülővé válás folyamatáról beszél Velkey László egyetemi tanár és C. Molnár Emma pszichológus. A délutáni kiscsoportos műhely­munka után szabadprogram lesz. Július 8-án Játék és lélek címmel kezdődik előadás 9 óra­kor Balogh Tibor filozófus, kandidátus és Kónya Olga pszi­chológus részvéteiével. Az esti programban, 8 órától Maráczi Ernő tanár és munkatársai veze­tésével az emberléptékű iskolá­ról osztják meg gondolataikat a hallgatók. Július 9-én a délelőtti prog­ram témája a szenvedés és a gyermek lesz, az előadók Polcz Alaine pszichológus és Fohn Márta főorvos. A kiscsoportok délutáni foglalkozása után e műhelymunka tapasztalatait 20 órától összegzik. A nyári egyetem zárónap­ján, július 10-én Szeretet — együttesség — autonómia cím­mel tart előadást 9 órától Ranschburg Jenő pszichológus és Gáspár Sarolta szerkesztő­riporter. Délben kezdődik az ösz- szefoglaló, melynek keretében Dizseri Tamás be is zárja az ötödik családóvó nyári egyete­met. A rendezvény ideje alatt megtekinthető az egyetemen Szekeres Erzsébet textilművész Meseszőnyegek és gyermekvi­lág című kiállítása. A nyári egyetemről — an­nak megnyitásáig — további tá­jékoztatást adnak Kecskés Jó­zsef és Gelencsér Katalin szer­vezők, a gödöllői művelődési központ 06-28-320-977-es tele­fonszámán. Dajkaképző tanfolyam A Nemzeti Szakkép­zési Intézet jóváha­gyásával és támogatá­sával dajka szakmun­kásképző tanfolyamot szer­vez a gödöllői művelődési központ. A képzés időtartama 70-75 óra, melynek szakmai programja: pedagógiai alapis­meretek (30 óra), pszicholó­giai általános ismeretek és óvodai fejlődéslélektan (30 óra), alapvető elsősegély­nyújtási ismeretek — elmélet és gyakorlat (15 óra). A képzésbe a nem dajka munkakört ellátó személyek is bekapcsolódhatnak, de ré­szükre 40 órás gyakorlat köte­lező. A tanfolyamot szombati napokon, vagy a hét bármely napján délután tartják, 10 al­kalommal. A tanfolyam idő­pontjának kijelölésében a résztvevők kívánságához iga­zodnak. A dajkaképző tanárai a fóti Károlyi István Gyermekköz­pont Óvónőképző Szakközép- iskolájának pedagógusai lesz­nek. A részvételi díj 15 ezer forint, a költségeket az óvo­da, vagy a fenntartó polgár- mesteri hivatal átvállalhatja. A jelentkezési határidő júni­us 30., a befizetési határidő au­gusztus 31. A dajka szakkép­zés programja és vizsgaköve­telménye a gödöllői művelődé­si központ információjában el­olvasható. A tanfolyamot csak 20-25 fő jelentkezése, beirat­kozása és a részvételi díj befi­zetése esetén indítják el! Takarékszövetkezeti kamatcsökkentés A Fáy András Takarék- szövetkezet igazgató­sága tájékoztatja ügy­feleit, hogy a betétek, valamint a célrészvények kama­tát átlagosan három százalék­kal,a hitel kamatait pedig négy százalékkal csökkenti. Bővebb felvilágosítást ügyfe­leink a helyi kirendeltségnél kapnak. A piaci viszonyok vál­tozásától függően a takarékszö­vetkezet igazgatósága ebben az évben még további kamatcsök­kentést tervez úgy a betétnél, mint a hitelnél. Sörös Mihályné igazgató-elnök Fáy András Takarékszövetkezet Kiskunlacháza Az ifjúság mai lehetőségei Az ifjúság kibontakozási le­hetőségei a megváltozott Európában címmel tartják Salgótarjánban a 19. nem­zetközi ifjúsági nyári egye­temet július 4-étől 10-éig. A határidő leteltéig 14 or­szágból 70-en jelentkeztek a nyári kurzusra. A hazai előadók mellett skót, dán, osztrák és német szakembe­rek szólnak az ifjúság okta­tási, művelődési, munkaerő­piaci és szociális problémái­ról, azok megoldási lehető­ségeiről. A Budapesti Székely Kör segítőtársat vár A Budapesti Székely Kör esz­mei támogatásával alapít­vány szerveződik a Kárpát­medencében élő és a világ­ban szétszóródott magyarság gyermekeinek magyarországi közös táboroztatására. Az alapítvány elsődleges célja a magyar gyermekek ha­zai földön, évről évre folyama­tosan történő világtalálkozójá­nak megvalósítása. A résztve­vők számára ez egyben lehető­séget teremt nemzeti értje­ink és történelmünk alapo­sabb megismerésére, hagyo­mányaink ápolására. E nemes célnak a megvaló­sítása azonban nem felhőtlen, mivel úgy tűnik, hogy —bi­zonyos oknál fogva — egye­sek akadályozzák a táborozá­sok helyszínéül szolgáló, egy magyar család által felaján­lott területnek a kárpótlás so­rán történő megszerzését. Az alapítvány létrehozása és a táborozások szervezése már előrehaladott állapotban van, melyhez a Budapesti Székely Kör — az eszmei tá­mogatáson túl — az Erdély­ből érkező magyar gyerme­kek itthoni táboroztatása so­rán szerzett négyéves tapasz­talataival, valamint egyéb mó­don is segíti az alapítvány cél-, jaiban megfogalmazottak megvalósulását. Azok számára, akik érdek­lődésükkel vagy támogatási, szándékukkal megtisztelik a* magyar gyermekek világtalál- j kozóját szolgáló alapítványt, kára nyújt bÓvébb felvilágosí­tást. ■.Í'A; (OS) Üdülési lehetőségek Zánkán A Zánkai Gyermeküdülő-cent­rum korlátozott számban még elfogad üdülési jelentkezése­ket a nyári szezonra. A diák­csoportokat főépületekben, hat és tízágyas szobákban tudják elszállásolni július 1 -je és 19-e, július 25-e és 31-e, vala­mint augusztus 4-e és augusz­tus 31-e között. A gyerekek körülbelül 600-700 forintos napi térítés fe­jében szállást és háromszori ét­kezést kapnak. A felnőtt kísé­rők személyenként 965 forin­tért két-háromágyas szobákat vehetnek igénybe, de ha tíz diá­kot visznek, .akkor ötvenszáza­lékos kedvezményben részesül­nek. Családok, baráti társaságok számára is üdülési lehetőséget nyújt a Zánkai Gyermeküdülő­centrum, a hotel kétágyas für­dőszobás, pótágyazható szobá­it június 20-a és 24-e, valamint augusztus 8-a és 15-e között vehetik igénybe. A faházak négy, illetve hatágyas pótá­gyazható szobáiban június Fje és 26-a, valamint július 4-e és 17-e között kínálnak helyeket. Kirándulások, táborok A tatabányai polgármesteri hi­vatal és a Vöröskereszt helyi szervezete e hét minden napján kirándulásokat szervez a sze­gény sorsú gyermekek számá­ra. A költségekhez több önkor­mányzati képviselő is hozzájá­rul. Az első 30 tagú csoport a hétfői napot a Turul-emlékmű környékén lévő parkerdőben töltötte. Játékos programokat szerveztek részükre és gondos­kodtak teljes ellátásukról. A Vöröskereszt táborokat is szervez az idei nyáron a hátrányos helyzetű és az egészségileg károsodott gyer­mekeknek. Augusztus első fe­lében a tatai Fényes-fürdőn 8 napig vakációzhat 60 olyan gyermek, aki egészségi álla­pota miatt más táborozási for­mában nem vehet részt. Zán- kára is elviszik üdülni a rá­szoruló gyermekek egy cso­portját. A Hajdúváres&k Szövetségének felhívása Emlékmű az évfordulóra Bocskai István, Magyaror- mogalásük összegét a Hajdú- szág és Erdély fejedelme ne- városok, Hagyományőrző és' vével eggyé forrt elá5, győ-' Érdek-képviseleti SzÖvetsé- zelmet hozó szábaű^ghar- gének az OTP hajdúböször- a Budapesti Székely Kör fótit- cunk álmosd—diószegi ütkö- ményi fiókja 715-630-3 sz.: ; zetének 390. évfordulója Ok- számlájára kérjük befizetni,^ tóber I5-én lesz. Az első vi- vagy .álutalni, lágháború hőséi emlékművé- Bízunk abban, hogy a haj- nek helyreállítását ;és a csata dű vitézek hős küzdelmének színhelyén a történelmi ese­ményhez méltó emlékmű fel­állítását tervezzük. A becsült költség 3—3,4 millió forint. A Hajdúvárosok Szövetsé­ge és Álmosd község önkor­mányzata — a Hajdú Bihar Megyei Műemlékvédelmi Al­bizottság kezdeményezésé­vel egyetértve e felhívás­sal fordul az ország önkor­mányzataihoz, az egyházak testületéihez, a haza határain túl élő magyarokhoz, az ala­pítványok kuratóriumaihoz, természetes és jogi szemé­lyekhez, hogy adományaik­kal tegyék lehetővé elképze­lésünk megvalósulását. Tá­megörökítésével mindenkor hitet és bátorítást meríthe­tünk helytálló elődeink haza­szeretetéből. Az adományozókat megil­lető köszönettel: Farkas Pál Almosd polgármestere 4285 önkormányzat Fő u. 8. Dr. Lázár Imre, a Hajdúvárosok Szövetségének elnöke 4200 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. Dr. Angyal László, a megyei műemlékvédelmi albizottság elnöke 4024 Debrecen, Kossuth u. 8. Aleko: igazi családi autó A nyugati autócsodák bűvöle­tében az ember megtorpan egy bumfordinak tűnő, szem­mel láthatóan keleti — és mégsem igazán keleti autó előtt: mi ez? Ez bizony az Ale­ko nevű kocsi, ami utódja is a Moszkvicsnak, meg nem is. Az látszik, hogy a méretek kiválasztásánál még nem a ja­pánok voltak a szaktanácsa­dók. Az autó tervezési szem­pontjai szerint is — nagymé­retű, kellemes batár. Igazi családi autónak is mondhat­juk. A csomagtér befogadóké­pessége 470 liter, de ha előre­hajtjuk a hátsó üléseket, ak­kor ez a szám 1270 liter. Ha­sonló módon a többi adat is arról árulkodik, hogy a „kicsi­re nem adunk” méretezési elv szerint készült. Az ülések szélesek, kényelmesek, egy­mástól való távolságuk is megfelelő, szóval embersza­básúak. A jólsikerült formá­jú-anyagú fejtámlák már nem keletiek. A gazdag kárpitozás, a ru­gós kapaszkodó, a sokféle visz- szajelző a nyugati hatást je­lenti. A fűtés, mint minden keleti-orosz autónál kiváló, s ami nyugati benne, hogy a le­vegőkeringtető ventilátor nem csap zajt. A műszerezett­ség, a visszajelzők sokasága, a repülőgépeket idézi. A for- dulatszámmérő mellett a gaz­daságos vezetést segítő Eco- meter is helyet kapott. A kormány jó áttételű. A fo­gasléces rendszernek hála, a hosszú (4350 mm) kocsival sokkal kényelmesebben lehet beállni két autó közé, mint mondjuk az 1200-as Ladával. A motor nem idegen az el­múlt években itthon autózók­nak. A jókora morotházfede- let felnyitva csak néhány új elemmel lett gazdagabb a lát­vány. Ez jó is — meg egy ki­csit rossz is; maradjunk annál, hogy több alkatrészen javítot­tak. Amit látunk, az az ismert 1600-as Lada motorja, megfe­jelve egy katalizátorral, igyek­szik becsületesen felgyorsíta­ni az 1000 kilogrammnál na­gyobb tömegű kocsit. Az Aleko jósága a minden­napi, országúti autózásban mu­tatkozik meg, ott beéri 7 liter­rel. Ekkor érvényesül igazán az ára, mivel az ár-szolgálta­tás arány szinte a legjobbnak mondható. Az Aleko vezér- képviselet, a Bertinus Kft. a benzines típus mellett már kí­nálja a még nyugatibb hatású Aleko-t. Ennél a változatnál Ford dízelmotor hajtja a mél­tán egyre népszerűbb kocsit. K. Gy. ALEKO-KAT 2141 S: Motor: négyhengeres, soros folyadék­hűtésű, elöl hosszában elhelyezve. Összlökettérfogat: 1569 ccm. Legnagyobb teljesítmény 57 kW (78 LE). Katalizátor, motorszabályozás nélkül. Ötsebességes váltó, ötszemélyes, négy utastérajtós fémkarosszéria. Kormánymű fogasléces, kerekek: 5Jxl4 gumiabroncs 155/80 R 14. Menetkész tö­meg 1070 kg, megengedett össztömeg 1470 kg. Csomagtér űrtartalma 470 liter, hátsó ülések eló're hajtásával 1270 li­ter. Próbakocsi szállítója: Bertinus Kft., 2083 Solymár, Bé­csi út 23/a. A gépkocsi ára: 429 000 Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom