Pest Megyei Hírlap, 1992. november (36. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-25 / 278. szám

14 PEST MEGYEI HÍRLAP Bernecebaráii megmenteite az iskoláját Hegy és határ közé szorulva Csak merni kell belevágni Vámosmikolán már min­denképpen meg kellett áll- nom kinyújtóztatni tagjai­mat. Nem mentem még so­kat, Budapesttől alig 70-80 kilométert, de lassan már két órája. Ennél azért még egy Trabant is többre ké­pes. Igen. ha nem a Vác felé vivő zsúfolt úton ve­zeti gazdája, s utána nem ■ a szeszélyes szobin. A sze­szélyes szó nem*lúlzás: van ahol nyílegyenes, Nagyma­roson hirtelen ide-oda te­relik, Zebegényben pedig egysávossá szűkül, mintha építenék. Pedig dehogy. Szobtól változik a hely­zet : a fotgálom rendkívül gyérré válik, a fiatart' jel­ző Ipoly folyócska néhol alig néhány méterre húzó­dik az úttól. Errefelé,a fen­ségesen szép : táj készteti lassú haladásra az utast. Vámosmikola után, Perő- csénytől az út hirtelen emelkedik, majd süllyed, s teszi ezt számtalanszor, akárcsak a hullámvasút. De már nem sokáig. Innen ugyanis csak néhány kilo­méterre van úti célom. Pest megye legészakibb telepü­lése: Bernecebaráii. — A polgármestert ke­resi? — néz rám a kihalt községházán végül mégis­csak meglelt egyetlen te­remtmény. — Ö csak szer­dánként van . bent egész nap, ilyenkor az iskolában tanít. Kertész Lászlót, a pol­gármestert valóban az is­kolában találom. Készsége­sen ül le beszélgetni. Egy kis helytörténettel kezdjük. Bernecét és Barátit a hú­szas évek második felében egyesítették. Baráti a ré­gebbi településresz, ezt már az Árpád-korban Is lak­ták. Ahogy a nevéből ki­derül. valószínűleg szerze­tesek telepedtek meg a község területén. A triano­ni tragédia kétszeresen sújtotta a falut, magyaráz­za a polgármester. Beszo­rultak a határ és a Bör­zsöny hegység közé. Az­előtt elég volt kerékpárra ülni. s már ott is volt a polgár a néhány kilomé­terre levő kisvárosban, Ipolyságon. Itt volt gimná­zium. polgári iskola, a né­hány tíz kilométerrel arrébb fekvő Léván pedig tanító­képző. S ami a legfonto­sabb: Ipolyságnak volt vas­útja is. Drégelypalánkon keresztül bárhova könnyen el lehetett jutni. Mára már a síneket is felszedték. Bár tárgyainak arról, hogy új­ból megépítenék, remény­kedik a polgármester. De ha lesz is belőle valami,, amíg elkészül, addig még sok kilométert kell buszoz- niuk a bernecebarátiaknak Balassagyarmatra, vagy Vácra, amikor el akarnak intézni valamit. Bernecebaráti lakóinak száma a II. világháború után rohamosan fogyott, 2200-ról 1037-re csökkent, meséli tovább a polgármes­ter a falu történetét. Mint ahogy számos más kistele­pülésről. úgy innen is el­költöztek a fiatalok. Ma már az ittenieknek több mint kétharmada nyugdí­jas. — Szerencsére megállt a fogyás — bizakodik a pol­gármester. — Kedvezmé­nyesen biztosítottunk a fia­taloknak házhelyet. Néha ilyen egyszerűen is meg lehet oldani az áthidalha- , tatlannak tűnő problémát. * A községet 1972-ben csa­tolták Kemencéhez, a szomszéd településhez. — Az nagyobb falu? — tudakolom a döntés okát. — Nem nagyobb. De ne is keressen észérvet arra, hogy miért éppen így tör­tént, s miért nem tordítva. Ésszerű magyarázat ugyanis az efféle döntésekre akko­riban nem létezett. így csak találgathattuk, hogy miért éppen mi lettünk az elsor­vasztásra ítélt település. Az mondjuk,, igaz. hogy. . Ke: mence valamikor Hont vár­megye székhelye volt, s an- . nak idején ott lakott a környék körjegyzője is. Mindez azonban a szo­cialista évtizedek alattvaj- mi .kcyos.et számított, , A mágyai'ázát talán az . lehet,. hogy a kemenceieknek "job­bak voltak a kapcsolataik — fölfelé. Azóta persze már ismét szétvált a két település. Az önállóságunk visszaszerzése után én let­tem Bernecebaráti elöljá­rója. — Utána pedig polgár- mestere. Valamelyik párt színeiben indult? — Nem, dehogy. Szeren­csére nálunk nincs párt. Az csak megosztaná a fa­lut. A terület képviselője az MDF-es Bogárdi Zoltán. — S miért éppen az MDF-es Bogárdi Zoltánt választották meg ország­gyűlési képviselőnek? — Talán azért, mert ő volt a legrámenősebb. Egyébként nem ,.tűnt el” a választások után, mint ahogy az régebben szokás volt. Segít, ahol tud. Most éppen a telefontársaság létrehozásán dolgozunk. Te­lefon nélkül ugyanis nem jön az ipar, s munkahely nélkül nehéz niegtartani az embereket. — S mennyi pénzük van a település fejlesztésére? — A pénz mindig kevés. Személyi jövedelemadó ná­lunk alig van, viszont né­mi pénz a helyi adóból is befolyik. — A helyi adó kivetésé­nek, gondolom, nem örül­tek a bernacebarátiak. — Az adónak senki sem örül, de kellő magyarázat­tal megértették, hogy sok­kal nagyobb eséllyel pályá­zunk támogatásért, ha el­mondhatjuk: ami a mi le­hetőségeinkből tellett, azt megtettük. így aztán szám­talan pályázatot adtunk be, s igen sokat el is fbgad- rak: az iskolára kétszer, ezenkívül sportra, az egész­ségügyre és más fejleszté­sekre is kaptunk pénzt a minisztériumból. Nálunk például természetes, hogy ki tudjuk fizetni a tizen­harmadik havi fizetést is. Váratlan hírt jelentettek be a Bernecebaráti Általá­nos Iskola 1981-es tanév­nyitóján: az intézményt összevonják a kemence) is­kolával. Ennek első lépése a közös igazgatás — termé­szetesen Kemencén. Később a felső tagozatot akarták a két-három kilométerre lé­vő szomszéd községbe tele­píteni, majd az alsót is. Hat évig közös igazgató­nője volt az iskolának, de a diákok ingázására már nem került sor. A terv, a berne- cebaráti pedagógusok el­lenállásán bicsaklott meg, de nem erőltette a kemen­céi igazgatónő sem. — Talán azért tiltakoztak ilyen keményen a kollégák — emlékezik az iskola mos­tani igazgatója. Hídvégi Sándor, akivel ugyancsak a szűk irodában beszélgetek —, mert többen érkeztek közülük azokban az évek­ben. S persze azért is, mert tudták: az iskola elsorvasz­tása együtt jár a falu elha­lásával. A tanulólétszám csökkent is, száztízről mint­egy nyolcvanra. A születé­sek számát figyelve azon­ban tudhatjuk, hogy a fo­gyás megáll. Sőt, ha minden igaz, emelkedni is fog a létszám — magyarázza. — S amikor kikerülnek az iskolából, milyen szak­mát tanulnak? — Balassagyarmatra men­nek az egészségügyi szak­iskolába. vagy gimnázium­ba, illetve Vácra, valame­lyik középiskolába, eset­leg gyárba, szakmai gya­korlatra. Igaz. oda egyre kevesebben, mert az üze­mek már nemigen foglal­koznak az utánpótlás neve­léssel. Mostanában inkább kisiparos mellett tanulják ki a szakmát a fiataljaink. — Az egyházzal milyen a kapcsolata az iskolának? — 19fi4-től dolgozom itt, s azóta biztos, hogy min­dig az órarendbe iktatva tanulták a gyermekek a hittant. Nem mindegyikük, de legalább háromnegyed részük. ★ A bernecebarátiak vallá­sosságáról magam is ha­marosan meggyőződhettem, Máté Ferencnél. Az idős parasztember — akihez a Szűkebb hazánk kincse A Pest Megyei Hírlap és a Családi Ház című folyóirat közös rovata Az egykori Huszár-kas­tély Bernecebaráti dísze. A XVIII. században a Huszár család volt itt a földesúr, kastélya még ma is áll, a legutóbbi időkig általános iskola működött benne. Az egyemeletes barokk épület pontos építési idejét nem ismerjük, de 1782—84 előtt már állnia kellett, mert az ekkor készült I. katonai fel­vételen már jelzik. A kastély a természetbe ágyazott szép fekvésének — bekötőút végén dombhoz támaszkodik — és jó tö­meghatásának köszönhető­en. szerény külső kiképzése ellenére is, megkapó lát­ványt nyújt. A magas cse­répfedésű, a komlokzatán lekontyolt, nyeregtetős épü­let, a déli oldalán a bejára­tot is magába rejtő árkádos tornáccal, vidéki barokk építészetünk meghitt han­gulatának egyik legkedve­sebb példája. Kevés szóval sokat mondani; kevés esz­közzel megfelelő hatást el­érni; ez a józanság a vidé­ki magyar barokk énítészet jellemzője, és tegyük hozzá; a mindenkori jó építészet­nek is ez a feltétele. (HarUi Péter felvétele) A kastély belseje a kül­sőnek megfelelően mérték­tartó, boltozott, belső terek­kel és XVIII. századi fa ajtó­keretekkel, rajtuk egyszerű, körülfutó, klasszicizáló dí­szítéssel. A kastélyt valaha park vette körül, amelynek maradványai az épület előtt még felfedezhetők. Védett­ségi besorolása szerint mű­emlék jellegű épület. Itt kí­vánjuk megjegyezni, hogy ez a besorolás nem jelent egyben okvetlenül minősí­tést is. Néha csak az épület megfelelő hasznosításának hiánya kényszeríti a mű­emléki hatóságot á fent jel­zett kategória akaimazásá- ra. Pa mer Nóra Budaiék állattartásból akarnak megélni polgármester tanácsára nyi­tottam be — egy vastag fü­zetet tesz elém. — A nemeshegyi Mária- jelenést írtam meg benne — néz rám jelentőségtelje­sen. — Még a két háború között történt. Éppen csak belelapozok, gondoltam, amikör kézbe vessem, de aztán csaknem végigolvasom az egészet. Nemcsak az idős ember hi­tét, hanem erkölcsi rendjét, a paraszti életforma szem­léletes leírását. is felfede­zem benne, valamint régi fényképeket a mezei mun­káról, a leventeoktatásról, a háború előtti település­ről. — Nagybirtok errefelé nemigen volt — magyaráz­za Máté Ferenc, amikor életéről kérdezem —, mi is csak tíz holdon gazdálkod­tunk. — Gondolom, az új or­szághatár tovább csonkítot­ta az amúgy sem nagy föl­deket. — A két háború között még nem, csak a II. világ­háború után, amikor meg­szűnt a kettős birtokosság. Addig a zöld igazolvánnyal bárki átmehetett, a piros­sal a terményt is áthozhat­tuk. Akkor ’48-ban jöttem haza az orosz fogságból, egy ideig még a földből él­tünk, meg fuvaroztam, az­tán elmentem az iparba. Vácra, majd Budapestre jártam építkezésekre. — Mennyit utazott na­ponta? — Nem naponta ingáz­tam, hanem hetente. Akko­riban még nem volt sza­badnap a hétvégén, így szombat délután 4 óra előtt sosem voltam itthon, és legkésőbb vasárnap éjfél­kor indulnom kellett visz- sza. — Nem sokat pihent.., — De pihentem, csak nem itthon, hanem ott, ahová eljártam dolgozni. Itthon ugyanis — kora ta­vasztól késő őszig — szinte állandóan kinn voltam a rokonság földjén. Abból a 600-650 forintból, már ak­kor sem lehetett ittegélni, amit a munkáért -kaptam, Meg kellett fognunk a •munka végét, nem : úgy, mint annak a sok munka­nélkülinek manapság. — Ahogy tájékozódtam, itt helyben csak á földek tudnának munkát adni, nincs, ipar ... — Az a kérdés, hogy sze­ret-e valaki dolgozni. Mi is 2000 négyzetméter málnát és 5C0 négyzetméternyi ri- bizlií munkálunk meg. S mennyi gond van vele: ka­pálni kell, ekézni, metsze­ni, vesszőt égetni, kötni, hegyelni, szedni. A környék híres a bogyós gyümölcs­ről. Sajnos, úgy vesszük észre, hogy az utóbi időben egyre jobban elfertőződött a talaj, törik a málna élő vesszeje is. Hiába, kivet­ték az erőt a földből. — Da, gondolom, ennek már vége, hiszen az új szö­vetkezetben már a maguk urai lesznek ... — Ki tudja, hogy mi lesz... — néz rám az idős parasztember. — Az ed­digi termelőszövetkezet fel­bomlik, a legjobb földek a vezetőség tagjaié lesznek, a gépparkkal együtt. Ha sok olyan ember volna, mint Budai János ... Talán ő az egyetlen a faluban, aki ismét tart állatot. Pedig mennyi volt egykor: sertés, kecske, juh, ló, liba. Ma már csak a legtöbben ba­romfit tartanak. Jöjjön, kóstolja meg a libát, amit a hét végén vágtunk... — hív az asztalhoz. Jól benne járunk a dél-; titánban. amikor szede- lődzködöm. Még néhány szót váltok a kapuban Má­té Ferenccel, amikor a fe­lesége utolér a kapuban. — De mi semmi rosszat nem mondtunk a. tsz veze­tőiről — néz rám. A szemé­ben aggodalom. ★ Budai Jánost csak szür­kület körül találom otthon. — Az érdekli, hogy miért tartok állatokat? — fogad. — Nagyon egyszerű.. Van egy 16 éves fiam, bútor- asztalosnak tanul Balassa­gyarmaton. Reménye sincs arra, hogy el tud majd he­lyezkedni, amikor végez. Ézért elhatároztam, hogy - addigra felfejlesztem az ál­lományt, Abból meg fog él­ni. — S mit szól mindehhez a fia? Nem mindegyik gye­rek szereti az istállósza­got... — Ezt csak azért kérdezi, mert nem ismeri Balázst — olvasható le Budai János arcáról az apai büszkeség. — A hatórás busszal in­dul, de elölte még segít nekem a tehenek körül. — S lesz pénze a gépek­re, a szaporulat nevelésé­re? — Nézze, a takarmány egy részét lekaszáltuk az útpadkáról, a többit pedig: megvettem. Apám után a téesztői visszamérottünk 8 és fél hektárt. Hetvenezer forintért... Írja mpg, hogy ezt méltánytalannak járt­juk — néz rám. — Olyan, mintha meg kellene venni. Már beszereztem a lucer­namagot, amivel -bevetem. Takarmányom lesz, gépe­ket pedig szerzek ócskavas­áron. — Lehet olyanokkal föl­det művelni? — Kitanultam a javítá­sukat, egy buszvezetőn nem foghat ki a traktor vagy a fejőgép. Amíg beszélgetünk, meg­érkezik a fia is az iskolából, a barátjával. Indulok, nem akarom feltartani Budaié- kat a munkában. Az állat nem'várhat az etetéssel. — Nézze, mi vagyunk az elsők a faluban, akik ismét tartunk teheneket. El fog­juk látni Bernecebarátit tejjel, tejtermékkel. Olcsób­ban fogjuk adni, mint a boltban, s többet kapunk érte. mintha a tejiparba szállítanánk. Ebből ne le­hetne megélni? Csak mer­ni kell belekezdeni — nyújtja a kezét búcsúzóul Budai János. Hanti Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom