Pest Megyei Hírlap, 1993. március (37. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

Aki nem tud visszalőni, célponttá válik Európa palesztinjai K Két éve tart a boszniai háború, s a békekötésre belátható időn belül nincs remény. Az elmúlt hóna­pokban több tízezer ember halt meg, köztük asszonyok, gyere­kek. A halottak számának több­szöröse a sebesültek száma. A világ nagyhatalmai ez idáig még nem tettek határozott lépé­seket a háború befejezésének ér­dekében. A legfrissebb esemé­nyekről és a várható következ­ményekről kérdeztük Szaniszló Felem el, a Panoráma című mű­sor tudósítóját. — Az Egyesült Államok a lé- gisegély-akcíójával most meg­próbál beavatkozni a boszniai háborúba — mondta Szaniszló Ferenc —, de úgy, hogy ne kell­jen fegyveresen is föllépnie. Te­hát tesz is valamit, meg nem is. Boszniában tulajdonképpen po­zícióharcok folynak. A szerbek — néhány város kivételével — már minden stratégiai jelentősé­gű pontot birtokba vettek. Gya­korlatilag a szerb etnikai terüle­teken túl Bosznia nagyobbik ré­szét is elfoglalták. Olyan or­szágrészt, amelyre a háború kezdetén még nem tartottak igényt, s ahol főként muzulmá­nok élnek, éltek. —Jobbára már csak éltek, hiszen Boszniában nagy ará­nyú etnikai tisztogatás folyik. — Igen, ugyanúgy, ahogy egy esztendeje elkezdték a vi­lág szeme láttára, mondhat­nám azt is: a világ statisztálá- sával. Az a nagy baj, hogy az emberiség lassan hozzászokik a vér látványához. S ez azt je­lenti, hogy később már más há­borúkat sem fogadunk majd meglepetéssel. Természetes lesz, hogy bármely országban bármilyen kérdést meg lehet oldani erőszakkal, s ez tragé­dia. Sajnos már azok a nemze­dékek sem ütköznek meg ezen, melyek korábban csak háborús témájú filmekben lát­hattak hasonlót. — A segélycsomagok ledobó - sán kívül mindeddig a vezető katonai nagyhatalmak ölbe tett kézzel követték az eseményeket. — Ehhez hozzátartozik két­ségkívül az is, hogy Bosznia hadviselés szempontjából ne­héz terep a magas hegyei, há­gói, erdőségei miatt. Ám az le­genda, hogy a II. világháború­ban a német csapatok kifullad­tak itt, hiszen annak idején a partizánok csak komoly nyuga­ti segítséggel tudtak eredmé­nyeket elérni. Tehát most is len­ne kilátás sikerekre, bár a har­cot megnehezítené, hogy nem totális háború folyik, kialakult frontvonalakkal. Ehelyett az or­szág apró szigetekre tagolódik, s ezek többbségét szerb csapa­tok tartják a kezükben, illetve Szerbiától kapnak támogatást. Tragikomikus, hogy sok he­lyen ötven-száz méterre van­nak egymástól a frontok. A ka­tonai megoldás akkor lenne cél­ravezető, ha a világ olyan erő­ket mozgósítana, mint Irakban. Ezzel szemben viszont abban bíznak, hogy a gazdasági em­bargók meghozzák a kívánt ha­tást, s Szerbia kimerül. Ám Irak példája bizonyítja: az egyébként józan nép akkor tö­mörül őrült vezetők köré, ami­kor az országot nemzetközi em­bargó sújtja. — Ezzel együtt használhat-e valamilyen mértékben a gazda­sági blokád? Igen, hiszen a háború előtt majdhogynem nyugati színvona­lon élt a szerb lakosság — felel­te Szaniszló Ferenc. — Abban a rendszerben bizonyos fokig nagyobb szabadságot, nagyobb nyitottságot élvezhettek, s en­nek most vége. Sűrűn hallani: néhány évvel ezelőtt meg sem fordult volna a fejükben, hogy ennyire lesüllyedhet az életszín­vonal. Azt hitték, náluk soha­sem kell úgy sorba állni semmi­ért, mint például Romániában. — A boszniai háború külön szörnyűsége, hogy a civil lakos­ság ellen is irányul. — Sőt! Szinte kizárólag a ci­vil lakosság a célpont! A védte­len polgárok, mentősök, tűzol­tók, újságírók kiirtása folyik. Mindazoké, akik nem tudnak visszalőni. Ez az orvlövészek és lesipuskások kegyetlen hábo­rúja. — Március 15-ei nemzeti ün­nepünk kapcsán Kórógy és Szentlászló tükrében mit mond­hatunk az ottani magyarságról? — A horvátországi magyar­ság menekültként, Európa palesz­tinjaiként ünnepelhet majd, ha egyáltalán tud ünnepelni. Szlavó­nia és Dél-Baranya megszállásá­val a magyarok nagy része elme­nekült eredeti lakhelyéről, vagy maradt a szerb hatalom alatt, s ott nem ünnepelhet. Ne adja is­ten, de az a gyanúm: fel kell ké­szülniük arra, hogy ez nagyon so­káig el fog tartani. Ha a világ hagyja, márpedig hagyja — mint Ciprus, Libanon, vagy Paleszti­na esetében tette — akkor a me­nekültstátus még az unokákra is átszállhat. Szerintem a kisebb ál­dozat megéri a nagyobb elkerülé­sét. Azaz a kisebb katonai veszte­ség megérné egy nagyobb mérté­kű civil vérájdozat elkerülését. Ez jobb lenne annál, minthogy hagyjuk évtizedekig húzódni ezt a háborút. Mert akár ennyi ideig is tarthat még a harc. — S ezáltal a volt Jugoszlá­via határain is túlléphet? — Igen, túlnőhet Bosznián, elérheti Koszovót az ottani al­bán lakosság miatt, s átcsaphat a Vajdaságba. Majd következik Macedónia, melyre igényt tart Szerbia, Albánia, Bulgária és Görögország. Ez bizony kísérte­tiesen emlékeztet az I. világhá­ború előtti balkáni háborús ka- valkádra. A muzulmánok védel­mébe előbb-utóbb Törökország és az arab államok is be fognak avatkozni. Ne feleljtsük el azt sem, hogy szomszédunk Dél- Baranya, mely a szerbek által kikiáltott horvát bábállamhoz van csatolva. Gazdasági okok miatt Horvátország nem halo­gathat sokáig egy újabb katonai lépést, ám Dél-Baranyát csak Magyarországon áthaladva ke­rítheti be. Ezt pedig a krajinai szerbek nem fogják tétlenül néz­ni, hanem rögtön reagálni fog­nak, s azonnal magyar területe­ket bombáznak majd. S emlé­kezzünk arra is: a Vajdaságban közel 400 ezer magyar él, s ott is lehet etnikai tisztogatás. — Ebbe borzasztó még bele­gondolni is. Van erre esély? — Sajnos van. Két éve keve­sen gondolták volna az akkori Jugoszláviában, hogy ez a hábo­rú bekövetkezhet. Mégis bekö­vetkezett. Ha néhány héten belül nem lesz egy nemzetközi kato­nai beavatkozás, őszre egész Ke- let-Európa lángokba borulhat. Nem bízom abban, hogy egyet­len amerikai vagy angol katona is életét adná a magyarországi háború elkerülésért. Szörnyű er­ről beszélni, de két éve leintet­tek: ne kongassuk a vészharan­got. Azóta tudjuk, hogy mi tör­tént Kóróggyal és Szentlászló- val. Tudjuk: több, mint kétszáz­ezren haltak meg. S a harcnak még mindig nincsen vége. Nádai László Márciusi napok Pozsonyban 1848. március 15-ét ünnepelve átvillannak gondolatainkon az események, színhelyek: a pesti Pilvax, a 12 pont, Länderer és He- ckenast nyomdája, a Talpra, magyar! A nemzet szíve azonban a márciusi na­pokban nem csupán Pesten dobogott. Vert ott is, ahol az országgyűlés törvényalkotó munkáját végezte: Pozsonyban. Itt ugyan­úgy lelkesedtek a jurátusok, mint a márciu­si ifjak Pesten! S nem csak ők, hanem az or­szággyűlésre küldött, érett követek is. Pes­ten a forradalmi hevület munkált, Pozsony­ban ezzel együtt a törvényhozás is dolgo­zott, hiszen a rendek voltak hivatva a kí­vánt polgári átalakulásnak jogszabályi kere­teket adni. Kossuth Lajos március 3-án előterjesz­tett ún. felirati javaslatát — amely a közte­herviselést, a jobbágyfelszabadítást, a parla­mentnek felelős magyar kormányt és a nép politikai jogainak elismerését követelte — az alsótábla után, március 14-én a felsőtáb­la is gyorsan elfogadta, miután az előző na­pon Bécsben kitört forradalom híre Po­zsonyba érkezett. Báró Podmaniczky Fri­gyes, az ifjú főrend erről így ír: „Három órakor délután volt ülésünk, melyben nádo­runk, István főherceg lelkes beszédben füg­getlen állást ígérvén, ajánlotta a felirat elfo­gadását. E legott megtörténvén — harsogó éljenek között oszlott el az ülés... Este fák­lyásmenet lön rendezve, melynek alkalmá­val a Zöldfa Hotel első emeletéből a néphez szólván Kossuth — gróf Batthyány Lajost ajánlotta premier mi­nistemek.” Még 14-én, Kossuth javaslatára az or­szággyűlés elhatározta, hogy a mindkét táb­lán elfogadott felirati javaslatot népes kül­döttség személyesen viszi uralkodói jóváha­gyásra. A küldöttek — tizenhármán a felsőtáblá­ról, ötvenkilencen az alsótábláról — márci­us 15-én délelőtt 10 órakor a Ferenc Ká­roly nevű gőzhajón elindultak Bécsbe. Ist­ván főherceg nádor kocsin hagyta el Po­zsonyt. Kossuth azért sürgette az utat, mert sze­rinte a reform ügye az országgyűlés kezé­ben alkotmányos úton halad. Ameddig ott marad, addig az békésen, vérontás nélkül győzhet. Azt vallotta, hogy a feliratnak az uralkodó előtt kell lennie, mielőtt a bécsi forradalom a pesti fiatalok szenvedélyét föl­kavarhatná. Mégpedig többek közt azért is, hogy „...se a király, se az országgyűlés ne látszassák a tömeg hatása alá kerülni, s utóbb a hatalomnak ne lehessen az a kifogá­sa, hogy a reform visszavehető, mert nem a törvényes tényezők műve, hanem az utca csikarta ki” — írja elemzésében Márki Sán­dor. „A küldöttség Bécsbe való menetele után — olvashatjuk Podmaniczky könyvé­ben — azonnal nyughatatlankodott az ifjú­ság, felkísémi óhajtván az ország remé­nyét; gőzhajót fogadánk tehát, melynek fel­készülődését éjjel a színházépület földszint­jén akkor létezett kávéházban várták be so­kan a kissé fáradt s eltikkadt ifjúsággal; mi néhányan fenntartandók a rendet, szintén ott valánk a hajó Bécs felé való indulásá­ig... Az engedmények kivívása Bécsben akadályba ütközött: a siker biztosítását tel­jes odaadással mozdították elő: István fő­herceg, gróf Széchenyi István, báró Vay Miklós, herceg Esterházy Pál, Lajos főher­ceg (az uralkodó megbízottja) irányában egész nyíltsággal s őszinteséggel nyilatkoz­tak az illetők, elmondván, miszerint félős, hogy sikertelenség esetére István főherce­get kiáltják ki királynak.” A küldöttség végül is eredményesen tért haza március 17-én. „Öt óra körül Dévény felől először az országgyűlési ifjúságot szállító Béla gőzös tűnt fel — írja Urbán Aladár —, majd mögötte a küldöttséget hozó Hermine. Amint az ifjúság hajója partközeibe ért, a velük utazó Bónis Samu, Szabolcs megye ellenzéki követe — és a bécsi út idején az ifjúság vezetője — elki­áltotta magát: éljen Batthyány Lajos, első magyar miniszter! A várakozók lelkes él­jenzése volt a válasz. Mindenki megértet­V' Kossuth Lajos 1848-ban te, hogy a híradás jelzi: Kossuth beváltotta ígéretét, és Batthyány Lajossal, az ellen­zék vezérével mint miniszterelnökkel tér­nek vissza.” Podmaniczky pedig így örökí­tette meg ezt a napot: „Ä küldöttség meg­érkezésének napján, 17-én este a város ön­ként ki lett világítva, s hatalmas fáklyásme­net lön rendezve...” dr. Csonkaréti Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom