Pest Megyei Hírlap, 1992. június (36. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-19 / 144. szám

Boszorkány verseny és sárkány röptetcs Szent Ivánt ünneplik Szentivánon Mit tudtunk eddig Pilisszcntivánról? Keveset. Tudtunk hagyományőrző együtteséről, cserkészcsapatáról, falu­múzeumáról. Az útikönyvben csak ennyi áll: „közelé­ben dolomittörmelékes lejtőn él a világon csak e hely­ről ismert növényritkaság, a szép, .aranysárga virágú »dolomitlakó len-«.” A szentivániak maguk sem gondol­tak a nevükben rejlő lehetőségekre, mint bányászivadé­kok, Szent Borbálát tartják védöszentjiiknek. Egy nem túl távo­li faluból nősült ide né­hány évvel ezelőtt az a fia­talember, Sztilkovics Szá­vó, akit a véletlen egybe­esése folytán gyermekkora óta foglalkoztat a napfor­duló, mint természeti je­lenség. Szent Iván napja, a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A va­rázslatok és nagy bolondo­zások ünnepe. Miért van nyár elején? Miért kell olyan gyorsan következnie a nappalok rövidülésé­nek? Miért csak egyetlen napig tart? — kesergett gyerekkorában. Aztán Pi- lisszentivánra költözött és rádöbbent, hogy ez a falu a legideálisabb hely Szent Iván éjszakájának megün­neplésére. Csodálkozott, hogy miért éppen novem­berben rendezik a helyi búcsút, amikor — finoman szólva — mindenki oda­fagy a körhintához. Tavaly kora tavasszal történt, hogy bement az önkormányzathoz, és előad­ta ötleteit. A hivatal, né­mi pénzzel is megtámo­gatva, rábízta Pilisszent- Iván új ünnepének meg­szervezését. A közelmúlt állami megemlékezéseinek eltörlésével annyira le­csökkent ünnepeink szá­ma, hogy az emberek min­den új kezdeményezést örömmel fogadnak, Szávó ötletét is szlvvel-lélekkel támogatták. A programok nagyobbik része jóformán nem is került semmibe. 170 ezer forintból egy kiváló, emlékezetes napot sikerült összeállítania, pedig volt minden: céllövölde és kör­hinta, tűzugrás és autós­mozi, s a koronát Shakes­peare Szentivánéji ólom­jának előadása tette az ün­nepre. Idén nem az egész tár­sulat álmodik, csak egy királyfi — ahogy Vörös­marty Mihály megírta a Csongor és Tündében. Ezt a darabot látja ugyanis a nagyérdemű szombaton délután négykor a Vörös- marty-gimnázium drámai tagozatának előadásában. De ne ugorjunk annyira előre, még nincs itt a tűz- ugratás ideje. A június 20-i program ugyanis már reg­gel kilenckor kezdődik a buszfordulónál, ahová a vendégeket várják — akár autóval, akár gyalog, akár busszal érkeznek! Aki oda tud érni — és kiskorú! — kap egy léggömböt és egy tombolajegyet ajándékba. Utóbbival, ha szerencsés és nincs tériszonya, megnyer­het egy hölégballonutazást Pilisszentiván felett. A Csongor és Tünde bo­szorkánya, Mirigy vezeti el a vendégsereget a Szent Iván-napi ünnep helyszí­nére, a Kucmag néniről el­nevezett rétre. Itt aztán egész napos program várja a részvevőket. Lesz piktor­verseny, sárkányeregetés, mesesarok, légvár, szalma­^Várszínházi esték Kisvárdán Negyven gazfickó és egy ma született bárány Az idén is megrendezik a Byári várszínházi esték előadásait Kisvárdán. Az egykori vár színpadán há­rom darab, tíz előadását láthatják majd az érdeklő­dők, június, július . és augusztus egy-egy hétvégé­jén. Az eseménysorozat június 26 -án premierrel kezdődik, egy nemzetközi társulat Oldrich Danek Negyven gazfickó és egy ma született bárány című vígjátékát mutatja be. A darabban há­rom szomszédos ország ma­gyar színművészei lépnek fel, szereplőt ad a bereg­szászi, a kassai, a komáro­mi, a marosvásárhelyi, a nagyváradi, a sepsiszent­györgyi, a szatmárnémeti és á temesvári társulat. A víg­játékot Kincses Eelemér, a Marosvásárhelyi Nemzet; Színház tagja rendezi. A premiert még három elő­adás követi június 27. és 29. között Kisvárdán. A hagyományoknak meg­felelően a Várszínház alkal­mi társulatának a hazai színházak tagjaiból álló művészgárdája két darab­bal lép fel. Július 23. és 25. között, a budapesti Arizona Színházzal közösen mutat­ják be G. della Porta Szol­gálólány című zenés, rene­szánsz komédiáját. Másik produkciójuk a zalaegersze­gi Hevesi Sándor Színház­zal lesz közös, Csiky Ger­gely—Hajdú Júlia Nagy­mama című zenés komédiá­ját viszik színre. A darabot augusztus 20—22. között há­romszor játsszák el. báb- és koszorúkötés, nép­zenei összeállítás, táncbe­mutató és térzene. Délelőtt fél tizenegykor mutatkoz­nak be a Japán—Magyar Baráti Társaság sárkány- készítői, akik, azon túl, hogy beavatják az érdeklődőket a távol-keleti hagyomány titkaiba, be is mulatják a különös szépségű sárkányok repülési tudományát. Egy órakor lesz a hőlégballon- bemutató, kettőkor a Mas­karás együttes tagjai adjál? elő Szent György és a sár­kány viadalát, a már em­lített Csongor és Tünde- előadást pedig, valamivel fél négy után, a szentivá- ni kórus dalcsokra követi. A sok érdekes műsor és játék közül igen nehéz egyet-egyet kiemelni, hiszen lehet, hogy van, akit nem annyira az eddig felsorol­tak, hanem — mondjuk — az Atlasz—Paseczky pan­tomimduó burleszkjei ér­dekelnek legjobban. Vagy az éjféltájt fellépő (fél) Bi­kini. Legizgalmasabb vetélke­dőnek a boszorkányverseny ígérkezik, amire a leányok négy fiatalember kíséreté­ben nevezhetnek be, leg­később délután két óráig Nem akármilyen feladatok lesznek, de csak egyet em­lítünk, a példa kedvéén egy békából királyfivá vál­toztató varázsigét kell írni. Talán ennyiből is érzékel­hető, hogy nem adják in­gyen a „Szentiván boszor­kánya 1992” kitüntető cí­met. Sem ezt, sem mást. Mert idén — sajnos — már majd­nem kétszer annyiba van a napforduló ünnepe, mint tavaly! Sztilkovics Szávó nyakába vette a környéket, hogy szponzorokat keres­sen, egyelőre hiába. Pedig egy ilyen ünnep, különö­sen, ha túlnő a 1'alu hatá­rain, jó reklám a támoga­tóknak! Akit érdekel te­hát, a jövő évre gondolva, feltétlenül jelentkezzen!!! Fellépni kívánó előadók, csoportok és együttesekre szintén számítanak a szer­vezők. A vásározók ha­sonlóképpen szívesen látott vendégek, őket már idén is várják a helyszínen! Sztilkovics Szávó szavai álljanak itt végül: „Ennyi lészen az ünnep, ha Me- dárd is úgy akarja. Aki több hírt akar, kérdezze meg a szomszédját.” (pachncr) 1 Bud.akcszi. Háromnapos rendezvényre, az Erkel-na- pokra invitálja az érdeklő­dőket a helyi művelődési ház. Az ünnepi rendez­vénysorozatot ígérő Erkel- napok fővédnöke András- falvy Bertalan kultuszmi­niszter, védnökei az Erkel Ferenc Társaság, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szö­vetsége (a KÓTA), vala­mint a budakeszi önkor­mányzat. Pénteken, június l!)-én a Magyar Rádió köz­kedvelt Ki nyer ma? című zenés vetélkedőjével kez­dődnek a nagy zeneszerző­vel kapcsolatos rendezvé­nyek, hogy aztán vasárnap, június 21-én este 20 órakor az Állami Hangversenyze­nekar és Énekkar nagysza­bású záróhangversenyével (mindeközben egy Vajda János-ősbemutatóval) érjen véget. A három nap fonto­sabb eseményei közül ki­emelendő a fővédnök pén­tek esti ünnepi köszöntője (19.30-kor), majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola hallgatóinak a sze­replése, melynek során Erkel-operákból hangzanak el részletek. Június 20-án az Erkel-háznál koszorú­zásra kerül sor, amit kó­rushangverseny követ a Plébániatemplomban. Visegrád. Június 20-án, szombaton 14 órai kezdet­tel Károly Róbert halálá­nak .650. évfordulója tiszte­letére a Szent György Lo­vagrend Egyesület emlék­ünnepséget rendez a Kirá­lyi Palotában (Fő utca 27—29.). Az ünnepség fő­védnöke Für Lajos honvé­delmi miniszter. A megje­lenteket Hadházy Sándor, Visegrád polgármestere, a Szent György Lovagrend Egyesület nagymestere kö­szönti, ezt követően tudo­mányos emlékülésre kerül sor. Előadók: dr. Rázsó Gyula, a Hadtörténeti In­tézet főigazgatója, dr. En­gel Pál, az MTA Történet- tudományi Intézetének igazgatóhelyettese. Szőke Mátyás, a helyi, Mátyás ki­A Keresztelő Szent János, népiesen „Nyári” vagy „Virá­gos” Szent János, illetve Szent Iván napja közeleg (jú­nius 24.). Az év legrövidebb éjszakáját Európában ősi rítusokkal szokásos köszönteni. Nálunk a fiatalok „tűz- ugrással” és szentiváni énekek dalolásával. Ehhez a ne­vezetes naphoz számtalan hiedelem, babonás szokás fű­ződik — ezek közül talán a leginkább a gonoszűzés gyö­keresedett meg tájainkon. A ház elé vagy tűzfalára kötött koszorú egyes helyeken a gonosz tűztől is képes megóvni az udvart. „E nap előtt, ha a kakukk meg­szólal — tartja a mondóka —: Olcsón adja a gabonát bizonnyal.” rályról elnevezett múzeum igazgatója, valamint Cseke László szakíró és dr. Pusz­taszeri László újságíró. Az emlékülést koszorúzás és felvonulás követi, majd ké­ső délután, hangverseny. Jiáx#r Szentendre. A Szentend­rei nyár — Szentendrei Teátrum ez évi rendez­vénysorozata szombaton, június 20-án kezdődik, két, várhatóan sokakat vonzó programmal. A Bihari Kul­turális Egyesület 17 órakor tartja premierjét a város­háza udvarán. A holdnak háza van című zenés me­sejátékot követi 19 órakor — a hagyományokhoz hí- * 1 Zsámbék. A X. Zsámbéki szombatok e heti műsorán szerepel többek között egy német nemzetiségű lakó­szoba felavatása, délután 15 órai kezdettel a Vitéz László kalandjai című báb­játék bemutatása, és dél­után 17 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Vox Hu­mana kórus ünnepi hang­versenye — a plébánia- templomnál. Budaörsi vasárnap Emlékművet avatnak A budaörsiek már egy évtizeddel ezelőtt — amikor ez még nem volt igazán di­vatos — kezdték gyűjteni múltjuk emlékeit, és egyre gyakrabban elevenítették fel a régi szokásokat. 1946- ig csaknem tízezer német ajkú élt Budaörsön. Aztán megtörténtek a kitelepíté­sek, s bizony a múltról so­káig nem szívesen beszélt senki. A hatvanas évek kö­zepétől az egyre gyakrab­ban hazalátogató rokonok­tól azonban kérést, bizta­tást, de még inkább támo­gatást kaptak az itt mara­dottak: ápolják az emléke­ket, a szokásokat, sőt léte­sítsenek egy múzeumot. így került aztán sor a Heimat A kicsiny színház, mely a Teréz körúton található, mozgalmas múltra tekint­het vissza. Tarka Kabaré néven 1899-ben(!) nyílt meg. Évtizedeken át kaba­ré működött itt, majd újabb huszonöt éven át Terézkörúti Színpadként Nagy Endre és Salamon Béla színháza volt. 1950- ben lett Kamara Varieté, már államosított intéz­ményként. Lényegében ka­baré volt s maradt, újabb évtizedekig. Mígnem vagy tizenöt évvel ezelőtt lassan profilt váltott, és végül kialakult az, amit ma Já­tékszín néven ismerünk: egy önálló társulattal nem rendelkező, úgynevezett befogadó színház, amely eleinte kész produkcióknak is helyt adott, később pedig sok-sok olyan előadás szü­letett itt, amelyet válo­gatott színészcsapatok hoz­tak létre, a legkülönbö­zőbb színházakból érkezve. A Játékszín különösen akkor vált a főváros sajá­tosan egyéni arculatú szín­házává, amikor Berényi Gábor vette át az igazga­Színházi lf.vfi Játékszín tását. Herényi igazgató­ként és rendezőként is fel­fedezésszámba .menő be­mutatókat produkált. A Játékszín bányászta elő a csaknem teljesen ismeret­len — mindenesetre: so­sem játszott — Füpt Milán- vígjátékot. Szép Ernő épp­úgy slágerszériát ért meg itt, mint a szintén majd­nem elfeledett Zsolt Béla. Üj magyar drámák kerül­tek itt színre, Korniss Mi­hály Hallelujájától Schwaj- da György Himnuszáig. De játszottak a kicsiny szín­padok Bánk bánt is. A színház az úgynevezett tárcaszínházak közé tarto­zott, azaz nem a főváros­hoz, hanem a Művelődési Minisztériumhoz (a Nem­zetivel, a Budapesti Ka­maraszínházzal és a Rock Színházzal együtt). Mindez olyan, ami és amilyen volt: válogatott színészcsapatok által létrehozott előadáso­kat befogadó színház. Nem : lesz a Nemzetié, nem kerül a fővároshoz, nem lesz a Budapesti Kamaraszínházé sem. Egy ilyen típusú szín­házra igen nagy szükség van — ezt nagy hírű elő­adásai fényesen bizonyít- ! ják és indokolják. Megnyugodhatnak hát a kedélyek. És mégsem nyu­godhatnak meg. Nincsen ugyanis eldöntve az igazga­tás kérdése. Nincs egyelőre igazgató, Csak megbízott igazgató (a színház egy ré­gi munkatársa) vezeti az 1 ügyeket. Hogy a végleges igazgató személyét pályázat i vagy kinevezés dönti el, nem tudni. Ebben a szi­tuációban viszont képtelen­ség előre tervezni és szer­vezni, nem lehet felkészül­ni az úi évad új bemuta­tóira. Túl késő van ehhez, így hát a Játékszín marad a régi „felállásban”, egy­előre a régi darabokat tart­va a műsorán. Takács István igen jól működött addig, míg Herényi Gábor a ta­vasszal be nem jelentette nyugdíjba vonulási szándé­kát. Ekkor elkezdődött egy minden részletében mind­máig nem világos hadako­zás a színház körül s a színházért. E hadakozás lényege röviden: a főváros is szívesen megszerezte volna a Játékszínt, s a minisztérium is szívesen változtatott volna a státu­sán, méghozzá úgy, hogy a Nemzeti Színházé legyen valamilyen formában. De bejelentette az igényét a színházra a Budapesti Ka­maraszínház is. Hosszas huzavona, többszöri nyi­latkozatok és állásfoglalá­sok, majd visszavont el­képzelések után végül is úgy tűnik e pillanatban: a Játékszín marad az és Museum megalapítására, majd a múlt év végén a meglévő anyag átrendezé­sére. Wendler András, önkor­mányzati képviselő, a né­met nemzetiségi bizottság elnöke, budaörsi lakosokkal és történészekkel karöltve, igen sokat tett a szakembe­rek által szintén elismert múzeum létesítéséért. De azóta is azon fáradoznak a nemzeti bizottságban, hogy a múzeum ne csak egy „holt anyag” legyen a budaörsiek számára, hanem még in­kább adjon keretet és lehe­tőséget az élő, eleven közös­ségi létre. A budaörsiek a közelmúlt­ban létrehozták a „Hősi em­lékmű” elnevezésű alapít­ványt, azzal a céllal, hogy a II. világháború idején el­esetteknek emlékművet ál­líttassanak. A település la­kói lelkes lokálpatrióták, az alapítvány máris felmutat eredményt: a hét végén, vasárnap kerül sor a buda­örsi II. világháborús hősi emlékmű avatására. Ezt megelőzően az egykori ha­gyományok felelevenítése­ként, már reggel 8 órakor virágszőnyeg-bemutatóval egybekötött körmenetet tar­tanak. A német nemzetisé­gi bizottság az emlékmű­avatásra meghívta a kor­mányfőt, a köztársasági el­nököt és számos államtit­kárt. Igen nagy számban várnak külföldi vendégeket is, elsősorban a rokonok kö­réből. A vasárnap 17 órakor kezdődő avatási ünnepség a budaörsi római katolikus templomban szentmisével kezdődik, majd ezt követő­en kerül sor a templom kertjében az emlékmű fel­avatására. D. A. PROGRAA1QK EGÉSX HÉTRE | Ezt látni, hallani kell! / i ven — a Barcsay Múzeum udvarán a Vujicsics Együt­tes és Sebestyén Márta koncertje. Június 21-én, vasárnap délután 17 órakor mutatko­zik be a szentendrei, Pen- taton 1. elnevezésű, képző­művészekből álló csoport. (Tagjai: Aknay János, Be- reznai Péter, Kis Tóth Fe­renc, Matyófalvy [matyói Gábor és Vincze Oltó). A Pentaton-tárlatot dr. Hann Ferenc művészettörténész nyitja meg. A kiállított munkák agusztus 4-ig te­kinthetők meg a Fő tér 6. sz. alatti Szentendrei Kép­tárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom