Pest Megyei Hírlap, 1991. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-24 / 120. szám

A MAGANSZENESEK IS LESZORULTAK Több, mint Mmmc Pest megyei cég a BNV-n Az utalványok csak gyűlnek, gyűlnek Hál1 tapintásra is előbújik o minőség A dotáció megszűnésével június elsejétől jelentősen emelkednek az energiahor­dozók — köztük a szén — árai is. A tüzelőutaivány- tulajdonosokat azzal igye­kezett védeni a kormány, hogy a május 31-ig leadott utalványokra — ha e hó­napban nem is tudnak azokra szállítani — június elseje után is a régi áron kapják a tüzelőt. Ä hírt követően — mint arról lapunkban is beszá­moltunk — az érdekeltek megrohanták a tüzelőanya­got árusító helyeket, ahol rögvest kiderült, maguk a kereskedők is meglehetősen tájékozatlanok ez ügyben, így aztán nem csoda, ha hét elején idegeskedtek a ve­vők. s az elárusítók is. A tüzelőforgalmazók, va­lamint az Ipari és Kereske­delmi Minisztérium közötti kommunikációt elősegíten­dő a Pest Megyei Kereske­dők Szövetsége a minap ta­nácskozásra hívta össze a megye tüzelőt árusító ma­gánkereskedőit — több mint százhúszat tartanak nyil­ván —, valamint a Közép- Magyarországi Tüzép Vál­lalat és a minisztérium képviselőit. Mint megtudtuk, a kedé­lyek a megbeszélés után sem nyugodtak meg. A ke­reskedők változatlanul nyugtalanok amiatt, hogy csak gyűjtik az utalványo­kat, de szenet nem tudnak adni. Igaz. mint hírlik, azért nem éri kár őket, mert amennyiben az elkö­Térségünk kritikus helyzetben Elsivatagosodikaz ország? Az öntözésre fordíiott pénz megtérül a mezőgaz­daságnak, ezt mutatja, hogy az eddigi szerződések sze­rint az idén nagyobb terü­letet öntöznek majd, mint a múlt évben. A tavalyi 168 ezer hektár helyett 180 ezer hektárt. Ezenfelül mintegy 18 ezer hektár ha­lastóterületet is el kell lát­ni vízzel — hangzott el az Országos V ízügyi Főigaz­gatóság keddi sajtótájé­koztatóján. Az öntözővíz már a múlt évben is szabadáras kate­góriába tartozott, s így 1989-hez viszonyítva mint­egy 25 százalékkal emel­kedtek az árak. Idén a szol­gáltatók közötti verseny miatt az áremelkedés megállt. Igaz, nem a szabad vízi, hanem a közvetlenül szörófejes öntözésre hasz­nálható, tehát nyomással szolgáltatott víznél ebben az évben már külön kell megfizetni az energiaárat. Így bizonyos területeken, míg múlt évben 2,36 forint­ba került 1 köbméter ilyen víz, addig idén már 1,60 forintot kérnek a szolgálta­tók a vízért, és 1,90 forintot az energiáért. Ez a 3,50 fo­rint is megtérül viszont, ha jó áron értékesíthető nö­vényekhez használják fel a vizet. A sajtótájékoztatón a szakemberek rámutattak: a csapadékos tavasz még tá­volról sem pótolta a mint­egy 10 éve tartó aszály miatti talajvízvesztesége­ket. Különösen a Duna—Ti- sza-hátság Pest megyei ré­szén, s Bács-Kiskun megyé­ben "kritikus a helyzet. Itt már az elsivatagosodás is megfigyelhető, még a sző­lők, gyümölcsösök is ki­száradnak. A megoldásra az okok alapos elemzése után tesznek majd javasla­tot a vízügyi szakemberek. János — egészen máskép­pen látja a szóban forgó ügyet. Ahhoz, hogy Pest megye anyagilag támogas­son egy ilyen rendezvényt, a közgyűlés határozatára van szükség. Ilyen pedig nem született. Nem is volt idő a javaslatot előterjesz­teni, hiszen csak a meghí­vóból értesültek róla, hogy ők is rendezői, támogatói, résztvevői a rendezvény­nek. A köztársasági meg­bízott hivatala tehát nem járt el körültekintően, olyan ügyben döntött, ami­hez se nekik, se a megyei közgyűlés elnökének nincs jogosítványa. Csak a köz­gyűlésnek. fl hír ipz A szó ismét Petrik Já­nosé. — Meg vagyok lepve. Az elnök úr feledékeny, s rá­adásul saját jogosítványait se ismeri. Természetesen a meghívó kinyomtatása előtt kértük és megkaptuk bele­egyezését, megígérte, hogy támogatják a rendezvényt. Másfelől csupán ötvenezer forintról van szó. Közösségi célú, jó ügyet szolgáló hoz­zájárulásról, amiről a köz­gyűlés elnöke saját hatás­körében is dönthet. Ha akar. Ahogyan ezt egyéb­ként meg is ígérte. ic Lehet, hogy senki sem hiszi el, pedig a hír igaz. Történetesen csütörtökön, tegnap ülésezett a Pest me­gyei önkormányzat nemzé­A KÖZTÁRSASÁG MEGBÍZOTT A JÁSZ NAG YKUS-SZOL NŐK, NÚGRÁD ÉS PEST MEGYE HIVATALA lÁSZ-NACYKUN SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÚGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZAGYVARÉ KAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT meghívják Ori( é> kedves családját a NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK FIATALJAINAK sport és kulturális TALÁLKOZÓJÁRA A kulturális bemutatók és sportrendezvények helyt! ZACYVARÉKAS SPOR TPÁL YA A versenyek bemutatók kJófxMja: 1991. JÚNIUS I., SZOMBAT, W. 00 ÓRÁI Ót tiségi és társadalompolitikai bizottsága. Az eseményen egyébként lapunk egyik munkatársa is részt vett. Kiderült, ott is éppen erről a kérdésről volt szó. A lényeg és a pozitív végkifejlet: egyfelől dr. Kuncz Béla, a köztársasági megbízott hivatalának koordinációs vezetője elő­terjesztésére — mert a jó ügy megéri! — megszavaz­ták a rendezvény 50 ezer forintos támogatását. Másfelől — mint arról a bizottság titkára, Nemoda István tájékoztatott —, a jövőben már nem ilyen kö­rülményesen intéződnek az ügyek. Az új költségvetési tervezet ugyanis egy olyan, 8 millió forintos tételt is * NAGYDÍJA CSEPEL AUTÓGYÁRNAK '* ÖNKORMÁNYZATOK TŰZÖL TÓKOCSI JA '* VÁSÁROZÁST TANULNAK A MAGLŐDIAK vetkező hónapokban csak felniéit álon tudják besze­rezni a szenet, de az utal­ványtulajdonosoknak a ré­gi áron kell kiszállítaniuk, akkor az IKM és a PM köz­ti megállapodás értelmé­ben a különbözetet — ha igazolni tudják veszteségü­ket —, visszaigényelhetik az APEH ütői. Az persze már más kér­dés, a vevőknek majd biz­tosítani tudják-e, hogy a kívánt szénfajtát megkap­hassák. A szakemberek sze­rint erre semmi garancia sincs. Igaz, hogy a magyar- országi szénbányák többel termeltek, minit tavaly, de a szenet állítólag inkább a hőerőműveknek adták el, mintsem a tüzelőanyag-for­galmazóknak. Informá­cióink szerint a borsos árú importtüzel öböl nem lesz hiány. Ám a legtöbb vásár- l ó ezt a nagy kalória miatt csak keverve tudja használni, ugyanis a hazai kazánok nagy része a honi brikett, lignit felhasználá­sához épült. Látva a tüzelőforgalma­zás körüli bizonytalansá­gokat, nem nehéz megjó­solni, a széncsatában még korántsem értünk el az utolsó fejezethez. , H. É. Az idei tavaszi BNV-n Pest megyéből több, mint harminc cég vesz részt, s a nagyvállalatok mellett a kisszövetkezetek, kft.-k, rt.-k is képviseltetik magu­kat. A már sok vásárt meg­élt szakemberek úgy tart­ják, a megnyitó napja még a protokollé, ilyenkor a ki­állítók úgymond még egy­mást látogatják, a második napon azután már a kö­zönség is nagyobb számban látogat el a vásárvárosba. Tegnap délelőtt a hűvös, szeles idő ellenére már a tízórai nyitáskor sok néző kezdte meg körsétáját a pa­vilonok között. A szabad területen jó néhányan meg­álltak a Csepel Autógyár standja előtt, hogy megte­kintsék a kiállított tűzoltó­autókat, buszokat és teher­gépkocsit. A fenti felsorolásból ki­derül, hogy a szigetszent- miklósiak szélesítették ter­mékskálájukat, s az autó­buszalvázak, teherautók mellett a német Metz cég­gel közösen egy tűzoltógép- kocsi-család kifejlesztésé­ben is részt vettek. A Cse­pel Autó készítette hozzá­juk az alvázat, s a Cum­mins motorral ellátott ko­csikat Szigetszentmiklóson szerelték össze. A kooperá­ció eredményeképpen a BNV-n három típust mu­tatnak be. Közülük az egyi­ket — amelyik 8500 literes víztartállyal rendelkezik — elsősorban a települések önkormányzatainak szán­ják, mert nemcsak tűzoltás­ra, hanem egyéb kommuná­lis célokra — úttisztítás, lo­csolás, víztárolás, hótakarí­tás — is hasznosíthatók. Hogy milyen lesz irántuk az érdeklődés, az az elkö­vetkező hetekben, hóna­pokban derülhet ki. Ami az árakat illeti, természetesen többe kerülnek — többet is tudnak —, mint a hazánk­ban futó IFA tűzoltóautók, de a hasonló külföldi típu­soknál a Csepel—Metz ol­csóbb. Mint megtudtuk, az országos tűzoltónapon a szakma képviselőinek is be­mutatják. Jó hír még a szigetszent- miklósiak háza tájáról, hogy a 800-as alvázcsaládjuk egyik tagjával készült Ika­rus 396 luxus távolsági autóbusz BNV-nagydíjat kapott, s az elismerést az autógyár részéről a megnyi­tó napján Lukácsi Gábor vezérigazgató vehette át. A beruházási javak szak­vásárán hagyományos résztvevőnek számít az Ipari Szerelvény és Gép­gyár is, a K 20-as pavilon­ban az idén is jelen van. Az előző évekhez képest a különbség annyi, hogy a vállalat nemrég önállóvá vált gyárai már más-más standokon helyezkednek el. Az ISG nevet jogutódként a volt törzsgyár viszi to­vább, s a múltbéli összetar­tozásra csupán az emlékez­tet, hogy a budaörsiek ki­állítóhelyén a maglódi gyár csökarimái is helyet kap­tak, mondván, hadd tanul­janak bele ők is a vásáro­zásba. Az ISG a hagyomá­nyos termékei mellett egy új fejlesztéssel — lapzárá­sú tolózár — is jelentke­zett, amelyet elsősorban az élelmiszeriparban haszno­síthatnak. MÉ€ BIZONYTALAN A PIAC Idén is elgurul a málna? Lapunk esztendők óta foglalkozik a megye málna­termelő településeinek visz- szatérő gondjaival. Az ér­tékesítés e kényes gyü­mölcsnél már jó ideje meg­oldatlan. Minden faluban évről évre újabb erőpró­bát jelent a piac felkutatá­sa, a megfelelő partner ki­tartalmaz, amelyet ez a kis létszámú bizottság, közgyű­lési határozat nélkül éppen ilyen célokra fordíthat. Azaz a nemzetiségek, ki­sebbségek, társadalmi egye­sületek — például a ci­gányság — rendezvényei­nek, kulturális csoportjai­nak támogatására. Nem is olyan nagy baj Könnyű lenne ezek után bűnbakot, bürokratát, fele­lőst keresni, akár erről, akár arról lehúzni a vizes lepedőt. Pedig valószínű­leg se rosszindulatról, se kivagyiságról, se a hivata­lok és hatóságok közötti ve­télkedésről ez esetben nincs szó. Egyszerűen ar­ról, hogy a demokrácia új szervezetei és tisztségvise­lői most tanulják a dolgu­kat, most ismerkednek jo­gaikkal és feladataikkal. Nincsenek pontos előírások, rendeletek és szabályok. Szinte mindent újra ki kell találni. Így azután előfor­dulhat néhány apróbb bak­lövés, félreértés. Ami per­sze nem olyan nagy baj, ha az önkritika és az igazsá­gosság szelleme erősebb marad, mint a mundér „becsületének” védelme. S valószínű, hogy ez történt ebben az esetben. Lehet, hogy éppen, ily mó­don leszünk erősebbek. Le­gyen szó akár a nyilvános­ságról, az önkormányzatról vagy amit mindannyian sze­retnénk: a demokráciáról. Csulák András választása. Tavaly nyáron azután végképp elszabadult a pokol. Egymást érték a gazdák lázadásai, láthat­tunk földre borított mál­nát, síró, elkeseredett, plusz­munkát vállaló asszonyo­kat. Mi várható az idén? Mi- lyen lesz a piac? Erre ke­restünk választ az egykor málnaország fővárosaként elkönyvelt Kosdon. A pol­gármester Bor ovit s Feren­cet kérdeztük, ő mint kis­gazdapárti vezető mit tett, hogyan próbál enyhíteni faluja baján? — A málna értékesítése valóban nagy gondja min­denkinek, aki ezzel foglal­kozik. Igaz ez a megállapí­tás különösen akkor, ami­kor a papok és a körzeti orvos kivételével minden­kit, egy egész falut érint a málnaügy. Itt Kosdon több mint hatszáz család apra- ja-nagyja műveli a málna­földeket, s bizony nem lát­hatják a jövőt. Hogy én személy szerint mit tettem? írtam egy ajánlólevelet az ország minden pontjára, azoknak, akik potenciális vevőként szóba jöhetnek. A nagy konzervgyáraknak, hűtőházaknak, vásártele­peknek, sőt még termelő- szövetkezeteknek is. A vá­laszok sajnos nem biztatók. Van egy pár konkrét ígé­ret arra vonatkozólag, hogy itt felvásárlótelepet nyit­nak. □ Kikre lehet számítani vevőként? — Ígéret van Albertijá­ról két felvásárlótelep nyitására, továbbá a gödi és a fóti termelőszövetke­zettől. Már jó irányba ha­ladtak a tárgyalások a Deb­receni Konzervgyárral is, de amikor a konkrét szer­ződés megkötésére került volna a sor, akkor kiderült, nincs annyi pénzük, hogy naponta fizetni tudjanak. O Milyen áron vennék a málnát? — Ezt ma még pontosan nem lehet tudni, úgy tűnik, 30-40 forintért talán el le­hetne adni. Ez igen ala­csony ár, hiszen aki fog­lalkozott ezzel a kultúrával, azt tudja, mennyi munka van vele. O Milyen termés várha­tó Kosdon? S a mennyi­ség le van-e kötve? — A faluban úgy 40-50 vagonra számítunk, s úgy tűnik, ezt el lehet adui, de nem mindegy, mennyiért. □ Próbáltak-e külföl­diekkel tárgyalni? — Közvetve tárgyaltunk külföldi partnerekkel, de sajnos, ez ügyben semmi konkrétumot nem tudok mondani. Mint hazánkban minden, ez is képlékeny. A falunak természetesen az lenne a jó, ha Nyugatra tudná eladni a termést, s valamivel magasabb áron, mint a hazai piacon. Erre azonban jelenleg kicsi az esély, bár mindent megpró­bálunk, nem adjuk fel. □ Kik segítik az ön munkáját? — A településen létre­hoztunk egy kilenctagú termelési és értékesítési bizottságot. Közöttük min­denki málnatermelő, sőt vannak, akik korábban fel­vásárlók is voltak. Ök te­hát igencsak érdekeltek és megtesznek minden tőlük telhetőt. Tartják a kapcso­latot a környező málna­termelő településekkel is — mondta el a polgármester. A málnaüzlet tehát. ösz- szefogja a falut. Mindenki­nek közös az érdeke: el­adni mindent, ami megter­mett. Sajnos azonban a kosdiak is tudják, hogy ez nem könnyű. Voltak idősza­kok, amikor a felvásárló­helyek egyik napról a má­sikra bezártak, s volt vá­ratlanul nyitó átvevőhely is. A bizonytalanságnál semmi sem rosszabb, most pedig bizonytalanság van. —árvái— A standon a vállalatot képviselő szakemberek el­mondták, bár a részvétel nem olcsó, de meg sem for­dult a fejükben, hogy nem jönnek el. Ha távol marad­nak, azt hihetnék a szak­mabeliek, hogy már nem is létezik a cég. A konkuren­cia pedig nagy, úgyhogy ilyen könnyelműséget nem engedhetnek meg maguk­nak. A BNV-n újoncnak szá­mít a százhalombattai Du- namont magyar—olasz ve­gyes vállalat, ami nem is csoda, hiszen a részvénytár­saság — melynek tagja a DKV is — csak 1988 végén alakult, s az ütésálló, vala­mint habosítható poliszti- rolt gyártó cég üzemei az idén tavasszal kezdték meg a próbagyártást. Az rt. standján elhelyezett tartók­ban lévő polisztirolfajtákat az érdeklődők nemcsak megnézhetik, de meg is foghatják. A szakemberek úgy vélik, a hozzáértők már az anyag tapintásából is következtetni tudnak a minőségre. A kétfajta po- lisztirolból évente 65 ezer tonnát gyártanak majd, s ennek egyharmadát belföl­dön értékesítik, a többit pedig exportálják. Bár pi­aci kilátásaik kedvezőek, a cég marketing szakemberei úgy vélik, a vásáiri jelenlét hasznos lehet, hiszen akad­hatnak új vállalkozók akik most ismerkednek meg a Dunámont nevével, tevé­kenységével. Hargitai

Next

/
Oldalképek
Tartalom