Pest Megyei Hírlap, 1990. május (34. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-02 / 101. szám

1 PEST MEG VEI XXXIV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Ára: 5,80 forint 1990. MÄJXJS 2., SZERDA Ez Qrszág&yűBés aMBmlé ülése Éles viták szülte kompromisszumok Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes el­nöke alkotmányos kötele­zettségének eleget téve má­jus 2-án délelőtt 10 órára hívta össze az új Országgyű­lés alakuló ülését. A kétnaposra tervezett parlamenti ciklusindító ta­nácskozást mintegy három­hetes szakértői, frakcióve­zetői, illetve pártvezetői szintű egyeztető-előkészítő tárgyalássorozat előzte meg. A parlamenti pártok és a független képviselők éles vitákban, kompromisszu­mok árán egyezségre jutot­tak minden fontos kérdés­ben. A kialakított program sze­rint az alakuló plenáris ülés az ideiglenes államfő elnök­letével kezdődik meg. A Himnuszt követően Oszter Sándor színművész tolmá­csolásában hangzik el Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című költeménye. Szűrös Mátyás megnyitója után Varga Béla, az 1946—47-es Nemzetgyűlés elnöke és Vö­rös Vince, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzet- gyűlés volt jegyzője mond ünnepi beszédet. Varga Bé­la az ideiglenes köztársasági elnök és a parlamenti pár­tok meghívására vesz részt az alakuló ülésen; ugyan­csak az ő vendégük lesz Habsburg Ottó, az Europa­parlament magyar szekció­jának elnöke. Az ünnepélyes nyitányt a hivatalos napirend váltja majd fel. A köztársaság ideiglenes elnöke jelentést tesz a megbízólevelek átvé­teléről. Az MTI értesülése szerint április 28-án, szom­baton délben ötven képvise­lőtől még nem kapták meg a megbízólevelét. Ugyancsak szombaton a leendő korel­nök és körjegyzők a parla­menti szakértők és az Orszá­gos Választási Bizottság két tagjának segítségével előze­tes mandátumvizsgálatot végzett. Több képviselő mandátumának sorsa a fo­lyamatban lévő jogorvoslati ügyek miatt még kérdéses, így ők, ha részt is vesznek az ülésen, képviselői jogaikat nem gyakorolhatják. A kor­elnök Kéri Kálmán (MDF; országos lista) lesz, a kör­jegyzői tisztet pedig a négy legfiatalabb képviselő tölti majd be. Kéri Kálmán szintén kö­szönti az új Országgyűlés tagjait, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére. A programban szerepel a parlamenti pártok képvise­lőcsoportjainak megalakítá­sáról, vezetőikről, illetve a független képviselők meg­bízottjának nevéről szóló je­lentés, az országgyűlési tiszt­ségviselők megválasztása, a Minisztertanács lemondása, továbbá törvényjavaslat megtárgyalása az 1956-os októberi forradalom és sza­badságharc jelentőségéről. Az alakuló ülés második napján jelenti be a köztár­saság új, ideiglenes elnöke — a Parlament elnöke — a kormányalakítási megbízást. Ezt követően az Országgyű­lés határoz a Parlament ál­landó és külön bizottságai­nak megalakításáról, vala­mint á képviselők tisztelet­díjának és költségtérítésé­nek ideiglenes szabályozásá­ról. Az MDF és az SZDSZ ve­zetősége között létrejött megállapodás értelmében a két párt több országgyűlési tisztséget felcserél. Eszerint egyetértenek abban, hegy az Országgyűlés elnökének — mely tisztség a pártközi egyeztetések alapján a Ma­gyar Demokrata Fórumot illetné — Göncz Árpádot, az SZDSZ Országos Tanácsának tagját, az írószövetség elnö­két jelölik. Az Országgyűlés első alelnökévé viszont Sza­bad Györgyöt, az MDF Or­szágos Elnökségének tagját. Mindez azt jelenti, hogy a köztársasági elnök megvá­lasztásáig Göncz Árpád lát­hatja el ideiglenesen ezt a funkciót, Szabad György pe­dig a Ház ideiglenes elnöke lesz. Ketten egy gyékényen Tart a huzavona A legtöbb termelőszövet­kezetben a vége felé jár a vetés, de nem tudni még, milyen mennyiségű termés­re számíthatunk majd. Van­nak helyek, ahol a tsz sze­retne eladni a földjeiből, esetleg már meg is történt az értékesítés, ezért kisebb földterületen gazdálkodnak. A túrái Galga Menti Tsz sem eladni, sem bérbe adni nem kíván a földjeiből, így hát bevetették mind a 4600 hektár közösen művelt te­rületet — illetve most vetik a kukoricát, s ha minden jól megy, rövidesen befejezik. A Rákosvölgye Termelő- szövetkezetben összesen hat­ezer hektáron vetettek ma­got, ebből ötezer hektár a kukorica, a többi kalászos és egyéb. Az elnöktől kapott információnk szerint csak azokat a területeket nem vetették be, amelyek egyéb­ként sem : álltak műveié: alatt, ezeket szeretnék elad­ni. Ez az építési övezetben lévő 8-10 telek csak egy ki része a földvagyonnak, mintegy 2500 négyszögölt tesz ki. Már egy éve tart a huzavona amiatt, hogy Kisgazdapárt nem ért egyet az értékesítéssel. A tsz-elnök szerint nem is igen van ve­vő ezekre a földekre, már csak azért sem, mert a ta­nács is árulja — tehát ket­ten egy gyékényen — a sa­játjait. —H— aúttá*! A szakszervezetek országos nyugdíjas-választmánya levél­ben köszöntötte a május 2-án alakuló Országgyűlést, vala­mint a képviselőket. ©Az Országos Béketanács annak ; reményének adott kifejezést, hogy az új Parlament ugyan­olyan felelősséggel támogatja majd a magyar békemozgal­mat, mint a leköszönt honatyák. © Április 30-án Nagyvá- zsonyban megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szakszervezeti frakciója. ® A Magyar Szocialista Párt népi demokratikus platformja megvitatta a párt jellegéről és politikai arculatáról megjelent vitaanyagot, valamint körvonalazta a platform álláspontját. 0 Az Ifjúsági D mokrata Fórum javaslattal fordult az Országgyűléshez hozzon létre egy kifejezetten nemzedéki feladatokat vál­laló ifjúsági bizottságot. © Befejezte munkáját Szegeden az országos diákíórum, amely többek között megállapítot­ta, hogy a jelenlegi diákönkormányzatok működése nem kielégítő. ® A Magyar Néppárt megújulás platformja áp­rilis 30-án Kiskunhalason tartotta meg első országos ősz- szejövetelét. Nyomdatechnikai filmek gyártására készül a váci Forte gyár. Az eljárás licen- cét a váciak az amerikai Du Pont cég NSZK-beli leány- vállalatától vették meg. A megállapodás szerint a For­te nem licenchasználati dí­jat, hanem úgynevezett „royalty-t”, vagyis az érté­kesítés függvényében, nö­vekvő eladás esetén csök­kenő mértékű részesedést fizet. így a Forténak érdeke, hogy a hazai piac mellett a szerződésben rögzített észak-afrikai és ázsiai orszá­gokban — a Du Pont ügynö­keinek közreműködésével — minél többet adjon el, és mihamarabb elérje azt a mennyiséget, amikor már nem terheli fizetési kötele­zettség. A fényszedésnél és a li­tográfiái klisék készítésénél alkalmazott nyomdatechni­kai filmeket, amelyeket ed­dig Nyugatról lehetett be­szerezni, a Forte a jövő év elején kezdi el gyártani. Ad­dig át kell alakítani, és gyártásra alkalmassá tenni gépparkját. Vízum nélkül az NSZK-ba Május elsejétől, tehát teg­naptól megszűnt a vízum- kényszer Magyarország és az NSZK között. Az erről szóló megállapodást még március 24-én írta alá Budapesten Horn Gyula magyar, és Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter. Alföldy Tádé, a Külügy­minisztérium főosztályveze­tője elmondta: Olaszország és az NSZK után várhatóan a Benelux-állcmokkdl és Franciaországgal is hasonló megállapodás születik. Véle­ménye szerint egy éven be­lül a magyar állampolgárok lényegében egész Európá­ban szabadon, vízumok nél­kül utazhatnak. CSODÁK NÉLKÜL Ma összeül a Parlament. A szabadon választott. A legitim. A népakarat megtestesítője. Tizenhatan az egyéni választókerületekből, tizenketten a területi listákról bejutva képviselik a legmagasabb méltósá­gú testületben a megyét. A megye egészét? A reájuk voksoló állampolgárokat? A pártjukat? Kazalnyi a kérdés. Hegynyi a várakozás. Eget ost­romló a csodavárás. „Az első száz nap.” Erős parla­ment, erős forint." „Felmondani... kilépni... meg­szüntetni ... elfogadni...” Két év múlva már ott vagyunk Európában...” Türelmetlen a társadalom. S mert türelmetlen: igazságtalan. A lehetetlennel szemben küldené ringbe a megválasztottakat. Csodá­kat vár: sikereket, győzelmeket. Nem hiszünk a cso­dákban. A kemény munkában, a tisztességben, a nemzet ügyének alázatos szolgálatában: hiszünk. Hinnünk kell. Másban való hitünk már nem maradt. Az ország népességének 9,4 százaléka él a megyé­ben. A 386 parlamenti helyből 28, azaz 7,2 százalék kötődik szorosabb vagy lazább szállal a megyéhez. Nem tudhatni, a területi listákra leadott 429 108 ér­vényes szavazat kiknek milyen magatartást diktál. Ezeknek a voksoknak majdnem a felét — 210 275-öt, 49 százalékot — két párt, az MDF és az SZDSZ kap­ta. Tévednénk abban, hogy felelősségük is ezzel ará­nyos? Avagy a kormányzás vállalásával, illetve az ellenzék fő ereje szerepének betöltésével ez a fele­lősség még ennél is nagyobb? Ma megkezdi munkáját a Magyar Köztársaság első parlamentje. Történelmi pillanat. Pártharcok, bel vi­szályok, pontosztozkodások: félre! A bizalom: kincs. A hatalom: eszköz a jobbra. Van bizalom, van hata­lom: munkára tehát T. Ház! A már annyiszor csaló­dott nép békességben aligha viselne el egy újabb csa­lódást. Történelmi a pillanat. Történelmi a felelősség. Hitet, erőt, tudást, a nemzet ügye iránti alázatot kí­vánunk ott a Parlamentben mindannyiuknak. (M) fejáisi kaleidoszkóp Néhai nagyapám az esti harmatot vallatta, ha meg akarta tudni, milyen idő lesz másnap. ■ Fliába csillogott akárhány csillag az égen, abban nem bízott. Belemar­kolt a kertvégi gazba, s ha nedves maradt a keze, elé­gedetten dörmögte: hónap derűs idő lösz, möhetünk kaszálni. Elkorcsosult dédunokája a fotel karfáját markolja, és várja a meteorológiai előre­jelzést. — Kedd estig legfel­jebb északon várható egy­két futó zápor — mondja a szpíker. — Szentendre mi­lyen irányban van? — kérdi a srác aggódva. Megnyugta­tom, hogy nyugatra. — Es ha megint esni fog? Hová tesszük a zászlót? Megint nem tudunk majd buszra szállni miatta. Ez a zászlós malőr két éve történt, s úgy megmaradt a srác emlékezetében, hogy jó negyedórába kerül, míg megérti: a zászlós, léggöm­bös nagy hacacárék, kora le­járt, nem felvonulni me­gyünk Szentendrére, hanem majálist nézni. tFolytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom