Pest Megyei Hírlap, 1992. február (36. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-28 / 50. szám

Bűi 1 Üü in EK 1 — TETTEN ÉRT REZTOLVAJ Megrongállak, a sorompói Az optimisták szerint a tavasz csalhatatlan jele, jövetelének hírhozója, amikor ,a hóvirágok kidug­ják a földből fehér sapkás fejüket. A hírhozókat a solymári kiskertekben sikerült lencsevégre kap­ni. De azért a kutya nem ette meg még a telet. A várva várt március megtréfálhat még bennünket egy kis hóval, zimankóval — ahogy évek során olykor-olykor megtette már (Erdőst Ágnes felvétele) THOMAS THEODOU HEINE SZ VZHIJSZÓNÖT ÉVE született Thomas Theodor német. |ajzoló, festő és ítő. sza$il‘iftjR$ rajzaival vált világhírűvé* de készí­tett plakátokat és köny vil­la s/.mici ókat is. 1992. február 29-i adása (TV 1 6.17—6.3(1). A tervezett témák: — Beszélgetés a vendég- kakassal — Vezetéstudomány Ame­rikából — Vendéglátás Olaszor­szágból — Rt. lett a MASPED — Szökőnap-köszöntő. Szerkesztő-műsorvezető: Präger György. Da bus Kedvezményes W|R , Február 28., péntek. Névnapok: Akács, Ákos, »***■ • Balda, Baldó, Bátor, Gábor, Gábriel, Lantos, László, Leander, Orfeusz, Valdemár, Veronika. A nap kél 6.28 — nyugszik 17.26. A hold kél 3.47 — nyugszik 12.27. Török eredetű régi magyar személynévből vált nép­szerűvé az Ákos név. Eredeti jelentése: ak-kus, azaz fe­hér sólyom. A 11. század végén egy kun vezér viselte ezt a nevet; a 14. század végéig igen népszerű név volt. A 15-16. században nincs nyoma, a 17. századtól ismét felbukkan, erdélyi fejedelem is volt a viselője. Azóta sem túl gyakori, de ismert férfinév. I 1 All II ,\l * I ItlO.lt HASH Időnként erősebben meg­növekszik a felhőzet, de eső nem várható. A legmaga­sabb napr;ili hőmérséklet pénteken általában plusz 8 és plusz 13 fok között ala­kul. Kerepeslarcsa Ma választanak Faltig? illés Inas* vson Falugyűlés lesz Inárcson hétfőn, március 2-án dél­után 5 órakor az új iskola aulájában. A napirendi pontok között szerepel a polgármester beszámolója a legutóbbi falugyűlés óta el­telt időszakról, és az önkor­mányzat rövid és hosszú távú programja.- A falugyű­lésen jelen lesznek a ké­szülő új szolgáltatások (pél­dául gázprogram) képvise­lői, hogy válaszolhassanak, az inárcsiak kérdéseire. Ma 17 órakor Kere­pes tárcsán képviselő-testü­leti ülés lesz a polgármes­teri hivatal tanácstermében. Napirend szerint megtár­gyalják a nagyközség 1992. évi költségvetés-tervezetét, alpolgármestereket válasz­tanak, felülvizsgálják a községegyesítés megszünte­téséről hozott testületi ha­tározatot. Ugyancsak felül­vizsgálják a piacról hozott határozatot is, valamint megtárgyalják a kárpótlási bizottság összetételét. vásár Kedvezményes vásár kez­dődött tegnap a dabasi mű­velődési házban. Nagyke­reskedelmi áron kaphatók háztartási és vegyi áruk, műanyagok, játékok, papír­áruk, ágy- és ruhaneműk. A vásár ma és holnap is tart (28-án és 29-én). Ma délelőtt 10-től este 6-ig, szombaton egy órával ko­rábban, reggel 9-től fogad­ják a látogatókat. Régi dolog, hogy működ­nek a rezesbandák, lopják a .ú<ü ... értékesíthető fémét' WfflÄhhnnhaiv^^ÄöI csak lehet. Ám az esetek soka­ságában is megdöbbentő az, ami Gyál alsó vasútál­lomáson történt — még akkor is, ha az anyagi kár más lopási ügyekhez viszo­nyítva nem olyan nagy. íme a történet. A szolgá­latot teljesítő forgalmista látta, hogy nem működik a fénysorompó, és nyomban motorbieiklire ült, hogy megnézze; mi okozta az üzemzavart? Két férfiút vett észre, akik éppen vagdosták a sorompót működtető, mint­egy tizenöt méter hosszú­ságú rézhuzalt. Az egyik tolvajnak sikerült elszelel- nie, ám a másikat a forgal­mista a járókelők segítsé­gével elfogta és átadta a nyomban kihívott rend- őröltnek. múlhatnak"’ azon, ha nem villan a piros fény, és va­laki meggondolatlanul gép­ii öcsi játvajía sínekre hajt. Sajnos ami Gyál- alsón történt, nem egyedi eset. Ócsán is réztolvajok „dol­goztak” a vasútállomáson. A rendőrök őrizetbe vet­ték Tóth István felsőpa- konyi lakost, bűntársát pe­dig keresik. A sorompót helyreállí­tották, hiszen emberéletek Vasárnap Farmoson Ä polgármesterre voksolnak! Pénteken, február 28-án éjfélkor lezárult az időközi polgármester-választási kampány Farmoson. Mint arról hírt adtunk, a köz­ségben március 1-jén, va­sárnap megüresedés miatt időközi polgármester-vá­lasztás lesz. A három szavazókörbe optimális esetben 2605 far- mosi választópolgár mehet el voksolni. A vonatkozó törvények szerint az érvé­nyes fordulóhoz legalább 40 százaléknak, azaz több mint ezer főnek kell leszavaznia. Polgármester az lesz, aki a szavazatok 50 százalékánál többet megszerezve az első helyen végez. A polgármester-választás érdekessége, hogy a három jelölt közül egyik sem párt­színekben indult. Annak ellenére sem, hogy Garan- csy Zoltán nyugdíjas bá­nyamérnök például a hely­béli SZDSZ vezetője. Gecse János nyugdíjas közszolgá­lati dolgozó és Szegedi Szilveszter agrármérnök Ugyancsak független jelöl­tek. A választók vasárnap reggel hat órától este hat óráig adhatják le voksaikat. (tóth) J\em cserélik le a nyomozókul P araié no iné 11 ok nélkül ♦ Nősök bálja. A ha­gyományokhoz híven ren­dezik meg Százhalombat­tán, az óvárosi művelődé­si házban a nősbált feb­ruár 29-én. Ahogy a mulat­ság elnevezése sejteti, csak férjek és feleségek vehet­nék részt benne, úgy, hrogy az enni-, innivalóról is maguk gondoskodnak. A talpalávalót Kun Péter együttese szolgáltatja majd. Nyolc hónapi eredmény­telen kutatás után a rend­őrség csütörtökön lezárta a nyomozást a tavaly nyáron eltűnt Farkas Helga ügyé­ben. Az MTI érdeklődésére Illés István, az ORFK he­lyettes szóvivője elmondta, hogy valószínűleg az elra­bolt lány édesapja által megbízott Úri .Geller para- fenomén erőfeszítései sem hoznak eredményt. Érkezett ugyan 15-20 bejelentés, de ezek közül alig akad érté­kelhető. Egyúttal cáfolta azt a híresztelést, hogy a rend­őrség a jövőben parafeno- mónokat kívánna alkal­mazni, bár Úri Geller meg­jelenését követően már számos magyar parafeno- méntől kapott ajánlatot a testület. „Szó sincs arról, hogy nyomozóinkat lecseré- jük” — szögezte le Illés István. A Csongrád Megyei Rend­őrkapitányság egyébként a jövő héten sajtótájékoztatót tart a Farkas Helga-ügyről. Zsámbék Pavilonok sorsa Képviselő-testületi ülést tartottak tegnap Zsámbé- kon, a községházán. Többek között jóváhagy­ták az 1991. évi költségveté­si zárszámadási A testület elfogadta Zink Imre pol­gármester előterjesztését, s megállapították . Zsámbék 1992. évi költségvetését. Ezután elbírálták a köz­ség Német Nemzetiségi Dalkörének kérelmét, vala­mint megvitatták a Lukács László pavilonbérleményé­vel kapcsolatos teendőket. BIÁTORBÁGY NAGYKÖZSÉG ~ KÉPVISELŐ TESTÜLETÉ bérbe adja a május 1jén megnyíló Faíuiíázöan fevő, 80 qf alapterüfetű V eszpresszót, valamint a Kondicionáló­termet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségeket. Március 20-én 8 és 12 óra között megtekinthetők, cím: Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatalban, az 1-es sz. irodájában illetve a (23)-40-135-ös telefonon. , Az ajánlatokat - a tevékenység leírásával, utalással a szolgáltatás színvonalának minőségére, nyilatkozattal arról, hogy az ajánlattevő jogosult a tevékenység végzésére, rendelkezik az erre vonatkozó cjpkumen- tumokkal, a megajánlott bérleti díjjal (Ft/irr/óv), a pályázó nevével, címével és telefonszámával - már­cius 30-án 14 óráig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba, cím: Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 1 - es szoba. BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPSIVELÖ-TESTÜl ETE pályázatot hirdet a nagyközség közművelődési intézménye (Faiuház) intézményvezetői állásának betöltésére Feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség és ötévi szakirányú szakmai gyakorlat. A pályázat tartalmazza a pályázó legfonto­sabb személyi adatait, részletes szakmai önéletrajzát, valamint az intézmény vezetésé­re vonatkozó elképzeléseinek (vezetői prog­ramjának) Ismertetését. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad­nak a polgármesteri hivatal fszt. 1-es számú Irodájában, illetve a (23)-40-135-ös telefonon. A pályázatokat március 20-áig lehet benyújta­ni a polgármesteri hivatalban, cím: Biator­bágy, Baross Gábor u. 2/A. Az állás március 30-ai hatállyal tölthető be. s bár ott nem a sorompót rongáltak, de vittek el réz­huzalt. Tóth Istvánnak és bűn­társának a lopáson kívül azért is felelniük kell, mert veszélyeztették a közleke­dés biztonságát. Pollack Mihály sírja Százezer a KIMII-íól . Pollack Mihály, a Magyar Nemzeti Múzeum épületé.- nek tervezője, a magyar' építészét kimagasló alakja; Bécsben született. Pesten hunyt'el 1855-ben, de Tahi- fótfalu temetőjében nyug­szik. -Birtoka révén kéfült kapcsolatba a' községgel, háza volt a szigeten. Nemrég Ráday Mihály tette szóvá a tv műsorában, hogy gondozatlan és meg­rongálódott a sír, mire sür­gősen érkezett a segítség. A Kpzép-Duna-vidéki Inté­ző Bizottság 100 .ezer forint támogatást utalt ki erre a célra. Igaz, nem is annyira az alkotó végső pihenőhe­lye rongálódott meg, ha­nem a mellette lévő. mely miatt a Pollack-sír is tönk­remehetett volna. Hamarosan megtörténik a helyreállítás. Immár a 29. llélvegkiáHííások Eszíes'goiiiliait Két rangos bélyegkiállí- tásnak ad otthont tavasz- szal Esztergom. Április 10-e és 24-e között az ifjú­sági filatelisták idei orszá­gos tárlatát rendezik meg a Duna menti városban. A kétévenként sorra kerülő s immár 29. kiállításon mintegy félszáz fiatal mu­tatja be gyűjteményét. A tárlat fővédnöki tisztjét Paskai László bíboros, prí­más, esztergomi érsek .tölti be. A másik kiállítást az ala­pításának 150 éves jubileu­mát idén ünneplő Vitéz János Tanárképző Főiskola hirdette meg. Az április 28- tól május 4-ig tartó meg­emlékezéssorozat részeként olyan gyűjteményeket mu­tatnak be, amelyek azt szemléltetik, hogy a peda­gógusok miként hasznosít1 ják oktató-nevelő munká­jukban a különféle filatéliai anyagokat. Ki tud róla? Rabló a lottózóban Nem-játszott a szerencsé­vel, hanem rabolt az ed­dig ismeretlen tettes, akit köröz a Dunakeszi Rendőr- kapitányság. 1992. február 2G-án, szer­dán délben 12 óra harminc és 35 perc "között a Duna­keszi központjában, a ben­zinkút mellett lévő ~ totó- lottó irodában dolgozó hölgy- úgy érezte, hogy meg­fagy a vér az ereiben. Va­lamit a hátához szorítottak és megszólalt egy férfi- hang: Ne. forduljon hátra, ide a pénzt! Átadta a pénzt, kétszázötvenezer forintot, és mielőtt bármit láthatott volna, lefújták gázspray-vei. Mire magához tért, rajta kívül, senki sem volt a he­lyiségben. Két férfi érke­zett Barkason, s a helyze­tet látva ők értesítették te­lefonon a rendőrséget. A Dunakeszi Rendőrka­pitányság a nyomozás érde­kében tanúk jelentkezését várja. Kérik azt a piros kabátos hölgyet, aki a rablótámadás előtt a totó­lottó irodában járt, majd egy kerékpárt maga előli tolva távozott, hogy jelent­kezzen, továbbá azt a két fiatalembert is, akik jelen­tették a történteket, de nem közölték adataikat. Várják mindazoknak az észrevételeit, akik adatot tudnak szolgáltatni a nyo­mozás elősegítésére. A je­lentkezéseket a Dunakeszi Rendőrkapitányságon fo­gadják a 06-27-41-402 tele­fonszámon. E^fiWop Főszerkesztő: dr. Tallós Emil. Főszerkesztő-helyettes: Győri András és Kor Pál. Szerkesztőség: Budapest Vili., Rökk Szilárd u. 6. Postacím: Budapest, Pf. 311. Irányítászám: 1446. Kiadja a Hírlapkiadó’ Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Horti József vezérigazgató. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja:^ 138-2399 és 138-4300. - Szerkesztőségi titkárság: 138-2539. Telefax és üzenetrögzítő: 138-4416. — Hir­detésfelvétel: Hírlapkiadó Vállalat, hirdetési osztály. Telefon: 138-4707, 138-4420. Telefax: 138-3150. A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató: Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlap­kézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél és^d Hírlap-előfizetési és Lapéllátcsi Irodánál (HELÍR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 - közvetlenül vagy postautalványon átutalással a HELIR 215-96 162 pénz- forgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 3360, egy hónapra 280 Ft. ISSN 1215-847X

Next

/
Oldalképek
Tartalom