Pest Megyei Hírlap, 1992. október (36. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-28 / 254. szám

HALLGASSUNK KENDE SÁNDORRA! Ittfelejtett engem Isten Kende Sándor tősgyöke- t rés pesti, sőt belvárosi lé- | tere évtizedekig, 1950 1980-ig Pécseit élt. De ko­rábban hosszabb időt töl­tött Párizsban is. Családi kapcsolat révén gyakran tartózkodott Rómában. Most pedig Budaörsön ta­lálom meg kellemesen be­rendezett lakótelepi lakásá­ban. Szép a külső környe­zet, a községet körülvevő sziklás dombok, a sok zöld. Mégis, miért éppen Buda­örs? — Itt kaptunk lakást. Nekem mint nyugdíjasnak mindegy volt, hová költö­zöm. A feleségem — aki tanár — pedig kedve sze­rint dolgozhat a helyi kí­sérleti iskolában. ■ Minden környezetet lehet szeretni? Vagy van különbség ebben a tekin­tetben a települések kö­zött? — Pécsivé nehéz volt válni. Pécs egy külön világ. Hogy ott elfogadtassam magam, óriási feladatot je­lentett számomra, annál is inkább, mert a könyvesbol­tok államosítása volt a fel­adatom. De nemcsak álla­mosítottam, alapítottam is. Többek között megalapítot­tam a Magyar írók Köny­vesboltját, ahol csak ma­gyar szerzők műveit árul­tuk. Ahhoz, hogy magyar Írók könyveit a magyar kö­zönségnek eladjuk, sajátos terjesztési módszert kellett alkalmazni. ■ Hogyan lehet kívána­tossá tenni a kortárs ma­gyar írók könyveit? — Hát úgy nem, hogy csak sírunk, amiért nem kellenek senkinek, mint ma teszik. Mi például ala­pítottunk versbarátok kö­rét, élén versmondó társa­sággal. Ez utóbbinak az előadóestjeire a kör tagjai Ingyen kaptak belépőt. Min­den tíz megvásárolt verses­kötet után kettőt ingyen kaptak. Ha pécsi írónak könyve jelent meg, min­dig tartottunk . bemuta­tót belőle a Magyar Írók Könyvesboltjában. Szerepelt egy kritikus, egy színész. Népszerűsítettük az irodalmai, a művésze­tet a Libressóban, amely eszpresszó volt, de a beté­rők az asztalokon megta­lálhatták a magyar folyó­iratokat, a falakon pedig havonta más-más pécsi festő tárlata fogadta őket. Beszoktak oda a Pécsi Ba­lett tagjai, a közönséget ez is vonzotta. Nem csupán vártuk, ke­restük is a vevőt, voltak ügynökeink, akik különbö­ző sorozatokat árultak, la­kásokra, munkahelyekre járva. A tanárképző főis­kolán, gimnáziumokban előadásokat tartottunk, is­mertettük a pécsi könyv­kiadók munkáját. Lila le­szek a méregtől, ha azt hallom, hogy „a közönség­nek nincs igénye”. Hát mi­re van igénye? Amikor megszületik, mindenkinek csak levegőre meg anya­tejre van igénye, minden más igénye úgy alakul ki, hogy kialakítjuk. B Mit mondana, mit ta­nácsolna a ma könyvter­jesztőinek? — Magától sose „ment” a könyv. Heltai kijelentet­te: Magyarországon nem vesznek könyvet, hanem eladnak. Most a nagy árle­szállításokkal teszik vég­képp tönkre a könyvszak­mát. Én ügynökhálózatot építenék ki. A vidék telje­sen ellátatlan könyvvel. A községekben nincs köny­vesbolt. Sorozatokat kéne összeállítani. Meggyőződé­sem, hogy minden faluban öt-hat sorozatot el lehetne adni. A mai munkanélküli világban diplomások is el­vállalnák az ügynököskö- dést. Színészek. Szerintem a színész lenne a legjobb ügynök. S ha az ügynök megkapja a könyv árának 50 százalékát, az még min­dig nem 80 százalék, mint amennyit az árleszállítá­soknál engednek. Részletre árulnék. Ezen sokan el- szörnyülködnek: infláció­ban részletre? Miért, rak­tárban nem inflálódik az áru? Ha ötven színvonalas kiadónak az ügynökei elin­dulnának vidékre, itt olyan pezsgés lenne! De hát most a könyvkiadók is ta­nulnak, meg a könyvesbol­tok is . tanulnak.. Könyvki­adás azért nincs, mert könyvterjesztés nincs. Az ÁKV és a Művelt Nép tönkrement, és nem a jó irodalom eladhatatlansága, hanem a tömegesen rendelt, abban a tömegben már nem forgalmazható köny- nyebb műfajok miatt. Az alakuló könyv nagy kereske­dő cégek most a beszerzést, a kiadókkal való kapcso­lattartást tanulják. Inter­regnum időszakban va­gyunk. ■ Mit tegyenek ebben a helyzetben az írók? — írjanak. Én tíz évig nem írtam. Polgári írónak bélyegeztek, 1948. és I960 között mint író nem létez­tem. De mégis eddig har­minc könyvem jelent meg. Csak mióta Budaörsön la­kom, tizenegy. ■ Jó Budaörsön élni? — Eléggé lokálpatrióta lettem itt. Amikor ideköl­töztünk, itt volt a falu vé­ge, nem voltak még erre üzletek. Azóta kiépültek. Egyrészt mindennel jól el vagyunk látva, ami a ké­nyelmünkhöz, a szükségle­teink kielégítéséhez kell, másrészt csend van, jó le­vegő, a legnagyobb meleg­ben is fúj a szél a hegyek felől. Régebben rengeteget jártam alkotóházba, most minek? Itt akkora a csend! S Pesten ott pusztulhat el az ember az utcasarkon, itt pedig ismernek, számon tartanak. Nemrég az új könyvem bemutatóján megtelt a budaörsi műve­lődési ház. Lapunk is van, a Budaörsi Napló, abba dolgozom. Megjelent a fel­hívásuk: akinek köze van Budaörshöz, írjon a lapba. De azért majdnem min­dennap bemegyek Pestre. Ott érzem jól magam, ahol sok ember van, pályaudva­rokon ... Benézek köny­vesboltokba, megnézem, mi jelent meg. Az írók Szak- szervezetében tevékenyke­dem, a számvizsgáló bi­zottság elnöke vagyok. ■ Most mit ír? — Sose szerettem ma­gamról írni. Társadalmi re­gényeket írtam, mintegy kívülállóként szemléltem a világot. Öregségemre val­lomáskényszer fogott el. Megvizsgálom az életem olyan szakaszait, érzelmeit, kapcsolatait, amelyeket so­se mertem igazán átgondol­ni. Már megjelent az anyám regénye, a lányom regénye, az öcsém regé­nye. A barátom regénye következik. Befejeztem, gé­pelem. A címe: Ittfelejtett engem az Isten. Nádudvari Anna Az Alföldre álmodott gyergyói havasok Aligha lehetne idcálisabb kiállítóterem a gödöllői kollégium Gorka-csarnoká- nál. Közel az épület főbe­járatához, mégsem tolakodó előtérben. Meg kell keresni, de könnyen megtalálható". A művészet, szépség bará­tai benézhetnek néhány percre, de tölthetnek itt csöndes órákat is. A hát­térben Gorka Líúta .hatal­mas falikerámiája, előtte festészeti vagy fotótárlatok. Havonta egy-egy művész mutatkozik be, vagy akár csoportosan, többen egy­szerre. Az ország legna­gyobb agrártudományi egyetemén — a hajdani Jó­zsef nádor műegyetem egyik örököse — a művé­szetekre fogékony agrár­mérnököket, gépészmérnö­köket és agrárközgazdászo­kat nevelnek. Ezerkétszáz lakója van a kollégiumnak,, amelynek választott igazga­tója, Bujáki Gábor egyete­mi adjunktus a népi kollé­giumok és az Eötvös-kollé- gium hagyományait építi be a mai főiskolások önképzé­sibe, je’.lemalakításába. Működik itt képzőművé­szeti, népművészeti, fotó-, akvarisztikai és videóikor, klubokat alakítottak a „zöl­dek” és a környezetvédők. Öntevékeny csoport mind­egyik. az alkotó életre ké­szíti {el tagjait, az egyete­men kapott szakmai isme­retek mellé igényt és öntu­datot sugallva. Most éppen Gyergyó kö­szönt a kiállítóterem láto­gatóira. Búzás András em­lékekből és reménységek­ből. megpróbáltatásokból és kísértésekből táplálkozó festményei olyan arcát mu­tatják a gyergyói életnek, amely új vonásokat tartogat azoknak is, akik jártak azon a székely tájon, ahol havasok tartják vállukon az eget, de felfedezést jelente­nek azoknak is akik e tár­laton ismerkednek meg Gyergvó lelkű létével. Búzás Andrásról egy jó évtizeddel ezelőtt — a mű­Csak stílus? Gyakran halljuk vagy emlegetjük magunk is a mondást: „A stílus az ember.” S ezen azt ért­jük, hogy a beszélő, író emberre jellemző, mi­ként beszél, ír. Eredeti­leg egy Bújjon nevű XVIII. századi francia természettudós mondot­ta akadémiai székfogla­lójában, csak egy kicsit másképp: „A stílus ma­ga az ember.” Vagyis, amit mondok, az nem (okvetlen) én vagyok, azt csak elsajátítottam, de ahogy mondom, az valami plusz, amit én adtam hozzá a monda­nivalóm tartalmához. Juhász Gyula, a kivá­ló szegedi költő e szál­lóigéből egy újabb vál­tozatot csinált, így konkretizálva azt: „A rossz stílus rossz em­ber.” Ez jutott eszembe, amikor a Tévétévében (ez valami budapesti helyi adó) október 16-án az egyik adásban este 9 óra 45 perckor Rózsa Péter szerkesztő szájá­ból ilyen mondatok hangzottak el: „Bor­zasztóan megnyugtat, hogy ... ”, avagy: „Ret­tenetesen jó, hogy ...” A Tévétévé munkatár­sa Kerényi Imre rende­zővel beszélgetett, s a téma az a lelki felin- dultság volt, amit a ki­váló színházi szakem­berből Csurka István, a — szintén — kiváló író hírhedtté vált (vagy tett) tanulmánya rob­bantott ki. Rózsa Péter a BBC etikai kódexének meg­felelő pártatlanság je­gyében teljes mértékben azonosult Herényivel, úgy, ahogy a régi szép időkben teljes harmó­niában szoktak volt len­ni a beszélgetőpartnerek a televízióban, hiszen akinek a pártállamtól eltérő nézetei voltak, az nem is kerülhetett kép­ernyőközeibe. A teljes azonosulás — mondhat­ni empátia — jegyében képzavarfolyam ömlött a szájából, mert ugye egy egészséges lelkű embert nem nyugtathat meg az. ami borzasztó, s nem lehet jó az, ami rettenetes. Igen, a stílus az em­ber, avagy — Juhász Gyulát továbbfejleszt­ve: A rossz stílus rossz szakember! Török Bálint vész akkor 37 éves — a ko­lozsvári Korunk Galériában rendezett kiállítása kapcsán írta volt Szávai Géza író és kritikus, egy ideig maga is Gyergyó lakója, hogy a mű­vész „grafikáin és festmé­nyein ténylegesen egy erős közösségi érzéstől, szelle­miségtől, lelkiségtől megha­tározott »belső világ« rend­kívül egyénített művészi felszabadulását látjuk”. Tizenkét egyéni tárlata volt eddig Búzás András­nak. Tizenkét helyen, ran­gos galériákban mutatta be Gyergyó igazi arcát, szelle­mét, varázsát. Szerepelt — szülőföldi helységeken kí­vül — Kolozsvárott, Bras­sóban, Hódmezővásárhe­lyen, Békéscsabán, Szege­den és Budapesten, leg­utóbb a kőbányai művelő­dési házban. Művei elju­tottak Angliába, Ausztrá­liába és ide, a szomszéd­ságba, Ausztriába is, mű­értő és műgyűjtő mecéná­sokhoz. Ez a művész, akinek élet­eleme a szülőföldi hűség, két évvel ezelőtt elszakadni kényszerült Gyergyótól. dó ember, képein azonban a balladás komorság fájdal­mát érezzük. Lévén ez az Otthoni, mai életérzés. Né­ha a címmel is hangsú­lyozza kompozíciójának üzenetét: Bánat. Az alako­kat nem részletezi, hanem szándékosan egybemossa, csak a kontúrokat rajzolja meg, hogy jobban egybe- kapcsolódhassanak, mint szemek a láncban. Valójá­ban Búzás András képei is mind-mind szemek abban a láncban, amelyről Illyés Gyula írta megrendítő köl­teményét, egy nemzet gyó­nását: Egy mondat a zsar­nokságról. Gyergyóban az emberek, a fák, a tájak, a templo­mok nem mások elnyomá­sának láncszemei, hanem az immár hetven éve tartó fortélyos nemzeti, kisebb­ségi elnyomottságé. Búzás András ezzel a szörnyű te­herrel küszködik, ledobni nem tudja magáról, nem is akarja, egyelőre győzni sem tud felette, ellene, de a nyomás alatt ő sem roskad össze soha. Krisztus-kép, Krisztus-arc, feltámadó hit­vallás, kápolna és magányos Búzás András: Kereszt alatt Egy szegedi lakás konyhá­jában alakította ki új mű­termét. De konoksága és hűsége, vagyis megújulásra termett lelki ereje nyilat­kozik meg abban, hogy a kicsiny szegedi lakásba újra meg újra odaálmodja Gyer- gyót, a nagy magyar Al­földre a kicsiny székely táj havasait. Ügy, ahogyan lel­kében megőrződtek, tovább élnek a képek, emberek, ar­cok, hangulatok. A távol­ság időben és térben nem torzít — noha megkísérti időnként a groteszk —, ha­nem mélyít és tisztít az em­lékeken. Búzás András ön­magában keresi meg azt. amit a szülőföldi tájban elveszített. Ö maga derűs és bizako­fenyő, fagyökér és szomorú csendélet, sajátos képi lát­ta t-ása egy önmagát meg­menteni képtelen, de meg­adni sem akaró világnak. Alkotó fájdalom sugárzik reánk e képek előtt. De hi­szen Móricz Zsigmond meg­mondta, hogy csak azt le­het igazán jól megírni, ami fáj. Megfesteni csak azt le­het szétsugárzó hatással. Búzás András szülőhe­lyén, Gyergyóalfaluban szokott legalacsonyabbra leszállní télen a hőmérő higanyszála egész Erdély­ben. De a szívekben nem. Az igazi művészet a legna­gyobb fagyot is felolvadásra kényszerítheti. Beké György Másod ik ni ka lommnl A balettmesteri alapítvány díjazottjai Második alkalommal ad­ták át a Tériné Horváth Margit balettmesteri ala­pítvány díjait az Operaház­ban. Az alapítványt Téri Eve­lyn balettművész 1991-ben hozta létre édesanyja emlé­kére, aki mintegy negyven éven át oktatta a tánco­sokat. A díjakat ez évben Galántai Zsolt balettmű­vész, az Operaház balett- együttesének művészeti tit­kára, Menyhárt Jacqueline táncművész, balettmester, a Táncművészeti Főiskola ta­nára és Aleszja Popova, a Táncművészeti Főiskola nö­vendéke vehette át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom