Pest Megyei Hírlap, 1992. április (36. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-11 / 87. szám

Az ütött-kopott cégér sok mindent elárul. Elmond­ja azt, hogy az egykori kiváló vállalatnak, a szuper- titkos Pest Vidéki Gépgyárnak ma nincsen gazdá­ja. Az elmúlt hónapban nem volt olyan nap, hogy rádió vagy újság ne foglalkozott volna a sziget­halmi hadi üzemmel. Furcsa üzlet körülményeiről beszélt mindenki, kivéve persze az ott dolgozó­kat, mert őket nem kérdezték meg arról, hogy mit szólnak c sebtiben kötött paktumhoz. Most úgy tűnik, hogy visszament a bolt, s lehet, hogy egy időre elül majd a vállalat birtoklása körül dúló vihar. Talán majd akkor, ha újabb vásárló jelentkezik, annak elmondják a PG-bcn dolgozók, hogy ez a cég sohasem volt eldorádó (Hancsovszki János felvétele) isÉy Hí'-ite k®íi MA* Április 11.. szombat. Névnapok: Ariel, Ariella, ulti • Gemma, Godiva, Laura. Leó, Leon, Lcóna, Szaniszló. A nap kél: 5 óra 03 — nyugszik: IS óra 28 perckor. A hold kél: 11 óra 38 — nyugszik: 1 óra 53 perckor. Szaniszló, Krakkó püspöke, vértanú volt, Boleszlav ki­rály végeztette ki, amiért az őt gonoszsága és kicsapon­gásai miatt kiközösítette. Holttestét a templom melletti temetőben temették el, de már 1080-ban átvitték a krak­kói Wawel-székesegyházba. Szaniszló tisztelete Len­gyelországon kívül leginkább a Szepességben és a vele szomszédos tájakon virágzott. Lengyel kapcsolataink szorosságát jelzi, hogy a püspök ünnepével középkori misekönyveinkben gyakran találkozhatunk. A szent haj­dani tiszteletét Szaniszló, Szanka családneveink is ta­núsítják, jelentése: állandó dicsőség. Ünnepét 1969-ben május 7-ről, április 11-re helyezték át, amely napon a krakkói káptalan halottaskönyve szerint vértanúságot szenvedett 1079-ben. Hflf MAS* Április 13.. vasárnap. Virágvasárnap. alUJifljflr • Névnapok: Baldvin, Csaba, Csanád, Gyula, Konstantin, Oxána, Sába, Sebő, Szilárd, Zenina, Zénó. A nap kél: 5 óra 01 — nyugszik: IS óra 29 perckor. A hold kél: 12 óra 57, — nyugszik: 2 óra 23 perckor. A húsvét előtti vasárnap Jézus jeruzsálemi bevonu­lásának emlékünnepe. A biblia szerint ekkor sokan ága­kat törtek le a fákról, és a szamárháton haladó Jézus elé szórták. Innen ered a délszaki vidékeken a pálmás, az északibb tájakon a barkás körmenet szokása. A bar­kagyűjtés általában a gyerekek dolga volt, akik az ün­nep vigíliáján, virágszombaton szedték meg, vasárnap pedig a nagymise előtt a pap megszentelte, és kiosztotta a hívőknek. A szentelt barkát — egyéb nevein: bárka, cica, cicaberke, cicuska, cicamaca, cicemaca, cicabarka, cicaméce, Székelyföldön pimpó, Torockón fűzfacicula, polinga, a Borsavölgyben picus — felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villámlás és jégeső el­hárítására, az állattartásban jósló és varázsló erőt tu­lajdonítottak neki. Az Alföldön a méhkasok elé tették, hogy a méhek jól mézeljenek, Gömör megyében a kert földjébe tűzték, hogy elűzze a férgeket. Április 12. egyébként is féregűző nap, Bácskában, Baranyában a tisztaság, a takarítás napja. Ha virágvasárnapra- esik, mint az idén— meg kell figyelni az időjárást, mert negyven napig olyan lesz mint ezen a napon. Ha esik az eső, férges lesz a gyümölcs. Most kell vetni a salátát, krumplit, kerti virágokat. A palócok körében máig élő virágvasárnapi szokás a kiszejárás, kiszehajtás vagy a villőzés, mely az archai­kus, pogány téltemetés színes emlékeit őrzi. A kisze szalmával töltött, többnyire menyecskeruhába öltözte­tett bábu, szertartásosan végighordozzálc a faluban, majd elégetik, vagy ahol patak vagy folyó van, vizébe dobják. A villőzés fő kelléke egy szalagokkal és zseb­kendőkkel, helyenként kifújt tojásokkal feldíszített fűz­faág, melyet a kisebb leányok visznek körbe ebéd után, minden ház előtt, újabban csak a rokonoknál, megáll­nak, énekelnek. Az ének után a gazdaasszony kijön az udvarra, tojást ad a villőzőknek, majd a villőágról letör egy gallyat, azzal sorra paskolja őket, miközben mondogatja: „mind menjetek férjhez”. • A kisze kivitele és a villő behozatala a tél kivitelét, a tavasz behozatalát jelképezi: Kice, kice villő, Majd kivisszük a kice-vicét, villő, Majd behozzuk a. zöld ágat, villő. A KÖLTÉSZET NAPJA E napon született 1905-ben József Attila. 1964. április l.-én ünnepelték először a költészet napját. KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SZÁZÖTVEN ÉVE e napon halt meg Körösi Csorna Sándor nyelvtudós, akadémikus, a tibeti filoló­gia megalapítója. A magya­rok őshazáját kutatta, amelyet a belső-ázsiai Dzsungáriában, a mai Hszincsiang-lJjgur terüle­ten remélt megtalálni. Ku­tatásai során lerakta a ti­beti nyelvészet alapjait, majd elkészítette az első tibeti nyelvtant. 1934-ben megjelent két műve — az angol nyelven írt tibeti nyelvtan és a tibeti—angol szótár —, úttörő jelentősé­gű a keleti nyelvészet tör­ténetében. összesen tizen­hat európai és keleti nyel­ven állított össze szójegy­zéket. Expedíciója során bekövetkezett halála meg­akadályozta eredeti tervé­nek véghezvitelében. Ha­lálának 125. évfordulója al­kalmából 1967-ben a Ma­gyar Földrajzi Társaság négyévenként kiosztásra kerülő Kőrös! Csorna Sán- dor-einlékérmet alapított. I V.% It U ,\T lí 11>» j j H,i ü ■ Változóan felhős, nagy­részt napos idő lesz, eső nem valószínű. Az északke­leti-keleti szel gyakran élénk, főleg a nappali órák­ban időnként erős lesz. A . legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton plusz 10 és 15 fok között várható. Falnlévc A?. április 12-1 adás (a TV. 1-en 6.45-től) tervezett témái:­— Agrárutunk Európa — a magazin sorozata — Alföldi körkép 7 perc­ben — Szabölcs-Szatmár- Beregből jelenti a Sonkád tévé — A kakashálózat hírei — A vendég öt percben Moskovics úr a magyar pénzügyekről — Csongrád megyében nyomoz a faluzsaru — Patkós Dóra, a magyar szépségkirálynő — Kukorékok, pletykák, tréfák, adomák — Megígértük, küldjük a nótát — Gyula-köszöntő Szerkesztő-műsorvezető: Práger György káilár Juiiosué temetése Több ezren kísérték utol­só útjára Kádár Jánosné Tamáska Máriát a Fiúméi úti temetőben pénteken. Az egykori MSZMP-főtitkár özvegyét — aki 80. élet­évében hunyt el, március 30-án — férje sírja mel­lűit helyezték örök nyuga­lomra. A temetési ceremó­nián — az előzetes híresz­teléssel ellentétben — nem hangzott el LatinovHs Zol­tán szavalata. A gyászolók a sírnál elénekelték az In- ternacionálét. Kasznár /.«lián búcsúztatása A hetvennégy éves korá­ban elhunyt Kasznár Zol­tán nyugdíjas újságírót, la­punk volt munkatársát, áp­rilis 14-én, kedden délelőtt 10 órakor kísérik utolsó útjára a Farkasréti teme­tőben. Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatása szerint a 13. he­ti lottósorsoláson a követ­kező számokat húzták ki: 8, 45, 58, 73, 80. ♦ Tűz Diósdon. Tegnap Diósdon (őszirózsa u. 10.) gázpalackrobbanás miatt kigyulladt egy hétvégi ház. A tulajdonosokat, Horváth Istvánt és feleségét első- és másodfokú égéssel kórház­ba szállították. A kár közel 900 ezer forintra tehető. Mint tegnapi számunkban beszámoltunk róla, fényes nappal támadás érte Együd Lászlót. Perőcséiíy polgár- mesterét. A korábban ígért életveszélyes fenyegetések beteljesüléseként élték meg a faluban a dolgot, mert egy autósüldözés után a tá­madó fegyvert fogott és cél­zott. „Ne lőj, családja van!" — kiáltottak ketten a kö­zelben álló asszonyok közül. Együd László azonban nem mutatta félelmét, ha igazi a pisztoly és valóban elszánta magát a támadó, úgy sincs menekülés. „Lőjél le, te szemétláda!" — kiáltott oda elszántan a polgármester. A lövés mégis elmaradt. — Hogyan kezdődött? — kérdeztük a megtámadottat. —• Laczkovich Géza már korábban is fenyegetőzött, becsületsértő szavakkal, amit tanúk előtt is vállalt. Aznap délután a tiszteletes asszony megkért, menjek el egy bizonyos címre, ahol betörés történt, és meg kel­lett javítani a zárat. Ami­kor indulni akartam a ko­csival. ő is' ott volt, intet­tem neki, menjen el, hagy­jon békén, de nem ment. Amikor elindultam, üldöző­be vett. — Mi szükség volt az ül­dözésre, hiszen amíg ön nem szállt be a kocsijába, elintézhette volna önnel a napi szitkozódását... — Mégis utánam jött. és nekem is bele kellett lép­nem a gázba. Útközben majdnem elütöttünk egy idős embert. Amikor meg­érkeztünk a címre, kiszállt és dulakodni kezdtünk. Mindketten a földre kerül­tünk. majd otthagytam. Er­re ö visszalépett a kocsijá­hoz, valamit elővett, de ek­kor már csak azt hallot­tam egy arra járó asszony­tól: Ne lőj ... ! A többit tudjuk, a táma­dó feladta és elhajtott. Ez­után, ha remegő kézzel iis, de a zárat megjavította, a szakmáját tekintve ehhez Is értő 31 éves polgármes­ter. Aztán a parókiáról te­lefonált a rendőrökért és orvossal is megnézette ma­gát az átélt stressz miatt. A tőle idősebb támadó indítékait pontosan nem is­merjük, de aligha szolgálhat bármi magyarázatul maga­tartására. Tény, hogy a helyhatósági választások idején ő is indulni akart a polgármesteri székért, de a célegyenesben visszalépett. Azóta nyersen kritizálta Együd László intézkedéseit. A Váci Rendőrkapitánysá­gon érdeklődtünk a nyomo­zás részleteiről, Magyari Sándor főhadnagytól, a vizsgálati alosztály vezető­jétől. — Főhadnagy úr, azt be­szélik a faluban, hogy önök házkutatást tartottak a pisz- tolyos embernél, és gázpisz­tolyhoz való patronokat ta­láltak. Mi igaz ebből? — Házkutatásra nem ke­rült sor, bizonyos patrono­kat azonban valóban talál­tunk, de az nem biztos, hogy gázpisztolyhoz való, — Miként bukkantak rá, hol találták a pisztolyt? Arról miért nem esik szó? — Mert nem érdemes szót vesztegetni rá. Ugyani3! egy Rambó feliratú játékpisz­toly volt. Házkutatásra nem került sor, kollégánk köz­úton igazoltatta, amikor előhúzta a pisztolyt azzal a felkiáltással: Itt van, amit keresnek. Ezek után elő is állítottuk a kapitányságra. Ekkor derült ki. hogy vala­milyen tereprendezési vitája akadt a polgármesterrel, ami a saját telikét is érinti. Az alosztály vezetőjétől megtudtuk, másik eljárás során tanúvallomás alapján, vizsgálják a korábban el­hangzott becsületsértő kife­jezéseket, ami hivatalos sze­mély ellen súlyosabb elbí­rálás alá esik, mint más esetben. Dudás Zoltán VB i v *.•£»_■ a' ' filcfliuorsci»! íeftSEaias December 22-én délelőtt 10 órakor a Gödöllő-Király- telepről közlekedő autóbusz­ról a Dózsa György úti Kultúrcikkbolt előtti meg­állóban leesett egy közép­korú asszony, aki súlyosan megsérült. A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri azok jelentkezését, akik a szóban forgó járművön tartózkodtak, s látták a le­esés körülményéit. Tűz a metróban a rongy Tűz ütött ki a pénteken a reggeli órákban a metró Déli pályaudvari végállo­másánál. A tűzoltók hét ro­hamkocsival vonultak a helyszínre. Balázs József tűzoltó szá­zados az MTI helyszínen tartózkodó . tudósítójának elmondta: csupán egy íigynevezett mély raktár­ban ütött ki a tűz, ahol kü­lönféle textíliákat tároltak. A metrófolyosókat elárasz­tó sűrű füst miatt lezárták a végállomást a forgalom elől. A tüzet por- és haboltó készülékekkel megfékezték, néhány pőréén belül' elol­tották, és azonnal meg­kezdték a folyosók szellőz­tetését. Ez néhány órát vett igénybe, addig viszont nem üzemelt a metró. Személyi sérülés nem történt. A BICV a Déli pályaudvar és a Deák téri állomások kö­zött autóbusszal szállította az utasokat a metróközle- kodés zavartalan helyreál­lításáig. írt az elnök Mint pomázi lakos és a helyi önvédelmi egye­süld elnöke, nagy ér­deklődéssel olvasom la­kóhelyemről megjelenő cikkeket. Kis korrekciót szeretnék kérni az 1992. április 7-én megjelent cikkéhez — írja Falics Béla Pomázról. Nem Hey Lóránt kép­viselő úr az egyesület elnöke. A Majdánpoljén lerakott szemétmennyi­ségre már az év elején felfigyeltünk és tájé­koztattuk a helyi rend­őrséget és a polgármes­teri hivatalt. Személyesen tájékoz­tattam dr. Czink József jegyző urat, aki felkér: te az egyesületet, hogy kiemelt figyelemmel kísérje az illegális sze­méttelepet, és folyama­tosan tájékoztassa a hi­vatalt az ott megfordult teherautókról. Hey Ló­ránt képviselő úr a fel­ajánlását akkor tette meg, amikor az egyesü­let már másfél hónap­ja figyelte a területet. Észrevételét köszön­jük, szíves elnézését kérjük. (K. T. I.) ♦ Téves volt. Vona Fe­renc MDF-es országgyűlési képviselő tegnap Dunavar- sányban járt, ahol a mű­velődési házban kötetlen beszélgetésen vett részt a helybéliekkel. Korábban már írtunk erről, csakhogy akkor tévesen jelent mega találkozó időpontja, s ezért olvasóink szíves elnézését kérjük. ÉSZAK- MAGiARORSZÁGI TÜZcP Még oltson! Bramac alpesi tetőcserép (piros, sötétbarna) 35,20 Ft/db +, áfa Céh 500-as cement 420 Ft/q + áfa Diókoksz 950 Ft/q Láng I. feketeszén 679 Ft/q Az utoiványokát beváltjuk. Igény szerint házhoz szállítunk. 322. SZ. TÜZÉP-TELEP Hatvan, Hősmagyar út Telefon: (38)-11-276. Főszerkesztő: dr. Tallós Emil. Főszerkesztő-helyettes: Győri András és Kor Pál. Szerkesztőség: Budapest Vili., Rökk Szilárd u. 6. Postacím: Budapest, Pf. 311. Irányitószám: 1446. Kiadja a Hírlapkiadó’ Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Horti József vezérigazgató. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja : f 138-2399 és 138-4300. - Szerkesztőségi titkárság: 138-2539. Telefax és üzenetrögzítő: 138-4416. — Hir­detésfelvétel: Hírlapkiadó Vállalat, hirdetési osztály. Telefon: 138-4707, 138-4420. Telefax: 138-3150. A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató: Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlap­kézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlap-előfizetési és LapelláSási Irodánál (HELII?), Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 - közvetlenül vagy postautalványon átutalással a HELIR 215-96 162 pénz- forgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy4 évre 3360, egy hónapra 280 Ft. ISSN 1215-847X A BECSÜLETSÉRTÉS ÁLL, 1 TÖLTÉNYEKET VIZSGÁLJÁK ' ' -'A-réiáéiT ikiflcsa J ^ .... «? " " • T"-'v- ■ '• • egy ni na ii y ag.: J$.a m Im»

Next

/
Oldalképek
Tartalom