Pest Megyei Hírlap, 1989. november (33. évfolyam, 258-283. szám)

1989-11-01 / 258. szám

PEST MEG XXXIII. ÉVFOLYAM, 25S. SZÄM Ára; 4,|{ö forint DÖNTÖTT AZ ORSZÁGGYŰLÉS Szavazni fogunk a szavazásról Az Országgyűlés tegnapi ülésen döntött az állampolgári kezdeményezésű népszavazásról, a köztársasági elnökválasztásról, a címer ki­választására vonatkozó népszavazásról és a nagymarosi vízlépcső sorsáról. Az Állami Számvevőszék elnökének Hagelmayer Istvánt választották, elnökhelyettes Sándor István lett. A mostani ülésszakon nem tudták meg­választani az Alkotmánybíróság tagjait, mert az előkészítő bizottság nem fejezte be az ezzel kapcsolatos munkáját, s további egyeztetések­re van szükség az Ellenzéki Kerékasztal, va­lamint a jogi. igazgatási és igazságügyi bizott­ság képviselőivel. Emiatt értelemszerűen az Állami Számvevőszék teljes tisztikarát is csak később választhatják meg. A Parlament tegnap úgy döntött, hogy az állampolgári kezdeményezésű népszavazást az idén november 26-án, a cí­mer kiválasztására vonatkozót, és a köztársasági elnökválasz­tást 1990. január 7-én kell megtartani. A köztársasági el­nökválasztás esetleges máso­dik fordulójának időpontja­ként január 14-ét jelölte meg a Parlament. A vitában a képviselők azt hangsúlyozták, hogy a köztár­sasági elnököt az állampolgá­rok közvetlen választással, -tz országgyűlési választások előtt válasszák meg, A címerrel kapcsolatban többen azt java­solták, hogy a szavazólapon csak a koronás kiscímert és a Kossuth-címert tüntessék fel, ugyanis az alkotmány szerint már nincs értelme a jelenlegi címerről szavazni. Mások azt hangsúlyozták, hogy a szavazólapról nem de­rül ki egyértelműen: hogyan kell megjelölni a kiválasztott címert. Az egyik képviselő 69 társa egyetértésével népszava­zást kezdeményezett a nemze­ti ünnepek kérdéséről. Ha ezt a kezdeményezést a Parlament döntésével is megerősíti a kö­vetkező ülésszakán, akkor a népszavazást együttesen lehet­ne lebonyolítani a címer kivá­lasztásával. A vitában elhangzott olyan módosító javaslat is, miszerint takarékossági okokból a két­féle szavazást együttesen tart­sák meg, mert ha a nép úgy döntene, hogy nem akar köz- társasági elnököt választani, az legalább kétszázmillió fo­rintos megtakarítást jelentene. A javaslatot hangos ellenzés fogadta, s a Ház nem is fo­gadta el. A takarékossági ja­vaslaton felháborodva az egyik honatya azt indítványozta: amennyiben pártok kisebbség­EZ TÖRTÉNT Interpellációk tárgyalásával folytatta munkáját kedden az Országgyűlés októberi ülésszaka. Ezt követően Horváth Hajós ismertette az Állami Számvevő- szék tisztségviselőinek jelölésére alakult bizottság állásfogla­lását a jelöltekről. Szavazás következett; a jelöltek közül Hagelmayer István és Sándor István jelölésével az Országgyűlés egyetértett. A jelölések befejeztével folytatódott a népszavazások el­rendeléséről, illetve a köztársasági elnökválasztás kiírásáról hétfőn megszakadt plenáris vita. A vitában részt vett: Kereszti Csaba, a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság előadója; Kürti László (Borsod-Abaúj- Zemplén ni., 2. vk.); Király Zoltán (Csongrád m., 5. vk.) és Nagyi vány i András (Budapest, 19. vk.). Az SZDSZ által kezdeményezett népszavazás kiírását az is­mert négy kérdésben az Országgyűlés elfogadta. Ezután a Minisztertanács kezdeményezte népszavazás elren­deléséről szóló országgyűlési határozattervezetet tárgyalták a képviselők. A vitában részt vett: Sarlós István (országos lista); Bánfiy György (Budapest, 4. vk.); Tóth Attiláné (Budapest, 52. vk.) és Horváth Jenő (Budapest, 1. vk.). Az Országgyűlés elrendelte a népszavazást a köztársaság cí­meréről. Ezt követően a köztársasági elnök választásának kitűzéséről és a választási eljárás egyes kérdéseiről szóló határozat meg­vitatásával folytatták a munkát a képviselők. A vitában részt vett: Bodonyi Csaba (Borsod-Abaűj-Zemplén m., 3. vk.); Bal­ia Éva (Budapest, 46. vk.); Szirtesné dr. Tomsits Erika (Buda­pest, 22. vk.), majd ismét Bodonyi Csaba (Borsod-Abaűj-Zemp- lén m., 3. vk.). Az Országgyűlés úgy döntött, hogy a köztársasági elnököt az állampolgárok közvetlen választással, az országgyűlési válasz­tások előtt válasszák meg. Ezután határozott a népszavazások, illetve az elnökválasztás időpontjáról is: az állampolgári kez­deményezésű népszavazást november 26-án, a címer kiválasz­tására vonatkozó népszavazást és a köztársasági elnökválasztást 1990. január 7-én kell megtartani. A köztársasági elnökválasztás esetleges második fordulójának időpontja január 14-e. Ezután megkezdődött a nagymarosi munkálatok felfüggeszté­se óta végzett hazai és nemzetközi jogi, ökológiai, műszaki kö­vetkezményeket feltáró vizsgálatok eredményeiről szóló beszá­moló tárgyalása. A beszámolót Németh Miklós miniszterelnök terjesztette be, Udvari László kormánybiztos volt a napirend előadója. A vitában felszólaltak: Berdár Béla, a településfej­lesztési és környezetvédelmi bizottság előadója; Zsigmond Atti­la (Budapest, 5. vk.); Bubla Gyula (Budapest, 3. vk.) ; Káldi Endre (Györ-Sopron m., 9. vk.); Balogh László (Pest m., 29. vk.); Raffay Ernő (Csongrád m., 1. vk.); Bodonyi Csaba (Bor- sod-Abaúj-Zemplén m., 3. vk.); Nemes Tamás (Komárom m., 6. vk.); Kulcsár Sándor (Komárom m., 1. vk.). A vita lezárása után még nem hoztak határozatot. Az Ország­gyűlés személyi javaslatok, különféle állásfoglalások és inter­pellációk megtárgyalásával folytatta munkáját. Az Állami Számvevőszák elnökévé a képviselők megválasz­tották dr. Hagelmayer Istvánt, elnökhelyettesévé pedig Sándor Istvánt. Az Állami Számvevőszék tisztségviselői letették a hiva­tali esküt. Ezután a képviselők határozatot fogadtak el a társadalombiz­tosítás irányításáról, és a társadalombiztosítási bizottság létre­hozásáról. Ugyancsak határozatot hoztak a társadalombiztosítá­si ellátások 1989. évi egyszeri kiegészítéséről. Elfogadta az Or­szággyűlés az ügyrendi bizottság összetételére vonatkozó előter­jesztést is. Ezután ismét interpellációk következtek. Ezt követően Há­mori Csaba (országos lista) tájékoztatta a képviselőket az MSZP parlamenti csoportjának felhívásáról. Király Zoltán (Csongrád m., 5. vk.) ismertette felhívását az Európában állomásozó idegen csapatok kivonására. A felhí­vást az Országgyűlés elfogadta. Ezután a képviselők határozatot hoztak a nagymarosi mun­kálatokról. A képviselők elé terjesztett kormánybeszámolót és határozati javaslatot az Országgyűlés elfogadta. Ezzel az Országgyűlés októberi ülésszaka befejeződött. A má­sodik munkanapon Fodor István, Horváth Lajos és Jakab Ró- bertné felváltva elnökölt. ben maradnak bizonyos politi­kai alkuban, de mégis, a nép­szavazás formáját felhasznál­va kiskapukat keresnek, akkor ezt csak saját költségvetési tá­mogatásuk rovására tehessék. Ezt az indítványt nagy tapssal fogadta a plénum. Már este 8 óra volt, amikor a képviselők nagy többséggel Szigetközt fenyegető ökológiai és árvízveszély elhárítására. Udvari László, -a-nagyberu­házás kormánybiztosa , azt hangsúlyozta, hogy különösen az. ivóvízkészlet veszélyezte­tettsége nagy, mert az eredeti koöicépció szerinti megépítés esetén Budapest lenne a vilá­gon az egyetlen olyan város, amely felett csúcsra járatott vízierőmű működik,: miközben az ivóvíz 83 százalékát' parti szűrésű kutakból nyerik. A gazdasági szempontokra kitér­ve rámutatott, hogy a nagy­marosi vízlépcső elhagyása il­letve a rendszer eredeti prog­ram szerinti továbbépítése Tegnap folytatta munkáját a parlament elfogadták a nagymarosi mun­kálatok felfüggesztése alatt végzett hazai és nemzetközi jogi, gazdasági, ökoíógiai, mű­szaki következményeket feltá­ró ‘ vizsgálatokról szóló mi­nisztertanácsi beszámolót. Az Országgyűlés felhatalmazta a Minisztertanácsot az 1977-es, a nagymarosi vízlépcsőrend­szer megvalósításáról és üze­meltetéséről szóló államközi szerződés módosításának kez­deményezésére. Az Országgyű­lés egyetértőleg vette tudomá­sul, hogy a kormány a Duna országhatártól Nagymarosig terjedő szakaszára komplex regionális fejlesztési koncep­ciót és rendezési tervét dolgoz ki. A vízlépcsőrendszer sorsáról, a nagyberuházás nemzetközi, jogi, ökológiai, műszaki hatá­sait feltáró vizsgálatok^ered- ményeiről szóló beszámolót Németh Miklós miniszterelnök terjesztette a Parlament elé. Elmondta, hogy a kormány ab­ból indult ki, hogy a vízlépcső- rendszer eredeti terveknek megfelelő üzembe helyezésével mindkét ország érintett terüle­tein ökológiai szükséghelyzet­be kerülnének. Ezt a csúcsra- járatás lehetőségének kiikta­tásával, a nagymarosi vízlép­cső megépítésének végleges el­hagyásával, a bősi erőmű alapüzemű használatával lehet megelőzni. Mindezek alapján a kormány kezdeményezi a csehszlovák félnél az 1977-es szerződés módosítását, illetve az 1939. februárjában aláírt jegyzőkönyv Nagymarosra vo­natkozó részének érvénytele­nítését. A kockázatok megíté­lésénél a kormány a környe­zetért érzett felelősséget tar­totta szem előtt. A kormány vállalja a ráhá­ruló felelősséget, amit nem kíván a parlamentre hárítani. Kérte, hogy az Országgyűlés kötelezze a kormányt arra, hogy az országhatártól Nagy­marosig terjedő Dunaszakasz- ra a helyi és kerületi tanácsok részvételével új komplex, re­gionális fejlesztési koncepciót és rendezési tervet dolgozzon ki, ami magában foglalja azt is, hogy azonnali intézkedése­ket kell tenni Dunakiliti tér­ségének árvízvédelmére, és a egyaránt veszteséges. Bár a továbbépítés kismértékben előnyösebb lenne, a következő három évet illetően viszont a leállítás jár kisebb költséggel. így is a helyreállítási mun- kákv;valamint a hajózási fel tételek megteremtésének költ­ségei mintegy 16 milliárd fo rirttba kerülnek. Az államközi szerződés módosításával kap csolatban elmondta, hogy a magyar föl lépései az ökológiai (Folytatás a 3. oldalon.) A szovjei nagykövetség nem ellenzi Lebontják az emlékművet A Konstantin téri dóm előtt álló szovjet hősi emlékmű sort Sä régen foglalkoztatja a váci polgárokat. Már csaknem két esztendeje vajúdó kérdés éz, hogy hová és milyen módon helyezzék át az emlékművet a Konstantin térről, mert eszté­tikailag nem illik a tér han­gulatába. (E témával lapunké­ban már többször foglalkoz­tunk.) A közelmúltban a Városvé­dő és Városszépítő Egyesület beadványban kérte a tanácsot, adjon engedélyt az emlékmű lebontására. S mert ez nem­csak építészeti ügy, hanem po­litikai- kegyeleti szempontból is fontos, így október 11-én az ellenzéki' és más szerveze­tekkel megtartott megbeszélé­sen a jelenlevők, olyan egyez­ségre jutottak, hogy a Kons­tantin téri emlékművet . bont­sák le. ám a rajta levő emlék­tábla és a szimbólumok kerül­jenek az alsóvárosi szovjet temetőbe. • A városi tanács vezetői mi­előtt a végrehajtó bizottság elé vitték volna az emlékmű áthelyezéséről szóló ajánlást, levélben tájékoztatták szándé.- kukról a szovjet nagykövetsé: get és a külügyminisztériur mot.. A nagykövetség katonai és légügyi attaséjának, válasz­levele. megérkezett. Ügy? lát­ják, hogy az • emlékmű áthe- . lyezése a város vezetőinek ha­táskörébe tartozik, de kérik, hogy az áthelyezés kegyeletet ne sértsen. , • A városi tanács tegnapi vég­rehajtó bizottsági ülésén ha­tározat született az emlékmű áthelyezéséről. Ennek értelmé­ben a Konstantin:: téri emlék­művet a jelenlegi helyén el­bontják, a rajta, levő emlék­táblát és más szimbólumokat a szovjet hősi temetőbe helye­zik át. A terveket el kell ké­szíttetni s a tényleges átköl­töztetést — a kegyelet erkölcsi szabályait figyelembe véve — még ebben az' esztendőben el kell végezni, majd ezt köve­tően- a -tér burkolatát helyre­állítani. A végrehajtó bizott­ság maga szándékozik az át­helyezést' irányítani, ebbe más testületet vagy szervezetet nem von be. Halász Erzsébet Bupoumju mémm Szűrös Mátyás ideiglenes, köztársasági elnök kedden az Or­szágházban a Magyar Köztársaság kikiáltása alkalmából ta­lálkozott a különböző pártok és szervezetek képviselőivel. 9 Nyers Rezső, az MSZP elnöke tegnap a Parlamentben fogadta dr. Peter Mitzscherling nyugat-berlini szenátort, aki küldött­ség élén tartózkodik hazánkban. @ Az MSZMP megalakulá­sának 33. évfordulója tiszteletére tudományos emlékülést szer­vezett kedden a Magyar Szocialista Párt Politikai Propaganda és Művelődési Központja. 9 Az MDF országos elnöksége or­szággyűlési képviselőinek kezdeményezésével egyetértve már most felszólítja helyi szervezeteit, hogy szorgalmazzák a rá­termett’ nemzetiségiek országgyűlési képviselővé jelölését az egyéni választókerületekben. O Vasárnap Tárnokon felavat­ták a második világháború helyi áldozatainak közadakozás­ból állított emlékművét. Az emlékműbizottság és a pártok köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik az emlékmű meg­valósítását adományokkal, tettekkel, ötletekkel segítették. ® A Bécs—Budapest világkiállítás helykijelölési és területren­dezési tervpályázatának bírálóbizottsága rendkívüli ülést tartott tegnap, ahol visszautasították a Magyar Építőművészek Szö­vetségének a miniszterelnökhöz írott levelét, amiben a szö­vetség által delegált zsűritagokat visszahívják. Foglalkoztak a Budai 11 Baráti Kör közleményével, amelyben különdíjat ajánlottak fel az Örsöd-dombra készült terv alkotói számára. Szupernégyes Ceglédről Ezüstös sportakrobaták Megérkeztek Rigából, a sportakrobatika Világkupáról a magyar válogatott legsikeresebb ver­senyzői, a Ceglédi VSE férfi négyesének tagjai, ki czUst- és kétszeres bronzérmes egység balról Béla, Váradi László vezető A Világkupa második helyezett, Európa-bajno- jobbra: Tóth Ferenc, Stadler Zsolt, Czigony edző és Kiss Tamás (Hancsovszki János felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom