Pest Megyei Hírlap, 1991. április (35. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

V isst. Április 2., kedd 1 XXXV. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM Foglalkoztatási kirendeltségek szorult helyzetben Kikoldult irodák, kinézett ügyfelek Ha végigböngésszük az Országos Munkaerőpiaci Központ statisztikáit, szo­morúan konstatálhatjuk, hogy az állástalanok száma hónapról hónapra emelke­dik. Hasonló képet mutat a megyei helyzet is, s ez azt jelenti, hogy a munkaügyi ügyfélszolgálati irodákban nagy a zsúfoltság, az állást keresők szinte egymásnak adják a kilincset. A Pest Megyei Foglalkoz­tatási Központnak tizenöt településen működik kiren­deltsége, s közülük jó né­hány elhelyezése nem felel meg a megváltozott körül­ményeknek. Hiába, amikor tavaly januárban kiépítet­ték a hálózatot, még csak négyszázan kaptak munka­nélküli-segélyt, s egy-két ezres ügyfélforgalommal le­hetett számolni. Sajnos az­óta a gazdasági ellehetet­lenülés jelei egyre inkább megmutatkoznak, s a nega­tiv változásokat jól érzékel­tetik a legfrissebb adatok. A megyében márciusban már 7—8 ezer között volt azok­nak a száma, akik munka­nélküli-segélyben részesül­nek. s az irodát 22 ezren keresték föl, A Pest Megyei Foglalkoz­tatási Központ vezetőjétől, Peráth Bélától megtudtuk, hogy Szigetszentmiklóson, Dunakeszin, Zsámbékon, Ráckevén, Nagykátán, Nagykőrösön és Százha­lombattán megfelelő kö­rülmények között dolgoz­hatnak az irodák. Érden is ígéretet telt a polgármes­ter, hogy még egy évig biz­tosítják a jelenlegi helyisé­get. A problémás esetek közé tartozik a szentendrei, a váci, meg a dabasi ügy­félszolgálati irodák helyze­te, s a sor nemrégiben a ceglédi és gödöllői kiren­Gyilkossdggs! gyanúsított gyerekek Saját zokniját nyomták a torkába Szakadó esőben futunk be Öcsára. A komisz idő miatt olyan gyér a forgalom, hogy még a kék fényt sem kell bekapcsolni. A riasztást követően 14 perc alatt érünk a helyszínre. A rádión közölt címen, a ház előlit, alacsony, bőrig ázott ríV’T.iűr zászlós. Távolabb néhány riadt szájuí- ti. Fazekas Sándor jelentkezik és közli a tényállást: bent a házban egy halott van, minden bizonnyal meggyil­kolták. Az esetet nem sokkal a déli harangszó előtt fe­dezte fel, a kerítésen át jutott a házba, miután a kopog­tatásra nem jött senki kaput nyitni. Fülöp Sándor alhadnagy, a gyáli rendőrállomás pa­rancsnoka feszítővasat ho- zgt és felnyitja a kaput. Egymaga megy be a házba, mindenki mást elparancsol a környékről. Kis idő múl­va jön visza, az arcán lát­ni, amit ő látott odabent, aligha lehet szívderítő. — Legfeljebb 12 tórája halott. A száját ronggyal be­tömték, majd agyonverték. A feje és arca tele van ütésnyommal. Kevés vért veszített. Idős, de jó kötésű ember volt. Ezt nem egy csibész csinálta. Szerintem rablógyilkosság történt. Az egész házat felforgatták, valamit kerestek. A szűkszavú közlés után Fülöp beáll a kapuba, nem ereszt be senkit. Pedig közben befut a dabasi rendőrkapitány, dr. Mohá­csi őrnagy, akit, bár sza­badságon van, riasztottak, így írja elő a regula. No meg azt is, amíg a megyei ' rendőr-főkapitányság élet­védelmi csoportja nem jön ki, senki nem kezdhet nyo­mozásba. Érkeznek a kék Ladák, egyik a másik után. A ku­tyások, a la borosok, a nyomrögzítők, a fotósok. Életemben most asszisztá­lok először gyilkossági nyomozásnál, most látom első ízben, hány embert mozgat meg egy ilyen bűn- cselekmény felgöngyölítése. Megjön a rendőrorvos, bemegy a házba. Nyomá­ban egy videokamerás technikus; minden mozza­natot, minden tenyérnyi helyet videoszalagra rögzít. Értékelhető nyomokat ta­lálnak, ami Fülöpnek kö­szönhető. A halált kiváltó ok viszont nem egyértelmű. — Majd boncolás után — tér ki az orvos a válasz elől. Az eső esik, már híg la­tyakban caplatunk. Az ál­dozatot elviszik boncolni, a nyomozók berendezkednek a községházán, megkezdő­dik a környék lakóinak ki­hallgatása. Néhány olyan személyt elő is állítanak, akinek már volt összeütkö­zése a törvénnyel. Telefont keresek, bedik­tálom a tudósítást. Aztán visszamegyek a helyszínre. Bent égnek a lámpák, de nem mozdul senki. Olyan a Somogyi Béla utcai vén bagolyvár, mint egy kísér- tetház. Még nincs 10 óra, de már megvan a boncolási eredmény. A 72 éves Palika (Folytatás a 12. oldalon.) deltséggel is bővült. Mind­két városban az elmúlt he­tekben költöztették el a vá­rosházáról a munkaügyi irodákat. Monoron — ahol tizenhét négyzetméteren szorongott három ügyintéző, egy számítógép s az ügy­felek — úgy tűnik, sikerül javítani a körülményeken. A polgármesterrel folytatott megbeszélés után akadt új helyiség, amelyet most majd 200 ezer forintért kell rendbehozatni. A pénzről szólva: gondot okozott az is, hogy a törvény életbe lépése után a foglalkoztatá­si központ csak március vé­gén tudta meg, milyen költ­ségvetéssel dolgozhatnak az idén. Az már ismert, hogy az anyagiakban nem dúskál­nak, ezért fontos lenne, hogy az érintett települése­ken sikerüljön egyezségre jutni az önkormányzati hi­vatalokkal. Peráth Béla hangsúlyozta, a helyhatósá­goknak is érezniük kellene a felelősséget, hogy az iro­dák léte a lakosság érde­keit szolgálja. Kívánatos lenne ezért, hogy a részük­re kiadott helyiségek bérleti díját ne üzleti alapon — mint egy kft. vagy bank esetében — szabják meg. Szerencsére a segítőkész­ségre is akad példa. Az aszódi polgármester például felajánlotta, ha a gödöl­lőiek elhelyezése nem oldó­dik meg, ők készek a segí­tésre, s a városban helyi­séget biztosítanak a körzeti kirendeltség számára. II. £. Csupa feltéfeles mód Elillant álom az erdélyi faluról Amikor megkezdődött az erdélyiek hazánkba ván­dorlása, több községben segítették a letelepedésü­ket. Kiemelkedő helyet foglalt el tavaly Dány a segítők és támogatók so­rában. Számtalan hír szólt a majdan megvalósuló er­délyi faluról. Akkor úgy tervezték, hogy a termelőszövetkezet által kiparcellázott szentki­rályi területen adjak a kedvezményes telket és megteremtik a lehetőséget a részletfizetésre, valamint biztosítják a vizet és a villanyt is. Akkor még egymást érték a segélyszál­lítmányok Nyugatról. Hogy mivé lett mára a nagy áb­ránd, arra kerestük a vá­laszt, ugyanis azt a hírt kaptuk, mégsem lesz erdé­lyi falu Dány-Szentkirá- lyon. Dánytól négy kilométer­re van az a tanyarendszer, ahol néhány család már hosszú évtizedek óta élt. A parcellázás a tanya szom­szédságában annak rendje és módja szerint megtör­tént. A telkeket négyzetmé­terenként 80 forintért kí­nálták, nagyságuk 800 és 1000 négyzetméter közötti volt. Ügy tervezték, hogy a második ütemben épülő há­zakba ez év tavaszán köl­töznek be a lakók. Hogy most hol tart az új falurész kialakításának gondja, arról Oláh Lajos jegyző tájékoztatott. — Erdélyi falu nem lesz, az már biztos. Hogy miért? Mert az erdélyiek nem jönnek már olyan sokan, mint korábban. Ez tulaj­Tavaszünnep liidegben Országszerte minden fe­lekezet megemlékezett Krisztus feltámadásának 1991-ik évfordulójáról Az ünnep évtizedekig csak amolyan népi hagyomány­ként szerepelt a jeles napok listáján. A feltámadás bib­liai és vallási jelentőségét igyekezett feledtetni a párt­állami szemlélet. Képünk az érdi postás­telepi katolikus gyülekezet körmenetén készült. A gyü­lekezetnek mostanáig csu­pán egy imaterme volt, amelyet az Ige iránti áhí­tat rég kinőtt. A hívek nagy része vasár- és ünnep­napokon kívül szorult a fa­lakon. De nem sokáig. Az idei már több volt, mint húsvéti körmenet, a hívek felkeresték az épülő új templomot is, amelyet II. János Pál pápa magyaror­szági látogatásakor szeret­nének felszentelni. Ügyszintén az ünnep­sorozatokhoz tartozott egy különleges húsvéti mise is. amelyet Márianosztrán, a börtönben celebráltak az elítélteknek. (Riportunk a 2—3. oldalon.) Fotó: Hancsovszki János donképpen örvendetes. De van más oka is. Időközben a telkek árát felemelték 150 forintra négyzetméte­renként, és elfogyott a hi­tel a közművek kialakítá­sára, nincs több pénz. A földet, igaz, a termelőszö­vetkezet adta, de az infra­struktúrát a tanácsnak kel­lett megteremtenie. x Még némi útépítésre futja a mai hivatalnak, aztán vége. A szentkirályi részen már ott él 40-50 család, a többiek még építkeznek. Vannak közöttük erdélyiek is, de a nagy álmok, a ter­vek széthullottak. Pedig mennyire bízott az egykori tanácselnök a nemzetközi elismerésben! Most kellett volna parcellázni a nagy érdeklődés miatt a kiserdő és az országút közötti részt. Ha jöttek volna többen, ha lenne rá igény, ha lenne pénz építkezni, ha tudná­nak villanyt és vázét vezet­ni, ha épülne az út, ha ... Ha az álmok csaknem mindegyike nem íoszlana szét hazánkban, mint Dányban az erdélyi falu terve. á. m. Alkalomhoz illő cikkek­kel lepte meg olvasóit több hétfői lap szerte Európában. A hétfő a „szenzációké” volt. A brit Independent nem kisebb hírt repített világgá, mint azt, hogy „trónköve­telő” jelentkezett, a király­nő „unokatestvére”. A cikk szerint a királynő nagyapja, V. György király egyik rég elfeledett fiának törvény­telen gyermeke van. Egy 65 éves walesi farmerről van szó, aki bírósághoz akar fordulni, és azt követeli, hogy vegyenek ujjlenyoma­tot a királynőtől, bizonyí­tandó a rokonságot. A Daily Mail című lap azzal rémisztette olvasóit, hogy hamarosan el kell mozdítani a híres Stone­henge hatalmas köveit. Az ok: más irányból kel fel a nap, s ezért sugara nem esik egybe a kövek irányá­val. A Daily Mirror állati szenzációval szolgált: egy bizonyos Charlie fényképét közölte. Ez a Charlie egy aranyos kis majom és egy csirke keresztezéseként „látta meg” a napvilágot. Nem maradtak le a fran­ciák sem. Egy észak-fran­ciaországi rádióállomás bo­londját járatta a körzet la­kóival, Hírül adták ugyan­is, hogy aranylelőhelyre bukkantak, s aki részesed­ni akar a föld kincseiből, még 48 óráig megteheti. A tüstént odasereglő emberek csak a helyszínen jöttek rá, hogy hányadikát mutat a naptár. Athénben az Eleftheross Typosz című lap igencsak meglepő hírrel állt elő: be­jelentették, hogy privati­zálják a rendőrséget. A varsói Gazeta is kiruk­kolt: azt írta, hogy ott járt Szvetlána Allilujeva, Sztá­lin lánya, és visszakövetelte az apja által a lengyelek­nek adományozott negyven­emeletes fővárosi épületet, a kultúra palotáját. Gátat szabni a vagyonátmentéseknek Gazdákra földek Jócskán felborzolta a kedélyeket az MDF orszá­gos választmányának ál­lásfoglalása a termelőszö­vetkezeti vagyonról. A választmány felháborodá­sának adott hangot, s fel­hívta a téeszek tagságát, hogy védje meg saját esz­közeivel is érdekeit, és úgymond vessen gátat a nemzetkárosító tevékeny­ségnek. gj Vajon mennyire érzik előrehaladottnak az emlí­tett folyamatot a Magyar Demokrata Fórumnál. Er­re kértünk választ dr. Farkas Gabriellától, az MDF alelnökétől. — Természetesen tagad­hatatlan, hogy vannak tisz­tességes tsz-elnökök, jó szándékú agrár szakembe­rek, akiktől idegen a kolhoz típusú szövetkezés, illetve gazdálkodás. Jómagam húsz éven át dolgoztam tsz-jo- gászként, s így bőséges is­mereteim vannak a mező- gazdasági nagyüzemekről. Az MDF országos választ­mánya azért sürgeti, hogy a kárpótlási, a földtulajdon- és szövetkezeti törvények mi­előbb megszülessenek, hogy — a felsoroltak, amelyek egy demokrátikus csomag­ba tartoznak — gátat szab­janak a spontán privatizá­ciónak. S3 Utalt a két évtizedes tsz-jogászi időszakára, a felhalmozott szakmai ta­pasztalataira. Ezeket mos* lanság is bővíti? — Az utóbbi időszakban több megyében is megfor­dultam, s ennek során fel­figyelhettem olyan jelensé­gekre, hogy 60-80 millió forintos veszteséggel évet zárt közös gazdaságok át­alakulnak. Azt is tapasztal­hattam, hogy a szövetkeze­tek 50 százalékánál már megtörtént a vagyonneve­sítés, s a cél az, hogy aí százszázalékos legyen. n És mi a helyzet Pest megyében? — Pest megyében kisebb a kísértés lehetősége, s a szövetkezetek gazdasági pozíciói is magabiztosab­bak. Az a meggyőződé­sem, hogy az említett tör­vények megszületését kö­vetően lesznek majd vál­lalkozó szellemű kisgaz­daságok, farmerbirtokok, működnek a különbö­ző szövetkezetek is. Lesz­nek olyanok, akik föl­det visznek az általuk jónak ítélt szövetkezetekbe, vagy éppenséggel földet bérel­nek. A cél mindenképpen az, hogy minden talpalat­nyi szántóterületnek le­gyen tulajdonosa. Akikben van felelősség, szeretik a vi­déket. a magyar falut, azoknak segíteniük kell a felgyülemlő gordok helyi orvoslását. (gyócsi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom