Pest Megyei Hírlap, 1991. február (35. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-23 / 46. szám

Hírek . 1991. február 23., • szombat. Alfréd napja. A nap kél 6.37 — nyug­szik 17.18 óraikor. A hold kél 10.55 — nyug­szik 2.53 órakor. H01MAP sárnap. Mátyás napja. A nap kél 6.36 — nyug­szik 17.20 órakor. A hold kél 12.06 — nyug­szik 3.50 órakor. i Vili ii\fV>^T»‘öTT\Tt asm Szombaton csapadék nem várható, többórás napsü­tésre számíthatunk. Az északnyugati szél napköz­ben kissé megélénkül. Ko­ra délután 5, 10 fok vár­ható. Dunakeszi határában li mozgásba lendült a magán­erős beruházás. Rövidesen elkészül (júniusra) a város határában az a 700 négyzet- mé.teres élelmiszer-áruház, amely magántőkével kft. formában épül. Képünkön: az autós bevásárló centrum tetőszerkezetén dolgozó ács szakemberek (Vimola Károly felvétele) Mii Kzabml és mii nem? Megváltozott a posta-, illetve utasforgalomban ajándékként, devizahatósá­gi engedély nélkül az or­szágból kivihető áruk listá­ja. Továbbra sem vihető ki az országból devizahatósá­gi engedély nélkül 3 ezer forintos összértéket megha­ladó mennyiségű élelmi­szer, a hazai előállítású bor és egyéb szeszes ital kivé­telével. Ezen az értékhatá­ron belül sem vihető ki ká­vé, tea, kakaó, déligyü­mölcs, csokoládé, importból származó ital, fűszer, mil­es természetes bél, étolaj, margarin, cukor és hántolt rizs. Nem vihető ki az or­szághatáron a cigaretta és egyéb dohányáru, a gyógy­szer, a mosó- és mosogató- szer és babaápolási termék. A tiltott áruk listájára az idén került fel a szén és az egyéb tüzelőanyagok, és a múlt évek óta még mindig fent van a gabona és a takarmánytermékek. Az új lista már nem tar­talmazza, így szabadon ki- vihetővé váltak a gyer­mekruházati cikkek, az egészségügyi papír, a Lego játékok, a szőnyegek, a függönyök, a karácsonyfa- díszek, a szódásszifon és -patronok. hmét jár a komp A Mahart értesíti az utazóközönséget, hogy az Esztergom—Párkány kö­zötti kompjáratát február 25-től, hétfőtől újra megin­dítja. Maradi hárommillió Xinrs ütő« A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatója szerint a lottó 8. heti sorsolásán öltalála- tos nem volt. Így a követ­kező hétre átvitt jutalom összege hárommillió forint. A nyeremények összege az illeték levonása után a kö­vetkező : A négy tál álatos szelvé­nyek 97 093, a háromtalüla- tosok 813, a kéttalálatosok 37 forintot érnek. A közölt adatok nem véglegesek. Módosítani fogják a KRESZ-t Honi ózzák az áss í »sokat A közeljövőben új köz­lekedésbiztonsági progra­mot terjeszt a kormány elé a közlekedési tárca — je­lentette be a közlekedés- biztonságról szóló csütörtö­ki sajtótájékoztatóján Gyur- kovics Sándor, a Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára. Mint az államtitkár el­mondta: a közlekedésbiz­tonság terén sürgős intéz­kedésekre van szükség, hi­szen Magyarországon az utóbbi három évben 52 szá­zalékkal nőtt a balesetek száma, s ezen belül 80 szá­zalékkal több halálos kime­netelű baleset történt. Az okokat vizsgálva megálla­pítható, hogy elsősorban a 18-20 év közötti személy­gépkocsi-vezetők — vagyis a friss jogosítvánnyal ren­delkezők — körében a leg­erőteljesebb a növekedés. Az autópályákon bekövet­kezett balesetek aránya meghaladja a nemzetközi statisztikák értékeit. Gyurkovics Sándor el­mondta: az érintett szak­mai érdekképviseletek be­vonásával készülő program azt tűzi ki célul, hogy megállítsa ezt a folyama­tot. Ennek érdekében ja­vaslatot tesznek a KRESZ módosítására is, kérve pél­dául, hogy lakott területen vezessék be az 50 km/órás sebességhatárt. Ezt azon­ban rugalmasan kívánják érvényesíteni, vagyis ahol arra megvannak a feltéte­lek, ott külön táblákkal engedélyezhető a nagyobb sebesség is. A módosított KRESZ lakott területen kí­vül kötelezővé tenné a hátsó biztonsági öv haszná­latát, ám egyelőre csak azoknál a járműveknél, amelyekben ez a berende­zés megtalálható. A bal­esetveszélyt csökkenthetné, ha legalább a veszélyes útszakaszon kötelező lenne a járművek nappali világí­tása. Mindezek a módosítások természetesen csak akkor vezethetnek eredményre, ha az szigorú ellenőrzéssel pá­L SZANISZLO KÉTSZAZHUSZONÜT ÉVE hunyt el I. Szaniszló (1677—1766) lengyel király. Posen (Poznan) hoszpo- dárja — fejedelme — vo’t, amikor 1704-ben a Lengyel- országba nyomuló XII. Ká­roly svéd király II. Ágost királyt a trónról levéve, őt tette * meg uralkodónak. 170.9-ben azonban I. Péter cár Poltavánál megsemmi­sítette a svéd sereget, s ezzel Szaniszló lengyel uralmának is vége szakadt. Elűzték az országból, s a törökökhöz utaztában a moldvai fejedelem elfogta. 1714-ig raboskodott. Kisza­badulása után az elvesztett lengyel koronáért kárpótlá­sul XII. Károly a zweib- rückeni fejedelemség urá­vá tette, ám Károly halá­la után a franciák El­zászba internálták. A hely­zetén végül az javított, hogy szépséges leányát, Máriát XVI. Lajos francia király jegyezte el. 1733-ban, II. Ágost len­gyel király halálával meg­üresedett a trón, s a len­gyel nemesség a francia király anősát, . Szaniszlót választotta királlyá. II. Ágost fia, III. Ágost per­sze nem hagyta annyiban a dolgot, osztrák és orosz támogatással ő is lengyel király lett. Kitört a lengyel örökösödési háború, amelybe Franciaország és Spanyolország Is bekapcso­lódott. A harcok végén Szaniszlónak 1736-baa le kellett mondania a koroná­ról — bár királyi címét holtáig megtarthatta —, de cserébe a francia királytól megkapta a lota ringta! hercegséget. Feszültség az agglomeráció miatt Máiősis 1-től drágáé as BKV Mint ismert, megint emel­kednek a fővárosi közleke­dés tarifái. Az új viteldí­jakról és azok alkalmazási feltételeiről tartottak teg­nap sajtótájékoztatót a BKV-nál. Március 1-jétől ötven százalékkal drágábban vá­sárolhatjuk meg a busz- és villamosjegyeket, valamint a bérleteket. Az autóbusz- jegy új ára 15 forint. A villamos, metró, troli, fo­gaskerekű és a HÉV hasz­nálatáért a budapesti köz- igazgatási határon belül 12 forintot kell fi«etni. A villamosnapijegy 96, az autóbusz 120 forintot kós­tál. A kombinált bérlet 660 forintba kerül, a tanulók­nak, nyugdíjasoknak 165 forintot kell fizetniük. A közigazgatási határon kí­vül az összes autóbuszjá­ratra érvényes, úgynevezett környéki általános bérlet 480 forint, tanulóknak és nyugdíjasoknak 45 forint lesz. A környéki kombi­nált bérlet, mely a fővá­ros határún kívül az ösz- szes autóbuszra, valamint egy meghatározott járatra Budapesten 810, illetve 80 A Pénzügyminisztérium az alábbiak közlésére kérte az MTI-t. „Lakossági bejelentés út­ján a minisztérium tudomá­sára jutott, hogy a hambur­gi Fa. H. and W. Goothusen cég szerencsejáték tevé­kenységnek minősülő, úgy­nevezett osztálysorsjáték­ban való részvételi felhí­vással keresett meg név szerint sokakat a lakosság széles köréből. A Pénzügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy e tevékenységet enge­dély nélkül szervezik, ami jogszabályellenes. A játékban részt vevők számára a jogi védelem nem biztosított. A tiltott szerencsejáték szervezése bűncselekménynek minő­sül, és a játékban való részvétel devizagazdálko­dási jogszabályokat is sért­het.” Jó néhányan csodálkoz­hattak az utóbbi napokban, amikor postaládájukat ki­nyitva, abban Belgiumba.’ vagy más nyugat-európai országból származó levelet találtak. A levelek csábító ajánlatot tartalmaztak ar­ról, hogy hogyan nyerhet valaki néhány — esetleg pár száz — német márkával akár 5 milliót is. A levelek kulturált kül­seje, és az, hogy mindenki a saját nevére címezve kapta, sokakban keltheti azt a benyomást, hogy vala­mi teljesen törvényes és rendben lévő dologra invi­tálják. Ez azonban koránt sincs így. Erre hívja fel a Pénz­ügyminisztérium közlemé­nye a lakosság figyelmét. forintot kell fizetni. A he­lyi vonalbérletek ára 210 forint. A régi villamos- és buszjegyeket a bérletpénz­tárak február 25-től azonos értékben becserélik a 12 és 15 forintos jegyekre. A ré­giekkel március 6-ig lehet utazni. Bíró Lajos forgalmi ve­zérigazgató-helyettes el­mondta, hogy a BKV és a fővárosi önkormányzat azért volt kénytelen ekkora méretű áremelésre, mert az elmúlt időszakban közel hetven százalékkal lett drá­gább a gázolaj, illetve ugyancsak emelkedtek a villamos energia, a víz, a gáz, valamint a csatorna- használat díjai és az alkat­részek. Tavaly az Ikarus 3,7 millió forintot kért egy csuklós autóbuszért, az idén több mint hétmillióért szándékoznak adni. A sajtótájékoztatón el­hangzott, hogy a vállalat ezután is biztosítani szeret­né az agglomeráció közle­kedését. Azonban a vállalat vezetőinek az a véleménye, hogy a felmerülő költsége­ket ezentúl az érintett te­lepülések önkormányzatai­nak olyan mértékben kell vállalniuk, mint a válla­latnak, illetve a főváros­nak. Állítólag a BKV a múlt évben nem kapta meg ezt a pénzt, ezért a budapesti polgárok adó­jából egészítették ki az összeget, közel 800 millió forinttal. Bíró Lajos ki­fejtette, hogy a fővárosi és a Pest megyei önkormány­zatok az agglomerációs te­lepülések képviselőivel épp a múlt héten ültek tárgva- lóasztalhoz, de eredmény­telenül. Megállapodás nem született. Az érintett fal­vak, városok képviselői el­mondták, hogy nincs miből támogatni a BKV-t. A for­galmi vezérigazgató-helyet­tes pedig úgy tudja, hogy az önkormányzati törvény egyik passzusa foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ha ugyanis például Gödöllő nem tud adni a tömegköz­lekedés támogatására, ak­kor a költségvetéshez for­dulhat segítségért, mely állítólag tartalékol néhány milliót ilyen célokra. Min­denesetre a felek egymásra vannak utalva, de még nem tudni, hogy alakul a támogatás. A bejárók megnyugtatá­sára elmondjuk, hogy a 480 és a 810 forintos környéki autóbuszbérlet árának nyolcvan százalékát ezután is a munkáltató köteles megtéríteni a dolgozónak, ha annak lakó- és munka­helye nem ugyanazon a településen van. A Budapesti Közlekedési Vállalat szakemberei ere­detileg többfajta variációt dolgoztak ki a bérletekre, illetve a vonaljegyekre, de a fővárosi önkormányzat­nak nem felelt meg a hat bérletkörzet. A BKV illeté­kesei most május 1-jéig kaptak határidőt egy újabb változat elkészítésére. A végső döntés az év máso­dik felében születik meg arról, hogy jövőre milyen legyen az új tarifa- és jegy­rendszer. Molnár Ildikó Háromhetenként fordul a kerék' Kopogtat Mátyás Évszázados népi megfi­gyelés, hogy február 24-én, jégtörő Mátyás napján megszakad a tél. A hiede­lem szerint, ha Mátyás ezen a napon jeget talál, akkor elviszi, azaz megtö­ri, ha viszont aznap épp enyhe az idő, akkor jeges­re fordul az idő. Van-e va­rosulnak. Ezért a gépjár­művezetők számíthatnak arra, hogy a módosítások bevezetését követően foko­zott közúti ellenőrzések lesznek, amit időszakos műszaki vizsgálatok is ki­egészítenek. A KRESZ módosítása mellett nagy szükség van a képzés, a vizsgáztatás re­formjára is. A tervek sze­rint a frissen vizsgázott gépkocsivezetők először csak egy ideiglenes vezetői engedélyt szerezhetnek, amit csak akkor véglegesí­tenek, ha a vezető két évig nem követ el kirívó sza­bálysértést. Hosszabb tá­von azonban minden gép- járművezetőre kiterjedő pontrendszert kívánnak be­vezetni, ami lehetőséget te­remtene arra, hogy bizo­nyos számú szabálysértés elkövetése után a vezetőt megfosszák jogosítványá­tól. Az államtitkár szerint hasonló szempontok érvé­nyesülését az új kötelező felelősségbiztosítási rend­szer kidolgozásakor is fi­gyelembe kell venni, vagy­is aki gyakrabban okoz balesetet, az fizessen is többet. NA NE! He «Bagó Hallom, készül a nemzetbiztonságról szóló tör­vényjavaslat. Ideje. Jó lesz, ha lesz. Emlékeznek még arra az időre, amikor a valóságos zaklatás- ban-megfigyelésben-követésben részesült néhány­szor tíz emberen túl százak, ezrek kezdték dönget­ni a mellüket: őket is?! S nem elég, hogy profik tették ezt velük, hanem akkor még azok a piszkos besúgók is.<. Jellemző arra az ilyen-olyan párt- á'lamra, állampártra. Na persze! Nem először írom le: irtózom valamennyi titkos módszertől, s még inkább attól, amikor nézetekkel szemben nem nézeteket, hanem adminisztratív módszere­ket vonultatnak fel. Csakhogy . .. ! Ha az az ismérv, hogy alkalmaznak titkos mód­szereket, akkor a világ valamennyi állama „pártállam-állampárt”. Azaz mindenütt vannak hálózatok, profik és besúgók ... A lényeg nem az, hogy vannak, hanem az: mire használják fel őket?! A most készülő törvénytervezetben, ha igaz az, amit hallani lehet, a megbélyegzett piszkos be­súgó neve közreműködő személy lesz. De: lesz­nek ilyenek! S majd a kormány eldönti, hol lehet- nek-legyenek ilyenek meg beépített hivatásosak (az ún. SZT-tisztek), s így tovább ... Amire én azt mondom, azazhogy írom: na ne! Ha ugyanis — gondolom én, s bár rosszul gondolnám! — készül egy gumitörvény, s annak részletes fazonját majd a kormány (annak egy minisztere, a miniszterel­nök?) adja meg, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, azaz a pártállami időkben ... Mert akkor is volt ám jogszabály meg formálisan ren­dezett jogosultság, csak éppen ... Csak éppen egy, néhány személy, jobb esetben egy szűk testület döntögetett arról, kit kell megfigyelni, lehallgatni, követni... Pontos, jó törvény kellene tehát. S ak­kor akár a besúgók is.,. pardon, a közreműködő személyek is maradhatnak. <m) lamiféle tudományos alap­ja ennek a hiedelemnek, vagy csupán a népi hagyo­mányok kincsestárának egy szép darabjával állunk szemben? A kérdésre Né­meth Lajos, a Meteoroló­giai Intézet rövid távú elő­rejelzési osztályának veze­tője válaszol. — Mint minden időjá­rásra vonatkozó népi meg­figyelésben, ebben is sok igazság van, de tudományos alapja viszont az égvilágon semmi sincsen. Csupán annyi bizonyítható a sok évi hőmérsékleti átlagok alapján, hogy a mérsékelt égövön, ahová Magyaror­szág is tartozik, általában három-négy hetenként vál­tozik az ellenkezőjére az idő. Vagyis az enyhe pe­riódusokat hideg követi, és ez fordítva is így van. Ha a többi népi meteorológiai megfigyelés időpontjával összevetjük február 24-ét, beigazolódik ez a tény. Gondoljunk csak arra, hogy az előző időjárási forduló, gyertyaszentelő napja ép­pen február 2-án van, amelyhez szintén hasonló észrevételek fűződnek a medve kijövetelével vagy barlangban maradásával kapcsolatban. A Mátyás utáni következő forduló pe­dig éppenséggel március 19. körűire esik. Ez pedig a Sándor—József—Bene- dek-féle jóslás, mi szerint ez idő tájt melegre fordul az Idő. A meteorológia tudomá­nyos előrejelzése alapján az mindenesetre , biztos, hogy Mátyás napjáig hidegre számíthatunk. Hogy mind­ezt elhiggyük, elég a hőmé­rő süllyedő higanyszálára és az időjárás-jelentésekre figyelnünk. __ . — kk— PrCT MFßVFI E Politikai napilap. — Főszerkesztő: dr. Bárd András. — I LU I ITtLuiLl UillLnr POSTACÍM: Budapest, Pf. 311. IKANYItOSZAM : 1446. ­------------- ----------------------------------------- vezérigazgató. — Hirdetésfelvétel: Hírlapkiadó Vállalat,-------------------i------------------------------------- a kia< óhivatal központi telefonja: 133-2399 és 138-4300. — B udapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a 'Magyar Posta, fizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10 A 1900 — közvetlenül hétköznap 8,60 Ft; szombaton 9,50 Ft. Előfizetési díj egy hónapra 221 Ft. — ISSN 0133—0659. Főszerkesztő-helyettes: Csulák András. — Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. - Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Horti József hirdetési osztály. Telefon: 138-4669, 138-4707, 138-4456. Telefax: 138-3331. — A szerkesztoseg es Szerkesztőségi titkárság: 138-2539. Telefax: 138-44!6. A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Előfizethető bármely hírlapkézbesitő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlap-elo- vagy postautalványon átutalással á HELIIt 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. A lap ara Pest Megyei Hírlap (Index: 26 064 HU). Vigyázat! Tiltott szerencsejáték

Next

/
Oldalképek
Tartalom