Pest Megyei Hírlap, 1990. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

PEST MEG VEI XXXIV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ára: 5,80 forint 1999. MÁRCIUS 1, CSÜTÖRTÖK Az @?széggyűlés második napja A honatyák, ha lehet, inkább nem döntenek Az Országgyűlés szerdán az oktatási törvény vitájával foly­tatta a februári ülésszakot. Az érdemi munka előtt meghallgatta az elnöklő Horváth Lajos bejelentését, miszerint az alkotmányt módosító három törvényjavaslatról csak csütörtökön tudnak dönteni, mert a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem végzett a módosító javaslatok elbírálásával. Arról is tájékoztatta a kép­viselőket, hogy a honvédelmi törvényt — a honvédelmi mi-, niszter sürgős romániai útja miatt — szintén csütörtökön tár­gyalják. • A honatyák vita közben Az alelnök ismertette az Alkotmánybíróság álláspont­ját is, amely szerint az or­szággyűlési képviselők vá­lasztásáról szóló törvénynek az a része, amely szerint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok nem szavaz­hatnak, alkotmányellenes. EJzt a rendelkezést az Alkotmány- bíróság megsemmisítette, de a továbbiakban a Parlament még foglalkozik a kérdéssel. Ä második napirend a tár­sadalombiztosítás irányításá­ról és szervezetéről szóló tör­vényjavaslat tárgyalása volt. A törvényjavaslat a jelenleg érvényes szabályok alapján a lehető legnagyobb mozgáste­ret kívánja biztosítani a lét­rehozandó önkormányzat szá­mára. A Parlament úgy dön­tött, hogy e kérdésről csak később, társadalmi vita után dönt. Következő napirendként a deregulációs törvényjavaslat került a T. Ház elé. Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter elmondta, hogy a javaslatszi­gorítja a gazdálkodószerve­zetek felszámolásának feltéte­leit és gyorsítja az eljárást. Végleges megoldást egy új vállalati, illetve csődtörvény jelent majd, de addig is a deregulációs törvény jelenti az előrelépést. Mivel a minisz­ter, és Cselötei László képvi­selő között vita bontakozott ki a törvény hatálybalépésének idejéről, ezért a plénum köz- felkiáltással a szavazást csü­törtökre halasztotta. Az újból napirendre tűzött földtörvény-módosítást rövid vita után levették a napirend­ről. Az oktatási törvény vitájá­ban valamennyi hozzászóló egyetértett abban, hogy a tör­vénymódosítás beterjesztését nem előzte meg sem szakmai, sem társadalmi vita. A tör­vénymódosítás alapvető célja a magánintézmények létrejötte és az önálló gazdálkodásra való áttérés volna, de a képvi­selők úgy látták, hogy ezek lé­nyegében a jelenleg hatályos törvény alapján is megvalósít­hatóak. EZ TÖRTÉNT Az oktatási törvény módosítását a Parlament először lesza­vazta, majd a szavazás csütörtöki megismétlése mellett dön­tött. Az Országgyűlés elfogadta a társadalombiztosítás irányítá­sáról és szervezetéről szóló törvényjavaslat határozatát. A dereguláció törvényjavaslatáról, amelyet Kulcsár Kálmán terjesztett elő, a döntést csütörtökre halasztották. A földről szóló 1987. évi 1. törvény módosító javaslatát a képviselöház elutasította, így a januári földtörvény maradt életben. Az átalakulási törvény módosításához egyetlen hozzászólás sem volt; a képviselők elfogadták a javaslatot. Módosították az általános forgalmi adóról szóló törvényt, és fogalmazási korrekciót hajtottak végre a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben. A törvényhozás Sebők János veszprémi képviselő Indítvá­nyára a köztársasági elnököt bízta meg Magyarország kép­viseletével a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületé­ben. Az alkotmányhoz igazítva módosították a házszabályokat. A képviselők egyetlen hozzászólás után elfogadták a va­gyonpolitikai irányelveket. Mára halasztották az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójának megválasztását, viszont határoztak a vagyon­ügynökség költségvetéséről. A Parlament elfogadta a pártok, társadalmi szervezetek, és egyesületek idei devizaelláíásáról szóló határozatot. A képviselők tudomásul vették az Állami Számvevőszék je­lentését az MSZP vagyonmérlegének vizsgálatáról. Délelőtt a vitában elnöklő Horváth Lajo3 köszöntötte a dísz­páholyban helyet foglaló Douglas Hurdöt, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság külügyminiszterét és kí­séretét, akik Horn Gyula külügyminiszter meghívására tar­tózkodnak hazánkban. Glatz Ferenc művelődési miniszter válaszában elmond­ta, hogy az oktatási törvény módosításával lehetőségeket kívánnak biztosítani magánis­kolák alapítására és arra, hogy az állami és magániskolák azonos föltételek mellett mű­ködhessenek. A szavazásnál nem jött össze a törvény elfogadásához mini­málisán szükséges 250 igen szavazat, így az oktatási tör­vény módosításáról szóló ja­vaslatot az Országgyűlés el­vetette. A képviselők ma megismétlik a szavazást. A képviselők ezután elfo­gadták a gazdálkodószerveze­tek és gazdasági társaságok át­alakulásáról szóló törvény mó­dosítását, amellyel egy pasz- szust töröltek a törvényből. Ezután a vagyonpolitikai irány­elveket vitatták meg. A hang­súlyozottan ideiglenes jelleg­gel előterjesztett irányelvek összhangban állnak az Álla­mi Vagyonügynökségről, il­letve az állami vagyonvéde­lemről rendelkező törvények­kel, s nem zárják ki a gazda­sági élet későbbi változásait. Ezek az elfogadott irányelvek szeptemberig határozzák meg a vagyonügynökség föladatát. Az Országgyűlés meghall­gatta a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Bartha Ferenc beszá­molóját, a pénzügyi helyzet­ről. Amíg 1989-ben 96 mil­liárd forinttal finanszírozták az állami szférát, addig az idén csupán 10 milliárddal szándé­koznak. így a dollárviszony- latú fizetési mérleg hiányát a tavalyi 1,3 milliárd dollárról 550 millió dollárra lehet csök­kenteni. A vagyonnyilatkozatokat el­bíráló bizottság elnöke Eke Károly bejelentette a testü­letnek, hogy a szükséges négy­százból már több mint három­száz vagyonnyilatkozat meg­érkezett a bizottsághoz. Londoni csengők Már az elmúlt ülésszakon is — főleg a vége felé — több­ször megesett, hogy úgy kel­leit összeterelgetni a büfében vagy a folyosókon bóklászó honatyákat a szavazáshoz. A jelenség immár hagyomány : tegnap is eléggé foghíjasak voltak a sorok, s ebből furcsa helyzet kerekedett. Az oktatási törvény módosí­tásához kétharmados többség kell, tekintettel arra, hogy al- kotmányerejü törvényről van szó. Bár Glatz Ferenc minisz­ter az előterjesztést indokolva nem mulasztotta el kiemelni, hogy e módosítás nélkül szep­temberben nem kezdődhet meg a tanítás, mert nem lesz­nek meg a feltételek, a sza­vazásnál a teremben tartóz­kodó honatyák — akiknek szá­ma elérte a döntéshez szüksé­gest — mégis úgy látták jó­nak, ha marad minden a, ré­giben. S erre jött Horn Péter Somogy megyei képviselő, aki méltán kapott nagy tapsot rö­vid és frappáns felszólalásáért. „Ha a londoni parlamentben megoldható, hogy a szavazást megelőzően a környék ösz- sze3 kocsmájában megszólal­jon egy figyelmeztető csengő, akkor nálunk megengedhetet­len, hogy egy alkotmányere­jű törvény feletti határozatho­zatal idején bizottsági ülése­ket tartsanak” — mondta. Ügy látszik, jobb későn, mint soha. Ez a figyelmez­tetés már hetekkel ezelőtt is clkélt volna. Igaz, a Parla­mentben legfeljebb a folyosó­kon szól a csengő, a Kossuth téri kocsmák népe meg aligha a patinás falak közötti szó­noklatokra kíváncsi. (furuez) A nyilatkozatokat az adóhi­vatal ellenőrzi, a bizottság a továbbiakban csak a gyanús esetekkel foglalkozik. A kö­vetkező napirend a társadalmi szervezetek költségvetési tá­mogatásáról szóló határozat- tervezet volt, amely szerint több mint fél milliárd fo­rintot osztottak föl. A képviselők megtárgyalták az Állami Számvevőszék je­lentését a Magyar Szocialista Párt vagyonmérlegének vizs­gálatáról, és azt elfogadták. A jelentésből kitűnt, hogy a vagyonmérleg nem teljes körű, így a képviselők a jelentést azzal a kiegészítéssel fogadták el, hogy az MSZP március 31-ig egészítse ki a vagyon­mérleget és azt az ÁSZ ismé­telten ellenőrizze. Az ülésszak csütörtökön al­kotmányerejű törvényjavasla­tok fölötti szavazással folyta­tód Lk. Nincs a BM-itek protekciója a Merkúrnál Fuss, hogy utolérjenek A hazai bűnözés gyors ter­jedését a fokozatosan romló életszínvonal mellett a rend­őrség rossz személyi és tech­nikai feltételeivel magyaráz­zák a szakemberek. Megtud­hattuk, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságnak mintegy 1500 Lada, Zsiguli tí­pusú gépkocsija „futott le” ez évre, hamarosan cserélni kell ezeket. A Merkúrnál azonban nincs a BM-nek ekkora téte­lű előjegyzése, soron kívül pe­dig nem tudnak másfél ezer szovjet autót szerezni. A bűnüldöző szervek úgy gondolták, hogy nem. csak a politikában, de a rendfenntar­tásban is be kellene vezetni az esélyegyenlőséget. Elhatároz­ták, hogy a BMW-jükön me­nekülő törvénysértőket ezen­túl nem lestrapált Zsigával, hanem Audival, Fiattal, Ford- dal, Renault-val, Toyotával, Volkswagennel üldözik. Szemfüles nyugati gyárak küldtek is egyhavi tesztelés­re gépkocsikat, hogy a magyar út- és betörési viszonyoknak legjobban megfelelő típusból választhasson a Belügymi­nisztérium. D vorákné Váradi Gabriellától, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó­felelősétől megtudhattuk, hogy megyénk is részt vesz a „gép­kocsikóstolókban”. öt mun­kanapra öt autót kapnak ki­próbálásra. Egy Volkswagen busz, egy VW Golf, egy Audi és két Toyotának „öltözött" rendőrjárőr fogja figyelni a közeljövőben a gyorshaj tókat, az ittas vezetőket és a hónuk alatt lopott holmival közleke­dőket. — radosza — Az orosz katona nem parancsol a magyar vasutasnak Cikkünk lapunk 3. oldalán T&hbmiSisós vihesr uián Megsérült a helikopter A Nyugat-Európában pusz­tító szélviharok szerencsére már csak erejükben megtépá- zottan jutottak el a Kárpát- medencébe. Ez is éppen elég volt. A kavargó szél miatt la­kóépületek tetőzete sérült meg, és a parkoló járművekre zu­hanó fák okoztak kárt. A teg­napelőtti éjszakai szélvihar Pest megyében is fákat csa­vart ki. Motoros fűrészek za­jától voltak hangosak a me­gye útjai. A megyei tűzoltó­sághoz tartozó hét egység, mintegy 80 fős stábja tizen­négy járművel járta a tele­püléseket és távolította el a fő és mellék közlekedési útra dőlt fákat. A 4-es számú úton, közéi Alsónémedihez, nyolc nyárfa képezett útakadályt. Öcsán, Csévharaszton, Dunavarsány térségében szintén az úttes­tekre zuhant fák miatt riasz­tották a tűzoltókat. Minden bizonnyal sokáig emlékezetes lesz az egyik gyömrői házra zuhanó fél méter átmérőjű fa által okozott kár és riadalom is. Szigetszentmiklóson a HÉV- állomás közelében az elektro­mos vezetékre dőlt- fa miatt szünetelt a forgalom. Szrgat- ihalmon a Pestvidéki Gépgyár hangárjának tetőszerkezetére dőlt egy fa, s az épület lezuha­nó részei súlyosan megron­gálták a hangárban tárolt he­likoptert. Az Állami Biztosító Pest Megyei Igazgatóságán elmond­ták, hogy több ezer a bejelen­tett lakossági panasz, s a vi­har okozta kár milliókban mérhető. Monor és Ráckeve térségében okozta a legtöbb kárt a szél. Monori-erdőn az egyik lakás földszinti helyisé­géből ajtóstul „seperte” ki az ott levő bútorokat. A biztosító kárbecsléssel foglalkozó szak­embereinek jócskán akadt te­hát dolguk. Az Észak-mag,yarórszágl Áramszolgáltató Vállalat gyön­gyösi üzemegységének igaz­gatója felhívta szerkesztősé­günket, s elmondta, hogy a tegnapelőtti orkánszerű vihar következtében Nagykátán a szél kidöntötte a 120 20 kV-os áramszolgáltató né'gy tartó­oszlopát. Az akár tíz napig is eltartható helyreállítási mun­kák miatt áramszolgáltatási zavarok léphetnek fel Dány, Káka, Tápióság, Tdpiószecéő, Tóalmás,» Valkó, Szentmárton- káta, VácSfZentlászló és Zsám- bok településeken. Mit valljunk be az életrajzban ? Joe bácsi helyett e szochazát titkoljuk el Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis közép-kelet- európai ország, ahol az embe­rek gyönyörű önéletrajzokat tudtak írni. Ezek a csodálatos önvallomások tartalmaztak mindent, amit ebben az or­szágban föltétlenül szükséges­nek ítéltek például egy-egy ál­lás betöltéséhez. A születési hely, idő, az isko­lai végzettség, a különböző munkahelyek és az életút egyéb állomásai mellett a leg­fontosabb szerepet a párt-, az ifjúsági és szakszervezeti moz­galomban való részvétel ki­hangsúlyozása foglalta el. A fent említett kis ország lakói nagyon jól megtanulták, hogy az önéletrajzokban emlegetni kell a párttagságot és a kitün­tetéseket, s még a szülők mun­kásmozgalmi múlja is nyomott valamit a latban. Könnyebben bejuthattak az egyetemre azon szerencsés továbbtanulók, akiknek édesapja vagy édes­' A „próbadarabok’* egyike tesztelés alatt anyja például Szocialista Ha­záért kitüntetéssel rendelke­zett. Persze azt is tudta min­denki, hogy a külföldre távo­zott rokonokat és a Horthy- korszakban érdemeket szerzett szülőket jobb lesz elfelejteni írás közben. Az utóbbi időben azonban megváltozott a helyzet. Ma már elmondhatjuk magunkról, hogy a korábbi egy párt he­lyett legalább ötven-hatvannak lehetünk tagjai. Fordult a koc­ka: az elmúlt egy évben már nemcsak hogy nem szokás di­csekedni a korábbi egyetlen párttal, de sokan jobbnak vé­lik elhallgatni munkásmozgal­mi múltjukat. Mit kell tehát beírni az ön­életrajzba? Ki tudja, erre ugyanis nincs jogszabály. A Minisztertanács Hivatalában annyit tudtunk meg, hogy az önéletrajzírás mindenkinek sa­ját belátására van bízva,* ki­ki maga döntheti el, hogy be­vallja vagy sem: tagjü-e vala­melyik pártnak. A Belügymi­nisztérium személyzeti cso­portfőnökségén ezt annyival tudták kiegészíteni, hogy köz- szolgálati területen részletes szakmai önéletrajzot kell adni, ebben azonban nem szükséges kitérni a párttagság kérdésére. Gazdasági területen a vezetők eldönthetik, hogy milyen ada­tokat kérnek, de a párttagsá­got érintő vágy egyéb, szemé­lyiségi jogokat sértő kérdése­ket itt sem tehetnek fel. Egyelőre napirenden van a kérdés, miszerint lesz-e Ma­gyarországon olyan funkció — és melyik —, amelynek betöl­téséhez feltétlenül pártonkívü- linek kell majd lenni. (Kecskés)

Next

/
Oldalképek
Tartalom