Pest Megyei Hírlap, 1991. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

1. ÉVFOLYAM, 101. SZÄM 1991. JÚNIUS 1., SZOMBAT ß U ID É KI BUDAÖRS • finn • SZAZHALOMBATTA • PILIS VÖRÖSVAR • BUDAKESZI « BIATOR- BAGY • TÖRÖK BAHNT • PILISCSABA • PÁl'V • ZSAMBÉK • SOLYMÁR • TÁRNOK • NAGYKOVÁCSI • BUDAIÉNÖ • PERBAL • TÖK O TINNYE • ÜRÖM A kinevezés még mindig késik Érden Ahol nines, ott ne keresd Voltait pályázók és pályá­zatok a meghirdetett igaz­gatói állásra Érden. A tét a művelődési ház vezetése. Meghallgatások április Kl­án. Így aztán a kívülálló joggal gondolhatta, hogy május húszadikán az ön- kormányzati testület ülésén — melynek napirendjén e kérdés eldöntése is szere­pelt — felszáll a „füst”. ■ Annál is inkább, mert az önkormányzati testület kul­turális bizottsága az írás­ban beadott pályázatok ér­tékelésén túl meghallgatta a pályázókat. Aztán az ön- kormányzati törvényben meghatározott jogával él­ve javaslatot tett a testü­letnek a művelődési ház igazgatói kinevezésére. Ez persze még mindig nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy a képviselők to­vábbi jelölteket állítsanak. Ám a kialakult „köz­hangulat”, mely még vélet­lenül sem sejtetett kon­szenzust, megtette a ma­gáét. Három pályázó visz- szalépett. Ezek után a tes­tület már csak kettő közül választhatott. Ketten ma­radtak a porondon állva. De ők sem sokáig, mert a tes­tület két „pártra” szakadt. Az egyik tábor a bizottság által javasolt személy mel­lé állt, míg a másik a ri­válist támogatta. S aztán leszavazták a bizottság je­löltjét ti zenkét lő-t i zsn e gy arányban. Tudták, mit tesznek, s miért. Nekem azonban egy dolog nem fér a fejembe. S megfogalmazhatom bát­ran, mert nemhogy nem cimborám, rokonom a két jelölt, de a nevüket éppúgy nem tudom, mint ahogy a szemük színét sem. A fo­ga fehérjét sem mutatta ki nekem egyikük sem. Szóval pártatlan vagyok. Azt nem értem, három perc alatt, szubjektív benyomás alap­ján miként lehet valakinek az alkalmasságát vagy al­kalmatlanságát eldönteni. Akkor, amikor a huszonhat képviselő közül heten ol­vasták el a beadott pályá­zatokat, látták el kézje­gyükkel azt a bizonyos dossziét. Amondó vagyok, nem is akartak dönteni. Hiszen akkor bújt ki a szög a zsákból, jöttek elő a farbávaj, amikor szavazás után voltak: „...az a baj, hogy az egyik jelölt a kul­turális bizottság legközeleb­bi hozzátartozója ...” Hát ez baj, még akkor is, ha a bizottság elnöke nem vett részt a. szavazásban, de még a minősítésben sem. Csak hát az összeférhetet­lenség. Igaz, kinevezés után egyik nem lehet, nem is lesz a másik főnöke, csak hát... Lehet vitatkozni. Az összeférhetetlenség talán mindezek ellenére is fenn­áll. Ám ha megnézzük az érem másik oldalát, kide­rül, az egész dolognak — hogy enyhe jelzőt használ­jak — van egy kis „szép­séghibája”. Ugyanis ahogy elöljáróban szó volt róla, az első meghallgatás április 16-án volt. A döntés május 20-án. Öt hét volt a „min­dent meggondoltam, min­dent megfontoltam” verdikt kihirdetéséig. Csakhogy ez az öt hét kevés volt annak Wettenberg kitett magáért... ...és persze Zsámbékért Az idén már három de­legációt fogadott Zsámbék- ról a németországi testvér- település, Wettenberg. Má­jus első napjaiban az öreg­fiúk labdarúgócsapatát látták vendégül, majd egy történelmi piacon árusítot­ták a magyar hurkát, kol­bászt, lángost és bort a zsámbékiak. Legutóbb május 15—21. között Zink Imre polgár- mester vezetésével önkor­mányzati képviselők, illet­ve a helyi tűzoltó-egyesület tagjai tettek látogatást a testvértelepülésen. A talál­kozó rendkívül hasznosnak bizonyul, hiszen a zsámbé­kiak széles körű ismerete­Bt’DA VIDÉKI HÍRLAP Vezető munkatárs: Fazekas Eszter. 9 Munkatársak: Fe­kete Ildikó, Aszódi László Antal, Virág Márton. • Fo­gadónap minden hétfőn Il­ii óráig a szerkesztőségben. Címünk: Bp. VIII., Somo­gyi B. u. 6. pf.: 311. ír. sz.: 1446. Telefon: 138-4761, 138- 4067. két, hasznosítható tapaszta­latokat szereztek a német- országi közigazgatásról és a kinti kommunális létesít' mények működéséről. A többi között megtekintettek egy szennyvíztisztító tele­pet is, s megállapodtak ab­ban, hogy a németek szak­mai tanácsokkal látják majd el a zsámbékiakat a faluban tervezett tisztítómű létesítése során. Wettenbergből várhatóan októberben érkezik Zsám- békra az a biiilienő platós, önrakodós Mercedes teher­autó, ami a helyi szemét- szállítást segíti majd. A Wettenbergben műkö­dő zsámbékiak egyesülete ötezer márkát adott arra, hogy a kitelepítettek egy­kori falujában az első vi­lágháborús emlékmű mel­lett felállíthassák a máso­dik világégésben elpusztult zsámbékiak emlékhelyét. Az alkotás elkészítésére Melocco Miklós szobrász- művész vállalkozott, s ha minden a tervek szerint halad, halottak napján már ott gyújthatnak gyertyát a hozzátartozók a háborúban elesett szeretteiknek. F. E. kiderítésére, hogy itt össze­férhetetlenség áll fenn, An­nak megfogalmazására vi­szont, hogy az érintettnek pontosan négy szavazatába került a rokonsági fok, fél perc elég volt. A mínusz négy szemtől szembe való megfogalmazásához! Nehéz felfogású lévén, valamit nem értek: az ön- kormányzati demokráciába miért csak a nyílt színi taps „fér bele"? A kifo­gást, a bírálatot, a „nem­tetszést” miért a színfalak mögött, úgy hátulról mell­be fogalmazzák meg még ma is? Nem tudom, egyben biztos vagyok, a nyílt színi tapsot most a magam ré­széről mellőzöm! Varga Edit Ápolják a kapcsolatot Jönnek-meimek a T * Alig két hete utazott ha­za Biatorbágyról a testvér- település, Herbrechiingan fúvószenekara és néptánc- csoportja, újra vendégeket fogadnak a Baden-Württen- bergi tartomány kisvárosá­ból. Május 31-én érkeztek és néhány napig tartózkod­nak Biaiorbágyon a német sportküldöttség tagjai. Jú­nius elsején délután a bia- torbágyi öregfiúk labdarú­gócsapatával mérkőznek meg. A viszontlátogatásra jú­nius 14-től kerül sor, ami­kor Palovits Lajos polgár- mester vezetésével a biator- bágyi tűzoltóegyesület tag­jai utaznak Herbrechtin- genbe. Látogatásuk ideién kerül majd sor a testvérte­lepülésen felépített új tűzoltószertár átadására, s arra a nyitott ajtók napjá­ra, ami leginkább a nálunk szokásos közmeghallgatás­hoz hasonlítható. A júniu­si látogatás első ízben alka­lom arra, hogy Biatorbágy új vezetője személyesen is megismerkedhessen Herb- rechtingen polgármesteré­vel, s egyeztessék elképze­léseiket a kapcsolatok to­vábbi ápolására. Perbálon Tornaterem épül Ha minden a tervek, el­képzelések szerint alakul, Perbálon még az idén si­kerül befejezni az általános iskola tornatermének. fel­építését. A kivitelezés meg­kezdését az önkormány­zat anyagi hozzájárulása tette lehetővé. Mivel a gyermekek egész­séges nevelése közügy, megmozdultak a helybéliek is. Társadalmi munkával segítik az építkezést. Az alapok már elkészültek. Gyáravató Solymáron Napellenzőket gyárt a Happich A kép jobb szélín levő Otto Happieli a napcllenzűgyár- tás egyik fázisát mutatja dr. Alexander Arnold német nagykövetnek, mellette a kép bal szélén Sautcr Iíudolf országgyűlési képviselő és Sarlós Ecrnát, a Pemü vezér­igazgatója Tegnap újabb jelentős ál­lomásához érkezett a Pest Megyei Műanyagiparig Vál­lalat, vagy ahogy minden­ki ismeri, a solymári Pemü, Német autógyárak beszállítójaként megkezdte a napellenzők gyártását a Happich Solymár Kft. Az ünnepélyes megnyi­tón megjelent dr. Alexan­der Arnold német nagykö­vet, a vegyes vállalat kül­földi vezetői, Hans Wolf el­nök-vezérigazgató és Otto Happich. a cégalapítója. A házigazdák mellett ott vol­tak Solymár és a megye ön- kormányzatának tagjai, 'és eljöttek az Ipari és Keres­kedelmi Minisztérium kép­viselői is. Az idén írták alá az alapító okiratot, és rirájus végén már 10 ezer darab napellenzőt szállítot­tak az Opel részére, mond­ta a kötetlen beszélgetés során Sarlós Bernát, á Pernti vezérigazgatója. Jó minősítést kapott a termék, és így semmi aka­dálya annak, hogy évente mintegy 500 millió forint értékű készterméket gyárt­son az új vegyes vállalat. Mint beszállítók, közvetve vesznek részt a Volkswa­gen, az Opel és az Audi kocsik gyártásában, ame­lyek köztudottan a csúcs- technológiát képviselik. A tervekben szerepel, hogy bekapcsolódnak majd e cik­kekkel a magyarországi személyautó-gyártásba, amely a közeljövőben indul majd meg. Az sem közömbös, hogy száz ember kap munkát az új solymári üzemben, a né­met—magyar cégnél. * Kép és szöveg: Hancsovszki János Rémálom a 10-es főút melleit Újraéled az atomtemető? Tudtam mar régebbről, hogy Solymáron a 10-es főút melletti angol teme­tő szomszédságában egy másik, de a világháborús halottak szelleménél jóval nagyobb veszélyt jelentő „temető” is létezett. Sok évvel ezelőtt nagy meny- nyiségű hulladékizotópot tároltak ott, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy sok évtized alatt majd teljesen lebomlik a veszélyes sugár­zó anyag. Ügy tudom, vagy tíz évvel ezelőtt felszámolj iák ezt a hulladéklerakót, s elszállították onnan a maradék izotópot, s azóta a Köjál rendszeresen vé­gez ott sugárszintmérést. Egy májusi vasárnap azonban szokatlan sokadal- mat láttam meg a bokrok­kal, fákkal sűrűn körbeül­tetett telek végében. Több különböző márkájú gépko­csi parkolt a szántóföld fe­lőli oldalon. A menetrend szerint közlekedő buszról nézve nekem valójában nem sokat mondott ez a látvány. Ám két utas hal­kan, de „kellő” riadtsággal kérdezte: Mi az, újraéled az atomtemető?! Valósággal mellbe vá­gott ez a kérdés, mert hi­hetetlennek tartottam, hogy valakik megismételjék a sok évvel korábbi hibát, vagyis az izotóphulladék lerakását a forgalmas főút mellé. Nem is foglalkoztam volna a dologgal, de két ré­müldöző utastársam meg­jegyezte, hogy a telek gaz­dája, a Rozmaring téesz már új gazdát talált arra a földdarabra, s nem lehe­tetlen. hagy ugyanazt, aki annak idején odahordta a veszélyes hulladékot. Talán mondanom sem kell, hogy Solymáron a polgármesteri hivatalban legalább annyira megüt­köztek a kérdéseimet hall­va, mint én korábban a bu­szon, a két. utas rémüldözé­sétől. Polyákné, a polgár- mester titkárnője közvetí­tett köztem és az éppen tárgyaló főnöke között. így azt tudtam meg, hogy vagy tíz esztendeje, amióta a Rozmaring munkásszállót létesített azon a bizonyos telken, nincs már ott su­gárzó anyag. A visszama­radt háttérsugárzás pedig nem lehet veszélyes, hiszen akkor a polgármesteri hi­vatalt értesítette volna a Köjál. A telek új gazdájá­ról azonban nem tudtak felvilágosítást adni a hiva­talban. A Rozmaring Termelő­szövetkezet központjában — szintén az elnöki titkár­nő jóvoltából — megtud­tam, hogy a rémhírnek nincs alapja. Legalábbis az izotóptemető felújításával kapcsolatban. Igaz, tájékoz­tatóm szerint ott nem munkásszálló, hanem va­dászház van, a telket nem adták el, csak felértékeltet­ték, s későbbi sorsáról majd a közgyűlés dönt. A két helyről származó informá­ció közötti eltérés kissé megzavart, de nem annyi­ra, hogy magam járjak utá­na a dolognak. Nos, a Bécsi úti — ez a 10-es fő­út helyi elnevezése -— épület falán táblát találtam Pilisvölgye Vadásztársaság felirattal. Nem volt ott­hon senki, csak egy csaholó kiskutya, „ö” viszont vidá­man ugatott, láthatóan nem ártott neki a sugárzás, minit ahogyan, gondolom, a hétvégeken ott tartózkodó vadászoknak sem, meg an­nak sem, aki ott lakik. Mindettől függetlenül azért életre .kelhet az a ház, az a telek. Üj élteire, de nem hiszem, hogy az sugárzó lesz. Legfeljebb az esetle- - ges új gazda tekintete, ha a forgalmas főút mellett létrehozandó vállalkozása jövője elé tekint. Aszódi László Antal Ügy tudom, hogy c domb alatt volt valamikor az izotóp­temető. Ma már — állítólag — nem veszélyes (A szerző felvétele) KÖZLEMÉNY A Budapesti Elektromos Műn vek Szentendre Szerelésvezetőd sége értesíti a lakosságot, hogy a Solymár—Pilisvörösvár kö-* zött épült 2 ezer voltos szabad­vezeték-hálózatot 1991. június 1-jén üzembe helyezi. A fenti időpont után nevezett villamos berendezés vezetékeinek meg-* közelítése és érintése elet vészé-» iyes és tilos! (55 4G0/1H)

Next

/
Oldalképek
Tartalom