Pest Megyei Hírlap, 1992. szeptember (36. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-17 / 220. szám

Negyvenhárom év után CEGLÉDI wmmmBmm «SÍI Az írásos dokumentumok 447 éve említették először a ceglédi református iskolát. Negyvenhárom év után, az ünnepi tanévnyitót követően ismét egyházi iskolaként, ökumenikus szellemiségű oktatási intézményként működik a három épületből álló általános iskola (Apáti-Tóth Sándor felétele) Baleseti krónika Kiesett a vonatból Holánszki Imre mentő­tisztet kérdeztük, hogy az elmúlt napokban gyakran volt-e szükség a városban és a környéken az esetko­csira? Szeptember 7-én egy gyogyszermérgezett nőt kel­lett Nagykőrösről Ceglédre szállítaniuk, a Toldy-kór- ház intenzív osztályára. Szeptember 8-án Abony- ban egy harmincéves férfi ittasan motorozott, és bal­eset következtében súlyos koponyasérülést szenve­dett. Ugyanezen a napon a 4-es főút 53-as kilométer- szelvényénél egy negyven­éves férfi rosszul lett a vo­lánéi, személygépkocsijával áttért a menetirány szerin­ti baloldalra és egy teher­autónak ütközött. A hely­színen életét vesztette. Szeptember íl-én Abert- irsa és Mikebuda között egy tizenöt esztendős fiú segédmotor ke rék pá r j á v al villanyoszlopnak rohant — súlyos agyrázkódást szen­vedett. Szintén 9-én Újszilvás határában egy huszonhat éves fiatalember is agy­rázkódást kapott, amikor nem tudott kikerülni egy villanyoszlopot. Szeptember 10-én egy ti­zenkét esztendős fiú úgy „bekonyakozott a barátai­val”, hogy gyomormosás után a gyermekosztályon kötött ki. Ugyancsak ezen a napon egy hatvanöt éves nő álló vonatból esett ki a ceglédi vasútállomáson. Ré­szegsége miatt fejsérülést szenvedett. Aznap még egyszer hívták a mentőket a vasúthoz, egy középkorú férfit — akinek már kétszer volt infarktu­sa —, szívpanaszokkal kel­lett kórházba vinni. Szeptember 11-én Nyárs­apát határában, a 441-es úton ütközött össze két személygépkocsi, s az egyikben ülő utas: egy harmincöt hetes várandós kismama súlyos sérüléseket szenvedett. Szeptember 12-én egy ötvenhárom éves ceglédi férfi — építkezés közben — háromméteras magasság­ból zuhant le, medencetö­rés gyanújával szállították kórházba. T. Á. Foci és teke Fölényes győzelem A labdarúgó NB III. Al­földi csoportjában az ifjú­ságiak között a ceglédiek folytatják jó szereplésüket, legutóbb idegenben kiüté­ses győzelmet sirattak. Tis/.akccske—Ceglédi Kossuth-IIonvéd 1-9 (9-7) Cegléd: Ács (Sipos) — Török P. (Horti), Máté, Kecskeméti, Török I. — Stummer (Bodóczki), Török Z., Gyenes (Sárközi), Ba­konyi — Pintér, Simon. Nagyszerű első félidővel rukkoltak ki a fiatalok. Szebbnél-szebb támadáso­kat vezettek, s most a hely­CEGLÉDI HÍRLAP Cegléd, Kossuth tér 1. • A szerkesztőség vezetője: Fehér Ferenc. • Munkatár­sak: Tibay Agnes és Kó­bor Ervin. • Postacím: Cegléd, Pf. 19. 2701. Tele­fax és telefon: S3 11-100. • Telex: 22-6353. «1 Hirdetés­felvétel: Hírlapkiadó Válla­lat Közönségszolgálata, Ceg­léd, Teleki u. 30.: kedd, csütörtök, péntek 9-tűl 12-ig, szerda 10—17 óráig. Tele­fon : (53) 10-763. zetek kihasználásval sem álltak hadilábon. Szünet után — a nagy fölény tu­datában — már kiengedtek a ceglédiek, s így „levegő­höz jutottak” a hazaiak is. Góllövők: Pintér (3), Si­mon, Bakonyi (2-2), Török P., Kecskeméti. Jók: Kecs­keméti, Török P., Pintér, Simon, Bakonyi. Teke: A vártnál kevesebb csa­pat indult el a Cegléden megrendezett Türei Pál- emlékversenyen. A játéko­sok százat gurítottak, a Közgép két csapata végzett az élen. Csapatban: 1. Közgép „A” 1708, 2. Közgép „B” 1684, 3. Kecskeméti TE 1593, 4. Vízművek 1545 fá­val. Párosban: 1. Sándor— Rimóczi Z. (Közgép „A”) 452 ' 433, összesen 885, 2. Temmel—Korpácsi (Közgép „B”) 451+432, összesen 883, 3. Seres—Szakter (Közgép ,.A”) 406+417, összesen 823 fával. U. U Képviselői fogadóórák Szeptember 21-én, hét­főn délután 4-től 6 óráig a városháza aulájának az 1-es szobájában az 1-es válasz­tókörzetnek Fésűs Ferenc képviselő tart fogadóórát. Szeptember 22-én, kedden délután 4-től 6 óráig a vá­rosháza aulájának az 1-es szobájában a 4-es választó- körzet polgárai részére Farkas Albert, a 11-es vá­lasztókörzetben élők részé­re Gór Mátyás képviselő tart fogadóórát. Autósmozi Az autósmoziban Halál­ra jelölve (amerikai akció­film). Az előadás este fél 9 órakor kezdődik. XXXVI. ÉVFOLYAM, 220. SZÁM 1992. SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK Sok az illegális fegyver Itt lényegesen nem rosszabbodott a közrend Az önkormányzati testület legutóbbi ülésén beszámoló hangzott el a város közrendjének és -biztonságának helyzetéről. Dr. Ricza Ferenc alezredes, kapitányságve­zető szóbeli kiegészítőjében egyebek mellett beszélt ar­ról, a kapitányság létszáma — miután tizenegy személyt vehettek fel — százhuszonnyolcra emelkedett. A hivata­los állományból huszonkilencen járlak főiskolára, egye­temre, valamint közép- és rendőriskolába. Ez jelentős időkiesést okozott. Az év elején a bűnügyi osztályon két vezetőt leváltottak. Az új főnök — egy rátermett jogász hölgy — elméletileg és szakmailag is jól felké­szült. A közlekedési alosztály élére pályázattal kíván­ják megtalálni a megfelelő embert. A kapitányságvezető a továbbiakban kifejtette: a statisztikai adatok egyér­telműen azt igazolják, a megye kapitányságai közül a ceglédi azok közé tarto­zik, ahol — a többihez ké­pest — lényegesen nem rosszabbodott a közrend és biztonság. Sőt egyes terü­leten némi javulást észleli­tek. KI A TETTES? Például az utca rendjét sértő, garázdacselekmé­nyeknél — a tavalyi ha­sonló időszakhoz viszo­nyítva — kisebb vissza­esést regisztráltak. A betö­réses lopások és lopások —• amelyeket a köz- és ma­gántulajdon sérelmére kö­vettek el — (ahogy orszá­gosan) Cegléden és kör­nyékén is jelentősen nö­vekedtek. Ennek ellenére a felderítés eredményessége — a múlt évihez képest — mintegy tizenhét százalék­kal kedvezőbb képet muta­tott félévkor. jüike Első Amerikai-Magyar Biztosító Rt. magas színvonalú egyéni élet- és balesetbiztosításai már a BIZTONSÁG Biztosítási Közvetítő Kft.-nél és ügynökeinél Is megköthetők. "jj|ÍpÍL a JÄH .£Spl Jki f%§|pF "f ll r­------------:-----—“—:---­Seres István ügyvezető igazgató Tel.: (53)-11-664 ügyvezető igazgató Tel. : (53)-11-664 A megyei ranglistán a tavalyi utolsó előttiről az ötödik-hatodik helyre küz­dötte fel magát a városi kapitányság. Az alezredes felvette a kapcsolatot a helybéli mo­torosklub vezetőjével. Tő­le megtudta, hogy a 4-es út mellett tizenhat hektár mezőgazdasági művelésre alkalmatlan földet szeret­nének vásárolni. S moto- krosszpályát kívánnak ki­alakítani. A kapitányság- vezető megjegyezte, több­ször mondták már neki, a rendőr — ha látja — miért nem jelenti fel vagy bír­ságolja meg a gyorsan haj­tó motorost. Az efféle vét­séget trafipax-felvétellel lehet kétséget kizáróan bi­zonyítani. Dr. Csáky András rámu­tatott, négy-öt évvel ez­előtt, ha az országban el- dörrent egy fegyver, akkor az elkövetőt a föld alól is előszedték. Az idén az Ár­pád utcán egy incidensnél egv fiatalemberbe belelött valaki. Furcsa, hogy ezt fényes nappal meg lehet tenni. S képtelenség, hogy nincs meg a tettes. Ricza Ferenc azt felelte, pályafutása alatt nem ez az első lövöldözéses eset. Csak máskor megtalálták a tettest, most nem. A sér­tettekkel. anno a kórház­ban beszélt, s úgy érezte, ők tudják ki az elkövető. Ám nem mondták meg. A rendőrök semmiféle nyo­mot nem találtak, amiből következtetni lehetne. Egyébként azokat ellenőr­zik, akiknek van fegyver­viselési engedélyük. Vi­szont sokan szereznek ille­gálisan — főleg Ausztriá­ból csempészik be — fegy­vert. De ezeket nem tud­ják kiszűrni. A KÉPEKBE NEVET Dr. Horváth Ágnes afe­lől érdeklődött, hány gya­logos járőr van. A motoro­sok kapcsán akként véle­kedett, elsősorban nem a sebesség a gond, hanem a zaj. Ott kellene ellenőrzé­seket végezni, ahol a mo­torosok többnyire megfor­dulnak. Rendkívül irritáló, amikor induláskor felbő- getik a motorkerékpárt. A képviselőnő hiányolta, hogy nemigen lát járőröző rendőrt. A kapitányságvezető el­mondotta, van egy rende­let, amely a zajszintet sza­bályozza. Akinek a motor­jánál a, aajt nagyobbnak vélik a megengedett deci­belnél, beidézik a műszaki vizsgálóállomásra. AmenyJ nyiben a feltételezés be­igazolódik, kötelezik a hi­ba kijavíttatására. Ám akadt rá pétda a közel­múltban is, hogy az illető — miután előző nap levet­ték a rendszámát — ki­ment a vizsgabizottsághoz, aztán vitte a papírt a rend­őrök képébe nevetve. Visz- sza kellett adni a rendszá­mát. Előfordult, hogy nem tudtak kiküldeni járőrt. Ugyanis a szolgálatban le­vő egyetlen rendőr, éppen egy másik ügyben intézke­dett. Teljes ellenőrzéssel lehetne megszüntetni a motoros gondot. Ez képte­lenség, mert erre nincs elegendő ember. Dr. Kispéter Zsolt a köz­biztonságért alapítványra volt kíváncsi: működik-e, és mit szereztek be ebből a pénzből. Ricza alezredes elmon­dotta, eddig az alapítvány számláján egymUKó-százr hatvanezer forint gyűlt össze. Ám ez kevés ahhoz, hogy egy-egy komoly be­rendezést — például a Bécsben kapható radar­pisztolyt — vásárolhassa­nak. Fésűs Ferenc alpol­gármester ezzel kapcsola­tos további kérdésére a ka>- pitányságvezetö rávilágí­tott, hogy csupán a kama­tot használhatják fel. Ami az esztendő végére körül­belül kétszáznegyvenezer forint lesz. Ez bizony cse­kély fejlesztésre elég. Mikó Péter javasolta, hoey időpont-korlátozással esetleg kitilthatnák a vá­ros bizonyos területeiről a motorosokat. A válaszból kiderült, az önkormányzatnak van le­hetősége — időpont- és mo- tornagyjság-korlátozással — forgalomszabályozásra. TILOSBAN IS Farkas Albert úgy ítélte meg, hogy a tilosban par­koló gépkocsikkal nemigen foglalkoznak a rendőrök. Az alezredes rávilágított, hogy a tilosban parkolást meg kell szüntetni. A szol­gálatban levők Igenis fel­írják a rendszámot, meg­állapítják ki a tulajdonos és feljelentik. Persze a legkülönbözőbb ügyet kita­lálva rohannak be hozzá­juk a vétkes polgárok. Megfontolandó, hogy egy- egy gépkocsit elszállítaná­nak. Ez valószínű, hatásos intő jel lenne. Szomorú Miklós művelő­dési csoportvezető az isko­laigazgatók kérdését tol­mácsolta, milyen elképze­lések vannak a baleset- mentes közlekedés nevelé­séről. Ricza Ferenc el­mondotta, most dolgozzák ki az ezzel a témakörrel foglalkozó munkatársuk feladatait. Osztályfőnek! vagy más órán szeretné­nek a jövőben közlekedési ismereteket oktatni az is­kolákban. Felveszik a kap­csolatot az intézmények­kel. F. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom