Pest Megyei Hírlap, 1992. augusztus (36. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-29 / 204. szám

K fj« «-• g» gr i jfil ”1 £2 I 5 Wj I »»’hr Ezen a héíen Móricz Zsigmond halálának ötve­nedik évfordulójára emlékeztek az irodalmi élet neves személyiségei. Tegnap a nagy író szerkesz­tésében 193!)—42 között megjelent Kelet Népe cí­mű lap szerkesztősége falán koszorúzták meg emléktábláját (Vimola Károly felvétele) •Álla Augusztus 29., szombat. Névnapok: Beatrix, Iliit a Bolda, Cézár, Erna, Erneszla, Ernesztina, Huba, János, Kamilla, Kandida, Sebő, Szabina. A nap kél: 4 óra 59 — nyugszik: IS óra 30 perckor. A hold kél: 6 óra 44 — nyugszik: 28 óra 41 perckor. „Amely gyermek a Szűz jegye alatt fogan látott avagy született, szemérmes és feledékeny ember lesz; beteges, de tökéletes és jámbor, mindennek hisz, játékot örömest lát, idegen országokban gyönyörködik, irgalmas, hű és együgyű. És amely szombaton születik, két felesége lesz, a másodikkal jobb dolga lesz. gyakorta, lesznek gyerme­kei. Némely betegségek esnek reá a hidegtől vagy víztől. A kik nem barátai, bűnt és feslett erkölcsöt fognak reá. de helyt állván. nekik, meggyőzi őket. És a más ember marhája miatt zűrzavar éri” — tartja a régi csízió. UflTMIlIB» Augusztus 30.. vasárnap. Névnapok: Bo- nULMfir . dony, Félix, Patrik, llóza, Rozalinda, Ro- zita, Rózsa. A nap kél: 5 óra 00 — nyugszik: IS óra 2S perckor. A hold kél: 8 óra 06 — nyugszik: 19 óra 07 perckor. A Rózsa régi magyar személynév. Bóknévnek számí­tott. többnyire úrnők, nemesleányok kapták, később ez a megkülönböztetés megszűnt. A Róza. Rozália, Rozina és Rozita a latin rosa, vagyis szintén a rózsa névből ered, a hasonló hangzású Rozalinda és Ilozvita- viszont német eredetű, jelentése: hírnév, dicsőség. A rózsát évezredek óta ismerik és termesztik, már a legkorábbi írásos fel­jegyzések is megemlítik. Az ókori Közel-Kelet birodal­mai az egyiptomiak, görögök és rómaiak egyaránt igen kedvelték.'Érdekes, hogy a kereszténység első századai­ban pogány kultusza miatt termesztését tiltották, később viszont a kolostorkertek becses virága, gyógynövény, egyházi szimbólum, legendák tárgya lett. Hibaigazítás. A „Ki a narkós?” feleimmel meg­jelent cikkünkben szerep­lő kábító hatású port nem az Orgona presszóban, ha­nem a mögötte levő épü­let szellőzőnvílásában ta- szél. A hőmérséklet szóm- foltűk a rendőrök. A tudó- bat délután 34—39 fok kő- sítás többi megállapítása zött alakul. fedi a valóságot. S V a u n Vi' o 11> <► i a u \ s ■ Országszerte derűit, szü­lsz, igen meleg idő lesz. Napközben megélénkül, néha megerősödik a déli PURCELL EDWARD MILLS NYOLCVAN ÉVE szüléiéit Purcell, Edward Mills (iSH2) Nobel-dijas amerikai fizikus, a Harvard Egyetem fizikai laborató­riumának professzora, A fizikai Nobel-dijat 1952-ben Kapta —- megosztva — „a mágnesesség pontos mérés* módszerének megszerkesz­téséért és az azok segítsé­gével tett felfedezéseiért”* Fa I u ( évé- ni a^azi n Vasárnap reggel ismét kukorékol a kakas 6.45-kor a Tv 1-en. A műsorból: Né­pi csíziók, faluhírek, sport­összefoglaló, árkedvezmé­nyes akciók, agrárérdekes­ségek, vállalkozó gazdák­nak, iparosoknak, kereske­dőknek, orvosoknak, pe­dagógusoknak, civileknek és egyenruhásoknak — a vidéki Magyarország polgá­rainak. A tervezett témák: — „A parasztot mindig bántják”-, avagy a tisza- karádi negatív modell. — Agrárutunk Európába: a magazin sorozata. — Kapcsoljuk a szegedi körzeti stúdiót. — A kisbíró kakashírei. — Megkezdődtek a földár­verések. — Faluzsaru: a rendőrség „fegyvere” — Magyarországi búcsújá­róhelyek: Celldömölk. — Lóról lóra. — A kukorékokban színész óda: Honthy Hannáról, Rátonyi Róbert. — Rózsa-köszöntő. — Megígértük: küldjük a nótát. Szerkesztő-műsorvezető: Práger György. Fülűiévé Hétfő reggel ismét ku­korékol a kakas 5.45-kor a Tv 1-en. A műsorból: Né­pi csíziók, lapszemle, falu­hírek, agrárújdonságok, vállalkozó gazdáknak, ipa­rosoknak, kereskedőknek, orvosoknak, pedagógusok­nak, civileknek és egyen­ruhásoknak — a vidéki Ma­gyarország polgárainak. A tervezett témák: — Hétfőn reggel Jász- Nagykun-Szolnok me­gyéből, a Túri Vásárról tudósít a Falutévé. — Törvénytipp: az új Munka Törvénykönyv­ből. — A kakashálózat hírei. — A földárverés tudniva­lói. — Erika, és Belia-köszöntő. Szerkesztő: Sándor Zoltán. Műsorvezető: Forgács Tibor. Riogatás, pisztollyal Kezekeá fel! II. vállán vnidégtk A Pest megyei rendőrség eljárást indított R. Miklós 48 éves dabasi lakos és két ismeretlen társa ellen, mert Cegléden a csütörtökre vir­radó éjszaka bementek P. József 35 éves segédmunkás lakásába, gázsprayvel meg­támadták, és elvették 4000 forintját, valamint arany nyakláncát. A rendőrség in­tézkedett a támadók elfo­gásáról. Lopás Egymillió a polcon Szerencséje volt annak a tolvajnak, aki augusztus 27-én délelőtt benyitott Szi- getszentmiklóson egy be- záratlan házba. A nappali szobában levő szekrények polcán ugyanis talált egy barna borítékot, melyben 1 millió 100 ezer forint volt, ötezres és ezres címletek­ben. A besurranó, ahogy jött, úgy távozott, és ma­gával vitte a talált pénzt. Gázsprayjel lefújták' Rablás Két férfi tört be augusz­tus 7-re virradó éjszaka egy ceglédi családi házba. A tulajdonos — egy 35 éves férfi'— felébredt a zajra, mire gázsprayjel lefújták. Elvették az aranyláncát és a nála levő 4 ezer forin­tot. A rendőrség üldözi a tet­teseket. Veszélyes csaló megtalá­lásához kéri a lakosság se­gítségét a Bács-Kiskun me­gyei Kondor-főkapitány­ság. Az ismeretlen férfi 30 —35 éves, körülbelül 180 centiméter^ magas, átlagos testalkatú. Haja szőkés­barna, hátul lófarokba köt­ve, szeme kék. A bűncse­lekmény elkövetésekor vi­lágoskék, Marlboro felira­tú pólót viselt. A körözött férfi 1992. augusztus 17-én kötött is­meretséget egy kecskeméti magányos nővel, akinél éj­Lol tóttzániok A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatása szerint a 35. he­ti hottósorsoláson a követ­kező számokat húzták ki: 1, 4, 5, 22, 39. A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatása szerint, a 35. játékhéten öttalálatós szel­vényt nem találtak. A következő sorsolásra átvitt 5 találatos nyere­ményösszeg: 24 089 766 fo­rint. szakai szállást kért, azzal az ürüggyel, hogy kamion­sofőr, és szállítmányát még nem vámkezelték. Az állí­tólagos kamionsofőr, mi­után különböző üzleti aján­latokkal a szállásadó anya­gi helyzetét felmérte, a jó­szívűségét azzal viszonoz­ta, hogy ellopott befoga­dójától 1,8 millió forint ér­tékű készpénzt és ékszert. Felmerült a gyanúja an­nak, hogy az ismeretlen tettes az ország más ré­szein is elkövetett hasonló bűncselekményekét, eset­leg hasonló módszerrel. A Bács-Kiskun Megyei Rend­őr-főkapitányság ezért ké­ri mindazok jelentkezését, akiknek sérelmére hasonló módszerrel megkíséreltek, vagy elkövetlek lopást, csa­lást. Kérik továbbá mind­azokat, akik a személyle­írás alapján felismerik az elkövetőt, hogy tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőri szervnél, vagy rendőrnél, illetve a Bács- Kiskun Megyei Rendőr-fő­kapitányságon. (Kecskemét, Batthyány utca 14. Tele­fon: 76,27044.) A hegy megy Mohamedhez Szokatlan esemény történt tegnap délelőtt Érd egyik csöndes kis családi házában. A súlyosan mozgáskorlá­tozott, nyolcvancsztendős Gcvay Nándor panaszost ott­honában hallgatta meg a köztársasági megbízott hiva­talának hatósági osztályvezetője. Az idős ember 56 utá­ni mcghurcolásainak és büntetéseinek elszenvedése miatt került ilyen állapotba, s ő maga nem tud bemen­ni a hivatalhoz. így dr. Goda József kereste fel őt. A mozgáskorlátozottaknak járó közlekedési költségtámc- gatást ugyan visszamenőleg nem kaphatja meg, de a szakszerű magyarázat megnyugtatóan hatott (Hancsovszki János felvétele) Főszerkesztő: dr. Tallós Emil. Főszerkesztő-helyettes: Győri András és Kör Pál, Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6, Postacim: Budapest, Pf. 311. Irányítószám: 1446. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Horti József vezérigazgató. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 133-2399 és 138-4300. - Szerkesztőségi titkárság: 138-2539. Telefax és üzenetrögzítő: 138-4416.'— Hir­detésfelvétel: Hírlapkiadó Vállalat, hirdetési osztály'. Telefon: 138-4707, 138-4420. Telefax: 138-3150. A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlap- kézbesítő postahivatalnál, a hirlapkézbesitőknél és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 - közvetlenül vagy postautalványon átutalással a HELIR 215-96 162 pénz­forgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 3360, egy hónapra 280 Ft. ISSN 1215-847X Veszélyes es;al«{í keres a Italosán l*é iazh rí ír íeiés kölelességszegő rendőröknél«. A Fővárosi Bíróság kato­nai tanácsa csütörtökön ki­hirdetett ítéletében 9000, illetve 8i00 forint pénzbün­tetéssel sújtotta Kássa Zsolt és Nagy István rend­őr szakaszvezetőket szolgá­latban elkövetett köteles­ségszegés miatt. A Buda­pesti Katonai Ügyészség által benyújtott vádindít­vány szerint, a vádlottak Kerepcstarcsán, a külföl­diek ideiglenes szálláshe­lyén április 6-án hajnali 1 órakor őrszolgálatban az ügyeletes tiszt engedélye nélkül kinyitottak egy vas­rácsos ajtót, s azon át mintegy lo-en megkísérel­tek kitörni az épületből. A két őr azért nyitotta ki az ajtót, mert több fogva tar­tott — a kérésük szerint — W. C.-re szeretett volna menni. Utóbb kiderült, hogy ezt csak cselből mondták, mert kiengedésü­ket követően gázsprayjel fújták le a két rendőrt. A vádlottak gyors eszmélése után a tábor területén szol­gálatot teljesítő határőrök és rendőrök elfogták a me­nekülő személyeket. A katonai ügyész és vé­dőügyvédek jelenléte nél­kül lefolytatott tárgyaláson a katonai tanács nevében eljáró hadbíró a büntetést a katonai ügyészség indít­ványával egyetértésben szabta ki. Jogosítvány nőikül Egy halóit9 öt sérüli kiment az előtte haladó személyautónak, mely emiatt áttért a bal oldal­ra, ahol frontálisan ütkö­zött egy szemközt jövő autóval, majd több kocsi egymásnak szaladt. A bal­esetnél Márton Kinga 23 éves budapesti lakos életét vesztette, és további öt sze­mély megsérült. Tragikus közlekedési bal­eset történt a 4-es számú főút üllői szakaszán. A 36 éves, foglalkozás nélküli Budai Ádám, aki nem ren­delkezik vezetői engedély­inél, személygépkocsijával előzni kezdett, majd mi­után látta, hogy nem tud­ja befejezni a manővert, visszatért az eredeti for­galmi sávjába. Ekkor ne­Kritfikiis helyzetben a Glohe-exnedíció támogatnák a magyar csa­patot. Amennyiben nem si­kerül ily módon pénzhez jutni, és újabb, akár hazai szponzorokat is találni, az expedíciónak dolgavégezet- lenül vége szakad. Bizonytalanná vált, hogy az átalakított Ikarus busz- szal világkörüli útra indult — jelenleg Ausztráliában tartózkodó — magyar Globe-expedíció folytatni tudja-e útját, vagy csoma­golnia kell, és hazafelé in­dul. A csapat ugyanis anyagilag kritikus helyzet­be került. A háromtagú expedíció vezetője Kovács Gábor, a nonstop autóve­zetés világcsúcstartója, az MTI kérdésére válaszolva telefonon elmondta: pár napja értek Sidncybe, de nincs elegendő pénzük az út folytatásához. Jelenleg az egy hónapra elegendő tartalékpénzükből cinek. Legnagyobb szponzoruk ugyanis, a Mogürt Rt. gaz­dálkodási gondokkal küzd, így nem tudja a szerződés­ben ' rögzített pénzt külde­ni. Az expedíció három tag­ja, Kovács Gábor, Himber- ger István, és Páskuly Im­re tavaly októberben in­dult útnak azzal a céllal, hogy megkerülik a földet. A három fiatalember most olyan ausztráliai multina­cionális konszernekkel próbál meg további szpon­zori megállapodásra jutni, akik reklámozás ellenében Ismeí rsiia*sÍoi*«*;iIoiir több ha tárái loiiiátton Elmondta, hogy Tompá­nál, illetve Nagylaknál is sok utas érkezésére számí­tanak, így Hegyeshalomnál a kiutazóknak jelentős vá­rakozásra kell számítaniuk. A határőrség a magyar ál­lampolgároknak a soproni, illetve a kópházi átkelő igénybevételét javasolja. Péntek reggel 8 kilomé­teres török autókaraván várt belépésre Röszkénél, s a hét végén naponként legalább 10 ezer török utas­sal számol a határőrség — tájékoztatta az MTI-t pén­teken Krisán Attila szóvi­vő, hozzátéve, hogy sok ezer német tranzitutas is áthalad az országon. Különös esemény történt augusztus 27-én este Szent­endrén, a Dózsa György úton. Két férfiút, akik a betongyár munkásszállásán laknak, megállított egy harmadik, a következő szö­veggel: Állj! Rendőrség! Kezeket fel! Szávainak nyomatékot adott, hogy egy pisztolynak látszó tárgy is volt a kezében. Nem tud­ni, mi lett volna a dolog vége, ha nem jár arra két szolgálatban levő rendőr, akik őrizetbe vették Sz. Ferenc 37 éves foglalkozás- nélkülit. Mint a Szentendrei Rend­őrkapitányságon megtud­tuk; a fegyver egy spanyol gyártmányú patrónos riasz­tópisztoly. volt. amely a meg­tévesztésig hasonlít az ere­detire. Sz. Ferenc egyelőre még nem adott számot ar­ról, hogy miért állította meg a két férfit. Személyi sza­badság megsértésének ala­pos gyanúja miatt folyik ellené a büntetőeljárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom