Pest Megyei Hírlap, 1991. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-27 / 122. szám

lit a vitán közepe Túl azon, hogy Magyarország geometriai közepe, ma már jelkép is. Ahogy az Eiffel- torony Párizsra, az óriáskerék Becsre, ez a furcsa kupola Pusztavacsra asszociálja a nézőt. Kis rosszmájúsággal azt is szokták mondani, itt van a világ közepe. A kupola körül hatalmas rét, smaragdzöld fűvel. A fűre rá szabad lépni, le lehet ülni, esetleg ledőlni, ha már túl sokat sétált az ember a közeli erdőben. Hétvégeken sokan kere­sik fel ezt a csodálatos vidéket, mely alig egy órányira van Budapesttől, az M5-ös úton. Azt mondják, aki csendben lépeget és szerencséje van, még dámvadat is lát­hat, meg őzgidát. Ilyenkor, május végén már a harangvirág is nyílik (—gyé—) Levél egy képviselőtől Semmit a semmiről I. ÉVFOLYAM, 64. SZÁM 1991. MÄJUS 27., HÉTFŐ DA^S! x^CíHtm MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN, SZERDÁN, PÉNTEKEN, SZOMBATON Jött egy orvos a községbe Ez nem menhely! Tisztelt Szerkesztő Űr! Rendszeres olvasója va­gyok lapjuknak, s nagyon örültem, amikor a dabasi oldalt elindították, mert azt hittem, gyakrabban lesz szó az újságban a mi közsé­günkről is. Ügy is mint kakucsi la­kos, úgy is mint a telepü­lés önkormányzati testüle­tének tagja — tehát kép­viselő —: csalódtam. Mert a „nesze semmi, fogd meg jól” jellegű polgármesteri megszólaltatáson és a kul­turáltnak aligha nevezhető területi vitáról szóló cik­ken kívül még semmi ér­demleges hír nem jelent meg rólunk. Szeretném le­szögezni, nem a lapot és nem is az újságírót ma­rasztalom el emiatt. A „beszéltetettben” van a hi­ba. Nincs miről beszéljen. Merthogy Kakucso-n a helyhatósági választások óta nem történt SEMMI! A semmiről pedig csak Helyszűke miatt rövi­dítve adjuk közre olva­sónk levelét, ám lényegi mondanivalóján nem változtattunk. Sajnos egyre gyakrabban ka­punk ilyen leveleket, amik arra utalnak, hogy az önkormányzatok nem urai a helyzetnek, vagy ha úgy tetszik, nem áll­nak a helyzet magasla­tán. Természetesen a má­sik felet is meghallgat­juk, s helyet adunk a válasznak. Válasz alatt nem tisztára mosako­dást vagy a vádaskodás visszadobálását értünk, hanem konkrét érveket, netán önkritikát is. Ez egy olyan fogalom, me­lyet az elmúlt évek hoz­tak divatba, gyakorlásá­ra egyre ritkábban ke­rül sor. Pedig elkelne. Balogh János képvi­selő úr levelére As- sebrenner György pol­gármester úrtól várjuk a választ, amivel is az ügyet lezárjuk. (—matula—) DABASI HÍRLAP Vezető munkatárs: Matula Gy. Oszkár. • Munkatárs: Pachner Edit. • Fogadónap minden hétfőn 14-töl 17 öraig a szerkesztőségben. Cí­münk : Bp. VIII. kér.. Somo­gyi B. u. S. sz. Pf.: 311. ír. ®z. 144«. Telefon: 138-2M9/28J semmit lehet(ne) mondani, de legjobb hallgatni. A kissé hosszúra sikerült bevezető után rátérek mon­danivalómra, pontosabban az újság nyilvánossága előtt teszek fel néhány kér­dést az önkormányzatnak, mindenekelőtt a polgár- mester úrnak. Ezekre mind­eddig nem kaptam választ. Sem én, sem a község. — Mi az oka, hogy az alakuló ülést leszámítva mindössze egyetlen nyil­vános ülést tartottak? Ez is felért egy színházzal. Amikor próbáltam ütköz­tetni a véleményeket, a testület leintett. S mind­ezt a választók előtt! Több kérdés nem is hangzott el. Minek kérdezni, ha még egy képviselő sem kérdez­het lényegi dolgokat? — Zárt ülés, munkaérte­kezlet, egyeztetés stb. A zártsággal odáig mentünk, hogy esetenként még a jegyzőt is kirekesztjük. Határozatok viszont szület­nek. Jegyző nélkül, a tör­vényesség igénye nélkül, laikusán. Nagy horderejű és emberi sorsokat érintő kérdésekben. Nem tudom, hány jegyzőkönyv készült ezekről az ülésekről (ha ké­szült), benne van-e a til­takozásom az érdeklődők kívülrekesztése miatt, vagy az ezzel kapcsolatos válasz: Nem adom meg az ellenzéknek azt a sanszot, hogy idejöjjenek! Nos, így fest nálunk a demokrá­cia. — Gázprogram. A ható­sági engedélyek még a vá­lasztások előtt megszület­tek, nyitva áll (t) a kapu ezen fontos, egzisztencia- növelő közmű megvalósítása előtt. Napjainkra azonban még kivitelező sincs, kevés volt rá az eltelt nyolc hó­nap. Történt azonban egy Fogadóórák Dr. Fodor István ország- gyűlési képviselő ezúton közli a Pest megye 14. szá­mú választókerület polgá­raival a június hónapban esedékes fogadóórák prog­ramját: Dabas június 5-én a Kossuth Lajos Művelődé­si Központban, Pilis június 12-én a községházán, Öcsa június 19-én a szabadidő- központban, Örkény június 26-án a községi művelődé­si házban. A fogadóórák mindenütt 17 órakor kez­dődnek. fontos dolog: az igények felmérése, önerős beruhá­zásról lévén szó, volt hur­ráhangulat a faluban, hi­szen a szórólapokon 25 ezer forint volt feltüntetve egy lakóegységre. Nevetséges! Ennyibe kerül ma egy ver­senykerékpár. De nem a gáz bevezetése. Ezt látszik igazolni, hogy ma már 41 ezernél tartunk — ha az összlakosság 80 százaléka beszáll. Ha nem, akkor még több lesz. Csak legyen, aki meg tudja fizetni. A fentiek — és amit nem írtam meg — arra késztet­nek, hogy lemondjak. Csa­lódtam, belefáradtam, ér­telmetlennek tartom foly­tatni ezt a szélmalomhar­cot. A polgármester úr és képviselőtársa iim annál elégedettebbek. Saját érde­meikkel, munkájukkal, amit igyekeznek mindenütt és minden alkalommal ki­hangsúlyozni — nélkülöz­hetetlenségüket bizonyí­tandó. A háború után egv men- helv közelében laktunk, melyet a demokrácia sem tudott szalonképessé koz­metikázni. A százéves. Is­potálynak készült bagoly­várban szomorú tekintetű, munkából kifáradt öregek szorongtak, a kelkáposzta- szagú szegénységben mor- zsolgatták a kiporciózott időt. — Ez nem menhely és nem elfekvő! — tiltakozik dr. Neuivald Jenő. körzeti főorvos, az Örkényi mini­kórház vezetője, amikor el­mondom neki az egykori emlék alapján kialakult vé­leményemet: a házastársi vagy gyermeki törődést nem képes pótolni semmi­féle szociális intézmény. — Ebben igazat adok, de az is Igaz, amit Neuwald doktor mond. ez nem olyan intézmény. amire maga gondol — szól közbe Ko­vács István, Örkény pol­gármestere. Milliókba került — Különben nem csak azok szorulnak törődésre, akiknek nincs családja. Itt van jelenleg egv öregúr. Szenilis, mozgáskorlátozott, a lánya látja el. Aki szintén beteg, most lett beutalva három hétre egy szanató­riumba. Mi legyen a papá­val? — vetődött fel nyom­ban a kérdés. Nos. a megol­dás ez itt — mutat széjjel a polgármester, jóllehet a 42 millió forintba kerülő, tavaly augusztusban át­adott körzeti orvosi rende­lőhöz nem csupán a fekte­tő két kórterme és annak mellékhelyiségei tartoznak. — Ahhoz, hogy világosan megértse, mire is szolgál a fektető, legjobb, ha belete­tozott betegek elhelyezése, akik a bejárást egyébként nem tudnák megoldani. Idős, stabil állapotú, de ápolásra szoruló betegek meghatározott időre szóló megőrzése. Előrehaladott, gyógyíthatatlan betegek szenvedésének enyhítése kábító fájdalomcsillapítók segítségével.” Adollaka feltételek A szabályzat ennél jőval- ta több célkitűzést tartal­maz. én csak a leglényege­sebb pontokat emeltem ki belőle, no meg azt. hogy milyen személyi és tárgyi feltételek szükségesek az öt ágy rendeltetésszerű mű­ködtetéséhez: két főállású, kórházi gvakorlattal ren­delkező. szakképzett nővér, szakasszisztens által működ­tetett fizikoterápia, EKG- készülék. oxigénpalack ás laboratórium. Ezek műkö­dését, üzemeltetését úgy­szintén szakasszisztensek látják el, a napi rendelés mellett. A naponkénti két vizit a főorvos feladata, hétvégeken az ügyeletes or­vosé. Az éjszakai ügyelet nem gond. a szolgálati la­kások az emeleten vannak, szükség esetén az orvos pil­lanatok alatt lejön a beteg­hez. Mit mond a beteg, meny­nyire elégedett az ideszo­rult? Az ideszorult kifeje­zést azért hangsúlyozom ki, mert vidéken más súlya van annak, ha egv idős em­bert nem a család, hanem idegenek gondoznak. Sarai Józsefné combnyak­töréssel feküdt hosszú ideig kórházban, onnan került ide. mert még mindig nem képes önmagát ellátni. Ka­bármilyen családi gondos­kodással. A koszt jó, meg nem is unatkozunk — int az egyik asszony a tv-re. — Ezt nézze meg! Milyen tisz­tái — simítják meg a rán­cos kezek a hófehér ágy­neműt. — Százötven forint­ból még a kosztunk sem jönne ki. Már értem alatta az olyan kosztot, amit itt adnak. — A térítés a beteg anya­gi helyzete szerint változik — tájékoztat a főorvos. — Nullától 300 forintig terjed. A leggyakoribb, a 150 forin­tos betegünk. — Ügy tűnik, nemcsak a betegek, de Neuwald dok­tor is elégedett, majdhogy­nem boldog — jegyzem meg később, már bent a polgár- mesteri hivatalban. — Ez nyilván a sikerél­ményből adódik. Volt egy elképzelése, amit itt nálunk sikerült megvalósítania. A minikórház, vagy nevez­zük ahogy ő mondja, fekte­tő. Nem Neuwald doktor találta fel. tradíciója van az angolszászoknál. Ez viszont nem von le semmit a doki érdemeiből, Magyarorszá­gon az elsők között az álta­la megszervezett Örkényi fektető nyitotta meg a ka­puját. amiért szerfelett tisz­telik. Tartsuk meg Örkény és az önkormány­zat legalább annyira elége­dett. mint Neuwald főorvos, örülnek, hogy ilyen főorvo­suk van. — Tudja, én a mai napig sem értem, mivel sikerült Kovács Pistának Örkényre csalni egy jó nevű pesti kar­diológust — somolyog a ba­jusza alól az egyik páciens. Ok értenek ahhoz, ami­hez ön nem ért, szerkesz­tő úr. írni vagy beszélni a semmiről. Tisztelettel üdvözli Balogh János kakucsi képviselő kint a működési szabály­zatba, ami mindezt rögzíti — veszi át újra a szót Neuwald főorvos. „Rendszeres fizikoterá­piára szoruló, átmenetileg, vagy tartósan mozgáskorlá­ritmusproiblómái vannak, megfigyelésre szorul. Egyi­kük mögött sem áll olyan családi háttér, mely megfe­lelő ellátást, gondozást biz­tosíthatna a számukra. — Amit itt kapunk, felér — Látja, bátyám, ez még nekem is rejtély — moso­lyog vissza a polgármester az öregre. — De most már az a lényeg, ha megszerez­tük, hát tartsuk is meg. Jó szóval és sok szeretettel. Matula Gy. Oszkár Meglásd asszony, ma elcsípem! sKKaMwffiwoMBffiäSi Végre egy kis jó idő! A mólónál veszteglő ladikról lekerült a ponyva, a tó nem a széltől, hanem egy motoros csónaktól hullámzik. Ring a sás és ring a bárka, a napozó hölgy kéjesen tobzódik a fényben. Férjura a pontyo­kat riogatja, szalmakalapban és teli reménnyel: meglásd asszony, ma elcsípem! S hogy mindez hol történik? Teljesen mindegy. Az elmúlt hét végén azonos volt a kép az egész megyében, már ahol van tó vagy folyóvíz, ahol lehet csónakból horgászni (Matula Gy. Oszkár felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom