Pest Megyei Hírlap, 1991. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-20 / 221. szám

Verőcéit Vetélkedő Széchenyi-emlékvetél- kedőt rendez szeptem­ber 21-én Verpcén, a művelődési házban a község általános iskolá­ja, könyvtára és a mű­velődési ház. A szom­baton délután 16 órakor kezdődő vetélkedőn is­kolások és családtagjaik vesznek részt, négyfős csoportokban. A községi könyvtár sokszorosított anyagok­kal segítette a felkészü­lést. Évforduló Barátság A napokban volt két éve, hogy az egykori vá- mosmikolai laktanya (ma szociális otthon) falán el­helyeztek egy emléktáblát. Ez arra emlékeztet, hogy a második világháború idején, a hitleri német megszállás elől Magyaror­szágra menekült és itt vé­delmet talált lengyel kato­nák és polgári személyek ebben az épületben tartóz­kodtak. Az itt menedéket találó és még ma is éló lengyel állampolgárok, va­lamint a magyar ellenállási mozgalom és Vámosmikola község vezetői által közö­sen felállíttatott emlékezte­tő a régi magyar—lengyel barátságra utal, és szolgál­ja a barátság további ápo­lását. Az emléktábla leleplezé­sének kétéves évfordulóján a község vezetői, az isko­lások, a budapesti lengyel nagykövetség részéről Ga- jevsky Jersy alezredes, helyettes katonai attasé, Novotny Anna és Koha- novski Jerzsi, a Bem József Kulturális Egyesület veze­tői és a szociális otthon la­kói helyezték el virágaikat az emléktáblánál. Korács Péter, az intézet vezetője rövid beszédben emlékezett meg a fél évszázaddal ez­előtti időkről, események­ről, a magyar—lengyel ba­rátság évszázados hagyo­mányairól. Ezek után ba­ráti beszélgetéssel folyta­tódott a találkozó, ahol vissza-visszatérően felve­tődött a két nép barátsá­gának fontossága. K. G. Műhellyel rendelkező asztalos bedolgozót keresünk OMEGA KFT. Dunakeszi, Táncsics u. 2. Tel.: (27) 42-698. VÁCI XXXV. ÉVFOLYAM, 221. SZÁM 1991. SZEPTEMBER 20., PÉNTEK Félbemarad a csatornaépítés? Betemetett vagyon Annak idején, amikor Sződliget községben meg­épült a vízvezetékrendszer, a helyi tanácsot kötelezték egy zárt emésztőrendszer kiépítésére is. Abban, hogy a tanács, majd az önkor­mányzat ennek még nem tudott eleget tenni, a rend­szerváltás is „ludas”: azt a 18 millió forintot, amelyre a megyei tanácstól számí­tott a község, már nem kaphatta meg. A falu korábban sem volt szerencsés. Ipari üzem és termelőszövetkezet hí­ján, elsősorban a saját ere­jére volt utalva, ha fejlesz­teni akart. Ráadásul, a csa­tornaépítés kezdetekor már beleesett a kamatemelés gödrébe. — 1988-ban a köz­ségi tanács válaszút elé ke­rült: az akkor parcellázott, úgynevezett „Barackoshoz” vagy épít(tet) egy nagymé­retű, zárt betonmedencét — milliókért és a rendsze­res szippantás terhével —, vagy elkezdi a csatorna­építést. Logikus, hogy az utóbbi megoldást választot­ta ... Jó megoldást választott a megalakult csatornamű­társulat is, amikor az első tízmillió hitelből megvette a szükséges anyagokat (ma a többszörösébe kerülne), és fix áron kötött szerző­dést a kivitelezővel. Tette mindezt abban a tudatban, hogy a község számára kötelezővé tett be­ruházást támogatni fogja a megyei tanács is. Talán a rendszerváltás kezdeti zűr­zavarának tudható be, hogy támogatási kérelmüket nem megyei, hanem helyi taná­csi támogatásként igazolták vissza, s a korrigálásra már nem volt lehetőség. Közben a kivitelezők dolgoztak, s jelenleg nyolc­van százalékban el is ké­szült a község csatornahá­lózata. A felvett hitelekkel azonban a társulat adóssá­ga is egyre nőtt. A megyei önkormányzat — érthető módon — nem óhajtotta magára venni a 18 milliós támogatás terhét. (Kevésbé érthető ez, ha tudjuk, hogy a sződligeti egészségügyi szociális otthon megyei ön- kormányzati irányítás alá kerül, s valószínűleg ezt az intézményt is be kell kap­csolni a községi csatorna- hálózatba.) A sződligeti csatornázás ára 56 millió forint, ám a „teljes pénzügyi forgalma”, a szakemberek számítása Orvosi ügyelet Az orvosi ügyelet a volt munkásőrség épületében található (Vác, Dr. Csányi körút 47.). Az ügyeleti szol­gálatokat a 11-525 és a 10-079-es télefonszámokon lehet hívni. Orvosok a városiak szá­mára: pénteken dr. Füredi Gyula, szombaton dr. Haj­mer Viktória, vasárnap dr. Kiss Lajos, hétfőn dr. Áfra Tamás, kedden dr. Mech- ringer László, szerdán dr. Ágoston Mária, csütörtökön dr. Karódi Katalin. Orvosok a városkörzetiek számára: pénteken dr. Kri­Váci apróhirdetések Vác, Csillag u. 20/B-ben két­szintes, négy szoba, összkom­fortos lakás eladó. Érdeklődni: 18 óra után._ (74 756/2K) ______ J ól dagasztó, önállóan dolgozni tudó péket keresek. Magas ke­reseti lehetőség! Telefonszám: 06- (27) -42-161. (74 985/3K) . Vác-Deákváron kétszobás, összkomfortos, igényesen be­rendezett lakás, kölcsönösen meghatározott időre kiadó. Le­veleket „Sürgős, 25 449” jeligé­re, a váci hirdetőirodába (Jó- kai utca) kérem. (74 988/2K) Francianyelv-oktatást válla­lok alapfokon. Telefonszám: 11-451, 8-tól ^5 óráig. (74 993/2K) Előnyös feltételek mellett, té- len-nyáron használható üdülő (iker), amely családi házzá . is átalakítható, eladó. Hegyoldal­ban, a patak mellett, a kisvas­út közelségében, betonúton. — Érdeklődni lehet egész nap az 52-348-ás telefonszámon. (75 303/ 1K) ____________­G ödön eladó égy 2,5 szobás, hallos, 100 négyzetméteres, gáz­fűtéses családi ház, 150 négy­szögöles telken. Telefonszám: 140-1706/17, Hollósiné. (75 304/1K) ötvennyolc éves, fiatalos öz­vegyasszony káros szenvedé­lyektől mentes társat keres. — Leveleket „Rossz egyedül, 25 543” jeligére, a váci hirde­tőirodába (Jókai u. 9.) kéri. (76 055/1K)_______________ I nterlockkal rendelkező var­rónő bedolgozást vállal. Leve­leket ..Másodállás” jeligére, a váci hirdetőirodába (Jókai u. 9.) kéri. (76 057/1K) Hordó, öt és fél hektós, eladó. Érdeklődni: Hamzmann József­né, Kösd, Béke u. 53., este. — (76 060/1K)_________ A lbérletbe kiadó Vácott nyol­cadik emeleti kisszoba, WC-, fürdőszoba- és konj'hahaszná- lattal. Két személy részére, le­het egyedülálló szülő, gyer­mekkel is. Leveleket „Meg­egyezünk” jeligére, a váci hir­detőirodába (Jókai u. 9.) ké­rem. (76 061/lK) __________ T akarítónőt keresek családi házba, heti 6—8 órára. Levele­ket,»Tisztaság” jeligére, a Jó- kaí utcai hirdetőbe. (76 068/1K) Mély, panorámás babakocsi ol­csón eladó. Rád, Váci u. 38. — (76 986. IKj zsanits Anasztázia, szomba­ton dr. Mácsik István, va­sárnap dr. Kernács Károly. Az ügyeletes gyerekor­vos: szombaton dr. Stuhl Aranka, vasárnap dr. Te- legdi Ervin. Az ügyelet heljrszíne szintén a volt munkásőrség épülete. Fogászati ügyelet: szom­bat-vasárnap reggel 8-tól 12- ig tart, szombaton és vasárnap dr. Ulman Klára rendel. Helye: Cházár And­rás utca 17. Állatorvosi ügyelet: az északi körzetben szombat— vasárnap dr. Zsombokos András Vác, telefon: 13- 098. A déli körzetben szom­bat-vasárnap dr. Pajor Csaba, Dunakeszi, dr. Bé- sényi F. u. 1. Mozi Dunagyöng.ve filmszínház (Dr. Csányi László krt. 58): szeptember 20-án este fél 6 és fél 8 órakor, 21-én és 22-én este fél 8 órakor a Madonnával az ágyban cí­mű amerikai zenés filmet vetítik. Rendezte: Alek Keshishian. — Témája: Vi­lágszerte ismerik Madon­nát, a híres megasztárt. A rendező meg akarja mutat­ni, hogy ki is ő valójában. Énekesnő? Filmsztár? Szexőrült ? Szeptember 21-én és 22- én este fél 6 órakor a Bo­szorkányok című amerikai mesefilm a műsor. szerint, 105 millió lesz. Vagyis, mire kifizetik, eny- nyibe kerül. (Érzékeltetésül csak annyit, hogy a teljes lakossági hozzájárulást, 47 millió forinlot, előre, hitel­ként fel kellett venni az OTP-től, hiszen a polgárok tíz éven keresztül fizetik a havi 400 forintos részle­teket. A 47 milliónak pedig meglehetősen nagy a ka­mata ...) A helyzet pillanatnyilag az, hogy a zárt emésztőr rendszer kiépítésére kötele­zett falu több (kamat)ter- het nem vállalhat, az újabb hitel felvétele szinte egyen­lő lenne az öngyilkosság­gal. Ha nincs pénz, az épí­tők levonulnak, s a 20 szá­zalék, négyszáz ingatlan, csatorna nélkül marad. Vi­szont ez a négyszáz család is fizeti a havi négyszáz forint hozzájárulást, várja a csatornát, s ha nem kap­ja meg, jogosan követelheti vissza a pénzét. A csator­namű-társulat pedig, ter­mészetesen, nem tudná visszafizetni. Ha egyáltalán kérhetne is csődeljárást maga ellen, felesleges len­ne: minden vagyona a föld alatt van, a már befedett árkokban fekszik. A sződligeti polgármester és a csatornamű-társulat elnökének egybehangzó vé­leménye szerint, ebben az üzletben csak egyvalaki jár jól, mégpedig a vízmű. Mi­után a DMRV a teljes be­kerülési összeg kevesebb, mint öt százalékával járul hozzá a csatornaépítéshez, ha az mégis elkészül, már a következő hónapban ő szedi a csatornadíjai. (Borgó) Ipolyságon! X. honti napok A honti napokra május végén a szobi Börzsöny Mú­zeumban — a Hont megye történelmi dokumentációi­ból rendezett kiállítás meg­nyitóján —, szóban hívta meg az egykori Hont megye lakóinak utódait Ipolyság polgármestere. Most, közeledvén az ese­mény, szeptember 28-29-ike, megerősíti a meghívást a megyénkbe küldött plaká­tokon is. A X. honti napok programja színes. Első nap­ján, 28-án 15 órakor törté­nelmi és néprajzi kiállítás megnyitására kerül sor, Hont megye az idő tükré­ben címmel, az ipolysági mezőgazdasági szaktaninté­zetben. Ismerjük meg múl­tunkat, védjük a honti tájat címmel filmvetítés kezdő­dik 16.30-kor a gimnázium klubtermében. Ezt kőve­tően 19 órakor hangver­senyre kerül sor a római katolikus templomban, ahol fellép a váci székesegyház felnőtt és ifjúsági kórusa. Vasárnap, 29-én 14 óra­kor rendezik a népművé­szeti csoportok ünnepélyes felvonulását a városházá­tól a szabadtéri színpadig, majd 14.30-kor kezdődik a gálaműsor, melyben többek között fellép a nagybörzsö­nyi Páva énekcsoport és a szobi Danubius táncegyüt­tes. Lesz kirakodóvásár, cim­balom- és fúvószene, disz­kó, igazi népmulatság vár­ható. H. E. Kézilabda Elkapkodott befejezés Az elmúlt heti fiaskót feledtetve, küzdelmes és kitűnő mérkőzésen, a baj­nokesélyes GO-TO ellen egy pontot szerzett férfi kézilabdacsapatunk. Váci Izzó MTE—GO-TO 10 16-16 (7-7), Vác: 200 néző. Jv.: Dömén y—Fri- gyesi. Vác: Bielik, Pálffy 1, Flaskai 5, Rácz 1, Madár, Szúnyogh 1, Nemes 4. Cse­re: Szabó, Jámbor, Serfőző 1, Bognár J. 3, Bognár L. Kiegyenlített küzdelem és nagy csata jellemezte az első játékrészt, amelyben egyik csapat sem tudott előnyt szerezni. Már ekkor látszott, hogy az első fél­időbeli nagy iram is kevés lesz a győzelem megszer­zéséhez. A második játékrészben a váciak kezdtek jobban, 10-8-ra, majd 12-9-re el­húztak. Ebben az időszak­ban jól védekeztek az izzó­sok, volt türelmük a hely­zetkialakításhoz. Sajnos, a találkozó utolsó negyedé­ben idegessé, kapkodóvá Anyakönyvi hírek Vácott születtek: Gaál Béla és Kanala Erzsébet fia Béla. Kham Dara és Balázs Éva lánya Zsanett, Oláh László és Dombi Te­réz fia Kornél, Seregélyi Sándor és Virág Izabella fia Sándor, Újvári Lajos és Róza Mária lánya Andrea, Balkovics József és Hetes Krisztina fia Norbert, Bur- csányi Pál és Kurucz Krisz­tina fia Péter, Dudás Jó­zsef és Kiss Nicolette lánya Bernadett, Kurilla József és Koczka Erzsébet fia Áron, Dragos Sándor és Rottenbacher Rita fia Dá­niel, Pintér István és Tálas Erika fia Zsolt, Csurja Jó­zsef és Mezei Zsuzsanna fia Márton, Dobos Sándor és Varró Emese lánya Niko­letta, Németi Tibor és Far­kas Matild fia Márk, Berki János és Farkas Valéria fia Roland, Birszki Imre és Lukács Piroska lánj'a Sza­bina, Vitéz János és Óra- vecz Katalin fia Tamás, Csehi Gyula és Deák Gyöngyi lánya Melinda, Csonka Sándor és Bányai Márta lánya Anett, Liesz- kovszki Péter és Rákóczi Tünde lánya Evelin. Vácott haltak el: Gál Ferenc Vác, Goleczky Ist­vánná sz. Teknős Rozália Váchartyán, Mezei Mihály Püspökhatvan, Jámbor Fe­renc Göd, Bíró Lajos Sződ- liget, Keszeli József Szent- lörinckáta, Rácz Ferenc Vác, Palai István Dabas, Horváth Gyula Vácrátót, dr. Kőrös Károlyné sz. Varjú Margit Vác, Grézul Gusztáv Nagybörzsöny, Ko­vács Istvánná sz. Haffner Ilona Vámosmikola, Balogh Imre Fót, Gyetván László- né sz. Tóth Krisztina Penc, Skuczki Józsefné sz. Ko­vács Erzsébet Göd, Juhász Józsefné sz. Szabó Éva Vác, Deák Mihályné sz. Heiszter Aranka Vác, Sza­bó Gáborné sz. Czesznák Mária Göd, Jurák Jenőné sz. Ihász Matild Dunakeszi, Pásztor János Vác, Mezei Krisztián Göd, Klimász Istvánná sz. Panka Ibolya Fát, Zavadszky Sándorné sz. Kóré Erzsébet Főt, Len­gyel Józsefné sz. Asztalos Julianna Dunakeszi, Laka­tos Kálmán Budapest XIV., Lakatos Natália Budapest XÍV., Prommer Andrásné sz. Grósz Ágnes Nagybör­zsöny, Menyes Jenő Göd. Vácott kötöttek házassá­got: Somogyi Attila és Ke- menczei Krisztina, Veres Sándor és Kiss Mária, Ra­dies Sándor és Kardos Zsu­zsanna, Fecser Gyula és Bőgér Judit, Végi András és Bölcsek Anikó, váltak a váciak, fgy a ven­dégek fordítani tudtak. Ezt aztán Flaskai remek, elhajlásos, időn túli sza- baddobásgóllal egyenlítette ki. Végeredményben a talál­kozó összképét tekintve, igazságos pontosztozkodás született. De ha az Izzó a találkozó végén jobban összpontosít, akkor a két pontot is megszerezhette volna. •—nyári— KÖZLEMÉNYEK A Közép-magyarországi Tej­ipari Vállalat váci üzemébe» (Vác, Deákvári fasor 10. 2600) létrehozandó „Naszálytej Ke­reskedelmi Kft.” vezetésére azonnali belépéssel felvesz ügyvezető igazgatót. A kft. várható évi forgalma 1—1,5 millió forint. Feltétel: szakirá­nyú felsőfokú végzettség, leg­alább ötévi vezetői gyakorlat, idegennyeiv-tudás előnyt je­lent. Fizetés: megegyezés sze­rint. Részletes szakmai önélet­rajzot a Közép-magyarországi Tejipari Vállalat, Budapest, Fosra fiók 66. 1400 címre, Farkas László személyzeti vezetőnek kérjük megküldeni. Érdeklőd­ni Fülöp Árpád üzemigazgató­nál: Vác, Deákvári fasor 10. Telefonszám: 06-(27)-13-590, 06- (27) -13-39». (76 059/1K) AKUPUNKTÚRA a Duna­kanyarban ! Kínai és lézerterá­piás akupunktúra, szakorvosi magánrendelés kedden és csü­törtökön 17—19 óráig. Verőce, Losonci u. 1. (Egészségház). Dr. Podlovics Ágota. (74 783/2K) Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek, munkatár­saknak és mindazoknak, akik szeretett férjem és édesapánk, Rácz Ferenc temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá­got helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló Rácz éa Évinger család. (76 053/1K) Köszönetnyilvánítás. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden barátnak, ismerősnek, akik szeretett férjem, édes­apám. Laczkó Jenő temetésén részt vettek. Laczkó Jenőné és fia. (76 067 1K) VÁCI HÍRLAP Vác, Dr. Csányi László krt. 15. # A szerkesztőség ve­zetője: Borgó János. 0 Munkatársak: Dudás Zol­tán és Halász Erzsébet. 9 Postacím: Vác, Pf. 32v 2601. Telefax és telefort: 1(27) 10-095. Telex: 282 297. • Szerkesztőségi fogadóóra: kedd és péntek 13-tól 15 óráig. • Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben naponta délelőtt 9-töl lil-ig, vala­mint a váci hirdetöirodá- ban (Jókai utca 9.) hétfőn és kedden délután M-tél 17 óráig. ^irian

Next

/
Oldalképek
Tartalom