Pest Megyei Hírlap, 1989. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-25 / 173. szám

6 1989. JŰLIUS 25., KEDD Apróhirdetések ÁLLÁS A Budapesti Épület­asztalos- és Faipari .Vállalat pályázatot hirdet a B kategóriáid ócsai gyáregysége (Ocsa, Bajcsy-Zs. u. 108.) üzemvezetői munkakörének betöl­tésére. A munkakör betöltésének alapvető feltétele: faipari tech­nikumi vagy szakkö­zépiskolai végzettség. 15 évi szakmai gya­korlat, 5 évi vezetői gyakorlat, erkölcsi és politikai feddhetetlen­ség. Bérezés: a 2/1987. (X. 25.) ME rendelet alapján, megegyezés szerint. A pályázat tartalmazza a pályázó legfontosabb személyi és foglalkoztatási ada­tait, részletes szakmai munkahelyének nevét, önéletrajzát, jelenlegi beosztásának, munka­köri besorolásának és jövedelmének megne­vezését, végzettségére vonatkozó okiratainak hiteles másolatát. A pályázatot a vállalat személyzeti és oktatási osztályára kell be­nyújtani, a megjele­nést követő 2 héten belül. Cím: Budapest XIV., Egressy út 23— 25. Telefon: 837-522. A Budapesti Épület- asztalos- és Faipari Vállalat pályázatot hirdet a B kategóriájú ócsai gyáregysége (Ócsa, Bajcsy-Zs. út 108.) gazdasági igazga­tóhelyettesi munkakö­rének betöltésére. A munkakör betöltésé­nek alapvető feltétele: közgazdaság-tudo- tnányi egyetemi vagy pénzügyi és számvite­li főiskolai végzettség és 5 évi, iparvállalat­nál eltöltött vezetői gyakorlat vagy mér­legképes tanfolyami végzettség és 10 évi iparvállalatnál eltöl­tött vezetői gyakorlat, valamint erkölcsi és politikai feddhetetlen­ség. Bérezés: a 2/1987. (X. 25.) ME rendelet szerint. A pályázat alapján, megegyezés tartalmazza a pályázó legfontosabb személyi és foglalkoztatási ada­tait, részletes szakmai önéletrajzát, jelenlegi munkahelyének nevét, beosztásának, munka­köri besorolásának és jövedelmének megne­vezését, végzettségére vonatkozó okiratainak hiteles másolatát. A pályázatot a vállalat személyzeti és oktatási osztályára kell be­nyújtani, a megjele­nést követő 2 héten belül. Cím: Budapest XIV., Egressy út 23— 25. Telefon: 837-522. Fővárosi XI. és XXII. Kér. Ingatlankezelő Vállalat felvesz: pénz­ügyi osztályára közép­iskolai végzettséggel IBM típusú számítógé­pes adatrögzítőt és számlaellenőrt. Központi oktatási in­tézmény felvételre ke­res portást és takarító­nőt. A munkakör be­töltéséhez erkölcsi bi­zonyítvány szükséges. Jelentkezés személye­sen a Budapest XIV. kér., Ajtósi Dürer sor 19—21. szám alatt, az üzemeltetési egység vezetőiénél. A Budapest és Vidéke MÉH Nyersanyaghasz­nosító Vállalat a szent­endrei telephelyére felvételre keres hiva­tásos gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendel­kező tehergépkocsi- vezetőt. Érdeklődni le­het: Szentendre, Kő­zúzó u. 18., a telepve­zetőnél. Telefon: 06­(27)-10-926. ____________ M űanyaggyártásban Jártas gépésztechni­kust keres azonnali belépéssel a Mester- plast Leányvállalat. — Jelentkezni lehet a 843-837-es telefonon 8- tól 16 óráig. Női munkavállalókat betanított és nyomdai munkára, két műsza­kos munkarendben felveszünk. Fizetés: megegyezés szerint. Papírárukészltő Ipari Szövetkezet, Budapest VIII., Pogány József u. 32. Telefon: 143-805. A Volánbusz pénzügyi önálló osztálya felvé­telre keres számlázót, valamint pénzügyi előadót valutapénztá­rak- elszámolásainak bonyolítására és pénz­tároshelyettesi felada­tok ellátására. Mind­két munkakör ellátá­sához középfokú vég­zettség szükséges. Je­lentkezés a 401-739-es telefonon. Dolgozóink számára Pest megye területére ingyenes, hozzátartozóiknak kedvezményes utazási lehetőséget biztosí­tunk. A Fővárosi XI. és XXII. Kér. Ingatlanke­zelő Vállalat felvesz 10/100-as telefonköz­pont-kezelőt. A tele­fonközpont vakok és gyengénlátók által nem kezelhető. Jelent­kezni lehet a munka­ügyi osztályon, cim: Budapest XI., Fraknó u. 32. Telefon: 665-033. A PIK Rt. FELVESZ hálózati ellenőrt és belső ellenőrt. Jelentkezés: Budapest VIII., Nagytemplom u. 17. I. em., ellenőrzési osztály. Telefon: 330-195, ll-es mellék. Dunakeszi Konzerv­gyár, Dunakeszi, Vas­út u. 11., felvesz: la­boratóriumi munkára gyártásközi ellenőrnek élelmiszer-ipari szak­munkást, érettségizett fiatalokat betanított labormunkára, továb­bá: konzerv szakmun­kásokat, valamint: tésztacsomagolási munkára 6-r2 munka- rendű 3 műszakos dol­gozókat. _____ S zigetszentmiklósi Vá­rosi Tanács V. B. épí­tési telkeket értékesít! Az újonnan kiosztott településrészen (Tökö­li út) 500 Ft'nm-es áron. Átlag nagyság 800 nm. Alapközmü- vesítési szintűek, be­építési kötelezettség 3 év. Részletfizetési le­hetőség van. Érdek­lődni: Szigetszentmik- lós Városi Tanács V. B. fszt. 8., ügyfél- szolgálati irodában. Kossuth L. U'. 2. Az Aranykalász Mgtsz váchartyáni faipari ágazata azonnali belé­péssel felvesz az aláb­bi munkakörökbe munkatársakat: asz­talos szakmunkást, fa­ipari betanított mun­kást, faipari gépmun­kást. segédmunkást igényes és esetenként exportmunkák elvég­zésére. Bérezés: egyé­ni és csoportos telje­sítménybér arányában magas kereseti lehe­tőséggel. Továbbá gya­korlattal rendelkező precízen dolgozó fa­ipari karbantartó-gép- beállító lakatost. Ma­gas kereseti lehető­ség. Jelentkezni le­het: személyesen az ágazatvezetőnél vagy üzemvezetőnél, Vác- hartyán. Veres Pálné u. 2. Telefonon: Vác- hartyán 3. Központi oktatási in­tézmény felveteire ke­res: takarítónőt gép­írni tudó adminisztrá­tort. A munkakör be­töltéséhez erkölcsi bi­zonyítvány szükséges. Jelentkezés személye, sen: Budapest XIV. kér., Ajtósi Dürer sor 19—21 szám alatt az üzemeltetési egység ^ Petőjénél ___________ A rekonstrukció alatt álló Cement- és Mész­művek Váci Gyára felvételt nirdet elekt- ro-, illetve elektroni­kai műszerészek ré­szére. Bérezés: az „A” kategóriába soroltakra vonatkozó jogszabá­lyok alapján, megál­lapodás szerint. Je­lentkezés: Cement- és Mészművek Váci Gyá­ra személyzeti és ok­tatási osztály, Vác, Pf : 198. 2601_________ D unakeszin működő kozmetikai üzemünk- oe ügyes. fiatal. a környéken lakó női munkaerőt keresünk. Érdeklődni lehet na­ponta 8-tól 15 óráig a 06-(27)-41-283-as telefo­non. A Duna Menti Regio­nális Vízművek kör­nyezet- és vízminőség­védelmi osztálya napi 6 órás munkaidőbe ta­karítót keres felsőgödi munkahelyére. Bére­zés: a kollektív szer­ződés szerint. Érdek­lődni lehet: 13-529, Já­szai Sándorné Keresünk magas kere­seti lehetőséggel édes­ipari (darabos- és os­tyatermék) technoló- gusi és vezetői gya­korlattal termelőszö­vetkezetünk élelmi­szer-ipari főágazatához főágazatvezetőt. Ke­resünk továbbá édes­ipari üzemünkbe, ma­gas kereseti lehetőség­gel, teljesítménybéres és két műszakos alkal­mazással, fóti munka­helyre édesipari szak- és betanított, valamint tmk-lakatos és vil­lanyszerelő munkáso­kat. A Pest Megyei Szol­gáltató és Csomagoló Vállalat azonnali belé­péssel felvesz karban­tartó lakatost, hegesz­tői vizsgával a fóti te­lephelyére. Fizetés: megegyezés szerint. — Jelentkezni lehet: Paulovics István mű­szaki előadónál, cím: Bp. XII., Kékgolyó u. 6. Telefon: 550-611. A Pest Megyei Illeték­hivatal (Bp. XIV., Pil­langó u. 10.), jó kere­seti lehetőséggel, fel­vesz munkatársat ille- tékkiszabói csoportve­zetői beosztásba. Fel­tétel : többévi vezetői gyakorlat, jogi egye­temi vagy államigaz­gatási főiskolai vég­zettség. Számítástech­nikai ismeretekkel rendelkezők előnyben. Felveszünk továbbá érettségizett munka­társakat ügyintézői munkakörbe. Állam- igazgatási gyakorlat­tal rendelkezők előny­ben. Fizetés: megálla­podás szerint -f juta­lom, jutalék. Jelentke­zés Farkas Györgyné személyzeti főmunka­társnál. 634-353, 643-285, 643-284. 643-283. A Cegléd Városi Ta­nács V. B. titkársági és hatósági osztálya pályázatot hirdet álta­lános igazgatási fel­adatok, továbbá jogi képviselet ellátására. Az alkalmazás feltéte­le: jogtudományi egyetemi % végzettség, legalább 5 évi joggya­korlat (lehetőleg ál­lamigazgatás terüle­tén). Bérezés: az érvé­nyes jogszabályi kere­tek között, megegye­zés szerint. Jelentkez­ni személyesen vagy a szakmai munkát is be­mutató részletes ön­életrajzzal lehet a ta­nács elnökénél vagy személyzeti vezetőnél, a közzétételt követő 15 napon belül. Cím: Ceg­léd, Kossuth tér 1. 2700. Tel.: (20)-12-548, Révészné. Alakuló épületgépé­szeti kft.-hez keresünk önálló munkavégzésre és vállalkozásra is ké­pes víz-, gáz-, fűtés- szerelő szakmunkáso­kat, kisiparosokat, menedzser típusú tér melésirányítót. A kft. alapításához és műkö­déséhez szükséges törzstőkét vállalatunk biztosítja, de lehetősé­get látunk arra, hogy a jelentkezők igénye esetén a kft. alapítói tagok lehetnek. Érdek­lődni lehet személye­sen vagy telefonon a vállalat gazdasági- igazgató-helyettesé- nél. Cim: Pestépszer, Sallai László gazdaná- ságiigazgató-helyettes, Cegléd, Kosárhegyi út 3. 2700. Telefon: (20)- 11-443. Az Úttörő Mgtsz, Du- nabogdány, műanyag­feldolgozó részlege felvesz két gépbeállítót (flakonfúvó és KUASY 26Q) 100-as fröccsgé­pekhez, két. flakon fúvó és fröccsgépkezelő be­tanított nődolgozót, két műszakos munka­rendbe. Bérezés: tel­jesítmény szerint. Je­lentkezés a nelyszínen Juhász András rész­legvezetőnél (Duna- bogdány Kossuth L. U. 3 B 2023). Csak nyerhet! Termeljen gilisztát és biohumuszt a Polimorfétnek! Polimarket Gmk. biohumusz-főág azat Budapest IX., Dési Huber u. 22. III. 13. Telefon: 471-587. Félfogadás: kedden és csütörtökön 14-től 18 óráig. KÖZLEMÉNYEK A DURISZ Rirnázatl és Háziipari Kisszövet­kezet szerződéses rendszerben kívánja üze­meltetni a „190 D" Gyógynövény- „320” Il­latszer- „500” Vegyes Kultúrcikküzletét. A szerződés időtartama: 5 év. A versenytárgya­lás: 1989. szeptember 7-én 14 órakor lesz a Nagymaros, Csillag u. 4. sz. alatt. A pályá­zatok beküldésének határideje: 1989. augusz­tus 31-e. A pályázati feltételekről bővebbel a szövetkezet központjában, cim: Nagymaros, Csillag u. 4. Szedd magad! A Fóti Vörösmarty Mgtsz csórnád! gyümölcsösében érett sárgabarackot értékesítünk Szedd magad !-alccióban A ba­rack ára csak 15 Ft kg-onként. A kert meg­közelíthető Budapestről, Foton keresztül a Veresegyház, örbottyán felé vezető utón. Az útvonalat táblákkal jelezzük. Nyitva tartas: hétfőtől péntekig reggel 8-tól este:8-ig, szom­baton 7-től 17 óráig, vasarnap 7-tol 14 óráig. Szedd magad! A fóti Vörösmarty Mgtsz csomádi gyümölcsösében érett kajszibarackot értékesítünk Vll. 10-étől. Az ára csak 15 Ft/ke. A kert megközelíthető Fóton keresztül a Veresegyház—Örbottyán felé vezető utón. Az útvonalat táblákkal jelezzük. Nyitva tar­tás: hétköznapokon reggel 8-tól este 8 ójal8» szombaton: 7-től 17 óráig: vasárnap 7-től 14 óráig. A Kisoroszi Község/ Tanács Végrehajtó Bi­zottsága műszaki ügyintézői állást nir­det. Fizetés: a fennál­ló rendelkezések alap­ján, megegyezés sze­rint. Az állás azonnal elfoglalható. Szolgála­ti lakáslehetőség biz­tosított. Elsősorban házaspár jelentkezését várjuk. A Budapesti Mentő­szervezet felvesz ál­lamigazgatási főiskolai vagy jogi egyetemi végzettséggel rendel­kező munkaerőt jogi főelőadói munkakör­be. Jelentkezés írás­ban. önéletrajz bekül­désével. Budapesti Mentőszervezet, V., Markó u. 22. A Budapesti Mentő­szervezet felvesz gép­írni tudó munkaerőt előadói munkakörbe jogász mellé. Jelent­kezés személyesen: Bp. V.. Markó u. 22. Szakmunkást vagy se­gédmunkást állandó munkára alkalmaznék. Atkán fényező, Ceg­léd, Vitéz u. Telefon: 10-927. Szalagfűrészen dolgoz­ni tudó munkásokat kiemelt bérezéssel azonnal felveszünk. — Jelentkezés a 10-531-es telefonon, munkana­pokon 8 és 12 óra kö­zött Megbízható, nem do­hányzó női munkaerőt felveszek. Jogosítvány­nyal rendelkezők előnyben. Szállás van. Kenderes. Petőfi u. 32. 5351. Állandó ceglédi munkahelyre KERESÜNK csőszerelő brigádvezetőt. Jelentkezni lehet: Kurucz krt. 16., Kecskemét. Márton Ferenc szerelőipari főüzemvezetőnél. Felsőfokú végzettségű és számítógépes gya­korlatot szerzett admi­nisztrációvezetőt, fel­sőfokú végzettségű raktárvezetőt, targon­cavezetőket és teher­gépkocsi-vezetőket felvesz a Pannonvin Borgazdasági Kombi­nát budapesti kér. ki- rendeltsége a Bp. IX. kér., nagyvásártelepi raktárába. Bérezés: megegyezés szerint. — Jelentkezés a helyszí­nen. Terefon: 139-043. Kerepestarcsán vállal­kozás felvesz IFA tgk.-ra túra gépkocsi- vezetőt, DT 75-ös lánc­talpas gépre nehézgép­kezelőt, építéshez, sze­reléshez. karbantar­táshoz ezermester la­katosokat. Jelentke­zés: Dymol. Kerepes- tarcsa, Ady E. u. 71. 2145. l Centrum Nagyker. a törökbálinti raktárházába felvesz szakképzett áru­összeállítót Jelentkezni lehet / . a személyzeti vagy a munkaügyi vezetőnéj, fcím: Budapest IX , Üllői út 51.1091, teletem: 143-Ö26. Targoncavezetői jogo­sítvánnyal rendelkező segédmunkást és bér­elszámolót keres a Budapesti Bőrdíszmű Szövetkezet. Jelentke­zés: Bp. XIII., Fran- gepán u. 15—19., mun- kaüsvi. ov. A Taksony és Vidéke ÁFÉSZ jogi osztályára felvesz gyors- és gép­írónőt. Érdeklődni le­het a (26)-66-664-es v. a 66-874-es telefonszá­mon. illetve a Sziget- szentmiklós, Petőfi út 41. sz. alatt. Fizetés: megegyezés szerint. A Fővárosi Vízmüvek építési osztálya felvé­telre keres vízvezeték­szerelő, bádogos, te­tőfedő, szigetelő, ács­állványozó és kőműves szakmunkásokat. Je- léntkezés: Budapest IV., Váci út 102. Tele­fon: 694-400. Veresegyházi tele­pünkre keresünk le- mezegyengetési mun­kák végzésére egyen­gető lakatos munka­társakat. Szakképzet- leneket Budapesten betanítunk. Jelentke­zés a Veresegyház, Omega köz 1. sz. alatt S-zabó Károly telepve­zetőnél vagy a Buda­pest IV., Labdarúgó u. 4. sz. alatt, a mun­kaügyi osztályon. A PEMÜ Ceglédi Cipő­ipari Gyára pénztárosi munkakörbe, közgaz­dasági szakközépisko­lai végzettséggel ren­delkezőt felvesz. Meg­felelő gyakorlattal rendelkezők előnyben részesülnek. Jelentke­zés a gyár személyze­ti vezetőjénél. Cím: Cegléd. Fűtőház u. _11. H őkezelő műhelyünk­be szakképzett és be­tanított munkatársa­kat keresünk a Kézi- szerszámgyár Omega gyáregységébe. Je­lentkezés a Budapest IV., Labdarúgó u. 4. sz. á>att, a munkaügyi osztályon. Megközelít­hető a piros 30-as, 96- os, 43-as, valamint a fekete 30-as, 47-es, 147- es, 104-es és 96-os busszal. ADÁSVÉTEL Szentendrei, vízközeli, több funkciójú fel- használásra alkalmas, megosztható, nagymé­retű (2620 nm), park­kal rendelkező sarok­telkünket eladnánk. — Egyéb célú felhaszná­lás esetén betársulá- sunkra lehetőséget lá­tunk. Cím: Szentend­re, Sziget u. 6. Érdek­lődni személyesen v. telefonon: dr. Radvá- nyi Judit, 573-033. Éladó 6045-ös Zetor, 4 éves műszakival. Nagy Sándor, Nagykőrös, Adám László n. 2Q/C. Gödöllőn, 3 szobás, összkomfortos családi ház sürgősen eladó. — Érdeklődni: Thököly u. 31. Eladó Gyömrő, Liszt Ferenc u. 7/A szám alatt egy szoba, össz­komfortos. plusz két félszoba, tetőtér-beépí- téses, alápincézett, központi fűtéses ház. Azonnali beköltözés. — irányár: 960 000 Ft. Ér­deklődni a helyszínen bármikor. TM frsz.-ú Wartburg, műszaki vizsga után, eladó. Cegléd, Déllő utca 7. Vásárolnánk házat nagy telekkel, Illetve gazdálkodásra alkal­mas területtel. Gödöl- lő. Pf.: 121. 2100. PH rendszámú Moszk­vics eladó. Érdeklőd­ni: Nagykőrös, Bárány u. 2/B. IV. 16., 15 órá­tól. ____________________ D abason eladó 1981- ben épült, nívós, tető­tér-beépítésű családi ház + üzlethelyiség. Telefon, földgáz beve­zetve. Érdeklődni: Ko­vács Ferenc, Dabas, Biksza M. 549. ____ T örteién 1 hold szántó­föld és kétszobás ház belterületen, műút mellett eladó. Érdek­lődni: Pásztor Sándor, Törtei, Körösi út 27. 7 hónapos zárt teher Barkas eladó. Érdek­lődni : Kovács Ferenc, Dabas, Biksza M. 549. Eladó 2 és fél szobás OTP-lakás. Cegléd, Kossuth F. u. 30. I. em. 4. ajtó, II. lépcsőház. Érdeklődni 16 órától 20 óráig. Zsadonynál. Azonnali beköltözéssel 2 és fél szobás, kertes családi ház. 600 négy­szögöles telekkel sür­gősen eladó. Érdeklőd­ni: Albertirsa. Alkot­mány utca U. szám. Audioton lejátszó vi­deo jótállással eladó. Érdeklődni 17 óra után. Tápiószele, Arany J. u. 20. Piliscsabán eladó 1356 nm-es telek, Jitka fa­házzal, vegyes építési övezetben. Érdeklődni a 10. Sz. Jogtanácsosi MK.-ben dr. Pálinál a 852-108-as vagy a 852- 428-as telefonon. Megvételre kínaijuk az alábbi műszaki áru­kat: aggregátor, hűtő­gép, ventilátor, mosó­gép, centrifuga, ne- gesztőtrafó. varrógép, parkettacsiszoló gép. fűnyíró. írógép, video­magnó, táskarádió, fényképezőgép, bicik­lik és még sok egyéb aprócikk kapható a Böngészde Bizományi­ban. Cegléd. Teleki u. 18 (SZTK melletti Aibertirsán eladó egy öreg ház, 660 n.-öles telekkel, amely meg­osztható. Érdeklődni lehet helyben a Búza­virág bisztróban. Sürgősen eladó 2 és tél szobás, 62 négyzetmé­teres, erkélyes, első emeleti. szövetkezeti központi fűtéses lakás készpénz + OTP-át- vállalással. Megtekint­hető egész nap a Nagykőrös. Bárány u. 7/B I. 6. alatt. UAZ terepes platós friss műszakival eladó. Nyerges István, Döm- söd, Petőfi tér 4. Dunakeszin, lakótele­pi. 74 nm-es. négyszo­bás. ebédlős, OTF öröklakás 1.4 millió Ft -4- OTP, sürgősen el­adó. Tel.: 06-27-41-230 Érdeklődni: Horváth János. __________________ S zigetszentmiklósun eladó egy beépíthető 280 n.-öles közművesí­tett telek, szőlővel. — Tel.: Nagy Jolán, 124­047. 8—16 óráig._______ G ázzsámoly eladó. Ér­deklődni munkanapo­kon 19 óra után. Gö­döllő, Imre u. 20. VEGYESa Redőnyös! Bordás Gé­za, Alsógöd, Kodály Zoltán utca 18. (2131). a strand közelében! — Telefonszám: (27)-45­181. Biohumusz-giliszták 15 —20—30 fillér/db áron eladók. Tel.: 17 óra után, 801-166. Fényező szakmában jártas dolgozót azon­nali belépéssel felve­szek. Dunakeszi. Fel- szabadulás út 60., reg­gel in-tői 11 óráig Elcserélnénk tanácsi főbérleti, l -1- 2 félszo­bás. elsöemeleti, össz­komfortos lakásunkat Gödöllőn két kisebb tanácsira. Érdeklődni Egész nap: Gödöllő, Stromfeld u. 7. 1. 2. Budapest IX kér., Sza­muely utcában 48 nm- es, egy plusz félszo­bás, utcai, földszintes tanácsi lakásomat gö- döllöire cserélném. — Érdeklődni: Gödöllő, Kazinczy u. 2. ________ B ei ek tété.se gyorsan megtérül. Biogiliszta eladó'. Érdeklődni: 228- 666-os telefonon lehet. 10—12 óra között. ÉMU—200-as tipusu es C 8M típusú 800-as eszterga, FO—23 típu­sú oszlopos fúrógép és 400-as harántgyalu el­adó. Érdeklődni: Ke- repestarcsa. Rét u. 43. Közgazdasági szak- érettségivel rendelkező dolgozót keresünk azonnali belépéssel könyvelőnek. Arany János Tsz, Nagykőrös, Ceglédi u. 3. __________ F elkínáljuk közös te­vékenység végzéséhez Budapest XV. kerüle­tében 48 nm-es (3 he­lyiség) iroda és 55 nm- es műhely, raktár és szociális helyiségein­ket. Érdeklődni lehet munkanapokon a reg­geli órákban. Telefon: 693-566 890-830. Redőny-, reiuxakeszi- tés. engedménnyel. Nagykőrös 51-741, 16 után Kozmetikus tanulót keresek az 1989/90-es tanévre tiszakécskei kozmetikába. Csak érettségizettek jelent­kezését várom. Nagy Andrásné, Tiszakécs- ke, Gárdos M. u. 12. 6060. Tel.: (76)-41-160. TKKÍIZ A TIGÁZ budaörsi kirendeltsége felvételre keres raktárost, gépkocsivezetőt, hálózatkarbantartót, segédmunkást, éjjeliőrt, portást. Jelentkezni lehet a budaörsi kirendeltségen: Budaörs, Rét u. 2. Telefon: 669-528. 1949-1989 A mi ünnepünk az önök nyeresége A Műszaki Árut Értékesítő Vállalat 40. születésnapján megajándékozza vásárlóit. 40 apró cikk 40%-os árengedménnyel kerül árusításra Várjuk önöket Műszaki Kisáruházunkban. Címe: Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 61. Nyitva tartás: 8-tól 16 óráig. A Volánbusz pályázatot hirdet az érdi üzemigazgatóság üzemigazgatói munkakörének betöltésére A munkakör november 1-]én tölthető be. A kinevezés legfeljebb öt évre szól, eredményes munka esetén meghosszabbítható. Az üzemigazgatóság tevékenysége: belföldi menetrendszerinti, valamint különjárati és szerződéses autóbuszok közlekedtetése, autóbuszjavitás, idegenforgalmi szolgáltatásban való részvétel. Felügyelete aló mintegy 250 dolgozó és 70 autóbusz tartozik. Az üzemigazgatóság legfontosabb feladata: az üzemigazgatóság felelős vezetése, a szakszolgálatok átfogó irányítása, az üzemigazgatóság tevékenységi körébe tartozó feladatok színvonalas és gazdaságos ellátásának folyamatos biztosítósa. Munkabér: 28 000-30 000 Ft alapbér (megállapodás szerint) és az üzemigazgatóság eredményétől függő (40% körüli) prémium. Pályázati feltételek:- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség- legalább ötévi vezetői és szakmai gyakorlat. A pályázat tartalmazza a jelentkező- munkahelyének, beosztásának, jövedelmének megnevezését- eddigi munkaköreinek felsorolását, tevékenységének ismertetését- elképzeléseit a betöltendő munkakörrel kapcsolatban- részletes önéletrajzát- szakképzettségét és egyéb végzettségét tanúsító okiratainak hiteles másolatát. A pályázatot szeptember 15-éig írásban lehet benyújtani a Volánbusz személyzeti és oktatási önálló osztályának címére (Budapest, Szabolcs u. 17. 1134). Részletkérdésekben a személyzeti és oktatási osztály, a 401-738-as telefonon ad felvilágosítást. Útra kellünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom