Pest Megyei Hírlap, 1989. december (33. évfolyam, 284-307. szám)

1989-12-01 / 284. szám

PEST ^ X) MEGYEI WMS* W x^unan XXXIII. ÉVFOLYAM, 284. SZÄM POLITIKAI NAPILAP Ára; 4,30 forint 1989. DECEMBER 1., PÉNTEK Tájékoztató a kormányülésrőt Napirenden az agrárpolitika A kétnaposra tervezett mi­nisztertanácsi ülés csütörtöki eseményeiről, döntéseiről Baj­nok Zsolt megbízott kormány­szóvivő tájékoztatta az MTI munkatársát a Parlamentben. Elmondotta, hogy a Miniszter- tanács megtárgyalta a kor­mányzati irányítás korszerűsí­tését célzó előterjesztést. En­nek keretében a kormány fog­lalkozott a műszaki fejlesztés központi irányításának kor­szerűsítésével, valamint a Gaz­dasági Minisztérium létrehozá­sával. Végül is úgy határoztak, hogy ezekre a fontos kérdések­re a későbbiekben még visz- szatérnek. A Gazdasági Mi­nisztérium létrehozása- és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság megszüntetése mel­lett a tervekben szerepel a Munkaügyi Minisztérium és a Verseny- és Árhivatal, létre­hozása is. Ezért indokolt, hogy a kormány mindezekről a ké­sőbbiekben együttesen hatá­rozzon, mivel csak így lehet a hatásköri párhuzamosságokat elkerülni. Egyébként ezért a kormány visszavonta a Mun­kaügyi Minisztérium létreho­zásáról a parlament elé ter­jesztett javaslatát. A kormány ugyancsak meg­tárgyalta az agrárpolitikai programról szóló előterjesz­tést. Megállapították: elenged­hetetlen a tulajdonviszonyok továbbfejlesztése. A kormány úgy látja, hogy a mezőgazda­ságban a többszektorúság fennmarad, továbbra is meg­határozó szerepet játszanak a nagyüzemek, ám nő a magán- gazdaságok és a társaságok szerepe. A termelők a jövőben szabadon választhatnak a vál­lalkozási formák között. A kor­mány úgy tervezi, hogy a csü­törtöki ülésen elfogadott kon­cepciót a nemzeti agrárkerek- asztal elé terjeszti. A Magyarországi Szociálde­mokrata Párt nagygyűlést tartott csütörtökön a MOM Művelődési Házban. A ren­dezvény első szónoka, Petra­sovits Anna pártelnök mél- méltatta, hogy a Magyarorszá­gi Szociáldemokrata Párt no­vember 25-től ismét a Szocia- ista Internacionálé teljes jo- ;ú tagja és hogy a népszava­záson a négy igen került többségbe. Majd kijelentette, hogy a jelenlegi Parlament addig nem távozhat — hang­súlyozta —, amíg el nem szá­moltatja kormányát, illetőleg nem ad számot önmagáról.. , Bácskai Sándor, az országos választmány tagja a párttal kapcsolatos aktuális kérdések­ről szólva bejelentette: oz MSZDP visszakapja régi köz­pontját, a Dohány utca 76. szám alatti épületét, amelyet kedden kezd átvenni. Elmond­ta azt is, hogy a Magyar Szo­cialista Párttal megbeszélé­seket folytatnak az MSZDP egykori vagyonáról. A két párt megállapodott abban, hogy decemberben különbizottságot hoznak létre, amely fel fog­ja mérni a Magyarországi Szo­ciáldemokrata Párt 1945. évi vagyoni helyzetét. Állatok itala A víz tejjé válik Elképesztő! Hogy mik van­nak?!— hallani oly gyakran, s bizony, mindig van valami új a Nap alatt. A tápiógyörgyei Zöld Mező Tsz sertéshizlaldá­jában és szarvasmarhatelepén hazánkban az állattenyésztés­ben eddig ismeretlen techno­lógia alkalmazásának kísérle­tei folynak. Nem másról, mint az úgynevezett termelésser­kentő ivóvízről van szó. A kí­sérletekhez felhasznált tech­nikai berendezést az VSA- ban ipari vizek, folyadékok kezelésére, még az 1970-es évek második felében fejlesz­tették ki. A kezelés lényege, hogy két elektróda által hatá­rolt elektrosztatikus térben áramló folyadék megváltoztat­ja az elektromos kötöttségi ál­lapotát, a belső és külső kör­nyezetével kapcsolatos visel­kedését. Az itatásnál használt, ke­zelt ivóvíz rendszeres fogyasz­tásától azt remélik, 'hogy meg­változik az állatok egészségi állapota, s ennek egyik ered­ményeként csökken a fiatal­kori elhullás, míg a hízóálla­toknál javul a tápanyag fel- használásának hatásfoka. A termelőszövetkezet ser­téshizlaldájában idén június­ban, míg a szarvasmarhate- lepcn ez év szeptemberében fogtak hozzá az említett kísér­letekhez. Az eddigi tapasztala­tok azt jelzik, hogy a serté­seknél a kezelt ivóvízzel tör­ténő itatás megkezdésétől szá­mított három-négy napon be­lül az állomány nyugodtabban viselkedett. Napi adagjaikat lényegesen jobb étvággyal fo­gyasztották. Dr. Tóth Sándor, a Zöld Me­ző Tsz állatorvosa, a témával kapcsolatban rendkívül opti­mistán nyilatkozott, és nagy jövőt jósolt az Intertechnik Kft. által számukra eljuttatott műszernek. Mint mondta, a technikát a kft. adta, velük vannak szerződésben. A kont- rollsertések száma nyolcvan, míg a szarvasmarháké csor­dánként 20-20 darab. Egy istállóban azonos ta­karmányozással vizsgálják a kísérletbe bevont tehenek és a hagyományosan táplált szarvasmarhák tejhozamá­nak alakulását. A tej hozam- növekedés öt-hét nap eltelté­vel 7-10 százalékos emelke­dést mutatott. Az állatorvos a napokban várja a beküldött hús- és tejmintavizsgálatok eredményeit. Egyértelműen sokat vár a termeíésserkendő ivóvíztől. Gy. L. A kormány megvitatta az igazságügy-miniszter előter­jesztését a családjogi törvény' módosításáról, s a beterjesztett, javaslatot elfogadta. Ennek alapján hamarosan a parla­ment elé kerül a törvénymó­dosító javaslat, amely meg­könnyíti, egyszerűbbé teszi, gyorsítja az örökbefogadási el­járást. Bajnok Zsolt az MSZP és a kormány viszonyával kapcso­latban elmondotta: Glatz Fe­renc művelődési miniszter — az MSZP szerdai sajtótájékoz­tatóján elhangzott információi­val ellentétben — továbbra sem tagja a Magyar Szocialista Pártnak. A kormányban egyébként számos más olyan miniszter is van, aki nem tag­ja az MSZP-nek. így nem tagja a pártnak Derzsi András köz­lekedési. hírközlési és építés­ügyi miniszter, Horváth Fe­renc ipari miniszter, Flutter Csaba mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, Kemenzs Ernő. az Országos Tervhivatal elnöke, Kulcsár Kálmán igaz­ságügy-miniszter és Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes sem. A vártnál nagyobb érdeklődés Balatoni gyermekközpont A Balatoni Gyermekközpont, mint annak idején hírt adtunk róla, pályázatot hirdetett 1990. évi téli, tavaszi táborozásaira. Az érdeklődés a vártnál is na­gyobb : iskolák, közösségek, egyéni pályázók nagy számban jelentették be részvételi szán­dékukat. Az intézmény veze­tőségének tájékoztatása sze­rint, a nagyarányú túljelent­kezés miatt mindazok, akik táborozási lehetőséghez jutot­tak, 1989. december 15-ig meg­kapják az erről szóló írásbeli értesítést, s. ezzel együtt a zánkai táborozással kapcsola­tos tudnivalók részletes leírá­sát. A gyermekközpont a jövő­ben is szervez táborokat, s ezekre hasonló módon lehet majd pályázni. Elutazott Mieczyslavv Rakowski Rövid munkalátogatását be­fejezve csütörtökön a kora esti órákban elutazott Budapestről Mieczyslaw Rakowski, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. A lengyel politikus — alá Nyers Rezsőnek, a Magyar Szocialista Párt elnökének meghívására szerdán este ér­kezett hazánkba — délelőtt megbeszélést folytatott a ma­gyar pártelnökkel. A "több mint kétórás találkozón tájékoztat­ták egymást országaik idősze­rű " belpolitikai kérdéseiről, Bejegyezték az MSZP-t A Fővárosi Bíróság beje­gyezte a Magyar Szocialista Pártot, amelynek taglétszáma már meghaladja az 51 ezret — jelentette be Vastagh Pál, az MSZP elnökségének tag­ja, vidéki titkára a csütör­tökön, Veszprémben tartott ak­tívaülésen, ahol a párt agrár- politikai tézisei mellett a vidé­ki pártszervező munkáról volt szó. Az MSZP vidéki titkára rámutatott arra, hogy a nép­szavazás eredményei, valamint a regionális pártvézetői ta- jiíipskozások az bizonyítják, az MSZP jelentős politikai befo­lyással rendelkezik vidéken, s ezt tovább kívánja fokozni ha­tékony országos politizálással. JÖN... JÖN! SON? Munkatársunk ufólesen Ufófázban ég ox ország. Már alig van halónk­nak nagyobb tájegysége, ahol ne véltek volna lát­ni azonosítotton repülő tárgyakat, sőt kis zöld vagy kékes fénnyel tündöklő űrlegényeket. Kedden a Tv-híradóban a budaörsi repülőtér tornyának egyik légiifányítója adott pontos leírást a karácsonyfa formára emlékeztető, zöld fénnyel világitó repülő tárgyról, amely — mintha csak venné és értené a rádión a repülősöknek adott üzenetet —, ha a gé­pek megpróbálták megközelíteni, vagy követni, hi­hetetlen sebességgel eltűnt. Különféle hivatalos és félhivatalos cáfolatok mintha olajat öntenének a tűzre, egyre inkább hi­telesekké teszik a közvélemény számára az ufólátók beszámolóit Lapunk, amely úgy érzi, hogy olvasóinkat első kézből tájékoztatni kell, két munkatársát „Ufóles- re" küldte csütörtök éjszakára a budaörsi repülő­tér irányítótornyába. Talán szerencsések lesznek, s látnak valamit, de lehet hogy nem. Mindenesetre helyszíni fényképes beszámolóju­kat - így vagy úgy - holnapi számunkban olvas­hatják. ■■ ’ ; Csütörtökön Budapesten, a Külügyminisztériumban átad­ták a csehszlovák félnek a bős—nagymarosi beruházás államközi szerződésének — Magyarország által ajánlott — módosítási javaslatait. A szer- ződésrnódo'sítási igény lényé­géről november 3-án, a parla­menti döntést követően, már tájékoztatta Csehszlovákiát a magyar kormánv. ■ Az Országgyűlés október 31-i felhatalmazása alapján a Mi­nisztertanács javasolja a víz­lépcsőrendszer csúcsrajáratá- sának mellőzését, a nagymaro­si vízlépcső elhagyását. A ma­gyar fél az ökológiailag szük­séges feltételek megteremtése esetén kész a bösi erőmű alap­üzemmódjához szükséges léte­sítmények befejezésére és üze- , meltetésire. Udvart László, a bős—nagy­marosi beruházás kormánybiz­tosa az MTI munkatársának (Folytatás a 2. Oldalon.) A kuratórium nem többpárti diktatúra Hatan egy helyzetben A Magyar Néppárt kezde­ményezésére hat párt tájékoz­tatta az újságírókat tegnap délelőtt a Városházán. A Ma­gyar Szocialista Párt, a Füg­getlen Szociáldemokrata Párt, a Kereszténydemokrata Nép­párt. a Bajcsy-Zsilinszky End­re Társaság, a Hazafias Nép­front, a Magyar Demokrata Fó­rum képviselői a népszavazás tanulságairól, a választásokig terjedő időszak tennivalóiról Folytatódik a csövesek demonstrációja Tegnap megjelent riportunk óla nem változott a helyzet az EMKE-aluljáróban. A hajléktalanok aláírásokat próbálnak gyűjteni, hogy ezzel is siettessék a döntést, megkaphassák a munkásőrség kiürült épületeit. A nap folyamán a rendőrök lübbszür is ignzolt'4ták a csövesekéi, ije maradhattak, foly­tathatják szokaílan demonstrációjukat (Vimola Károly felvétele) és a nemzeti média fölügyele­tére kinevezett kuratóriummal kapcsolatos tiltakozásról mondták el véleményüket. A népszavazással kapcso­latban az MDF kivételével mindannyian azt tartották, hogy etikai megfontolásból — a szeptemberi politikai egyez­tető tárgyalásokon született megállapodáshoz tartva magu­kat, az első kérdésre a nem vá­laszt javasolták tagjaiknak. Abban mind a hat szervezet egyetértett, hogy a népszava­zás kierőszakolt volt és tét nél­küli. Kizárólagos célja az volt, hogy a kezdeményezők meg­akadályozzák a parlamenti választások előtti elnökválasz­tást. Ennek ellenére tisztelet­ben ta’rtják a népszavazást, mivel törvényes volt, s tiszte­letben tartják annak eredmé­nyét is. A politika további menet­rendjét Tóth András (MSZP) fogalmazta meg úgy, hogy a népszavazás eredményeként elmarad a köztársasági elnök megválasztása, helyette vi­szont minél előbb ki kell írni a képviselőválasztásokat. Hangsúlyozta, hogy az idő­pontról a parlamentnek kell döntenie, de a politikai pár­tok élhetnek kezdeményező szerepükkel. Megemlítette: az MSZP kész tárgyalásokat kez­deni a többi párttal, hogy együtt vizsgálják meg a lehe­tőségeket. A tárgyalásoknál azokat a szempontokat kell szem előtt tartani, hogy az ország megtartsa kormányoz- hatóságát, és az átmenet to­vábbra is demokratikus és békés legyen. A politikai pártok felelőssége most az, hogy egyéni érdekeiket alá­rendeljék a közös, riemzeti ér­deknek. A nemzeti média: a Magyar Rádió és a Magyar Televízió felügyeletére rendelt kura­tóriummal kapcsolatban is egybehangzó véleményeket fejtettek ki a jelenlévők. En­nek lényege, hogy mind a hat szervezet támogatja a 15 ta­gú testületet, amely szerintük csak ebben a fölállásban biz­tosíthatja a pártok érdekeinek érvényesülését. Bogár László, aki tagja a kuratóriumnak, a HNF vezető titkáraként úgy értékelte a fölügyelő bizottság létrehozását, hogy ez volt.az első lépés, amelyet a média megmentésére tettek. Hiszen, mondta, a többpárti diktatúra politikai nonszensz, s itt csak arról van szó, hogy az egyik pártot a nyilvánosság előtt csak egy másik párt képes el­lensúlyozni. Igj' nem tudják támogatni a független szakér­tők kinevezését, mert ilyen személyek kiválasztásának a pártok nem tudnának érde­küknek megfelelően dönteni. Varga Csaba, a Keresztény- demokrata Néppárt titkára, az SZDSZ-reklámból kölcsö­nözte szlogenjét: aki a kura­tórium ellen szavaz, az a Xnúltra szavaz. Szerinte a tv- ben eddig is diktatúra volt, de a kuratórium már szakmái és esztétikai problémákba nem fog beleszólni. Fölösleges hát az újságírók félelme a többpárti diktatúrától, amit az a képviselőjük is tapasztalhat, aki a MUOSZ elnökségének javaslatára hajlandók bevenni a fölügyelö bizottságba. Az újságírók kérdésére többen is hangsúlyozták, hogy a jelen lévő pártok nem alkot­nak koalíciót, Csurka István (MDF) szavaival: ez nem koa­líció, hanem helyzet. s együttgondolkodásra jöttek össze. J. A. Egy ügy két mederben Lépegetünk a vízlépcsőn MS£DP-nagygyúles Visszakapják régi központjukat

Next

/
Oldalképek
Tartalom